EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1713

Verordening (EEG) nr. 1713/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van bijzondere voorschriften voor de toepassing van de landbouwomrekeningskoers in de suikersektor

OJ L 159, 1.7.1993, p. 94–98 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 23 - 27
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 23 - 27
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 261 - 265
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 261 - 265
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 261 - 265
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 261 - 265
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 261 - 265
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 261 - 265
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 261 - 265
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 261 - 265
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 261 - 265
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 11 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 11 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; opgeheven door 32006R1913 . Latest consolidated version: 01/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1713/oj

31993R1713

Verordening (EEG) nr. 1713/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van bijzondere voorschriften voor de toepassing van de landbouwomrekeningskoers in de suikersektor

Publicatieblad Nr. L 159 van 01/07/1993 blz. 0094 - 0098
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 1 Deel 3 blz. 0023
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 1 Deel 3 blz. 0023


VERORDENING (EEG) Nr. 1713/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 tot vaststelling van bijzondere voorschriften voor de toepassing van de landbouwomrekeningskoers in de suikersektor

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1548/93 (2), en met name op artikel 6, lid 3, op artikel 8, lid 5, op artikel 28, lid 8, en op artikel 28 bis, lid 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3763/91 van de Raad van 16 december 1991 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Franse overzeese departementen (3), en met name op artikel 19,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Azoren en Madeira (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3714/92 van de Commissie (5), en met name op artikel 10 en op artikel 25, lid 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Canarische eilanden (6), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3714/92, en met name op artikel 3, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van 28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (7), en met name op artikel 3, lid 3, op artikel 6, lid 2, en op artikel 12,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de Commissie van 30 april 1993 houdende nadere voorschriften voor de vaststelling en de toepassing van de omrekeningskoersen in de landbouwsector (8), onder andere bepalingen inzake de ontstaansfeiten zijn vastgesteld; dat in Verordening (EEG) nr. 3813/92 is bepaald dat wanneer het in die verordening omschreven ontstaansfeit moet worden gepreciseerd of, om redenen die eigen zijn aan de betrokken marktordening, niet in aanmerking kan worden genomen, er met inachtneming van bijzondere criteria een specifiek ontstaansfeit wordt bepaald;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3016/78 van de Commissie van 20 december 1978 houdende vaststelling van sommige bepalingen voor de toepassing van de wisselkoersen in de sector suiker en isoglucose (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3823/92 (10), alle in aanmerking te nemen ontstaansfeiten zijn vastgesteld voor de representatieve koersen die voor de in het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor suiker vastgestelde bedragen gelden; dat nagenoeg al deze ontstaansfeiten aan de in artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3813/92 vastgestelde criteria beantwoorden en op de specifieke kenmerken van deze gemeenschappelijke marktordening zijn afgestemd; dat de meeste van deze ontstaansfeiten derhalve behouden moeten blijven en dat daartoe van de overeenkomstige artikelen van Verordening (EEG) nr. 1068/93 moet worden afgeweken; dat het ook dienstig is daarbij de bepalingen over te nemen inzake ontstaansfeiten die reeds bij de Verordeningen (EEG) nr. 1487/92 (11), (EEG) nr. 1488/92 (12), (EEG) nr. 2177/92 (13), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 821/93 (14), en (EEG) nr. 3491/92 (15), alle zijnde verordeningen van de Commissie, zijn vastgesteld; dat het dienstig is tegelijkertijd ook de ontstaansfeiten in verband met de denatureringspremies en de produktierestituties opnieuw te bezien en het voor deze restituties geldende ontstaansfeit wegens de vele gebruiksmogelijkheden voor suiker forfaitair vast te stellen;

