Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3403

Verordening (EEG) nr. 3403/92 van de Commissie van 26 november 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de ten opzichte van Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijs voor zoete sinaasappelen

OJ L 346, 27.11.1992, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993; opgeheven door 393R1381

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3403/oj

31992R3403

Verordening (EEG) nr. 3403/92 van de Commissie van 26 november 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de ten opzichte van Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijs voor zoete sinaasappelen

Publicatieblad Nr. L 346 van 27/11/1992 blz. 0023 - 0024


VERORDENING (EEG) Nr. 3403/92 VAN DE COMMISSIE van 26 november 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de ten opzichte van Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijs voor zoete sinaasappelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op de Verordeningen (EEG) nr. 3709/89 (1) en (EEG) nr. 3648/90 (2) van de Raad tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toepassing van de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal ten aanzien van het mechanisme van de compenserende bedragen bij invoer van groenten en fruit van herkomst uit respectievelijk Spanje en Portugal, en met name op artikel 4, lid 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende bedragen in de landbouwsector (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3820/90 van de Commissie (5) de uitvoeringsbepalingen heeft vastgesteld van het mechanisme van de compenserende bedragen bij invoer van groenten en fruit van herkomst uit Spanje en Portugal;

Overwegende dat, krachtens artikel 152 en artikel 318 van de Akte van Toetreding, een mechanisme van compenserende bedragen wordt ingesteld bij invoer in de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985, hierna "Gemeenschap van de Tien" genoemd, van groenten en fruit van herkomst uit Spanje en Portugal waarvoor ten opzichte van derde landen een referentieprijs wordt vastgesteld; dat daarom alleen communautaire aanbiedingsprijzen voor zoete sinaasappelen, van herkomst uit Spanje en Portugal, moeten worden vastgesteld gedurende de toepassingsperiode van referentieprijzen tegenover derde landen, met andere woorden van 1 december tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar;

Overwegende dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 152, lid 2, onder a), en in artikel 318, lid 1, onder a), van de Akte van Toetreding, jaarlijks een communautaire aanbiedingsprijs wordt berekend aan de hand van het rekenkundige gemiddelde van de producentenprijzen van elke Lid-Staat van de Gemeenschap van de Tien, vermeerderd met de vervoer- en verpakkingskosten voor de produkten vanaf de produktiegebieden tot de representatieve consumptiecentra van de Gemeenschap en met inachtneming van de ontwikkeling van de produktiekosten in de sector groenten en fruit; dat voornoemde producentenprijzen overeenkomen met het gemiddelde van de prijzen die zijn geconstateerd tijdens de drie jaar voorafgaande aan de datum waarop de communautaire aanbiedingsprijs wordt vastgesteld; dat de jaarlijkse communautaire aanbiedingsprijs het peil van de ten opzichte van derde landen toegepaste referentieprijs evenwel niet mag overschrijden;

Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de Verordeningen (EEG) nr. 3709/89 en (EEG) nr. 3648/90 de communautaire aanbiedingsprijs moet worden bepaald aan de hand van de producentenprijzen die voor een binnenlands produkt waarvan de handelskenmerken zijn bepaald, op de representatieve markt of markten in de produktiegebieden met de laagste prijzen zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte produktie en die voldoen aan de eisen van kwaliteitsklasse I en aan bepaalde voorwaarden ten aanzien van de verpakking; dat bij de bepaling van het gemiddelde van de prijzen voor elke representatieve markt de prijzen die uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag kunnen worden geacht ten opzichte van de op deze markt waargenomen normale schommelingen, buiten beschouwing moeten worden gelaten; dat bovendien wanneer het gemiddelde voor een Lid-Staat in sterke mate afwijkt van de normale schommelingen, dit dan niet in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1677/85 voorziet in de verlaging van de in ecu vastgestelde landbouwprijzen op het tijdstip van inwerkingtreding van de uit de afbraak van de overgedragen monetaire afwijkingen voortvloeiende wijziging van de landbouwomrekeningskoersen aan het begin van het op een monetaire herschikking volgend verkoopseizoen; dat in het kader van de automatische afbraak van de door de muntherschikkingen in de periode van 13 tot en met 17 september 1992 ontstane negatieve monetaire afwijkingen, de prijzen in ecu moeten worden gedeeld door de bij artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2735/92 van de Commissie (6) op 1,002650 vastgestelde coëfficiënt voor de verlaging van de landbouwprijzen; dat deze aanpassing echter niet mag leiden tot een aanbiedingsprijsniveau dat lager is dan het niveau van het vorige verkoopseizoen;

Overwegende dat het op grond van voornoemde criteria dienstig is om de communautaire aanbiedingsprijs voor zoete sinaasappelen vast te stellen voor de periode van 1 december 1992 tot en met 31 mei 1993;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1992/1993 wordt de communautaire aanbiedingsprijs voor zoete sinaasappelen (GN-codes 0805 10 11, 15, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 39, 41, 45 en 49) van toepassing ten opzichte van Spanje en Portugal, uitgedrukt in ecu per 100 kg nettogewicht, voor de produkten van kwaliteitsklasse I, alle groottesorteringen, in verpakking, als volgt vastgesteld:

van 1 december 1992 tot en met 31 mei 1993: 22,66.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 december 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 november 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 363 van 13. 12. 1989, blz. 3. (2) PB nr. L 362 van 27. 12. 1990, blz. 16. (3) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 6. (4) PB nr. L 201 van 31. 7. 1990, blz. 9. (5) PB nr. L 366 van 29. 12. 1990, blz. 43. (6) PB nr. L 277 van 22. 9. 1992, blz. 18.

Top