Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3192

Verordening (EG) nr. 3192/94 van de Raad van 19 december 1994 tot wijziging van de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit Cyprus

OJ L 337, 24.12.1994, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 013 P. 177 - 178
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 013 P. 177 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3192/oj

31994R3192

Verordening (EG) nr. 3192/94 van de Raad van 19 december 1994 tot wijziging van de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit Cyprus

Publicatieblad Nr. L 337 van 24/12/1994 blz. 0009 - 0010
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 13 blz. 0177
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 13 blz. 0177


VERORDENING (EG) Nr. 3192/94 VAN DE RAAD van 19 december 1994 tot wijziging van de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit Cyprus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in de Overeenkomst (1) waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus (hierna ook Cyprus genoemd), aangevuld door het Protocol houdende vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de tenuitvoerlegging van de tweede etappe van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus en houdende aanpassing van een aantal bepalingen van de Overeenkomst (2), is vastgesteld dat voor bepaalde landbouwprodukten een communautair tariefcontingent wordt geopend, dat jaarlijks wordt verhoogd;

Overwegende dat bepaalde aan Cyprus toegestane concessies moeten worden verbeterd; dat namelijk uit Cyprus minder tafeldruiven worden ingevoerd dan het toegestane tariefcontingent, doordat die druiven in de in het Protocol vastgestelde periode nog niet allemaal rijp zijn; dat in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 298/94 van de Raad van 7 februari 1994 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit Cyprus (1994) (3) is bepaald dat de betrokken produkten met vrijstelling van douanerechten in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd van 8 juni tot en met 4 augustus; dat deze periode moet worden aangepast om Cyprus in staat te stellen deze concessie volledig te benutten;

Overwegende dat de in het Protocol vastgestelde jaarlijkse verhoging van het tariefcontingent voor geconcentreerd druivesap en geconcentreerde druivemost onvoldoende blijkt te zijn voor de hoeveelheden die sinds enkele jaren werkelijk in de Gemeenschap worden ingevoerd; dat in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 298/94 is bepaald dat de betrokken produkten met vrijstelling van douanerechten in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd binnen de grenzen van een tariefcontingent van 4 050 ton; dat dit contingent dan ook met 450 ton moet worden verhoogd;

Overwegende dat er voor de invoer van bereide druiven van oorsprong uit Cyprus geen voorkeursbehandeling geldt op grond van het met dat land gesloten Protocol; dat de invoer van druiven van oorsprong uit Cyprus meer dan 70 % vormt van de totale invoer van bereide druiven in de Gemeenschap; dat, om deze traditionele handelsstromen in stand te houden en het handelstekort van Cyprus ten opzichte van de Gemeenschap te verlichten, een communautair tariefcontingent met nulrecht moet worden geopend; dat voor het beheer van dit contingent de communautaire regelgeving geldt die van toepassing is op de andere tariefcontingenten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het tariefcontingent voor onder de GN-codes 0806 10 15 en 0806 10 19 vallende druiven voor tafelgebruik, als bepaald in artikel 18, lid 2, van het Protocol houdende vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de tenuitvoerlegging van de tweede etappe van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus, is van toepassing van 8 juni tot en met 9 augustus.

Artikel 2

Het tariefcontingent voor druivesap en druivemost van de GN-codes 2009 60 51, 2009 60 71, 2009 60 90 en ex 2204 30 91, zoals bepaald in artikel 19, lid 5, van het Protocol houdende vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de tenuitvoerlegging van de tweede etappe van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus, wordt verhoogd met 450 ton.

Artikel 3

1. Voor bereide druiven van oorsprong uit Cyprus die onder de GN-codes 2008 99 43 en 2008 99 53 vallen, wordt een jaarlijks communautair tariefcontingent van in totaal 2 500 ton geopend.

2. Voor 1994 wordt de in lid 1 bedoelde jaarlijkse hoeveelheid naar evenredigheid aangepast.

3. De artikelen 2, 3 en 4 van Verordening (EG) nr. 298/94 zijn van toepassing.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 december 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

K. KINKEL

(1) PB nr. L 133 van 21. 5. 1973, blz. 2.

(2) PB nr. L 393 van 31. 12. 1987, blz. 2.

(3) PB nr. L 40 van 11. 2. 1994, blz. 10.

Top