Overwegende dat door de nieuwe agromonetaire regeling de landbouwomrekeningskoersen voortaan meer zullen schommelen dan voorheen het geval was; dat het daarom met het oog op het in de suikersector toegepaste stelsel van zelffinanciering dienstig is om, met name ter bescherming van de suikerbietentelers, voortaan wat de minimumprijzen voor suikerbieten betreft, één enkel ontstaansfeit voor de gehele Gemeenschap te bepalen; dat daartoe en omdat enerzijds deze prijzen binnen het raam van het in de artikelen 28 en 29 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 bedoelde stelsel van zelffinanciering nauw met de suikerprijzen samenhangen en anderzijds al deze prijzen transacties in het gehele verkoopseizoen betreffen, met het oog op een betere onderlinge samenhang, op grond van artikel 3, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3813/92 een specifieke landbouwomrekeningskoers dient te worden vastgesteld die nauw bij de economische realiteit aansluit en analoog is aan die welke in het verleden voor de door de suikerfabrikanten te betalen produktieheffingen is bepaald; dat ook voor de vergoeding van de opslagkosten een vergelijkbare specifieke regeling geldt;

Overwegende dat, aangezien Verordening (EEG) nr. 3016/78 herhaaldelijk is gewijzigd en de evolutie in de regelgeving ter zake, alle bepalingen ervan in één zelfde tekst dienen te worden samengebracht om aldus een nieuwe vervangende verordening vast te stellen; dat het dienstig is te bepalen dat deze nieuwe verordening in werking treedt aan het begin van het verkoopseizoen 1993/1994, waarbij in bijzondere overgangsmaatregelen dient te worden voorzien;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 bedoelde minimumprijzen voor suikerbieten en de respectievelijk in artikel 28 en artikel 28 bis van die verordening bedoelde produktieheffingen en aanvullende heffing worden in nationale valuta omgerekend met toepassing van een specifieke landbouwomrekeningskoers die gelijk is aan het pro rata temporis berekende gemiddelde van de landbouwomrekeningskoersen in het betrokken verkoopseizoen.

2. De in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 bedoelde vergoeding van de opslagkosten wordt in nationale valuta omgerekend aan de hand van een specifieke landbouwomrekeningskoers die gelijk is aan het pro rata temporis berekende gemiddelde van de landbouwomrekeningskoersen in de maand van opslag.

3. De in lid 1 bedoelde specifieke landbouwomrekeningskoers wordt door de Commissie vastgesteld in de maand die volgt op het einde van het betrokken verkoopseizoen. De Commissie stelt de in lid 2 bedoelde landbouwomrekeningskoers maandelijks voor de voorafgaande maand vast.

Artikel 2

In afwijking van, al naar gelang van het geval, artikel 9, artikel 10, artikel 11 of artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1068/93 en onverminderd de in de artikelen 13 tot en met 17 van die verordening bepaalde mogelijkheden en voorwaarden tot vaststelling vooraf, zijn de ontstaansfeiten voor de toepassing van de landbouwomrekeningskoers in het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor suiker die welke in de bijlage bij deze verordening zijn aangegeven.

Artikel 3

1. Verordening (EEG) nr. 3016/78 wordt ingetrokken. Deze verordening blijft echter van toepassing voor de lopende transacties en procedures.

2. Artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1487/92, artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 1488/92, artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2177/92 en artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 3491/92 worden ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 juni 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 177 van 1. 7. 1981, blz. 4.

(2) PB nr. L 154 van 25. 6. 1993, blz. 10.

(3) PB nr. L 356 van 24. 12. 1991, blz. 1.

(4) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 1.

(5) PB nr. L 378 van 23. 12. 1992, blz. 23.

(6) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13.

(7) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 1.

(8) PB nr. L 108 van 1. 5. 1993, blz. 106.

(9) PB nr. L 359 van 22. 12. 1978, blz. 11.

(10) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 27.

(11) PB nr. L 156 van 10. 6. 1992, blz. 7.

(12) PB nr. L 156 van 10. 6. 1992, blz. 10.

(13) PB nr. L 217 van 31. 7. 1992, blz. 71.

(14) PB nr. L 85 van 6. 4. 1993, blz. 16.

(15) PB nr. L 353 van 3. 12. 1992, blz. 21.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top