Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A0217(02)

Protocol tot vaststelling van visserijrechten en de financiële tegenprestatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Regering van de Democratische Republiek Sao Tomé en Príncipe inzake de visserij voor de kust van Sao Tomé en Príncipe, voor de periode van 1 juni 1996 tot en met 31 mei 1999

OJ L 46, 17.2.1997, p. 76–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1997/1130/oj

21997A0217(02)

Protocol tot vaststelling van visserijrechten en de financiële tegenprestatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Regering van de Democratische Republiek Sao Tomé en Príncipe inzake de visserij voor de kust van Sao Tomé en Príncipe, voor de periode van 1 juni 1996 tot en met 31 mei 1999

Publicatieblad Nr. L 046 van 17/02/1997 blz. 0076 - 0081


PROTOCOL tot vaststelling van visserijrechten en de financiële tegenprestatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Regering van de Democratische Republiek Sao Tomé en Príncipe inzake de visserij voor de kust van Sao Tomé en Príncipe, voor de periode van 1 juni 1996 tot en met 31 mei 1999 (1)

Artikel 1

De in artikel 2 van de Overeenkomst bedoelde visserijrechten worden voor een periode van drie jaar, ingaande op 1 juni 1996, toegekend voor 37 vriesschepen voor de tonijnvisserij met de zegen, zeven vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel en 25 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de drijflijn.

Artikel 2

1. De in artikel 6 van de Overeenkomst bedoelde financiële tegenprestatie wordt voor de in artikel 1 bedoelde periode vastgesteld op 1 800 000 ecu, te betalen in drie gelijke jaarlijkse tranches. De met dit bedrag overeenkomende vangsten voor de wateren van Sao Tomé en Príncipe bedragen 9 000 ton tonijn per jaar. Indien de vangst van tonijn in de wateren van Sao Tomé en Príncipe door vissersvaartuigen van de Gemeenschap hoger uitkomt dan de genoemde hoeveelheid, wordt het vorenstaande bedrag verhoogd met 50 ecu per bijkomende ton.

2. De besteding van deze tegenprestatie valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Regering van de Democratische Republiek Sao Tomé en Príncipe. De tegenprestatie wordt overgemaakt op een rekening bij de Nationale Bank van Sao Tomé en Príncipe.

Artikel 3

1. Naast het in artikel 2 vastgestelde bedrag, zal de Gemeenschap tijdens de in artikel 1 bedoelde periode een bedrag van 187 500 ecu betalen voor wetenschappelijke en technische programma's die met name op verbetering van de kennis van de visbestanden en de biologische rijkdommen in de exclusieve economische zone van Sao Tomé en Príncipe zijn gericht.

2. De bedoelde programma's worden gezamenlijk uitgewerkt door de bevoegde instanties van Sao Tomé en Príncipe en van de Gemeenschap, die, in voorkomend geval, deelneemt aan de uitvoering ervan. Na goedkeuring van de inhoud worden de programma's gefinancierd via overmaking van de betrokken bedragen op een door de bevoegde instanties van Sao Tomé en Príncipe aangegeven bankrekening.

3. De bevoegde instanties van Sao Tomé en Príncipe doen de diensten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen een verslag toekomen over de uitvoering van de goedgekeurde programma's en de behaalde resultaten. De Commissie van de Europese Gemeenschappen behoudt zich het recht voor de instanties van Sao Tomé en Príncipe om aanvullende wetenschappelijke informatie te verzoeken.

Artikel 4

1. De twee partijen zijn het erover eens dat de verbetering van de vakbekwaamheid en kennis van de bij de zeevisserij betrokken personen essentieel is voor het succes van hun samenwerking. Daarom zal de Gemeenschap, naast de betaling van het in artikel 2 vastgestelde bedrag:

a) het nodige doen om onderdanen van Sao Tomé en Príncipe te helpen bij het vinden van opleidingsmogelijkheden in de Lid-Staten en zal zij te dien einde een bedrag van 35 000 ecu aan beurzen beschikbaar stellen voor studie en praktijkonderwijs in de verschillende takken van wetenschap, techniek en economie die betrekking hebben op de visserij. Deze beurzen mogen eveneens worden gebruikt in Staten waarmee de Gemeenschap een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten;

b) de kosten van deelneming van Sao Tomé en Príncipe aan de werkzaamheden in het kader van het Regionaal Comité voor de visserij in de Golf van Guinee en ICCAT dekken, voor een bedrag van 90 000 ecu;

c) de kosten van deelneming aan internationale bijeenkomsten of stages op het gebied van de visserij voor haar rekening nemen, voor een bedrag van 62 500 ecu.

