EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1678

VERORDENING (EEG) Nr. 1678/93 VAN DE RAAD van 25 juni 1993 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit Cyprus, Marokko, Israël, Tunesië en Egypte (1993/1994)

OJ L 159, 1.7.1993, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1678/oj

31993R1678

VERORDENING (EEG) Nr. 1678/93 VAN DE RAAD van 25 juni 1993 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit Cyprus, Marokko, Israël, Tunesië en Egypte (1993/1994)

Publicatieblad Nr. L 159 van 01/07/1993 blz. 0001 - 0005


VERORDENING (EEG) Nr. 1678/93 VAN DE RAAD van 25 juni 1993 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit Cyprus, Marokko, Israël, Tunesië en Egypte (1993/1994)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in de Aanvullende Protocollen bij de Overeenkomsten tussen de Europese Economische Gemeenschap enerzijds en het Koninkrijk Marokko (1), de Staat Israël (2), de Republiek Tunesië (3) en de Arabische Republiek Egypte (4) anderzijds, alsmede in het Protocol houdende vaststelling van de voorwaarden en de procedures voor de tenuitvoerlegging van de tweede etappe van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus en houdende aanpassing van een aantal bepalingen van de Overeenkomst (5) in de onderscheiden artikelen is bepaald dat de Gemeenschap de volgende communautaire tariefcontingenten opent:

- 86 000 ton tomaten, vers of gekoeld, van GN-code ex 0702 00 10, van oorsprong uit Marokko (15 november tot en met 30 april, waarvan 15 000 in april),

- 300 ton aubergines van GN-code ex 0709 30 00, van oorsprong uit Cyprus (van 1 oktober tot en met 30 november),

- 100 ton, 450 ton en 100 ton Chinese kool, van GN-code ex 0704 90 90, van oorsprong uit respectievelijk Marokko, Israël en Cyprus (van 1 november tot en met 31 december),

- 100 ton, 250 ton en 100 ton ijsbergsla, van de GN-codes ex 0705 11 10 en ex 0705 11 90, van oorsprong uit respectievelijk Marokko, Israël en Cyprus (van 1 november tot en met 31 december),

- 6 400 ton bonen, vers of gekoeld, van GN-code ex 0708 20 10, van oorsprong uit Egypte, tijdens de periode van 1 november tot en met 30 april,

- 265 000, 293 000, 28 000 en 7 000 ton sinaasappelen, vers, van GN-code ex 0805 10, van oorsprong uit respectievelijk Marokko, Israël, Tunesië en Egypte (van 1 juli tot en met 30 juni), en

- 14 200 ton en 110 000 ton mandarijnen (met inbegrip van tangerines en satsuma's), clementines, wilkings en andere dergelijke hybriden, vers, van GN-code ex 0805 20, van oorsprong uit Israël respectievelijk Marokko (van 1 juli tot en met 30 juni),

- 2 200 ton aardbeien van GN-code ex 0810 10 90, van oorsprong uit Israël, tijdens de periode van 1 november tot en met 31 maart;

Overwegende dat evenwel de tariefcontingenten voor Cyprus krachtens de artikelen 18 en 19 van voornoemd Protocol met ingang van de inwerkingtreding van dat Protocol met 5 % per jaar dienen te worden verhoogd en dat zij dus voor het jaar 1993 de in artikel 1 vermelde hoeveelheden bedragen;

Overwegende dat de volumes van de tariefcontingenten betreffende de overige in deze verordening bedoelde landen moeten worden verhoogd met gelijke schijven van 3 of 5 % per jaar al naar gelang van de produkten, bij toepassing van Verordening (EEG) nr. 1764/92 van de Raad van 29 juni 1992 tot wijziging van de regeling van toepassing op de invoer in de Gemeenschap van bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Malta, Marokko, Syrië en Tunesië (6);

Overwegende dat bij toepassing van de bovengenoemde Verordening (EEG) nr. 1764/92 de douanerechten van toepassing op de bedoelde produkten van oorsprong uit de betrokken derde landen rond de Middellandse Zee zijn afgeschaft op 1 januari 1993, in het kader van deze tariefcontingenten;

