Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1419

VERORDENING (EEG) Nr. 1419/91 VAN DE COMMISSIE van 15 mei 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4142/87 tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen waaraan voor bepaalde goederen, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere bestemming van die goederen is onderworpen

OJ L 135, 30.5.1991, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1419/oj

31991R1419

VERORDENING (EEG) Nr. 1419/91 VAN DE COMMISSIE van 15 mei 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4142/87 tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen waaraan voor bepaalde goederen, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere bestemming van die goederen is onderworpen -

Publicatieblad Nr. L 135 van 30/05/1991 blz. 0030 - 0032


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1419/91 VAN DE COMMISSIE van 15 mei 1991 tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 4142/87 tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen waaraan voor bepaalde goederen, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere bestemming van die goederen is onderworpen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief - en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijke douanetarief ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1053/91 ( 2 ), inzonderheid op artikel 11,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 4142/87 van de Commissie ( 3 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3124/89 ( 4 ), de voorwaarden en bepalingen zijn vastgesteld waaraan voor bepaalde goederen, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met hun bijzondere bestemming is onderworpen; dat het dienstig is in artikel 7 van die Verordening te bepalen dat, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie, eveneens een vergunning wordt vereist bij de overdracht van de goederen binnen één Lid-Staat en in artikel 9 de taak van de gebruiker van het controle-exemplaar T 5 te vereenvoudigen met het oog op een correcter gebruik van voornoemd exemplaar; dat het bovendien aanbeveling verdient in artikel 11 aan te geven welk T-document voor de verzending van goederen dient te worden gebruikt ingeval de Lid-Staat waar de formaliteiten in verband met de uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap worden vervuld, niet dezelfde is als die waar de goederen de Gemeenschap zullen verlaten;

Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 4142/87 geen bepalingen bevat betreffende de overdracht, het gebruik voor een andere dan de voorgeschreven bestemming, de uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap en de vernietiging onder douanetoezicht van goederen die aan de regeling inzake de bijzondere bestemmingen zijn onderworpen en waarvoor reeds een aanvang is gemaakt met het voorgeschreven gebruik, enerzijds, en betreffende het tijdstip met ingang waarvan de goederen niet langer onder die regeling vallen, anderzijds;

Overwegende voorts dat, aangezien de vrijstelling van rechten waarin het gemeenschappelijke douanetarief voorziet voor schepen die uit derde landen in de Gemeenschap worden ingevoerd, eveneens, en zonder enige beperking, voor alle uitrusting geldt die zich aan boord van deze schepen bevindt, het dienstig is, ten einde de communautaire scheepsbouw niet te benadelen, te bepalen dat voor goederen die bestemd zijn geweest voor de bouw, de herstelling, het onderhoud, de verbouwing of de uitrusting van deze schepen, meer bepaald voor de zeevaart, de uit Verordening ( EEG ) nr . 4142/87 voortvloeiende verplichtingen een einde nemen op het tijdstip van overdracht of terbeschikkingstelling van de betrokken schepen aan de belanghebbende; dat de genoemde verordening dienovereenkomstig moet worden aangepast;

Overwegende dat het Comité nomenclatuur geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

Verordening ( EEG ) nr . 4142/87 wordt gewijzigd als volgt :

1 . In artikel 7, eerste alinea, worden na het woord "Gemeenschap" de woorden, "binnen een Lid-Staat daaronder begrepen", ingevoegd .

2 . In artikel 9 worden de leden 3 tot en met 6 gelezen :

"3 . In afwijking van artikel 11, lid 3, van Verordening ( EEG ) nr . 2823/87 van de Commissie (*), vergezelt het origineel van het controle-exemplaar T 5 de goederen tot aan het bevoegde douanekantoor waar de douaneformaliteiten worden vervuld die de cessionaris in staat stellen over goederen te beschikken .

