Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0812

Verordening (EG) nr. 812/2000 van de Raad van 17 april 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1626/94 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Middellandse Zee en van Verordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen

OJ L 100, 20.4.2000, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 152 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 152 - 153

No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; stilzwijgende opheffing door 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/812/oj

32000R0812

Verordening (EG) nr. 812/2000 van de Raad van 17 april 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1626/94 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Middellandse Zee en van Verordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen

Publicatieblad Nr. L 100 van 20/04/2000 blz. 0003 - 0004


Verordening (EG) nr. 812/2000 van de Raad

van 17 april 2000

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1626/94 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Middellandse Zee en van Verordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Volgens artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van 20 december 1992 tot invoering van een communautaire regeling voor de visserij en de aquacultuur(3), is de bescherming en instandhouding van de levende mariene aquatische bestanden een van de algemene doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

(2) De internationale commissie voor de instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan (ICCAT) heeft op haar elfde buitengewone bijeenkomst, die van 16 tot en met 23 november 1998 in Santiago de Compostela, Spanje, is gehouden, een aantal specifieke regels betreffende gesloten seizoenen en minimummaten bij aanvoer voor gewone of blauwvintonijn aanbevolen. Deze regels zijn gebaseerd op wetenschappelijke adviezen. Deze aanbeveling is op 21 juni 1999 in werking getreden.

(3) De Gemeenschap is lid van de ICCAT. Het is bijgevolg dienstig deze aanbevelingen uit te voeren om zo een buitensporige visserijdruk op het tonijnbestand te voorkomen.

(4) Bij Verordening (EG) nr. 1626/94(4) en Verordening (EG) nr. 850/98(5) zijn minimummaten vastgesteld voor gewone of blauwvintonijn in de Middellandse Zee, en de gebieden 1 tot en met 5, met uitzondering van het Skagerrak en het Kattegat, van de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan. In Verordening (EG) nr. 1626/94 wordt de seizoensmatige sluiting in de Middellandse Zee geregeld. Deze verordeningen moeten derhalve gewijzigd worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1626/94 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 3 bis wordt lid 1 vervangen door:

"1. Het is verboden met ringzegens op blauwvintonijn te vissen:

- voor vaartuigen die uitsluitend of overwegend in de Adriatische Zee actief zijn, in de periode van 1 tot en met 31 mei in de gehele Middellandse Zee en in de periode van 16 juli tot en met 15 augustus in de Middellandse Zee met uitzondering van de Adriatische Zee;

- voor vaartuigen die uitsluitend of overwegend in de Middellandse Zee, met uitzondering van de Adriatische Zee, actief zijn, in de periode van 16 juli tot en met 15 augustus in de gehele Middellandse Zee en in de periode van 1 tot en met 31 mei in de Adriatische Zee.

De lidstaten zien erop toe dat alle vaartuigen die hun vlag voeren of in hun register ingeschreven zijn, zich aan het bepaalde in dit lid houden.

Voor de toepassing van deze verordening wordt de zuidelijke grens van de Adriatische Zee gevormd door een lijn die loopt vanaf de Albanees-Griekse grens tot Kaap Santa Maria di Leuca.";

2. in bijlage IV wordt de tekst betreffende Thunnus thynnus vervangen door:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 2

In bijlage XII van Verordening (EG) nr. 850/98 wordt de tekst betreffende gewone tonijn vervangen door:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 17 april 2000.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Capoulas Santos

(1) Advies uitgebracht op 2 maart 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(2) PB C 75 van 15.3.2000, blz. 13.

(3) PB L 389 van 31.12.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1181/98 (PB L 164 van 9.6.1998, blz. 1).

(4) PB L 171 van 6.7.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1448/1999 (PB L 167 van 2.7.1999, blz. 7).

(5) PB L 125 van 27.4.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2723/1999 (PB L 328 van 22.12.1999, blz. 9).

Top