Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0106(01)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 5 januari 2018 inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de aanvraag tot wijziging van het productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad — Haut-Montravel (BOB)

C/2017/8880

OJ C 4, 6.1.2018, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

6.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 4/7


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 5 januari 2018

inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de aanvraag tot wijziging van het productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad

Haut-Montravel (BOB)

(2018/C 4/04)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 97, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Frankrijk heeft een aanvraag tot wijziging van het productdossier van de naam „Haut-Montravel” ingediend overeenkomstig artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

(2)

De Commissie heeft die aanvraag onderzocht en bevonden dat aan de in de artikelen 93 tot en met 96, artikel 97, lid 1, en de artikelen 100, 101 en 102 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 vastgestelde voorwaarden is voldaan.

(3)

Met het oog op de indiening van bezwaarschriften overeenkomstig artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 moet de aanvraag tot wijziging van het productdossier voor de naam „Haut-Montravel” derhalve worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie,

BESLUIT:

Enig artikel

De aanvraag tot wijziging van het productdossier voor de naam „Haut-Montravel” (BOB) overeenkomstig artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Overeenkomstig artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 geeft de bekendmaking van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie het recht om gedurende twee maanden vanaf de datum van de bekendmaking bezwaar aan te tekenen tegen de in de eerste alinea bedoelde wijziging van het productdossier.

Gedaan te Brussel, 5 januari 2018.

Voor de Commissie

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.


BIJLAGE

„HAUT-MONTRAVEL”

PDO-FR-A0152-AM01

Datum waarop de aanvraag is ingediend: 15 september 2014

AANVRAAG TOT WIJZIGING VAN HET PRODUCTDOSSIER

1.   Regels die op de wijziging van toepassing zijn

Artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 — Niet-minimale wijziging

2.   Beschrijving en motivering van de wijziging

2.1.   Geografisch productiegebied

Het geografisch productiegebied als beschreven in hoofdstuk I, deel IV, van het productdossier is uitgebreid naar het grondgebied van acht gemeenten: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne en Saint-Vivien. Deze gemeenten, die eveneens deel uitmaken van het productiegebied van de BOB „Côtes de Montravel”, hebben dezelfde bodem- en klimaatkenmerken als die van het oorspronkelijk afgebakende productiegebied van de BOB „Haut-Montravel” en een soortgelijk wijnstokkenbestand. Deze wijziging gaat samen met de ontwikkeling van de productievoorwaarden, om het likeurachtige karakter van de witte wijnen van de BOB „Haut-Montravel” te benadrukken.

De wijzigingen sluiten aan bij de parallel doorgevoerde wijzigingen van het productdossier van de BOB „Côtes de Montravel”. De productiegebieden van deze twee BOB’s vallen vanaf nu samen, maar er worden twee verschillende producten vervaardigd: de wijnen met de BOB „Côtes de Montravel” zijn zachte witte wijnen. De wijziging verduidelijkt het aanbod.

De gemeenten die werden opgenomen in het geografische gebied, maakten voorheen deel uit van het gebied in de onmiddellijke nabijheid. Dat gebied wordt bijgevolg eveneens gewijzigd door de schrapping van die gemeenten (hoofdstuk 1, deel IV, punt 3, van het productdossier).

In hoofdstuk I, deel IV, punt 2, van het productdossier wordt de datum toegevoegd waarop de bevoegde nationale autoriteit de wijziging heeft goedgekeurd van het afgebakende perceelgebied binnen het geografische productiegebied. Deze wijziging is niet van invloed op het enig document.

2.2.   Verband met het geografische gebied

De beschrijving van het verband met het geografische gebied in punt X van het productdossier wordt gewijzigd overeenkomstig de in het productdossier verwerkte wijzigingen.

De beschrijving van het verband in punt 7 van het enig document is dienovereenkomstig aangepast, rekening houdend met het maximale aantal tekens dat in e-Ambrosia kan worden gebruikt.

2.3.   Redactionele wijzigingen

In hoofdstuk I, deel VI, punt 1, onder b), wordt het woord „ogen” vervangen door het woord „vruchtdragende ogen”: deze redactionele verbetering wijzigt de inhoud van de oorspronkelijke tekst niet.

