EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0667

Twaalfde Richtlijn 89/667/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

OJ L 395, 30.12.1989, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 103 - 104
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 103 - 104
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 104 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 104 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 104 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 104 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 104 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 104 - 106
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 104 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 104 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 104 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 104 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 104 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2009; opgeheven door 32009L0102 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/667/oj

31989L0667

Twaalfde Richtlijn 89/667/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Publicatieblad Nr. L 395 van 30/12/1989 blz. 0040 - 0042
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0103
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0103


TWAALFDE RICHTLIJN VAN DE RAAD van 21 december 1989 inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ( 89/667/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 54,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

In samenwerking met het Europese Parlement ( 2 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ),

Overwegende dat het, met het oog op het gelijkwaardig maken van bepaalde waarborgen die in de Lid-Staten van vennootschappen in de zin van artikel 58, tweede alinea, van het Verdrag worden verlangd, nodig is deze waarborgen ter bescherming van de belangen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden te cooerdineren;

Overwegende dat op dit gebied, enerzijds, de Richtlijnen 68/151/EEG ( 4 ) en 78/660/EEG ( 5 ), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van Spanje en Portugal, en Richtlijn 83/349/EEG ( 6 ), gewijzigd bij de Toetredingsakte van Spanje en Portugal, betreffende de openbaarmaking, de rechtsgeldigheid van de verbintenissen en de nietigheid van de vennootschappen alsmede de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening op alle kapitaalvennootschappen van toepassing zijn; dat anderzijds de Richtlijnen 77/91/EEG ( 7 ) en 78/855/EEG ( 8 ), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredings -

akte van Spanje en Portugal, en Richtlijn 82/891/EEG ( 9 ) betreffende onderscheidenlijk de oprichting en het kapitaal alsmede fusies en splitsingen alleen op de naamloze vennootschappen van toepassing zijn;

Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 3 november 1986 ( 10 ) het beleidsprogramma voor het midden- en kleinbedrijf heeft goedgekeurd;

Overwegende dat de in de laatste jaren in bepaalde nationale wetgevingen ingevoerde herzieningen om de eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid mogelijk te maken, ertoe hebben geleid dat er in het recht van de Lid-Staten onderling divergenties zijn ontstaan;

¹

¹

¹

¹

¹

¹

¹

¹

¹

Overwegende dat het dienstig is bij deze richtlijn te voorzien in een rechtsinstrument waardoor in de gehele Gemeenschap de aansprakelijkheid van de individuele ondernemer kan worden beperkt, onverminderd de wetgevingen van de Lid-Staten die, in uitzonderlijke gevallen, deze ondernemer voor de verbintenissen van de onderneming aansprakelijk stellen;

Overwegende dat een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij haar oprichting, alsmede wanneer alle aandelen in één hand worden verenigd, één enkele vennoot mag hebben; dat de Lid-Staten, tot een later tijdstip waarop een cooerdinatie heeft plaatsgevonden een aantal bijzondere bepalingen of sancties kunnen vaststellen voor het geval dat een natuurlijk persoon de enige vennoot van verschillende vennootschappen is dan wel een eenpersoonsvennootschap of enige andere rechtspersoon de enige vennoot van een vennootschap is; dat deze bepaling uitsluitend ten doel heeft rekening te houden met bijzondere gevallen waarin momenteel sommige nationale wetgevingen voorzien; dat de Lid-Staten daartoe in specifieke gevallen beperkingen kunnen stellen aan de toegang tot de eenpersoonsvennootschap of een onbeperkte aansprakelijkheid van de enige vennoot kunnen voorschrijven; dat het de Lid-Staten vrij staat voorschriften vast te stellen om de risico's in te dekken die uit een eenpersoonsvennootschap kunnen voortvloeien vanwege het feit dat er slechts één vennoot is, met name om de storting van het geplaatste kapitaal te verzekeren;

Overwegende dat een vereniging van alle aandelen in één hand, alsmede de identiteit van de enige vennoot openbaar moeten worden gemaakt in een voor het publiek toegankelijk register;

Overwegende dat het noodzakelijk is de door de enige vennoot als algemene vergadering genomen besluiten schriftelijk vast te leggen;

Overwegende dat voor de tussen de enige vennoot en de vennootschap gesloten overeenkomst eveneens de schriftelijke vorm moet worden verlangd, voor zover deze overeenkomsten geen betrekking hebben op transacties onder normale omstandigheden,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij deze richtlijn voorgeschreven cooerdinatiemaatregelen zijn van toepassing op de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten die op vennootschappen van de volgende rechtsvormen betrekking hebben :

- België :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/Société privée à responsabilité limitée,

- Denemarken :

Anpartsselskaber,

- Duitsland :

Gesellschaft mit beschraenkter Haftung,

- Frankrijk :

Société à responsabilité limitée,

- Griekenland :

Etaireia periorismenis evdynis,

- Ierland :

Private company limited by shares or by guarantee,

- Italië :

Società a responsabilità limitata,

- Luxemburg :

Société à responsabilité limitée,

- Nederland :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

- Portugal :

Sociedade por quotas,

- Spanje :

Sociedad de responsabilidad limitada,

- Verenigd Koninkrijk :

Private company limited by shares or by guarantee .

