Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0078

Richtlijn 92/78/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 tot wijziging van de Richtlijnen 72/464/EEG en 79/32/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten

OJ L 316, 31.10.1992, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 84 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 84 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 26/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/78/oj

31992L0078

Richtlijn 92/78/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 tot wijziging van de Richtlijnen 72/464/EEG en 79/32/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten

Publicatieblad Nr. L 316 van 31/10/1992 blz. 0005 - 0007
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 9 Deel 2 blz. 0084
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 9 Deel 2 blz. 0084


RICHTLIJN 92/78/EEG VAN DE RAAD van 19 oktober 1992 tot wijziging van de Richtlijnen 72/464/EEG en 79/32/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 99,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat in Richtlijn 72/464/EEG (4) algemene bepalingen met betrekking tot de accijns op tabaksfabrikaten, alsmede bijzondere bepalingen betreffende de structuur van de accijns op sigaretten zijn neergelegd;

Overwegende dat Richtlijn 79/32/EEG (5) definities van de verschillende groepen tabaksfabrikaten geeft;

Overwegende dat de definitie van tabaksfabrikaten niet langer snuif en pruimtabak dient te omvatten;

Overwegende dat in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 72/464/EEG en in artikel 1, lid 1, van Richtlijn 79/32/EEG een onderscheid dient te worden aangebracht tussen tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak;

Overwegende dat in artikel 4, lid 1, en in artikel 6, lid 2, van Richtlijn 72/464/EEG het begrip "invoer" en het begrip "uitslag tot verbruik" dienen te worden gewijzigd in verband met de opheffing van de belastinggrenzen;

Overwegende dat in artikel 5, lid 1, van Richtlijn 72/464/EEG het begrip "fabrikant" dient te worden omschreven als de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die daadwerkelijk de tabaksfabrikaten vervaardigt en die de maximumkleinhandelsverkoopprijs bepaalt voor elk van de Lid-Staten waar de betrokken produkten tot verbruik worden uitgeslagen;

Overwegende dat, waar de meeste Lid-Staten voor bepaalde tabaksfabrikaten naar gelang van het gebruik vrijstelling of belastingteruggaaf verlenen, in deze richtlijn de vrijstellingen of teruggaven voor bijzondere vormen van gebruik dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat, aangezien de definities van de tabaksprodukten uitputtend zijn, de verwijzing naar post 24.02 E van het gemeenschappelijk douanetarief in artikel 2, leden 3 en 4, van Richtlijn 79/32/EEG dient te vervallen;

Overwegende dat tabaksrolletjes die als zodanig na een eenvoudige behandeling met de hand kunnen worden gerookt, ter wille van een uniforme belasting van die produkten eveneens als sigaret dienen te worden beschouwd;

Overwegende dat het Duitsland dient te worden toegestaan op bedoelde tabaksrolletjes tot uiterlijk 31 december 1998 accijns te heffen volgens een tarief of met een bedrag dat ten minste gelijk is aan het tarief of het bedrag dat van toepassing is voor tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten;

Overwegende dat de artikelen 5, 6 en 7, lid 3, en artikel 8 van Richtlijn 79/32/EEG geen bestaansreden meer hebben en derhalve dienen te worden geschrapt,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 72/464/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 2 vervalt;

2. artikel 3, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a) punt c) wordt vervangen door:

"c) rooktabak:

- tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten;

- andere soorten rooktabak.";

b) de punten d) en e) vervallen;

3. artikel 4, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

de woorden "op in het binnenland vervaardigde en op ingevoerde sigaretten" worden vervangen door "op in de Gemeenschap vervaardigde en op uit derde landen ingevoerde sigaretten";

4. artikel 5, lid 1, wordt vervangen door:

"1. De in de Gemeenschap gevestigde fabrikanten of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers of gemachtigden in de Gemeenschap alsmede de importeurs van fabrikaten uit derde landen stellen vrijelijk de maximumkleinhandelsverkoopprijs vast van elk van hun produkten voor iedere Lid-Staat waar deze tot verbruik worden uitgeslagen. Deze bepaling mag echter geen beletsel vormen voor de toepassing van de wettelijke regelingen van de Lid-Staten inzake prijzencontrole of de inachtneming van de vastgestelde prijzen, voor zover deze verenigbaar zijn met de communautaire voorschriften. Als fabrikant wordt beschouwd, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die tabak verwerkt tot voor verkoop in de kleinhandel gerede produkten.";

