EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0045

Richtlijn 93/45/EEG van de Commissie van 17 juni 1993 betreffende de bereiding van vruchtennectars zonder toevoeging van suikers of honing

OJ L 159, 1.7.1993, p. 133–133 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 79
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 79
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 81 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 243 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 243 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 25 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/45/oj

31993L0045

Richtlijn 93/45/EEG van de Commissie van 17 juni 1993 betreffende de bereiding van vruchtennectars zonder toevoeging van suikers of honing

Publicatieblad Nr. L 159 van 01/07/1993 blz. 0133 - 0133
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 24 blz. 0079
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 24 blz. 0079


RICHTLIJN 93/45/EEG VAN DE COMMISSIE van 17 juni 1993 betreffende de bereiding van vruchtennectars zonder toevoeging van suikers of honing

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 75/726/EEG van de Raad van 17 november 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften van de Lid-Staten inzake vruchtesappen en bepaalde soortgelijke produkten (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn89/394/EEG (2), inzonderheid op artikel 1, punt 7, onder b), dat voorziet in de mogelijkheid dat nectar van bepaalde vruchten waarvan het sap van nature een hoog suikergehalte heeft, zonder toevoeging van suiker wordt bereid,

Overwegende dat de vruchten die worden genoemd in de bijlage bij Richtlijn 75/726/EEG in de punten II en III, alsmede de abrikoos, een van nature hoog suikergehalte kunnen hebben, en dus aan dit criterium voldoen;

Overwegende dat het dienstig is, wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, de vervaardiging van nectars zonder toevoeging van suikers of honing toe te laten;

Overwegende dat, gezien de strekking en de gevolgen van de voorgenomen maatregel, de bij deze richtlijn vastgestelde communautaire maatregelen niet slechts gewenst maar zelfs onontbeerlijk zijn bij de verwezenlijiking van de omschreven doelstellingen; dat deze doelstellingen niet door de Lid-Staten afzonderlijk kunnen worden gerealiseerd; dat in Richtlijn 75/726/EEG reeds is bepaald dat deze doelstellingen op communautair niveau dienen te worden verwezenlijkt;

Overwegende dat de bij deze richtlijn vastgestelde lijst overeenstemt met het advies van het Permanent Comité voor levensmiddelen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De vruchten die worden genoemd in de punten II en III van de bijlage bij Richtlijn 75/726/EEG, alsmede de abrikoos, kunnen, wanneer hun van nature voldoende hoog suikergehalte zulks rechtvaardigt, individueel of gemengd, toegelaten worden voor de bereiding van nectars zonder toevoeging van suikers of honing.

Artikel 2

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december 1993 aan deze richtlijn te voldoen.

Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2. Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van deze bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 17 juni 1993.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 311 van 1. 12. 1975, blz. 40.

(2) PB nr. L 186 van 30. 6. 1989, blz. 14.

Top