Op voornoemd exemplaar worden de volgende gegevens vermeld :

- in de vakken 31 en 33, onderscheidenlijk de omschrijving van de goederen in de staat waarin zij zich op het tijdstip van verzending bevinden, het aantal stuks en de desbetreffende code van de gecombineerde nomenclatuur;

- in vak 38, de nettomassa van de goederen;

- in vak 103, de nettohoeveelheid ( voluit in letters ) van de goederen;

- in vak 104, nadat het vakje "andere ( nauwkeurige vermelding )" is aangekruist, in hoofdletters, één van de volgende vermeldingen :

- DESTINO ESPECIAL : MERCANCÍAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO ( CEE ) No 4142/87, ARTÍCULO 9]

- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL : SKAL STILLES TIL RAADIGHED FOR ERHVERVEREN [FORORDNING ( EOEF ) Nr . 4142/87, ARTIKEL 9]

- BESONDERE VERWENDUNG : WAREN SIND DEM UEBERNEHMER ZUR VERFUEGUNG ZU STELLEN [VERORDNUNG ( EWG ) Nr . 4142/87, ARTIKEL 9]

- EIDIKOS PROORISMOS : EMPOREVMATA POY PREPEI NA TETHOYN STI DIATHESI TOY EKDOCHEA [KANONISMOS ( EOK ) arith . 4142/87, ARTHRO 9]

- END USE : GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE [REGULATION ( EEC ) No 4142/87, ARTICLE 9]

- DESTINATION PARTICULIÈRE : MARCHANDISES À METTRE À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT ( CEE ) No 4142/87, ARTICLE 9]

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO ( CEE ) N . 4142/87, ARTICOLO 9]

- BIJZONDERE BESTEMMING : GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS [VERORDENING (EEG ) Nr . 4142/87, ARTIKEL 9]

- DESTINO ESPECIAL : MERCADORIAS À PÔR À DISPOSIÇAO DO CESSIONÁRIO [REGULAMENTO ( CEE ) No 4142/87, ARTIGO 9o];

- in vak 106,

a ) indien de goederen na in het vrije verkeer te zijn gebracht een of meer be - of verwerkingen hebben ondergaan, de omschrijving van de goederen in de staat waarin zij bevonden op het tijdstip waarop ze in het vrije verkeer werden gebracht en de desbetreffende code van de gecombineerde nomenclatuur;

b ) de datum van geldigmaking en het nummer van de aangifte voor het vrije verkeer, alsmede de naam en het adres van het betreffende douanekantoor .

4 . Dit artikel is eveneens van toepassing op de in artikel 1, lid 1, eerste alinea, bedoelde goederen die tussen twee in de Gemeenschap gelegen plaatsen worden vervoerd over het grondgebied van Finland, IJsland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden of Zwitserland en in een van deze landen opnieuw worden verzonden .

Het kantoor van vertrek stelt de termijn vast waarbinnen de goederen aan het in lid 3, eerste alinea, bedoelde douanekantoor moeten worden aangebracht .

5 . Onverminderd de toepassing van de bepalingen inzake douanevervoer, inzonderheid Verordening ( EEG ) nr . 222/77 van de Raad van 13 december 1976 betreffende communautair douanevervoer (**) gaan de verplichtingen van de cedent zoals deze uit de onderhavige verordening voortvloeien, over op de cessionaris op de datum waarop de goederen door het bevoegde douanekantoor ter beschikking van laatstgenoemde worden gesteld .

6 . Het controle-exemplaar T 5 wordt onverwijld naar het kantoor van vertrek teruggezonden door het in lid 3, eerste alinea, bedoelde douanekantoor, nadat laatstgenoemd kantoor in vak J "Controle van het gebruik en/of de bestemming" het eerste vakje heeft aangekruist en de in lid 5 bedoelde datum heeft vermeld . Wanneer onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt de rubriek "Opmerkingen" van een passende aantekening voorzien .

(*) PB nr . L 270 van 23 . 9 . 1987, blz . 1 .

(**) PB nr . L 38 van 9 . 2 . 1977, blz . 1.".

3 . De volgende alinea wordt toegevoegd aan artikel 11, lid 1 :

"Indien de uitvoer van de goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap is toegestaan, worden deze goederen, voor de toepassing van artikel 1, lid 2, van Verordening ( EEG ) nr . 222/77, geacht niet meer aan de voorwaarden van artikel 10, lid 1, van het Verdrag te voldoen zodra de desbetreffende douaneformaliteiten zijn vervuld ."

