Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2056

VERORDENING (EEG) Nr. 2056/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de minimumprijs voor niet-geëgreneerde katoen

OJ L 215, 30.7.1992, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2056/oj

31992R2056

VERORDENING (EEG) Nr. 2056/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de minimumprijs voor niet-geëgreneerde katoen -

Publicatieblad Nr. L 215 van 30/07/1992 blz. 0015 - 0015


VERORDENING (EEG) Nr. 2056/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de minimumprijs voor niet-geëgreneerde katoen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland, inzonderheid op Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2052/92 (1),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2169/81 van de Raad van 27 juli 1981 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de steunregeling voor katoen (2), inzonderheid op artikel 9, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie (3),

Overwegende dat de Raad, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2169/81, ieder jaar een minimumprijs voor niet-geëgreneerde katoen vaststelt op een niveau dat garandeert dat de producent zijn produkten kan verkopen tegen een prijs die de streefprijs zo dicht mogelijk benadert; dat bij de vaststelling van die prijs rekening moet worden gehouden met de marktschommelingen en met de kosten van het vervoer van niet-geëgreneerde katoen van de produktiegebieden naar de egreneringsgebieden; dat deze prijs moet worden vastgesteld voor de kwaliteit waarvoor de streefprijs wordt vastgesteld af landbouwbedrijf;

Overwegende dat op grond van vorengenoemde criteria de minimumprijs als volgt dient te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1992/1993 wordt de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2169/81 bedoelde minimumprijs voor niet-geëgreneerde katoen vastgesteld op 97,65 ecu/100 kg. Deze prijs geldt voor goederen af landbouwbedrijf.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde prijs geldt voor niet-geëgreneerde katoen van de kwaliteit aangegeven in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2055/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de streefprijs voor niet-geëgreneerde katoen (4).

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1992.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992.

Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) Zie bladzijde 10 van dit Publikatieblad.(2) PB nr. L 211 van 31. 7. 1981, blz. 2. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2053/92 (zie bladzijde 12 van dit Publikatieblad).(3) PB nr. C 119 van 11. 5. 1992, blz. 29.(4) Zie bladzijde 14 van dit Publikatieblad.

Top