Het enig document wordt als volgt gewijzigd: de uitdrukking „10 ogen” wordt vervangen door „10 vruchtdragende ogen”.

In hoofdstuk I, deel XI, betreffende overgangsmaatregelen, is punt 2 „Analysenormen — Totaal alcoholvolumegehalte” geschrapt, omdat deze bepaling enkel van toepassing was tot en met de oogst van 2011.

Deze redactionele actualisering is niet van invloed op het enig document.

2.4.   Opbrengsten

In hoofdstuk I, deel VIII, punt 1, van het productdossier zijn de bepalingen inzake de opbrengsten gewijzigd: de opbrengst is verlaagd van 50 tot 25 hl/ha en de maximale opbrengst van 60 tot 30 hl/ha.

Bijgevolg wordt ook punt 5, onder b), van het enig document gewijzigd.

In hoofdstuk I, deel VI, punt 1, onder d), is de maximale gemiddelde belasting van het perceel gewijzigd en verlaagd van 8 000 kilogram per hectare tot 7 000 kilogram per hectare, in overeenstemming met de wijziging van de opbrengsten.

Deze wijziging is niet van invloed op het enig document.

In deel VIII van het productdossier is punt 4 toegevoegd, dat bepaalt dat op een gegeven wijnbouwoppervlakte aanspraak kan worden gemaakt zowel op de gecontroleerde oorsprongsbenaming „Haut-Montravel” als op de gecontroleerde oorsprongsbenaming „Côtes de Montravel”.

In dat geval mag de hoeveelheid aangegeven met de gecontroleerde oorsprongsbenaming (AOC) „Côtes de Montravel” niet meer bedragen dan het verschil tussen de toegestane jaarlijke opbrengst met de AOC „Côtes de Montravel” en de hoeveelheid aangegeven met de AOC „Haut-Montravel”, waarop een coëfficiënt k wordt toegepast. Deze coëfficiënt k is gelijk aan de quotiënt die het resultaat is van de deling van de toegestane jaarlijkse opbrengst voor de AOC „Côtes de Montravel” door de toegestane jaarlijkse opbrengst voor de AOC „Haut-Montravel”.

Deze wijziging is niet van invloed op het enig document.

Met de wijzigingen van de productievoorwaarden wordt beoogd de wijn „Haut-Montravel” duidelijker te omschrijven als een zoete, zogenaamd likeurachtige wijn die wordt verkregen op basis van manueel en in meerdere plukronden geoogste, overrijpe druiven.

2.5.   De rijpheid van de druiven en analysenormen

In hoofdstuk I, deel VII, punt 1, van het productdossier worden de bepalingen betreffende de oogst gewijzigd om te verduidelijken dat de druiven worden geplukt wanneer ze overrijp zijn, met of zonder aanwezigheid van „pourriture noble” (edele rotting).

Daarnaast wordt toegevoegd dat de druiven manueel en in meerdere keren worden geoogst.

In hoofdstuk I, deel VII, punt 2, van het productdossier zijn de bepalingen inzake rijpheid van de druiven naar boven toe herzien: het suikergehalte van de druiven, het natuurlijk alcoholvolumegehalte en het minimaal effectief alcoholvolumegehalte zijn opgetrokken van respectievelijk 198 g/l naar 255 g/l, van 12,5 % naar 17 % en van 10,5 % naar 12 %.

Punt 3 van het enig document wordt gewijzigd wat betreft het natuurlijk alcoholvolumegehalte en het minimaal effectief alcoholvolumegehalte.

In hoofdstuk I, deel IX, onder b), betreffende de analysenormen is het gehalte fermenteerbare suikers, dat voorheen tussen 25 en 51 g/l lag, opgetrokken naar 85 g/l.

Tevens is toegevoegd dat de wijnen, bij wijze van afwijking, vóór het verpakken (ongebotteld) een gehalte aan vluchtige zuren hebben als vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Consumentenzaken en de Minister van Landbouw.

Met de wijzigingen van de productievoorwaarden wordt beoogd de wijn „Haut-Montravel” duidelijker te omschrijven als een zoete, zogenaamd likeurachtige wijn die wordt verkregen op basis van manueel en in meerdere plukronden geoogste, overrijpe druiven.

