Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0056

Richtlijn 96/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 september 1996 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

OJ L 236, 18.9.1996, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 017 P. 171 - 171
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 017 P. 171 - 171
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 017 P. 171 - 171
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 017 P. 171 - 171
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 017 P. 171 - 171
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 017 P. 171 - 171
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 017 P. 171 - 171
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 017 P. 171 - 171
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 017 P. 171 - 171
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 019 P. 22 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 019 P. 22 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 011 P. 47 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; stilzwijgende opheffing door 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/56/oj

31996L0056

Richtlijn 96/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 september 1996 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

Publicatieblad Nr. L 236 van 18/09/1996 blz. 0035 - 0035


RICHTLIJN 96/56/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 september 1996 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3),

Overwegende dat in een aantal bepalingen van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (4) de afkorting "EEG" wordt gebruikt;

Overwegende dat bij artikel G van het Verdrag betreffende de Europese Unie het begrip "Europese Economische Gemeenschap" is vervangen door "Europese Gemeenschap"; dat het derhalve passend is in bovenbedoelde bepalingen de afkorting "EEG" te vervangen door de afkorting "EG";

Overwegende dat ondernemingen gewoonlijk etiketten in grote hoeveelheden inkopen en dat bovendien bepaalde gevaarlijke stoffen die op geldige wijze van een etiket met de "EEG"-afkorting zijn voorzien, gedurende een vrij lange periode op de plaats van produktie kunnen worden opgeslagen voordat zij in de handel worden gebracht; dat een wijziging van de te gebruiken afkorting derhalve extra kosten kan veroorzaken; dat het bijgevolg dienstig is de ondernemingen een redelijke overgangsperiode toe te staan waarin gevaarlijke stoffen in de handel mogen worden gebracht welke voorzien zijn van een etiket met de vermeldingen "EEG-nummer" en "EEG-etikettering";

Overwegende dat Richtlijn 67/548/EEG derhalve dient te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 67/548/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a) in artikel 21, lid 2, wordt de uitdrukking "EEG-nummer" vervangen door "EG-nummer";

b) in artikel 23, lid 2, onder f), wordt de uitdrukking "EEG-nummer" vervangen door "EG-nummer" en de uitdrukking "EEG-etikettering" door "EG-etikettering".

De Lid-Staten staan evenwel toe dat stoffen welke zijn voorzien van een etiket met de vermeldingen "EEG-nummer" en "EEG-etikettering", tot en met 31 december 2000 in de handel worden gebracht.

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juni 1998 aan deze richtlijn te voldoen. De Lid-Staten stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 3 september 1996.

Voor het Europees Parlement

De Voorzitter

K. HÄNSCH

Voor de Raad

De Voorzitter

I. YATES

(1) PB nr. C 73 van 13. 3. 1996, blz. 20.

(2) Advies uitgebracht op 28 februari 1996 (PB nr. C 153 van 28. 5. 1996, blz. 1).

(3) Advies van het Europees Parlement van 13 februari 1996 (PB nr. C 65 van 4. 3. 1996, blz. 26), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 4 maart 1996 (PB nr. C 134 van 6. 5. 1996, blz. 9), en besluit van het Europees Parlement van 22 mei 1996 (PB nr. C 166 van 10. 6. 1996, blz. 60)

(4) PB nr. 196 van 16. 8. 1967, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/69/EG (PB nr. L 381 van 31. 12. 1994, blz. 1) en bij de Toetredingsakte van 1994.

Top