Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3399

Verordening (EEG) nr. 3399/92 van de Commissie van 26 november 1992 houdende vaststelling van de definitieve steun bij de produktie van bepaalde op basis van tomaten verwerkte produkten voor het verkoopseizoen 1992/1993 en houdende afwijking van de Verordeningen (EEG) nr. 1558/91 en (EEG) nr. 722/88 voor dit verkoopseizoen

OJ L 346, 27.11.1992, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3399/oj

31992R3399

Verordening (EEG) nr. 3399/92 van de Commissie van 26 november 1992 houdende vaststelling van de definitieve steun bij de produktie van bepaalde op basis van tomaten verwerkte produkten voor het verkoopseizoen 1992/1993 en houdende afwijking van de Verordeningen (EEG) nr. 1558/91 en (EEG) nr. 722/88 voor dit verkoopseizoen

Publicatieblad Nr. L 346 van 27/11/1992 blz. 0015 - 0016


VERORDENING (EEG) Nr. 3399/92 VAN DE COMMISSIE van 26 november 1992 houdende vaststelling van de definitieve steun bij de produktie van bepaalde op basis van tomaten verwerkte produkten voor het verkoopseizoen 1992/1993 en houdende afwijking van de Verordeningen (EEG) nr. 1558/91 en (EEG) nr. 722/88 voor dit verkoopseizoen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van 24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1569/92 (2), en met name op artikel 3, lid 4, en artikel 5, lid 5,

Overwegende dat krachtens artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 426/86 de produktiesteunregeling is gebaseerd op contracten tussen telers en verwerkende bedrijven;

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 989/84 van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1755/92 (4), tot invoering van een systeem van garantiedrempels voor bepaalde op basis van groenten en fruit verwerkte produkten, waaronder op basis van tomaten verwerkte produkten, is bepaald dat bij overschrijding van de garantiedrempel de produktiesteun voor het lopende verkoopseizoen wordt verlaagd; dat voorts de overschrijding van de garantiedrempel wordt berekend aan de hand van de hoeveelheden waarvoor in het verkoopseizoen 1992/1993 een aanvraag om produktiesteun is ingediend;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 989/84 voor het verkoopseizoen 1992/1993 een garantiedrempel is vastgesteld die overeenkomt met 6 596 787 ton verse tomaten; dat 4 317 339 ton bestemd zijn voor de produktie van tomatenconcentraat en 1 543 228 ton voor de produktie van gehele tomaten zonder schil; dat de resthoeveelheid voor de produktie van andere verwerkte produkten op basis van tomaten later moet in overweging worden genomen;

Overwegende dat volgens de laatste gegevens die door de Lid-Staten zijn verstrekt in het kader van Verordening (EEG) nr. 2010/92 van de Commissie van 20 juli 1992 houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van Verordening (EEG) nr. 1558/91 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de produktiesteunregeling voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten (5), de in de verwerkingscontracten inclusief schriftelijke aanhangsels bedoelde hoeveelheden basisprodukten kwamen op 4 298 678 ton voor tomatenconcentraat en 1 538 970 ton voor gehele tomaten zonder schil; dat deze hoeveelheden waarvoor contracten voor tomatenconcentraat en tomaten zonder schil zijn gesloten, kleiner zijn dan de bovenvermelde hoeveelheden en dat voor deze twee produktgroepen de hoeveelheden waarvoor een steunaanvraag zal worden ingediend, gelijk zullen zijn aan of kleiner zullen zijn dan de in de contracten inclusief schriftelijke aanhangsels bedoelde hoeveelheden;

Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat er voor tomatenconcentraat en voor gehele tomaten zonder schil geen overschrijding zal zijn en dat derhalve de bij Verordening (EEG) nr. 2023/92 van de Commissie (6) vastgestelde voorlopige produktiesteun definitief wordt;

Overwegende dat in de artikelen 12 en 14 van Verordening (EEG) nr. 1558/91 van de Commissie van 7 juni 1991 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de produktiesteunregeling voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten (7), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2008/92 (8), is bepaald dat per verkoopseizoen voor de drie groepen produkten op basis van tomaten slechts één steunaanvraag mag worden ingediend; dat, gezien het voorgaande, voor het verkoopseizoen 1992/1993 dient te worden toegestaan dat voor elke produktgroep een aanvraag wordt ingediend;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 722/88 van de Commissie van 18 maart 1988 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van artikel 3, lid 1 bis, van Verordening (EEG) nr. 426/86 ten aanzien van de verlening van steun voor verwerkte produkten op basis van tomaten (9) is bepaald dat de verwerker één enkele aanvraag indient om de op 2 % van de produktiesteun vastgestelde premie voor de hoeveelheid eindprodukten die is verkregen in het kader van de contracten die zijn gesloten met een erkende telersvereniging of een unie van deze groeperingen; dat deze aanvraag te zamen met de aanvraag om de produktiesteun moet worden ingediend; dat uit het voorgaande volgt dat verscheidene steunaanvragen kunnen worden ingediend en dat de aanvraag om een premie van 2 % derhalve te zamen met de laatste aanvraag om produktiesteun moet worden ingediend;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de in de bijlage genoemde produkten is de bij Verordening (EEG) nr. 2023/92 vastgestelde voorlopige steun definitief.

Artikel 2

Voor het verkoopseizoen 1992/1993 wordt als volgt afgeweken van het bepaalde in artikel 12, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1558/91:

slechts één steunaanvraag mag voor elk van de volgende produkten:

- tomatenconcentraat,

- gehele tomaten zonder schil,

- andere produkten op basis van tomaten,

worden ingediend vanaf de beëindiging van de verwerking uit hoofde van het verkoopseizoen en uiterlijk op 15 december 1992.

In dit geval geldt het bepaalde in artikel 14, leden 1 en 2, van Verordening (EEG) nr. 1558/91 voor elk van de steunaanvragen.

Artikel 3

Voor het verkoopseizoen 1992/1993 dient de verwerker in afwijking van het bepaalde in artikel 4, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 722/88 een enkele premieaanvraag in te zamen met de laatste aanvraag om produktiesteun die op grond van artikel 2 van de onderhavige verordening wordt ingediend.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 november 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1. (2) PB nr. L 166 van 20. 6. 1992, blz. 5. (3) PB nr. L 103 van 16. 4. 1984, blz. 19. (4) PB nr. L 180 van 1. 7. 1992, blz. 25. (5) PB nr. L 203 van 21. 7. 1992, blz. 11. (6) PB nr. L 207 van 23. 7. 1992, blz. 11. (7) PB nr. L 144 van 8. 6. 1991, blz. 31. (8) PB nr. L 203 van 21. 7. 1992, blz. 9. (9) PB nr. L 74 van 19. 3. 1988, blz. 49.

BIJLAGE

Produktiesteun

/* Tabellen: zie PB */

Top