Overwegende dat deze communautaire tariefcontingenten derhalve voor de in artikel 1 vermelde periodes dienen te worden geopend; dat met name dient te worden gewaarborgd dat alle importeurs van de Gemeenschap te allen tijde en in gelijke mate van genoemde contingenten gebruik kunnen maken en dat de aan deze contingenten verbonden rechten in alle Lid-Staten zonder onderbreking op alle invoer van de betrokken produkten worden toegepast tot op het tijdstip waarop de contingenten geheel zijn uitgeput;

Overwegende dat de Gemeenschap tot taak heeft te beslissen over de opening van tariefcontingenten, gevolg gevend aan haar internationale verbintenissen; dat niets belet dat, om de doeltreffendheid van het gemeenschappelijk beheer van deze contingenten te verzekeren, de Lid-Staten de mogelijkheid geboden wordt uit de contingenten de nodige, met hun werkelijke invoer overeenstemmende hoeveelheden op te nemen; dat deze wijze van beheer een nauwe samenwerking vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie, die met name de uitputtingsgraad van de contingenten moet kunnen volgen en de Lid-Staten daarover moet kunnen inlichten;

Overwegende dat, aangezien het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg verenigd zijn in en vertegenwoordigd worden door de Benelux Economische Unie, elke handeling met betrekking tot het beheer van de contingenten kan worden verricht door een van haar leden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De douanerechten bij invoer in de Gemeenschap van de hierna genoemde produkten van oorsprong uit Cyprus, Marokko, Israël, Tunesië en Egypte worden gedurende de aangegeven periodes geschorst tot de niveaus en binnen de grenzen van de bij elk van deze produkten vermelde communautaire tariefcontingenten:

/* Tabellen: zie PB */

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde tariefcontingenten worden beheerd door de Commissie, die alle nodige administratieve maatregelen met het oog op een doeltreffend beheer ervan kan nemen.

Artikel 3

Indien een importeur in een Lid-Staat voor een in deze verordening bedoeld produkt een aangifte tot het in het vrije verkeer brengen indient waarin een aanvraag om voor een preferentie in aanmerking te komen is opgenomen, en indien deze aangifte door de douaneautoriteiten wordt aanvaard, gaat de betrokken Lid-Staat door middel van een kennisgeving aan de Commissie over tot opneming uit het overeenkomstige contingent van een hoeveelheid die met deze behoeften overeenstemt.

De verzoeken tot opneming met opgave van de datum waarop de betrokken aangiften zijn aanvaard, worden onverwijld aan de Commissie medegedeeld.

De opnemingen worden door de Commissie toegestaan met inachtneming van de datum waarop de aangiften tot het in het vrije verkeer brengen zijn aanvaard door de douaneautoriteiten van de betrokken Lid-Staat, voor zover het beschikbare saldo dit toelaat.

Indien een Lid-Staat de opgenomen hoeveelheden niet benut, stort hij deze zo spoedig mogelijk terug in het overeenkomstige contingent.

Indien de gevraagde hoeveelheden groter zijn dan het beschikbare saldo van het contingent, geschiedt de toewijzing pro rata van de verzoeken. De Lid-Staten worden door de Commissie over de verrichte opnemingen ingelicht.

Artikel 4

Elke Lid-Staat waarborgt de importeurs van de betrokken produkten een gelijke en ononderbroken toegang tot de contingenten zolang het saldo van het overeenkomstige contingent zulks toelaat.

Artikel 5

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen ten einde ervoor te zorgen dat deze verordening wordt nageleefd.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 juli 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 25 juni 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. SJURSEN

(1) PB nr. L 224 van 13. 8. 1988, blz. 18.

(2) PB nr. L 327 van 30. 11. 1988, blz. 36.

(3) PB nr. L 265 van 27. 9. 1978, blz. 2.

(4) PB nr. L 266 van 27. 9. 1978, blz. 2.

(5) PB nr. L 393 van 31. 12. 1987, blz. 2.

(6) PB nr. L 181 van 1. 7. 1992, blz. 9.

BIJLAGE

TARIC-codes

/* Tabellen: zie PB */

Top