Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1730

Verordening (EG) nr. 1730/98 van de Commissie van 4 augustus 1998 betreffende de verkoop, aan distilleerderijen en aan de diervoederindustrie, van gedroogde vijgen (basisproduct) van de oogst 1997 die in het bezit zijn van het Griekse opslagbureau, tegen een vooraf vastgestelde prijs

OJ L 217, 5.8.1998, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1730/oj

31998R1730

Verordening (EG) nr. 1730/98 van de Commissie van 4 augustus 1998 betreffende de verkoop, aan distilleerderijen en aan de diervoederindustrie, van gedroogde vijgen (basisproduct) van de oogst 1997 die in het bezit zijn van het Griekse opslagbureau, tegen een vooraf vastgestelde prijs

Publicatieblad Nr. L 217 van 05/08/1998 blz. 0005 - 0006


VERORDENING (EG) Nr. 1730/98 VAN DE COMMISSIE van 4 augustus 1998 betreffende de verkoop, aan distilleerderijen en aan de diervoederindustrie, van gedroogde vijgen (basisproduct) van de oogst 1997 die in het bezit zijn van het Griekse opslagbureau, tegen een vooraf vastgestelde prijs

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2199/97 (2), en met name op artikel 9, lid 8,

Overwegende dat in artikel 9, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2201/96 is bepaald dat voor producten die geen normale afzet vinden, bijzondere maatregelen kunnen worden genomen; dat een hoeveelheid van ongeveer 111 ton gedroogde vijgen (basisproduct) die in het bezit is van het Griekse opslagbureau geen normale afzet vindt, omdat de vijgen niet langer geschikt zijn voor menselijke consumptie; dat deze hoeveelheid moet worden verkocht voor specifiek gebruik in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 626/85 van de Commissie van 12 maart 1985 betreffende aankoop, verkoop en opslag van krenten en rozijnen en gedroogde vijgen (basisproducten) door opslagbureaus (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1437/97 (4),

Overwegende dat gedroogde vijgen (basisproduct) die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie momenteel kunnen worden afgezet door ze aan te bieden voor de vervaardiging van alcohol en diervoeder; dat de producten die in het bezit zijn van de opslagbureaus voor deze twee bestemmingen te koop moeten worden aangeboden; dat, gezien de vrij geringe hoeveelheid die te koop wordt aangeboden en de specificiteit van de markten waarvoor dit product bestemd is, de verkoop tegen vooraf vastgestelde prijzen de geschiktste verkoopprocedure is;

Overwegende dat het adequate verkoopprijsniveau voor beide bestemmingen hetzelfde is aangezien de voorwaarden voor de toegang tot deze twee markten identiek zijn; dat het bedrag van de bijzondere zekerheid als bedoeld in artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2201/96 moet worden vastgesteld op basis van het verschil tussen de normale marktprijs voor gedroogde vijgen en de bij deze verordening vastgestelde verkoopprijs;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1707/85 van de Commissie van 21 juni 1985 betreffende de verkoop door opslagbureaus van gedroogde vijgen (basisproduct) voor de vervaardiging van alcohol (5), nadere bepalingen voor de verkoop van gedroogde vijgen (basisproduct) aan de distilleerderijen zijn vastgesteld; dat, om gemakkelijker te kunnen nagaan of de bepalingen inzake de bijzondere bestemming zijn nageleefd, voor diezelfde producten die voor de vervaardiging van diervoeder bestemd zijn, het te vervaardigen eindproduct moet worden omschreven en de termijn voor de vervaardiging ervan moet worden bepaald, en dat moet worden geëist dat de fabrikant zich ertoe verbindt de betrokken producten te gebruiken voor de vervaardiging van diervoeder;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Het Griekse opslagbureau gaat overeenkomstig het bepaalde in deze verordening en in titel III van Verordening (EEG) nr. 626/85 over tot de verkoop, aan distilleerderijen en diervoederfabrieken, van de hoeveelheden gedroogde vijgen (basisproduct) van de oogst 1997 die zij in haar bezit heeft, tegen een prijs van 4 ECU per 100 kg nettogewicht.

2. De in artikel 9, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde bijzondere zekerheid wordt vastgesteld op 15 ECU per 100 kg nettogewicht.

Artikel 2

1. Koopaanvragen moeten worden ingediend bij het Griekse opslagbureau Sykiki, op het hoofdkantoor van Idagep, Acharnon Street 241, Athene, Griekenland, voor de producten die in het bezit zijn van dat bureau.

2. Inlichtingen over de hoeveelheden en over de plaatsen waar de producten zijn opgeslagen zijn te verkrijgen bij het Griekse opslagbureau Sykiki, Kritis Street 13, Kalamata, Griekenland.

Artikel 3

Voor de verkoop van gedroogde vijgen (basisproduct) aan distilleerderijen gelden de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 1707/85.

Artikel 4

1. Aan de diervoederindustrie verkochte gedroogde vijgen (basisproduct) moeten worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van GN-code 2309.

2. De vervaardiging moet plaatsvinden binnen 90 dagen na de datum waarop de aanvragen zijn aanvaard als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 626/85.

3. In de koopaanvraag moet behalve de in artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 626/85 bedoelde gegevens ook een verklaring zijn opgenomen waarbij de aanvrager zich ertoe verbindt om de gedroogde vijgen te gebruiken voor de vervaardiging van de in lid 1 bedoelde producten.

Artikel 5

De lidstaten organiseren fysieke controles en controles aan de hand van documenten om zich ervan te vergewissen dat de te koop aangeboden producten overeenkomstig deze verordening zijn gebruikt.

Artikel 6

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken bedrijven gelijkelijk toegang krijgen tot de te koop aangeboden hoeveelheden.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 1998.

Voor de Commissie

Monika WULF-MATHIES

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21. 11. 1996, blz. 29.

(2) PB L 303 van 6. 11. 1997, blz. 1.

(3) PB L 72 van 13. 3. 1985, blz. 7.

(4) PB L 196 van 24. 7. 1997, blz. 62.

(5) PB L 163 van 22. 6. 1985, blz. 38.

Top