Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0128

97/128/EG: Beschikking van de Commissie van 27 januari 1997 houdende machtiging van Finland om steun te verlenen in de sectoren tuinbouw en bloemen en planten (Slechts de tekst in de Finse taal is authentiek)

OJ L 50, 20.2.1997, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/128/oj

31997D0128

97/128/EG: Beschikking van de Commissie van 27 januari 1997 houdende machtiging van Finland om steun te verlenen in de sectoren tuinbouw en bloemen en planten (Slechts de tekst in de Finse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 050 van 20/02/1997 blz. 0026 - 0027


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 27 januari 1997 houdende machtiging van Finland om steun te verlenen in de sectoren tuinbouw en bloemen en planten (Slechts de tekst in de Finse taal is authentiek) (97/128/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 140,

Overwegende dat de Commissie, overeenkomstig vorengenoemde bepaling, Oostenrijk en Finland machtigt de in bijlage XIV van de Toetredingsakte bedoelde steun te verlenen en dat zij in haar machtiging het aanvangsniveau van de steun bepaalt, alsmede het tempo waarin de steun wordt verlaagd; dat een van de soorten steun die in voornoemde bijlage zijn vermeld investeringssteun ter aanvulling op de steun als bedoeld in artikel 12, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2328/91 van de Raad van 15 juli 1991 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2387/95 (2), is; dat de betrokken steun evenwel niet mag leiden tot een verhoging van de totale productiecapaciteiten en moet worden toegekend binnen de volgens de procedure van artikel 29 van Verordening (EEG) nr. 2328/91 te bepalen individuele grenzen;

Overwegende dat Finland de Commissie op 12 juli 1996 in kennis heeft gesteld van het ontwerp betreffende de steun die het overeenkomstig vorenvermelde bepalingen voornemens is te verlenen in de sectoren tuinbouw en bloemen en planten;

Overwegende dat de betrokken steun, waarvan de begrotingskosten worden geraamd op 22,5 miljoen FM per jaar en die zal worden verleend in de vorm van een rentesubsidie (5 % gedurende ten hoogste 30 jaar op 70 % van de totale investeringskosten, maar beperkt tot maximaal 30 % van de totale investeringskosten) of een kapitaalsubsidie (ten hoogste 30 % van de totale investeringskosten) om de kosten van vergroting van installaties en de kosten van het voor de uitbreiding van de productiecapaciteit vereiste materieel te dekken, voldoet aan de voorwaarden die zijn bepaald in bijlage XIV van de Toetredingsakte;

Overwegende dat de betrokken steun zal worden verleend met inachtneming van de individuele grenzen die zijn bepaald bij Beschikking C (96) 2876 van de Commissie van 4 december 1996 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Finland in de zin van Verordening (EEG) nr. 2328/91; dat deze steun, gekoppeld aan een passend systeem om de ontwikkeling van de productiecapaciteiten te controleren waarschijnlijk niet zal leiden tot een verhoging van de totale productiecapaciteit ten opzichte van het niveau dat in 1994 is geconstateerd, en bijgevolg voldoet aan vorengenoemde bepaling van de Toetredingsakte; dat het evenwel wenselijk is dat ook de Commissie op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkeling van de productiecapaciteiten in de betrokken sectoren;

Overwegende dat het niveau van de door Finland vastgestelde steun weliswaar wordt aanvaard als aanvangsniveau, maar ook dient te worden bepaald in welk tempo deze steun in de jaren 1997, 1998 en 1999 zal worden verlaagd en dat hij uiterlijk op 31 december 1999 volledig zal worden beëindigd, opdat aan de bepalingen van de Toetredingsakte kan worden voldaan en om ervoor te zorgen dat de vereiste aanpassingen van de Finse productiestructuur worden uitgevoerd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De op 12 juli 1996 door Finland gemelde steunmaatregelen ten gunste van de sectoren tuinbouw en bloemen en planten worden toegestaan.

Het maximumniveau van de steun is, ongeacht of hij wordt toegekend in de vorm van een rentesubsidie, dan wel in de vorm van een kapitaalsubsidie, vastgesteld op:

- 30 % van de totale investeringskosten, voor steun die wordt verleend bij besluiten die uiterlijk op 31 maart 1997 worden genomen,

- 27 % van de totale investeringskosten, voor steun die wordt verleend bij besluiten die worden genomen in de periode van 1 april tot en met 31 december 1997,

- 24 % van de totale investeringskosten, voor steun die wordt verleend bij besluiten die worden genomen in de periode van 1 januari tot en met 31 december 1998,

- 20 % van de totale investeringskosten, voor steun die wordt verleend bij besluiten die worden genomen in de periode van 1 januari tot en met 31 december 1999.

De steun moet uiterlijk op 31 december 1999 worden beëindigd.

Artikel 2

In de periode waarin de in artikel 1 bedoelde steun wordt verleend, deelt Finland de Commissie jaarlijks de productiecapaciteit van de sectoren tuinbouw en bloemen en planten mede.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Finland.

Gedaan te Brussel, 27 januari 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 218 van 6. 8. 1991, blz. 1.

(2) PB nr. L 244 van 12. 10. 1995, blz. 50.

Top