EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1253

Verordening (EG) nr. 1253/1999 van de Raad van 17 mei 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1766/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2731/75 tot vaststelling van de standaardkwaliteit van zachte tarwe, rogge, gerst, maïs en durumtarwe

OJ L 160, 26.6.1999, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1253/oj

31999R1253

Verordening (EG) nr. 1253/1999 van de Raad van 17 mei 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1766/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2731/75 tot vaststelling van de standaardkwaliteit van zachte tarwe, rogge, gerst, maïs en durumtarwe

Publicatieblad Nr. L 160 van 26/06/1999 blz. 0018 - 0020


VERORDENING (EG) Nr. 1253/1999 VAN DE RAAD

van 17 mei 1999

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1766/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2731/75 tot vaststelling van de standaardkwaliteit van zachte tarwe, rogge, gerst, maïs en durumtarwe

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's(4),

Gezien het advies van de Europese Rekenkamer(5),

(1) Overwegende dat na de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in 1992 het evenwicht op de markten aanzienlijk is verbeterd;

(2) Overwegende dat de braaklegging in het kader van de steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen die in 1992 tegelijk met een verlaging van de interventieprijs is ingesteld, de productie onder controle heeft helpen houden, terwijl concurrerendere prijzen het mogelijk hebben gemaakt belangrijke extra hoeveelheden graan te verbruiken op de interne markt, vooral voor vervoedering;

(3) Overwegende dat het ter versterking van het effect van de hervorming van 1992 aanbeveling verdient om, in combinatie met hogere areaalbetalingen in het kader van de steunregeling voor akkerbouwgewassen zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad van 17 mei 1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen(6), de prijzen nog concurrerender te maken door de interventieprijs verder te verlagen, en wel ineens tot op een vangnetniveau; dat de interventieprijs zo nodig nog verder zal worden verlaagd, met name om het evenwicht op de markt te verbeteren;

(4) Overwegende dat de bepalingen betreffende de standaardkwaliteit niet langer van enig praktisch nut zijn en daarom dienen te worden ingetrokken.

(5) Overwegende dat, aangezien de prijs- en compensatieregeling voor ander zetmeel dan zetmeel van granen altijd werd bepaald door de gemeenschappelijke marktordening voor granen, de bijstelling van die regeling in overeenstemming moet zijn met de voor granen genomen maatregelen; dat daarom de prijsverlaging voor granen het uitgangspunt dient te zijn bij de aanpassing van de minimumprijs voor aardappelen voor de zetmeelproductie en van de betalingen aan de betrokken aardappelproducenten; dat voor de betaling aan de producenten een hoger bedrag is vastgesteld dan voor de overeenkomstige betaling voor granen aangezien de in Verordening (EG) nr. 1868/94(7) opgenomen productiequota worden verlaagd;

(6) Overwegende dat tariefcontingenten die voortvloeien uit overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag gesloten overeenkomsten of uit andere handelingen van de Raad, dienen te worden geopend en beheerd door de Commissie door middel van nadere regels;

(7) Overwegende dat, in het licht van de invloed van de wereldmarktprijs op de interne prijs, de omstandigheden waaronder door de Commissie de maatregelen worden toegepast die nodig zijn om de interne markt te stabiliseren, dienen te worden verduidelijkt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1766/92(8) wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:

"2. Deze verordening geldt onverminderd de bij Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad van 17 mei 1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen(9) vastgestelde maatregelen ter ondersteuning van akkerbouwers.".

2. Artikel 3 wordt vervangen door:

"Artikel 3

1. Voor granen die voor interventie in aanmerking komen, wordt een interventieprijs vastgesteld op:

- 110,25 EUR/t voor het verkoopseizoen 2000/2001;

- 101,31 EUR/t vanaf het verkoopseizoen 2001/2002.

De in mei geldende interventieprijs voor maïs en sorgho blijft gelden in juli, augustus en september van hetzelfde jaar.

2. De interventieprijs wordt tijdens het gehele verkoopseizoen, dan wel tijdens een gedeelte daarvan, maandelijks verhoogd. Het bedrag van de maandelijkse verhogingen en het aantal verhogingen worden volgens de procedure van artikel 37, lid 2, van het Verdrag bepaald.

3. De interventieprijs heeft betrekking op het groothandelsstadium, levering franco magazijn, ongelost. Hij geldt voor alle voor de onderscheiden graansoorten aangewezen interventiecentra in de Gemeenschap.