2. Deze bedragen worden in drie gelijke jaarlijkse tranches overgemaakt op een door het Ministerie van Landbouw en Visserij aangegeven bankrekening. Dit ministerie voert het beheer over al de langs deze weg gefinancierde acties als bedoeld in lid 1, en doet de diensten van de Commissie een gedetailleerd verslag over de besteding van deze middelen toekomen.

Artikel 5

Ingeval de Gemeenschap de in de artikelen 2 en 3 bedoelde betalingen niet verricht, kan de toepassing van dit Protocol worden geschorst.

Artikel 6

De bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Regering van de Democratische Republiek Sao Tomé en Príncipe inzake de visserij voor de kust van Sao Tomé en Príncipe wordt ingetrokken en vervangen door de bijlage bij dit Protocol.

Artikel 7

Dit Protocol treedt in werking op de datum van ondertekening.

Het is van toepassing met ingang van 1 juni 1996.

(1) Zie Besluit 96/623/EG (PB nr. L 279 van 31. 10. 1996, blz. 30).

BIJLAGE

Voorwaarden voor de uitoefening van de visserij in de visserijzone van Sao Tomé en Príncipe voor vaartuigen van de Gemeenschap

1. Procedures voor het aanvragen en de afgifte van vergunningen, als bedoeld in artikel 4 van de Overeenkomst:

De bevoegde instanties van de Gemeenschap dienen via de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor Sao Tomé en Príncipe, uiterlijk 20 dagen vóór het begin van de aangevraagde geldigheidstermijn, bij het Ministerie van Landbouw en Visserij van Sao Tomé en Príncipe een aanvraag in voor elk vaartuig dat in het kader van de Overeenkomst de visserij wenst te beoefenen.

De aanvragen worden ingediend op de daartoe door de Regering van de Democratische Republiek Sao Tomé en Príncipe verstrekte formulieren, waarvan een model hierbij is gevoegd (aanhangsel 1).

De vergunningen worden binnen een termijn van 20 dagen na indiening van de aanvraag door de autoriteiten van Sao Tomé en Príncipe via de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor Sao Tomé en Príncipe aan de reders of hun vertegenwoordigers afgegeven.

De vergunning wordt afgegeven op naam van een bepaald vaartuig; zij is niet overdraagbaar. Op verzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen kan de vergunning voor een vaartuig echter worden vervangen door een vergunning voor een ander vaartuig met soortgelijke kenmerken, en in geval van overmacht wordt dit verzoek steeds ingewilligd. De reder van het te vervangen vaartuig zendt de geannuleerde vergunning via de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor Sao Tomé en Príncipe aan het Ministerie van Landbouw en Visserij van Sao Tomé en Príncipe.

Op de nieuwe vergunning worden vermeld:

- de datum van afgifte;

- het feit dat deze vergunning een vergunning voor een ander vaartuig vervangt en geldt voor de resterende geldigheidsduur van de vervangen vergunning.

In dat geval zijn niet opnieuw forfaitaire visrechten als bedoeld in punt 5 verschuldigd.

De vergunning moet steeds aan boord zijn. Zodra de autoriteiten van Sao Tomé en Príncipe de kennisgeving van de Commissie van de Europese Gemeenschappen hebben ontvangen dat het voorschot is betaald, wordt het vaartuig evenwel opgenomen op een lijst van vaartuigen die gerechtigd zijn om te vissen; deze lijst wordt aan de controleautoriteiten van Sao Tomé en Príncipe meegedeeld. In afwachting van de eigenlijke vergunning kan een afschrift van de voorlopige vergunning worden verkregen per fax. Dit afschrift wordt aan boord bewaard.

