Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2027

Verordening (EEG) nr. 2027/93 van de Commissie van 26 juli 1993 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 2999/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met produkten van de sector verwerkte groenten en fruit, en ter vaststelling van de voorzieningsbalans voor de periode van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1994 in het bijzonder

OJ L 184, 27.7.1993, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; stilzwijgende opheffing door 32002R0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2027/oj

31993R2027

Verordening (EEG) nr. 2027/93 van de Commissie van 26 juli 1993 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 2999/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met produkten van de sector verwerkte groenten en fruit, en ter vaststelling van de voorzieningsbalans voor de periode van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1994 in het bijzonder

Publicatieblad Nr. L 184 van 27/07/1993 blz. 0021 - 0022


VERORDENING (EEG) Nr. 2027/93 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1993 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 2999/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met produkten van de sector verwerkte groenten en fruit, en ter vaststelling van de voorzieningsbalans voor de periode van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1994 in het bijzonder

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Azoren en Madeira (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3714/92 van de Commissie (2), en met name op artikel 10,

Overwegende dat de hoeveelheden produkt waarvoor de specifieke voorzieningsregeling geldt, worden bepaald aan de hand van behoeftenramingen die periodiek worden opgesteld en in de loop van het verkoopseizoen op basis van de essentiële behoeften van de markten en rekening houdend met de plaatselijke produktie en de traditionele handelsstromen kunnen worden herzien; dat, om te waarborgen dat zowel ten aanzien van de hoeveelheden als van de prijs en de kwaliteit in de behoeften wordt voorzien en er daarbij bovendien voor te zorgen dat het aandeel van de Gemeenschap in de leveringen niet daalt, de steun voor produkten uit de rest van de Gemeenschap op een zodanig niveau moet worden vastgesteld dat het voordeel daarvan voor de eindgebruiker overeenkomt met dat van een vrijstelling van invoerrechten voor produkten van oorsprong uit derde landen;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2999/92 van de Commissie (3) de bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met verwerkte groenten en fruit zijn vastgesteld, en de voorzieningsbalans met de hoeveelheden waarvoor in de periode van 1 juli 1992 tot en met 30 juni 1993 deze specifieke regeling geldt;

Overwegende dat evaluatie van de behoeften van de markt van Madeira voor de periode van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1994 aanleiding is om voor Madeira voor de betrokken produkten van de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten een voorzieningsbalans vast te stellen met daarin dezelfde hoeveelheden als die welke voor de vorige periode zijn vastgesteld;

Overwegende dat de ervaring met de certificaatregeling in de periode juli 1992 tot en met juni 1993 heeft geleerd dat het dienstig is de geldigheidsduur van de certificaten twee maanden te verlengen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2175/92 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2 wordt vervangen door:

"Artikel 2

Voor de toepassing van artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1600/92 wordt een steunbedrag van 10 ecu per 100 kilogram vastgesteld voor de in de voorzieningsbalans opgesomde produkten en hoeveelheden. Dit bedrag wordt zo vastgesteld dat, rekening houdende met de traditionele handelsstromen, het aandeel van de Gemeenschap in de leveringen niet daalt.".

2. Artikel 6 wordt vervangen door:

"Artikel 6

De geldigheidsduur van de certificaten loopt af op de laatste dag van de derde maand na die waarin ze zijn afgegeven.".

3. Bijlage I wordt vervangen door bijlage I in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 juli 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 378 van 23. 12. 1992, blz. 23.

(3) PB nr. L 301 van 17. 10. 1992, blz. 7.

BIJLAGE

Balans voor de voorziening van Madeira met produkten van de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten, voor de periode van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1994

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top