5. in artikel 6, lid 2, wordt het woord "nationale" geschrapt;

6. het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 6 bis

Van de accijns kunnen worden vrijgesteld of teruggaaf van de reeds voldane accijns kan worden verkregen voor:

a) gedenatureerde tabaksfabrikaten die voor industriële of tuinbouwkundige doeleinden worden gebruikt;

b) tabaksfabrikaten die onder overheidstoezicht worden vernietigd;

c) tabaksfabrikaten die uitsluitend zijn bestemd voor wetenschappelijke proefnemingen en voor tests in verband met de kwaliteit van de produkten;

d) tabaksfabrikaten die door de producent opnieuw worden be- of verwerkt.

De Lid-Staten bepalen aan welke voorwaarden en formaliteiten moet worden voldaan voor bovenbedoelde vrijstellingen of teruggaven.";

7. artikel 10 ter, lid 5, wordt vervangen door:

"5. De Lid-Staten kunnen op sigaretten en op tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten een minimumaccijns heffen, mits deze niet tot gevolg heeft dat de totale belasting op meer dan 90 % komt te liggen van de totale belasting die respectievelijk wordt geheven op sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse en op tabak van fijne snede van de meest gevraagde prijsklasse, bestemd voor het rollen van sigaretten.";

8. artikel 12, lid 1, wordt vervangen door:

"De Lid-Staten doen uiterlijk op 1 juli 1973 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis.".

Artikel 2

Richtlijn 79/32/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 1, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a) punt c) wordt vervangen door:

"c) rooktabak:

- tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten;

- andere soorten rooktabak.";

b) de punten d) en e) vervallen;

2. artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) in punt 3 worden de woorden "van post 24.02 E van het gemeenschappelijk douanetarief" geschrapt;

b) in punt 4 worden de woorden "van post 24.02 E van het gemeenschappelijk douanetarief" geschrapt;

3. artikel 3, lid 1, wordt vervangen door:

"1. Als sigaretten worden beschouwd:

a) tabaksrolletjes die geschikt zijn om als zodanig te worden gerookt en die geen sigaren of cigarillo's zijn in de zin van artikel 2;

b) tabaksrolletjes die door middel van een eenvoudige niet-industriële handeling in een huls van sigarettenpapier worden geschoven;

c) tabaksrolletjes die door middel van een eenvoudige niet-industriële handeling met sigarettenpapier worden omhuld.

Tot en met 31 december 1998 mag de Bondsrepubliek Duitsland de onder b) bedoelde tabaksrolletjes belasten volgens een tarief of met een bedrag dat ten minste gelijk is aan het tarief of het bedrag dat van toepassing is op tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten.";

4. het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 4 bis

Als tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten wordt beschouwd, rooktabak als omschreven in artikel 4 die voor meer dan 25 gewichtsprocenten tabaksdeeltjes met een snijbreedte van minder dan 1 mm bevat. De Lid-Staten die op 1 januari 1993 niet deze snijbreedte van 1 mm toepassen, dienen uiterlijk op 31 december 1997 aan deze bepaling te voldoen.

Voorts mogen de Lid-Staten als tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten beschouwen, rooktabak die voor meer dan 25 gewichtsprocenten tabaksdeeltjes met een snijbreedte van meer dan 1 mm bevat en die verkocht is of bestemd is om te worden verkocht voor het rollen van sigaretten.";

5. de artikelen 5 en 6, artikel 7, lid 3, en artikel 8 vervallen;

6. artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

a) het cijfer "1" vóór lid 1 wordt geschrapt;

b) de leden 2 en 3 vervallen.

Artikel 3

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december 1992 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede van de belangrijke bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. Gedaan te Luxemburg, 19 oktober 1992. Voor de Raad

De Voorzitter

J. COPE

(1) PB nr. C 322 van 21. 12. 1990, blz. 16. (2) PB nr. C 94 van 13. 9. 1992, blz. 33. (3) PB nr. C 69 van 18. 3. 1991, blz. 25. (4) PB nr. L 303 van 31. 12. 1972, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 86/246/EEG (PB nr. L 164 van 20. 6. 1986, blz. 26). (5) PB nr. L 10 van 16. 1. 1979, blz. 8. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 80/369/EEG (PB nr. L 90 van 3. 4. 1980, blz. 42) en bij de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal.

Top