2. De vergunningen hebben een geldigheidsduur van een jaar. Zij kunnen worden verlengd.

3. De rechten bedoeld in artikel 4 van de Overeenkomst bedragen 20 ecu per ton vis die in de visserijzone van Sao Tomé en Príncipe wordt gevangen.

4. De bevoegde instanties van Sao Tomé en Príncipe delen alle gegevens mee betreffende de wijze van betaling van de visrechten en met name de te gebruiken bankrekeningen en valuta.

5. De vergunningen worden afgegeven nadat op een rekening bij de Nationale Bank van Sao Tomé en Príncipe een forfaitair bedrag is overgemaakt van 3 000 ecu per jaar voor ieder vriesschip voor de tonijnvisserij met de zegen en van 500 ecu per jaar voor ieder vaartuig voor de tonijnvisserij met de hengel of de drijflijn; dit komt overeen met de rechten voor:

- 150 ton tonijn per jaar voor vriesschepen voor de tonijnvisserij met de zegen;

- 25 ton vis per jaar voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel of de drijflijn.

6. De vaartuigen van de Gemeenschap moeten voor iedere visreis in de visserijzone van Sao Tomé en Príncipe een ICCAT-logboekformulier bijhouden van het in aanhangsel 2 opgenomen model, zelfs als er niets wordt gevangen.

Voor periodes waarin de vaartuigen buiten de wateren van Sao Tomé en Príncipe hebben verbleven, moet op het bovenbedoelde formulier de vermelding "Buiten EEZ Sao Tomé en Príncipe" worden aangebracht.

De logboekformulieren moeten uiterlijk 15 werkdagen na het binnenlopen in een haven aan het Ministerie van Landbouw en Visserij worden toegezonden.

Een afschrift ervan wordt gericht aan de onder punt 7, derde alinea, hierna genoemde wetenschappelijke instellingen en aan de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor Sao Tomé en Príncipe.

7. De definitieve afrekening van de rechten die voor een kalenderjaar verschuldigd zijn, wordt door Sao Tomé en Príncipe opgemaakt aan de hand van de vangstaangiften per vaartuig en alle andere dienstige inlichtingen.

De definitieve afrekening voor een kalenderjaar wordt tegen 31 maart van het volgende jaar toegezonden aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, die ze terzelfder tijd aan de reders en aan de nationale autoriteiten van de betrokken Lid-Staten doorzendt tegen uiterlijk 15 april.

Reders die de afrekening van Sao Tomé en Príncipe betwisten, kunnen zich ter verificatie van de vangstgegevens wenden tot de bevoegde wetenschappelijke instellingen, zoals het Institut français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération (ORSTOM) en het Spaanse Instituut voor Oceanografie (IEO), en plegen vervolgens overleg met de autoriteiten van Sao Tomé en Príncipe om tegen uiterlijk 15 mei van het lopende jaar de definitieve afrekening vast te stellen. Indien de reders tegen die datum geen bezwaar maken, wordt de door Sao Tomé en Príncipe opgemaakte afrekening als definitief beschouwd. De Lid-Staten doen de definitieve afrekening van hun vloot aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen toekomen.

Eventuele bijkomende rechten dienen uiterlijk tegen 31 mei van hetzelfde jaar door de reders te worden overgemaakt op een rekening van de Nationale Bank van Sao Tomé en Príncipe.

Als het bedrag van de definitieve afrekening lager is dan het in punt 5 bedoelde voorschot, wordt het verschil evenwel niet terugbetaald aan de reder.

8. De vaartuigen van de Gemeenschap dienen telkens binnen drie uur na het binnenvaren en het verlaten van de visserijzone van Sao Tomé en Príncipe en om de drie dagen gedurende de periode waarin zij in de zone actief zijn, hun positie en de aan boord aanwezige hoeveelheden vis mee te delen aan de autoriteiten van Sao Tomé en Príncipe, bij voorkeur per fax of, bij gebrek daaraan, via de radio. Het faxnummer en de radiofrequentie worden meegedeeld bij de afgifte van de vergunning.

