Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3393

Verordening (EEG) nr. 3393/92 van de Raad van 23 november 1992 betreffende de opening van een communautair tariefcontingent voor bevroren buffelvlees van GN-code 0202 30 90 (1993)

OJ L 346, 27.11.1992, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3393/oj

31992R3393

Verordening (EEG) nr. 3393/92 van de Raad van 23 november 1992 betreffende de opening van een communautair tariefcontingent voor bevroren buffelvlees van GN-code 0202 30 90 (1993)

Publicatieblad Nr. L 346 van 27/11/1992 blz. 0005 - 0005


VERORDENING (EEG) Nr. 3393/92 VAN DE RAAD van 23 november 1992 betreffende de opening van een communautair tariefcontingent voor bevroren buffelvlees van GN-code 0202 30 90 (1993)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Gemeenschap in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) de verplichting op zich heeft genomen om voor bevroren buffelvlees van GN-code 0202 30 90 een jaarlijks communautair tariefcontingent te openen voor een totale hoeveelheid van 2 250 ton, uitgedrukt in gewicht van vlees zonder been, tegen een recht van 20 %; dat dit contingent derhalve voor 1993 dient te worden geopend;

Overwegende dat met name dient te worden gewaarborgd dat alle handelaren in de Gemeenschap te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van dit contingent en dat het contingentrecht zonder onderbreking wordt toegepast op alle invoer van de betrokken produkten totdat het contingent is uitgeput; dat het daartoe wenselijk is voor de benutting van het communautaire tariefcontingent een regeling in te stellen die is gebaseerd op het overleggen van een echtheidscertificaat dat aard, herkomst en oorsprong van het produkt waarborgt;

Overwegende dat de bepalingen ter uitvoering van deze verordening moeten worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 27 van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor het jaar 1993 wordt voor bevroren buffelvlees van GN-code 0202 30 90 een communautair tariefcontingent geopend voor een totale hoeveelheid van 2 250 ton, uitgedrukt in gewicht van vlees zonder been.

2. In het kader van het in lid 1 bedoelde contingent wordt het toe te passen recht van het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld op 20 %.

Artikel 2

De bepalingen ter uitvoering van deze verordening worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 27 van Verordening (EEG) nr. 805/68 en omvatten met name bepalingen inzake:

a) de waarborgen ten aanzien van aard, herkomst en oorsprong van het produkt,

b) de erkenning van het document aan de hand waarvan de onder a) bedoelde waarborgen kunnen worden gecontroleerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1993. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 november 1992. Voor de Raad

De Voorzitter

D. CURRY

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2066/92 (PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 49).

Top