Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3224

Verordening (EG) nr. 3224/94 van de Commissie van 21 december 1994 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de uitvoering van de Kaderovereenkomst betreffende bananen die is gesloten binnen het raam van de Uruguay- Ronde van multilaterale handelsbesprekingen

OJ L 337, 24.12.1994, p. 72–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 066 P. 48 - 50
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 066 P. 48 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3224/oj

31994R3224

Verordening (EG) nr. 3224/94 van de Commissie van 21 december 1994 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de uitvoering van de Kaderovereenkomst betreffende bananen die is gesloten binnen het raam van de Uruguay- Ronde van multilaterale handelsbesprekingen

Publicatieblad Nr. L 337 van 24/12/1994 blz. 0072 - 0074
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 66 blz. 0048
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 66 blz. 0048


VERORDENING (EG) Nr. 3224/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de uitvoering van de Kaderovereenkomst betreffende bananen die is gesloten binnen het raam van de Uruguay-Ronde van multilaterale handelsbesprekingen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (1), en met name op artikel 20,

Overwegende dat een van de tijdens de Uruguay-Ronde van multilaterale handelsbesprekingen gesloten overeenkomsten de Kaderovereenkomst betreffende bananen is; dat bij Verordening (EEG) nr. 1442/93 van de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2444/94 (3), bepalingen ter uitvoering van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap zijn vastgesteld; dat bij de Kaderovereenkomst betreffende bananen wijzigingen in de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap worden aangebracht; dat met het oog op de tenuitvoerlegging van de Kaderovereenkomst betreffende bananen, vóór de vaststelling van definitieve maatregelen, overgangsmaatregelen voor de toepassing van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap moeten worden vastgesteld; dat, inzonderheid, om de oorsprong van uit Colombia, Costa Rica, Nicaragua en Venezuela ingevoerde bananen te garanderen, voor het eerste kwartaal van 1995 voor deze produkten certificaten van oorsprong moeten worden geëist voordat ze in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht;

Overwegende dat, opdat de Commissie zo nodig maatregelen kan nemen om ervoor te zorgen dat de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde bepaalde verdeling van de hoeveelheden naar gelang van de oorsprong in acht wordt genomen, enerzijds moet worden bepaald dat een certificaat van oorsprong moet worden overgelegd voor alle in de Gemeenschap geïmporteerde bananen en anderzijds aan de Lid-Staten de verplichting moet worden opgelegd de vereiste gegevens mede te delen;

Overwegende dat het Comité van beheer voor bananen geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Het in artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 404/93 vermelde tariefcontingent wordt onderverdeeld in specifieke contingenten die aan de volgende landen of groepen van landen worden toegewezen:

"" ID="1">Costa Rica> ID="2">23,4 %"> ID="1">Colombia> ID="2">21,0 %"> ID="1">Nicaragua> ID="2">3,0 %"> ID="1">Venezuela> ID="2">2,0 %"> ID="1">Dominicaanse Republiek en andere ACS-Staten voor niet-traditionele invoer> ID="2">90 000 ton"> ID="1">Overige> ID="2">50,6-90 000 ton">

2. De aan de Dominicaanse Republiek en andere ACS-Staten voor niet-traditionele invoer toegewezen hoeveelheid van 90 000 ton wordt als volgt verdeeld:

"(in ton)"" ID="1">Dominicaanse Republiek> ID="2">55 000"> ID="1">Belize> ID="2">15 000"> ID="1">Ivoorkust> ID="2">7 500"> ID="1">Kameroen> ID="2">7 500"> ID="1">Overige niet-traditionele invoer uit ACS-Staten> ID="2">5 000.">

Artikel 2

1. Onverminderd Verordening (EEG) nr. 1442/93 zijn voor het eerste kwartaal van 1995 de volgende bepalingen van toepassing:

- voor het in het vrije verkeer brengen van bananen moet samen met het invoercertificaat een geldig oorsprongscertificaat worden overgelegd;

- bananen van oorsprong uit Colombia, Costa Rica en Nicaragua mogen met invoercertificaten "categorie A" en "categorie C", die zijn afgegeven overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1442/93, slechts in het vrije verkeer worden gebracht op voorwaarde dat terzelfder tijd bij de douaneautoriteiten een door de in de bijlage vermelde bevoegde instantie afgegeven speciaal uitvoercertificaat voor dezelfde hoeveelheid wordt ingediend.

2. De in lid 1 vermelde documenten zijn evenwel niet vereist voor het in het vrije verkeer brengen van bananen die vóór 20 december 1994 uit het land van oorsprong zijn verzonden en die tussen 1 en 7 januari 1995 in de Gemeenschap worden ingevoerd.

De betrokken importeurs tonen door middel van de volgende bewijzen aan dat de zending bananen voldoet aan de in de eerste alinea vastgestelde eisen:

- bij vervoer over zee of over de binnenwateren: het connossement waaruit blijkt dat de goederen vóór 20 december 1994 zijn geladen;

- bij vervoer over de weg: het vóór 20 december 1994 in het eerste douanekantoor overgelegde carnet TIR;

- bij luchtvervoer: de vrachtbrief waaruit blijkt dat de luchtvaartmaatschappij de goederen vóór 20 december 1994 heeft ontvangen.

3. Overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EEG) nr. 1442/93, delen de Lid-Staten de in toepassing van deze verordening in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheden aan de Commissie mee.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 142 van 12. 6. 1993, blz. 6.

(3) PB nr. L 261 van 11. 10. 1994, blz. 3.

BIJLAGE

Instanties die gemachtigd zijn het speciaal uitvoercertificaat af te geven COLOMBIA

INCOMEX

Instituto Colombiano de Comercio Exterior

Edificio Centro de Comercio Internacional

Calle 28 No. 13A 15/53

Santa Fe de Bogota

COSTA RICA

Corporación Bananera SA

Apartado 6504-1000

San José

NICARAGUA

Ministerio de Economía y Desarrollo

Dirección de Comercio Exterior

Kilómetro 3 1/2

Carretera a Masaya

Edificio el Cortijo

Managua

Top