Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0066

Richtlijn 94/66/EG van de Raad van 15 december 1994 tot wijziging van Richtlijn 88/609/EEG inzake beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties

OJ L 337, 24.12.1994, p. 83–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 262 - 264
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 262 - 264

No longer in force, Date of end of validity: 26/11/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/66/oj

31994L0066

Richtlijn 94/66/EG van de Raad van 15 december 1994 tot wijziging van Richtlijn 88/609/EEG inzake beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties

Publicatieblad Nr. L 337 van 24/12/1994 blz. 0083 - 0085
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 13 blz. 0262
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 13 blz. 0262


RICHTLIJN 94/66/EG VAN DE RAAD van 15 december 1994 tot wijziging van Richtlijn 88/609/EEG inzake beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag (3),

Overwegende dat in de actieprogramma's van de Europese Gemeenschap inzake het milieu van 1973 (4), 1977 (5), 1983 (6), 1987 (7) en 1993 (8) wordt gewezen op het belang van de voorkoming en vermindering van luchtverontreiniging;

Overwegende dat in Richtlijn 88/609/EEG (9) geen grenswaarden worden vastgesteld voor de emissie van SO2 door nieuwe installaties met een nominaal thermisch vermogen tussen 50 en 100 MW die vaste brandstoffen gebruiken; dat echter volgens bijlage III van die richtlijn de Raad op grond van een verslag van de Commissie de emissiegrenswaarden voor deze categorie installaties zal vaststellen;

Overwegende dat in het verslag over de beschikbaarheid van zwavelarme brandstoffen dat de Commissie aan de Raad heeft overgelegd, wordt geconstateerd dat er verbetering is opgetreden in de situatie die heeft geleid tot een vertraging bij de vaststelling van genoemde grenswaarden, en dat met name zwavelarme steenkool in voldoende hoeveelheden op de wereldmarkt beschikbaar is; dat bij de verbranding van zwavelarme steenkool de emissie van SO2 tot minder dan 2 000 mg/Nm3 (*) kan worden beperkt;

Overwegende dat vanwege de schade die door de luchtverontreiniging aan het milieu wordt toegebracht, de grenswaarden voor de emissie van SO2 door installaties met een nominaal thermisch vermogen tussen 50 en 100 MW op bovengenoemd niveau dienen te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 88/609/EEG wordt als volgt gewijzigd:

- bijlage III wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze richtlijn;

- aan artikel 4, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

"De Lid-Staten mogen echter toestaan dat nieuwe installaties met een nominaal thermisch vermogen van 50 MW of meer, doch ten hoogste 100 MW, waarvoor vóór de uiterste datum voor de omzetting in nationaal recht van Richtlijn 94/66/EG (10)() een vergunning is verleend, pas uiterlijk één jaar na deze uiterste datum aan de grenswaarde in bijlage III behoeven te voldoen.

".

Artikel 2

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn aan deze laatste te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 15 december 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

A. MERKEL

(1) PB nr. C 17 van 22. 1. 1993, blz. 12.

(2) PB nr. C 201 van 26. 7. 1993, blz. 4.

(3) Advies van het Europees Parlement van 14 september 1993 (PB nr. C 268 van 4. 10. 1993, blz. 34), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 8 juni 1994 (PB nr. C 213 van 3. 8. 1994, blz. 11) en besluit van het Europees Parlement van 17 november 1994 (PB nr. C 341 van 5. 12. 1994).

(4) PB nr. C 112 van 20. 12. 1973, blz. 1.

(5) PB nr. C 139 van 13. 6. 1977, blz. 1.

(6) PB nr. C 46 van 17. 2. 1983, blz. 1.

(7) PB nr. C 328 van 7. 2. 1987, blz. 1.

(8) PB nr. C 138 van 17. 5. 1993, blz. 1.

(9) PB nr. L 336 van 7. 12. 1988, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 90/656/EEG (PB nr. L 353 van 17. 12. 1990, blz. 59).

(10)() mg/Nm3 betekend milligram per newton-kubieke meter of massa per gasvolume uitgedrukt in kubieke meter, herleid tot de genormaliseerde temperatuur (273° Kelvin) en druk (101,3 Kilopascal) na aftrek van het waterdampgehalte.

(11)() PB nr. L 337 van 24. 12. 1994, blz. 83.

BIJLAGE

"BIJLAGE III

EMISSIEGRENSWAARDEN VOOR ZWAVELDIOXIDE (SO2) VAN NIEUWE INSTALLATIES

Vaste brandstoffen

g g

"

Top