EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1723

Verordening (EEG) nr. 1723/93 van de Commissie van 30 juni 1993 inzake de in ecu vastgestelde en als gevolg van de monetaire herschikkingen van september 1992, november 1992, januari 1993 en mei 1993 verlaagde prijzen en bedragen in de sector melk en zuivelprodukten

OJ L 159, 1.7.1993, p. 123–126 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 162 - 165
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 162 - 165

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1723/oj

31993R1723

Verordening (EEG) nr. 1723/93 van de Commissie van 30 juni 1993 inzake de in ecu vastgestelde en als gevolg van de monetaire herschikkingen van september 1992, november 1992, januari 1993 en mei 1993 verlaagde prijzen en bedragen in de sector melk en zuivelprodukten

Publicatieblad Nr. L 159 van 01/07/1993 blz. 0123 - 0126
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 50 blz. 0162
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 50 blz. 0162


VERORDENING (EEG) Nr. 1723/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 inzake de in ecu vastgestelde en als gevolg van de monetaire herschikkingen van september 1992, november 1992, januari 1993 en mei 1993 verlaagde prijzen en bedragen in de sector melk en zuivelprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van 28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid moeten worden toegepast (1), en met name op artikel 9, lid 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3824/92 van de Commissie van 28 december 1992 inzake de in ecu vastgestelde prijzen en bedragen die moeten worden gewijzigd naar aanleiding van de monetaire herschikkingen (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1330/93 (3), en met name op artikel 2,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3820/92 van de Commissie van 28 december 1992 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van de bij Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad vastgestelde agromonetaire maatregelen (4) een concordantie is vastgesteld tussen de agromonetaire regeling die geldt vanaf 1 januari 1993 en de vroegere regeling;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3824/92 een lijst is opgenomen van de prijzen en bedragen in de sector melk en zuivelprodukten waarop vanaf het begin van het melkprijsjaar 1993/1994 de bij Verordening (EEG) nr. 1331/93 van de Commissie (5) in het kader van de regeling voor automatische afbraak van de negatieve monetaire afwijkingen vastgestelde verlagingscoëfficiënt 1,013088 wordt toegepast; dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3824/92 is bepaald dat moet worden gepreciseerd met hoeveel de prijzen de de bedragen in elke betrokken sector als gevolg van deze wijzigingen moeten worden verlaagd en dat de verlaagde prijzen en bedragen moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat door de bedragen tot aanpassing van de drempelprijzen voor de produkten van groep nr. 11, als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2915/79 van de Raad (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3798/91 (7), in deel 8 van de lijst van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3824/92 op te nemen, voor een deel het effect zou worden opgeheven van de verlaging die voortvloeit uit de toepassing van de verlagingscoëfficiënt op de drempelprijs op basis waarvan voor de betrokken produkten de invoerheffingen moeten worden berekend; dat het bijgevolg dienstig is deze coëfficiënt niet op de genoemde aanpassingsbedragen toe te passen;

Overwegende dat de richtprijs voor melk en de interventieprijzen voor boter, magere-melkpoeder, Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas voor het melkprijsjaar 1993/1994 zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1561/93 van de Raad (8); dat de drempelprijzen voor bepaalde zuivelprodukten zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1562/93 van de Raad (9); dat de waarden franco grens voor bepaalde uit een derde land ingevoerde kaassoorten zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1767/82 van de Commissie (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1317/93 (11); dat de speciale heffing op boter uit Nieuw-Zeeland is vastgesteld bij artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 3841/92 van de Raad (12); dat de steun voor tot caseïne en caseïnaten verwerkte ondermelk is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2921/90 van de Commissie (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 140/93 (14); dat de marge voor de steun voor magere-melkpoeder voor diervoeding is vastgesteld bij artikel 2 bis, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 986/68 van de Raad (15), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1115/89 (16); dat de steunbedragen voor ondermelk en magere-melkpoeder bestemd voor diervoeding zijn vastgesteld bij artikel 1 bis, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1105/68 van de Commissie (17), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2292/92 (18); dat het steunbedrag voor de aankoop van boter tegen verlaagde prijs door personen die sociale bijstand genieten, is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2990/82 van de Raad (19), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3654/92 (20); dat de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 739/93 van de Raad (21) bedoelde steun voor de melkproducenten in Portugal is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1579/93 van de Commissie (22); dat de consumptiesteun voor verse zuivelprodukten is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3763/91 van de Raad (23), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3714/92 van de Commissie (24), en de Verordeningen (EEG) nr. 2234/92 (25) en (EEG) nr. 2235/92 (26) van de Commissie;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De vanaf het melkprijsjaar 1993/1994 in de sector melk en zuivelprodukten geldende prijzen en bedragen in ecu, verlaagd op grond van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3824/92, zijn aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 juni 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 29.

(3) PB nr. L 132 van 29. 5. 1993, blz. 113.

(4) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 22.

(5) PB nr. L 132 van 29. 5. 1993, blz. 114.

(6) PB nr. L 329 van 24. 12. 1979, blz. 1.

(7) PB nr. L 357 van 28. 12. 1991, blz. 3.

(8) PB nr. L 154 van 25. 6. 1993, blz. 33.

(9) PB nr. L 154 van 25. 6. 1993, blz. 34.

(10) PB nr. L 196 van 5. 7. 1982, blz. 1.

(11) PB nr. L 132 van 29. 5. 1993, blz. 78.

(12) PB nr. L 390 van 31. 12. 1992, blz. 1.

(13) PB nr. L 279 van 11. 10. 1990, blz. 22.

(14) PB nr. L 19 van 28. 1. 1993, blz. 15.

(15) PB nr. L 169 van 18. 7. 1968, blz. 4.

(16) PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 7.

(17) PB nr. L 184 van 29. 7. 1968, blz. 24.

(18) PB nr. L 221 van 6. 8. 1992, blz. 18.

(19) PB nr. L 314 van 10. 11. 1982, blz. 26.

(20) PB nr. L 370 van 19. 12. 1992, blz. 1.

(21) PB nr. L 77 van 31. 3. 1993, blz. 4.

(22) PB nr. L 152 van 24. 6. 1993, blz. 12.

(23) PB nr. L 356 van 24. 12. 1991, blz. 1.

(24) PB nr. L 378 van 23. 12. 1992, blz. 23.

(25) PB nr. L 218 van 31. 7. 1992, blz. 102.

(26) PB nr. L 218 van 31. 7. 1992, blz. 105.

BIJLAGE

/* Tabellen: zie PB */

Top