Indien het landbouwprodukten betreft, dient vak 44 van het enig document of het overeenkomstige vak van het nationale document, in hoofdletters, één van de volgende vermeldingen te bevatten :

- DESTINO ESPECIAL : MERCANCÍAS PREVISTAS PARA LA EXPORTACIÓN [REGLAMENTO ( CEE ) No 4142/87, ARTÍCULO 11 ]: APLICACIÓN DE LOS MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS Y RESTITUCIONES AGRARIAS EXCLUIDAS

- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL : VARER BESTEMT TIL UDFOERSEL FORORDNING ( EOEF ) Nr . 4142/87, ARTIKEL 11 ]: ANVENDELSE AF MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB OG LANDBRUGSRESTITUTIONER ER UDELUKKET

- BESONDERE VERWENDUNG : ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN [ARTIKEL 11 DER VERORDNUNG ( EWG ) Nr . 4142/87 ]: ANWENDUNG DER WAEHRUNGSAUSGLEICHSBETRAEGE UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN

- EIDIKOS PROORISMOS: EMPOREVMATA POY PROORIZONTAI GIA EXAGOGI [KANONISMOS ( EOK ) arith . 4142/87, ARTHRO 11 ]: APOKLEIETAI I EFARMOGI TON NOMISMATIKON EXISOTIKON POSON KAI TON GEORGIKON EPISTROFON

- END USE : GOODS DESTINED FOR EXPORT [REGULATION ( EEC ) No 4142/87, ARTICLE 11 ]. MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS AND AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE

- DESTINATION PARTICULIÈRE : MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION [RÈGLEMENT ( CEE ) No 4142/87, ARTICLE 11 ]: APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES ET RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE

- DESTINAZIONE PARTICOLARE : MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE [REGOLAMENTO ( CEE ) N . 4142/87, ARTICOLO 11]: APPLICAZIONE DEI MONTANTI COMPENSATORI MONETARI E RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA

- BIJZONDERE BESTEMMING : VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN [VERORDENING ( EEG ) Nr . 4142/87, ARTIKEL 11 ]: TOEKENNING VAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN EN LANDBOUWRESTITUTIES UITGESLOTEN

- DESTINO ESPECIAL : MERCADORIAS PREVISTAS PARA A EXPORTAÇAO [REGULAMENTO ( CEE ) No 4142/87, ARTIGO 11o ]: APLICAÇAO DOS MONTANTES COMPENSATÓRIOS MONETÁRIOS E RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA .

4 . Het volgende artikel 11 bis wordt ingevoegd :

"Artikel 11 bis

1 . De in artikel 1, lid 1, eerste alinea, bedoelde goederen die voor herhaald gebruik geschikt zijn, zijn aan de bepalingen van deze verordening onderworpen gedurende twee jaar na de dag waarop met het voorgeschreven gebruik een begin is gemaakt .

Na deze termijn is de onderhavige verordening niet meer van toepassing op de genoemde goederen en kan de belanghebbende er vrij over beschikken .

De datum waarop een begin is gemaakt met het voorgeschreven gebruik, dient in de in artikel 3, lid 2, onder C ), bedoelde boekhouding te worden vermeld .

2 . Voor de in lid 1 bedoelde goederen nemen de uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen een einde, hetzij op het tijdstip van overdracht van de motorvoertuigen, hetzij op het tijdstip waarop de betreffende vliegtoestellen, schepen en boor - en werkeilanden waarvoor deze goederen bestemd geweest zijn in verband met de bouw, de herstelling, het onderhoud, de verbouwing of de uitrusting van deze transportmiddelen en boor - en werkeilanden, aan de belanghebbende worden overgedragen of hem opnieuw ter beschikking worden gesteld . De rechtstreekse levering aan boord van uitrustingsgoederen maakt eveneens een einde aan de uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen .

3 . Voor ingevoerde vliegtoestellen voor de burgerluchtvaart nemen deze verplichtingen een einde met ingang van de datum van inschrijving in het te dien einde geopende openbare register .". Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de éénentwintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 15 mei 1991 . Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 256 van 7 . 9 . 1987, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 107 van 27 . 4 . 1991, blz . 10 . ( 3 ) PB nr . L 387 van 31 . 12 . 1987, blz . 81 . ( 4 ) PB nr . L 301 van 19 . 10 . 1989, blz . 10 .

Top