Artikel 2

1 . De vennootschap mag één enkele vennoot hebben, bij de oprichting, alsmede wanneer alle aandelen in één hand worden verenigd (eenpersoonsvennootschap ).

2 . Totdat op een later tijdstip een cooerdinatie op het gebied van het concernrecht heeft plaatsgevonden, kunnen de wetgevingen van de Lid-Staten voorzien in bijzondere bepalingen of sancties :

a ) wanneer een natuurlijk persoon de enige vennoot van verschillende vennootschappen is, of

b ) wanneer een eenpersoonsvennootschap of enige andere rechtspersoon de enige vennoot van een vennootschap is .

Artikel 3

Wanneer de vennootschap door de vereniging van al haar aandelen in één hand een eenpersoonsvennootschap wordt, moet dit feit, alsmede de identiteit van de enige vennoot, hetzij worden opgenomen in het dossier, onderscheidenlijk worden ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3, leden 1 en 2, van Richtlijn 68/151/EEG, hetzij worden ingeschreven in een voor het publiek toegankelijk register dat bij de vennootschap wordt bijgehouden .

Artikel 4

1 . De enige vennoot oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit .

2 . De door een enige vennoot op het in lid 1 bedoelde gebied genomen besluiten worden in een proces-verbaal opgenomen of schriftelijk vastgelegd.

Artikel 5

1 . De tussen de enige vennoot en de door hem vertegenwoordigde vennootschap gesloten overeenkomsten worden in een proces-verbaal opgenomen of schriftelijk aangegaan .

2 . De Lid-Staten hebben de mogelijkheid lid 1 niet toe te passen op courante transacties die onder normale omstandigheden plaatsvinden .

Artikel 6

Wanneer een Lid-Staat de eenpersoonsvennootschap in de zin van artikel 2, lid 1, eveneens voor de naamloze vennootschap toestaat, is deze richtlijn van toepassing .

Artikel 7

Een Lid-Staat is bevoegd de eenpersoonsvennootschap niet toe te laten wanneer zijn wetgeving ten behoeve van de individuele ondernemers voorziet in de mogelijkheid van de oprichting van een onderneming met beperkte aansprakelijkheid met een voor een bepaalde activiteit bestemd vermogen, mits met betrekking tot deze ondernemingen waarborgen zijn voorzien welke gelijkwaardig zijn aan die welke bij deze richtlijn en de overige communautaire bepalingen die op de in artikel 1 bedoelde vennootschappen van toepassing zijn, verplicht zijn gesteld .

Artikel 8

1 . Vóór 1 januari 1992 doen de Lid-Staten de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden welke noodzakelijk zijn om aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de Commissie hiervan in kennis .

2 . De Lid-Staten kunnen bepalen dat deze richtlijn ten aanzien van op 1 januari 1992 reeds bestaande vennootschappen niet vóór 1 januari 1993 van toepassing is .

3 . De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede van de voornaamste bepalingen van intern recht welke zij op het door deze richtlijn bestreken gebied vaststellen .

Artikel 9

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 21 december 1989 .

Voor de Raad

De Voorzitter

E . CRESSON

( 1 ) PB nr . C 173 van 2 . 7 . 1988, blz . 10.(2 ) PB nr . C 96 van 17 . 4 . 1989, blz . 92, en PB nr . C 291 van 20 . 11 . 1989, blz . 53.(3 ) PB nr. C 318 van 12 . 12 . 1988, blz . 9.(4 ) PB nr . L 65 van 14 . 3 . 1968, blz . 8.(5 ) PB nr . L 222 van 14 . 8 . 1978, blz . 11.(6 ) PB nr . L 193 van 18 . 7 . 1983, blz . 1.(7 ) PB nr . L 26 van 30 . 1 . 1977, blz . 1.(8 ) PB nr . L 295 van 20 . 10 . 1978, blz . 36.(9 ) PB nr . L 378 van 31 . 12 . 1982, blz . 47 .

( 10 ) PB nr . C 287 van 14 . 11 . 1986, blz . 1 .

Top