Een kopie van de faxberichten of van de opname van de radioberichten wordt door de autoriteiten van Sao Tomé en Príncipe en door de reders bewaard totdat de onder punt 7 bedoelde definitieve afrekening door beide partijen is goedgekeurd.

Vaartuigen die in de visserijzone van Sao Tomé en Príncipe vissen zonder de nodige meldingen te hebben gedaan aan de autoriteiten, worden aangemerkt als vaartuigen zonder vergunning.

9. De vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen zorgen ervoor dat hun eventuele bijvangsten tegen in onderling overleg overeengekomen prijzen kunnen worden afgenomen door de instanties van Sao Tomé en Príncipe.

10. Op verzoek van de instanties van Sao Tomé en Príncipe nemen de vaartuigen waarnemers aan boord. De waarnemers mogen niet langer aan boord blijven dan nodig is voor een steekproefsgewijs onderzoek van de vangst. De kapitein verleent de waarnemer alle faciliteiten die nodig zijn voor de uitoefening van zijn taak aan boord. De lonen en de sociale-zekerheidsbijdragen van de waarnemers zijn ten laste van de bevoegde instanties van Sao Tomé en Príncipe. Wanneer een waarnemer in een derde land aan boord wordt genomen, zijn de reiskosten ten laste van de reder. Als een vaartuig voor de tonijnvisserij met een waarnemer van Sao Tomé en Príncipe aan boord de visserijzone van Sao Tomé en Príncipe verlaat, moet het nodige worden gedaan opdat de waarnemer zo spoedig mogelijk naar Sao Tomé en Príncipe kan terugkeren, op kosten van de reder.

Bij die gelegenheid nemen de reders van de vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen op verzoek van de instanties van Sao Tomé en Príncipe maatregelen om uit Sao Tomé en Príncipe afkomstige zeelieden aan te monsteren, namelijk voor alle vaartuigen uit de Gemeenschap voor de tonijnvisserij met de zegen samen ten hoogste drie, en nooit meer dan één per vaartuig. De arbeidsvoorwaarden en lonen worden vastgesteld via besprekingen tussen de reders en de vertegenwoordigers van de zeelieden.

11. De door ICCAT aanbevolen internationale normen op het gebied van de tonijnvisserij zijn van toepassing.

12. Telkens wanneer vissersvaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat van de Gemeenschap en die de visserij uitoefenen in het kader van deze Overeenkomst, in de visserijzone van Sao Tomé en Príncipe worden aangehouden, wordt de Delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor Sao Tomé en Príncipe daarvan binnen een termijn van 48 uur in kennis gesteld.

Een kort verslag over de omstandigheden van en de redenen voor deze aanhouding moet haar uiterlijk 72 uur na het voorval ter beschikking worden gesteld.

Aanhangsel 1

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK SAO TOMÉ EN PRÍNCIPE

MINISTERIE VAN HANDEL, INDUSTRIE, TOERISME EN VISSERIJ

AANVRAAG VOOR EEN VISVERGUNNING Nr. . . .

Naam van de aanvrager: .

Adres van de aanvrager: .

.

Naam en adres van de reder van het vaartuig: .

.

Eventueel, naam en adres van de vertegenwoordiger van de reder in Sao Tomé en Príncipe: .

.

Naam van het vaartuig: .

Type van het vaartuig: .

Land van registratie: .

Registratiehaven en -nummer: .

Identificatieletters en -cijfers van het vaartuig: .

Roepletters en frequentie van de radio: .

Lengte van het vaartuig: .

Breedte van het vaartuig: .

Motortype en -vermogen: .

Laadvermogen: .

Minimumbemanning: .

Visserijmethode: .

Betrokken vissoorten: .

.

Gewenste geldigheidsduur: .

"Hierbij verklaar ik dat deze gegevens juist zijn.

Ik ben op de hoogte van zowel de in de Democratische Republiek Sao Tomé en Príncipe geldende wetgeving op het gebied van de zeevisserij als de in internationaal verband geldende voorschriften, die ik onderschrijf, en verbind mij ertoe de bedoelde wetgeving en voorschriften in acht te nemen en te doen in acht nemen."

Datum: .

DE AANVRAGER

.>EIND VAN DE GRAFIEK>

Aanhangsel 2

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

Top