Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0079

Richtlijn 92/79/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de onderlinge aanpassing van de belastingen op sigaretten

OJ L 316, 31.10.1992, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 87 - 88
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 87 - 88
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 180 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 180 - 181

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; opgeheven door 32011L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/79/oj

31992L0079

Richtlijn 92/79/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de onderlinge aanpassing van de belastingen op sigaretten

Publicatieblad Nr. L 316 van 31/10/1992 blz. 0008 - 0009
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 9 Deel 2 blz. 0087
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 9 Deel 2 blz. 0087


RICHTLIJN 92/79/EEG VAN DE RAAD van 19 oktober 1992 inzake de onderlinge aanpassing van de belastingen op sigaretten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 99,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat in Richtlijn 72/464/EEG (4) algemene bepalingen inzake de accijns op tabaksfabrikaten zijn neergelegd, alsmede bijzondere bepalingen betreffende de structuur van de accijns op sigaretten;

Overwegende dat bij Richtlijn 79/32/EEG (5) definities betreffende de verschillende groepen tabaksfabrikaten zijn vastgesteld;

Overwegende dat het voor de totstandbrenging per 1 januari 1993 van de interne markt vereist is een totale minimumaccijns voor sigaretten vast te stellen;

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje dient te beschikken over een overgangsperiode van twee jaar om deze totale minimumaccijns te bereiken;

Overwegende dat de Portugese Republiek de mogelijkheid moet krijgen om op in de ultraperifere gebieden van de Azoren en Madeira verbruikte sigaretten die zijn vervaardigd door kleine producenten een verlaagd tarief toe te passen;

Overwegende dat er een procedure dient te worden ingevoerd op grond waarvan ten aanzien van het totale effect en de structuur van de sigarettenaccijns om de twee jaar de aanpassingen kunnen worden verricht die nodig zijn voor de goede werking van de interne markt en de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag in het algemeen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Uiterlijk per 1 januari 1993 passen de Lid-Staten op sigaretten minimumverbruiksbelastingen toe volgens de in deze richtlijn vervatte bepalingen.

2. Lid 1 is van toepassing op de overeenkomstig Richtlijn 72/464/EEG op sigaretten geheven belastingen, bestaande uit:

a) een specifieke accijns per eenheid produkt,

b) een over de maximumkleinhandelsprijs berekende evenredige accijns,

c) een aan de kleinhandelsprijs evenredige BTW.

Artikel 2

Uiterlijk per 1 januari 1993 past iedere Lid-Staat een totale minimumaccijns toe (specifieke plus ad valorem-accijns, exclusief BTW), waarvan het niveau is vastgesteld op 57 % van de kleinhandelsprijs (inclusief alle belastingen) van de sigaretten die tot de meest gevraagde prijsklasse behoren.

Met ingang van 1 januari 1993 wordt bij de vaststelling van de totale minimumaccijns op sigaretten uitgegaan van de sigaretten die volgens de op 1 januari van elk jaar bekende gegevens tot de meest gevraagde prijsklasse behoren.

Artikel 3

1. Het Koninkrijk Spanje beschikt vanaf 1 januari 1993 over een overgangsperiode van twee jaar om de in artikel 2 bepaalde totale minimumaccijns te bereiken.

2. De Republiek Portugal mag op in de ultraperifere gebieden van de Azoren en Madeira verbruikte sigaretten die worden vervaardigd door kleine producenten met een jaarlijkse produktie van ten hoogste 500 ton elk, een verlaagd tarief toepassen dat ten hoogste 50 % lager mag zijn dan het in artikel 2 bepaalde tarief.

Artikel 4

Om de twee jaar, en voor het eerst uiterlijk op 31 december 1994, beziet de Raad op basis van een verslag en, in voorkomend geval, een voorstel van de Commissie, de in artikel 2 bepaalde totale minimumaccijns, het in artikel 3, lid 2, bepaalde, alsmede de structuur van de accijns als omschreven in artikel 10 ter van Richtlijn 72/464/EEG, en neemt hij, na raadpleging van het Europese Parlement, met eenparigheid van stemmen de nodige maatregelen. In het verslag van de Commissie en bij de behandeling in de Raad wordt rekening gehouden met de goede werking van de interne markt en de doelstellingen van het Verdrag in het algemeen.

Artikel 5

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december 1992 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. Gedaan te Luxemburg, 19 oktober 1992. Voor de Raad

De Voorzitter

J. COPE

(1) PB nr. C 12 van 18. 1. 1990, blz. 4. (2) PB nr. C 94 van 13. 4. 1992, blz. 35. (3) PB nr. C 225 van 10. 9. 1990, blz. 56. (4) PB nr. L 303 van 31. 12. 1972, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/78/EEG (zie blz. 5 van dit Publikatieblad). (5) PB nr. L 10 van 16. 1. 1979, blz. 8.

Top