4. De bij deze verordening vastgestelde prijzen kunnen volgens de procedure van artikel 37, lid 2, van het Verdrag worden gewijzigd op grond van ontwikkelingen in de productie en de marktsituatie. Met name een besluit inzake een verdere verlaging van de interventieprijs met ingang van 2002/2003, zal op grond van de ontwikkelingen in de marktsituatie worden genomen.".

3. Artikel 8 wordt vervangen door:

"Artikel 8

1. Voor aardappelen die voor de zetmeelproductie zijn bestemd, wordt een minimumprijs vastgesteld op:

- 194,05 EUR/t voor het verkoopseizoen 2000/2001;

- 178, 31 EUR/t vanaf het verkoopseizoen 2001/2002.

Deze prijs geldt voor de hoeveelheid aardappelen, geleverd franco fabriek, die nodig is voor de productie van één ton zetmeel.

Een besluit inzake een verdere verlaging van de minimumprijs met ingang van het verkoopseizoen 2002/2003 zal op grond van de laatste verlaging van de interventieprijs voor granen worden genomen.

2. Er wordt een stelsel van betalingen ingevoerd ten behoeve van producenten van voor de zetmeelproductie bestemde aardappelen. Het bedrag van de betaling geldt voor de hoeveelheid aardappelen die nodig is voor de productie van één ton zetmeel. Het wordt vastgesteld op:

- 98,74 EUR/t voor het verkoopseizoen 2000/2001;

- 110,54 EUR/t vanaf het verkoopseizoen 2001/2002.

Het bedrag van 110,54 EUR/t kan vanaf het verkoopseizoen 2002/2003 worden verhoogd op grond van de laatste verlaging van de interventieprijs voor granen.

De betaling wordt slechts uitgekeerd voor de hoeveelheid aardappelen waarvoor tussen de aardappelteler en de zetmeelfabrikant een teeltcontract is gesloten, binnen de grenzen van het aan deze laatste toegewezen contingent als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1868/94 van de Raad(10).

3. De minimumprijs en de betaling worden bijgesteld op grond van het zetmeelgehalte van de aardappelen.

4. De maatregelen die nodig zijn op grond van de toestand op de markt voor aardappelzetmeel worden door de Raad vastgesteld volgens de procedure van artikel 37, lid 2, van het Verdrag.

5. De bepalingen ter uitvoering van dit artikel worden door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 23.".

4. Artikel 12, lid 1, wordt vervangen door:

"1. De tariefcontingenten voor de in artikel 1 bedoelde producten die voortvloeien uit de overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag gesloten overeenkomsten of uit andere handelingen van de Raad op grond van het Verdrag, worden geopend en beheerd volgens nadere regels die worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 23.".

5. Artikel 16 wordt vervangen door:

"Artikel 16

1. Wanneer de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor één of meer van de in artikel 1 bedoelde producten een peil bereiken waarbij de beschikbaarheid van aanbod op de markt van de Gemeenschap wordt verstoord of dreigt te worden verstoord, en wanneer deze toestand waarschijnlijk zal voortduren en ernstiger zal worden, kunnen passende maatregelen worden getroffen. Die maatregelen kunnen in gevallen van extreme urgentie als vrijwaringsmaatregelen worden getroffen.

2. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 23.".

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 2731/75 van de Raad van 29 oktober 1975 tot vaststelling van de standaardkwaliteit van zachte tarwe, rogge, gerst, maïs en durumtarwe(11) wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 3

1. Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

2. Deze verordening is van toepassing met ingang van het verkoopseizoenen 2000/2001.

3. Verordening (EEG) nr. 2731/75 blijft van toepassing voor de verkoopseizoenen 1998/1999 en 1999/2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 mei 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

K.-H. FUNKE

(1) PB C 170 van 4.6.1998, blz. 1.

(2) Advies uitgebracht op 6 mei 1999 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) PB C 284 van 14.9.1998, blz. 55.

(4) PB C 93 van 6.4.1999, blz. 1.

(5) PB C 401 van 22.12.1998, blz. 3.

(6) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

(7) PB L 197 van 30.7.1994, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1284/98 (PB L 178 van 23.6.1998, blz. 3).

(8) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (PB L 126 van 24.5.1996, blz. 37).

(9) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 1.

(10) PB L 197 van 30.7.1994, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1284/98 (PB L 178 van 23.6.1998, blz. 3).

(11) PB L 281 van 1.11.1975, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2594/97 (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 10).

Top