Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2536

Verordening (EG) nr. 2536/98 van de Commissie van 26 november 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 920/89 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor wortelen, citrusvruchten en tafelappelen en -peren

OJ L 318, 27.11.1998, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2536/oj

31998R2536

Verordening (EG) nr. 2536/98 van de Commissie van 26 november 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 920/89 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor wortelen, citrusvruchten en tafelappelen en -peren

Publicatieblad Nr. L 318 van 27/11/1998 blz. 0023 - 0024


VERORDENING (EG) Nr. 2536/98 VAN DE COMMISSIE van 26 november 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 920/89 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor wortelen, citrusvruchten en tafelappelen en -peren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2520/97 van de Commissie (2), en met name op artikel 2, lid 2,

Overwegende dat in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 920/89 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 888/97 (4), de kwaliteitsnormen zijn vastgesteld voor wortelen;

Overwegende dat in artikel 149 van de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden is voorzien in de mogelijkheid om volgens de procedure van het comité van beheer de overgangsmaatregelen vast te stellen die nodig zijn ter vergemakkelijking van de overgang van de in de nieuwe lidstaten bestaande regeling naar die welke voortvloeit uit de toepassing van de regeling die is vastgesteld bij de verschillende gemeenschappelijke marktordeningen; dat de periode waarin van deze mogelijkheid gebruik kon worden gemaakt, oorspronkelijk afliep op 31 december 1997; dat deze periode door de Raad is verlengd tot en met 31 december 1998;

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 2376/96 van de Commissie van 13 december 1996 houdende afwijking, voor een bijkomende periode van een jaar, van Verordening (EEG) nr. 920/89 voor wat betreft in Zweden en Finland geteelde wortelen die met onvermengde turf zijn bedekt (5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 341/98 (6), is bepaald dat deze producten op de Zweedse en de Finse markt mogen worden afgezet en naar derde landen worden uitgevoerd; dat de geldigheidsduur van deze verordening afloopt op 31 december 1998;

Overwegende dat de meeste in Zweden en in Finland in de handel gebrachte wortelen met onvermengde turf zijn bedekt; dat wetenschappelijk is aangetoond dat het bedekken van gewassen wortelen met onvermengde turf geen aanleiding geeft tot kwaliteitsverlies, en dat in sommige gevallen deze praktijk zelfs een gunstig effect heeft voor wat betreft de houdbaarheid; dat het derhalve dienstig is de afzet van deze producten op permanente basis toe te staan;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 920/89 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tekst van punt II, deel A, tweede streepje, tweede substreepje, wordt als volgt gelezen:

"- voor ongewassen wortelen en gewassen, met onvermengde turf bedekte wortelen: praktisch vrij zijn van iedere grove verontreiniging,".

2. Aan punt V, deel C, wordt de volgende alinea toegevoegd:

"In het geval van gewassen, met onvermengde turf bedekte wortelen wordt de gebruikte turf niet beschouwd als een vreemde substantie.".

3. Aan punt VI, deel B, wordt na het tweede streepje een nieuw streepje ingevoegd:

"- in voorkomend geval, "Wortelen in turf", zelfs wanneer de inhoud van buitenaf zichtbaar is.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 november 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21. 11. 1996, blz. 1.

(2) PB L 346 van 17. 12. 1997, blz. 41.

(3) PB L 97 van 11. 4. 1989, blz. 19.

(4) PB L 126 van 17. 5. 1997, blz. 11.

(5) PB L 325 van 14. 12. 1996, blz. 6.

(6) PB L 40 van 13. 2. 1998, blz. 3.

Top