EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970D0281

70/281/EEG: Besluit van de Commissie van 27 mei 1970 tot aanvulling van het besluit van de Commissie van 3 april 1968 houdende machtiging ter zake van bepaalde maatregelen van beheer in het kader van de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten

OJ L 118, 1.6.1970, p. 25–26 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(I) P. 269 - 270
English special edition: Series I Volume 1970(I) P. 300 - 301
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 003 P. 32 - 33
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 003 P. 32 - 33

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1970/281/oj

31970D0281

70/281/EEG: Besluit van de Commissie van 27 mei 1970 tot aanvulling van het besluit van de Commissie van 3 april 1968 houdende machtiging ter zake van bepaalde maatregelen van beheer in het kader van de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten

Publicatieblad Nr. L 118 van 01/06/1970 blz. 0025 - 0026
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 3 blz. 0032
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1970(I) blz. 0269
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 3 blz. 0032
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1970(I) blz. 0300


++++

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 27 mei 1970

tot aanvulling van het besluit van de Commissie van 3 april 1968 houdende machtiging ter zake van bepaalde maatregelen van beheer in het kader van de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten

( 70/281/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie van de Europese Gemeenschappen ,

Gelet op het voorlopig reglement van orde van de Commissie van 6 juli 1967 ( 1 ) ,

Overwegende dat de Commissie bij haar besluit van 3 april 1968 ( 2 ) , laatstelijk aangevuld bij besluit van 17 september 1969 ( 3 ) , een machtigingsregeling voor het treffen van bepaalde beheersmaatregelen in het kader van de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten heeft ingesteld ;

Overwegende dat de motieven die voor de Commissie aanleiding zijn geweest om deze regeling in te stellen ook gelden voor de vaststelling van de uitvoerrestituties bedoeld in artikel 9 van Verordening nr . 122/67/EEG van de Raad van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren ( 4 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 436/70 ( 5 ) ;

Overwegende dat op grond van artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr . 447/68 van de Raad van 9 april 1968 houdende de algemene voorschriften inzake interventie door aankoop van suiker ( 6 ) , gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1395/69 ( 7 ) , de in het bezit van de interventiebureaus zijnde suiker bij inschrijving te koop kan worden aangeboden ; dat bij suiker bestemd voor de uitvoer of voor de veevoeding de inschrijving betrekking moet hebben op het bedrag van de uitvoerrestitutie of van de denatureringspremie ; dat artikel 7 van Verordening ( EEG ) nr . 1987/69 van de Commissie van 8 oktober 1969 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de verkoop bij inschrijving van suiker door de interventiebureaus ( 8 ) in dit verband voorziet in de vaststelling van een maximumbedrag of in het besluit geen verder gevolg te geven aan de verkoop bij inschrijving ;

Overwegende dat , op grond van artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 376/70 van de Commissie van 27 februari 1970 tot vaststelling van de regeling voor de verkoop van granen door de interventiebureaus ( 9 ) , de in het bezit van de interventiebureaus zijnde granen bij inschrijving te koop worden aangeboden ; dat bij een inschrijving voor de uitvoer de minimumverkoopprijs aan de hand van de biedingen overeenkomstig artikel 5 , lid 2 , van genoemde verordening moet worden vastgesteld ; dat besloten kan worden geen verder gevolg te geven aan de inschrijving ;

Overwegende dat het in artikel 7 van Verordening ( EEG ) nr . 1987/69 bedoelde maximumbedrag van de uitvoerrestitutie of de denatureringspremie voor suiker en de in artikel 5 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 376/70 bedoelde minimumverkoopprijs voor granen in verband met de eisen van de handel zeer kort na afloop van de termijn voor het indienen van de biedingen moeten worden vastgesteld ; dat het derhalve gewenst is voor deze vaststelling de machtigingsregeling toe te passen ;

Overwegende dat bovenbedoeld besluit van 3 april 1968 derhalve dient te worden aangevuld ,

BESLUIT :

Artikel 1

1 . Artikel 1 , lid 1 , onder b ) , van het besluit van de Commissie van 3 april 1968 houdende machtiging ter zake van bepaalde maatregelen van beheer in het kader van de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten wordt met de onderstaande alinea aangevuld :

" de minimumverkoopprijs of het besluit geen gevolg te geven aan de openbare inschrijving , bedoeld in artikel 5 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 376/70 van de Commissie van 27 februari 1970 tot vaststelling van de regeling voor de verkoop van granen door de interventiebureaus " .

2 . Aan artikel 1 , lid 1 , onder d ) , van voornoemd besluit wordt de onderstaande alinea toegevoegd :

" de maximumbedragen van de denatureringspremie en de uitvoerrestitutie , bedoeld in artikel 7 van Verordening ( EEG ) nr . 1987/69 van de Commissie van 8 oktober 1969 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de verkoop bij inschrijving van suiker door de interventiebureaus , of het besluit geen verder gevolg te geven aan de inschrijving " .

3 . Artikel 1 , lid 1 , van voornoemd besluit wordt met de onderstaande alinea aangevuld :

" g ) in de sector eieren :

- de lijst van produkten waarvoor een uitvoerrestitutie wordt toegekend en het bedrag van deze restitutie , bedoeld in artikel 5 van Verordening nr . 175/67/EEG van de Raad van 27 juni 1967 houdende algemene voorschriften betreffende de toekenning van restituties bij de uitvoer en criteria voor het bepalen van het restitutiebedrag in de sector eieren ( 10 ) , gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 437/70 ( 11 ) . "

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 1970 .

Het wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Brussel , 27 met 1970 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

Jean REY

( 1 ) PB nr . 147 van 11 . 7 . 1967 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 89 van 10 . 4 . 1968 , blz . 13 .

( 3 ) PB nr . L 236 van 19 . 9 . 1969 , blz . 32 .

( 4 ) PB nr . 117 van 19 . 6 . 1967 , blz . 2293/67 .

( 5 ) PB nr . L 55 van 10 . 3 . 1970 , blz . 1 .

( 6 ) PB nr . L 91 van 12 . 4 . 1968 , blz . 5 .

( 7 ) PB nr . L 179 van 21 . 7 . 1969 , blz . 4 .

( 8 ) PB nr . L 253 van 9 . 10 . 1969 , blz . 7 .

( 9 ) PB nr . L 47 van 28 . 2 . 1970 , blz . 49 .

( 10 ) PB nr . 130 van 28 . 6 . 1967 , blz . 2610/67 .

( 11 ) PB nr . L 55 van 10 . 3 . 1970 , blz . 2 .

Top