2.6.   Druivenrassen en assemblage

In hoofdstuk I, deel V, punt 2, over het aandeel van de verschillende druivenrassen op het bedrijf, wordt deze zin toegevoegd: „het aandeel van het druivenras sémillon B is gelijk aan of hoger dan 50 %”. Dit ruim in het productiegebied verspreide druivenras is erg geschikt voor overrijping in het klimaat dat in het productiegebied heerst.

Deze wijziging is niet van invloed op het enig document.

In hoofdstuk I, deel IX, punt 1, onder a), zijn de bepalingen betreffende de assemblage van de druivenrassen herzien om te verduidelijk dat het minimale aandeel voor het druivenras sémillon B gelijk aan of groter is dan 50 %.

Deze wijziging is niet van invloed op het enig document.

De wijzigingen passen in het kader van de karakterisering van de wijnen met de BOB „Haut-Montravel” en de benadrukking van het likeurachtige karakter van de geproduceerde wijnen.

2.7.   Oenologische procedés

In hoofdstuk I inzake oenologische procedés, deel IX, punt 1, onder c), wordt het voortaan verboden de wijnen met de BOB „Haut-Montravel” te verrijken.

Bijgevolg wordt in het enig document ook punt 4 „Wijnbouwpraktijken” gewijzigd.

2.8.   Het in de handel brengen van de wijnen

In hoofdstuk I, deel IX, punt 4, van het productdossier is een rijpingstijd voorgeschreven (verlenging van de rijpingstijd): de wijnen worden op zijn vroegst op 1 september van het jaar volgend op de oogst op de markt gebracht.

Met de wijzigingen van de productievoorwaarden wordt beoogd de wijn „Haut-Montravel” duidelijker te omschrijven als een zoete, zogenaamd likeurachtige wijn die wordt verkregen op basis van manueel en in meerdere keren geoogste, overrijpe druiven.

Deze wijziging is niet van invloed op het enig document.

2.9.   Controle

Beschrijving en motivering

In het productdossier wordt hoofdstuk II, deel I, betreffende de aangifteverplichtingen gewijzigd.

De datum voor het indienen van de verklaring van afstand van productie wordt gewijzigd en is nu vóór het begin van de oogst.

De intrekkingsverklaring wordt geschrapt.

In het productdossier wordt hoofdstuk II, deel II, betreffende het bijhouden van registers gewijzigd en wordt een verplichting toegevoegd om een register van de oogst per dag bij te houden om informatie te verzamelen zoals de kadastrale omschrijving van de geoogste percelen, de datum, de geoogste hoeveelheid en het suikergehalte van de partijen druiven.

De tabel met de belangrijkste punten die gecontroleerd moeten worden, in hoofdstuk III van het productdossier, wordt aangevuld met een punt over de controle van de manuele oogst in meerdere plukronden.

Deze wijzigingen dienen om toezicht te houden op het productdossier en zijn niet van invloed op het enig document.

ENIG DOCUMENT

1.   Naam/namen

Haut-Montravel

2.   Type geografische aanduiding

BOB — beschermde oorsprongsbenaming

3.   Categorieën van wijnbouwproducten

1.

Wijn

4.   Beschrijving van de wijn(en)

Het betreft witte, zoete en geconcentreerde wijnen van hoge kwaliteit. Het „zoete” karakter van de druiven komt tot uiting wanneer ze aangetast worden door „edelrot” (de schimmel Botrytis cinerea). De wijnen zijn uiterst geschikt om te verouderen. Deze zoete witte wijnen zijn erg rijk aan fermenteerbare suikers (gehalte > 85 g/l) en hebben een volle smaak, met aroma’s van gekookte of gekonfijte vruchten en soms honingtoetsen.

Geen verrijking. Het minimale natuurlijke alcoholvolumegehalte (NAV) bedraagt 17 %.

Het minimale effectieve alcoholgehalte (in volumeprocent) bedraagt 12 %.

De wijnen hebben, bij wijze van afwijking, vóór het verpakken een gehalte aan vluchtige zuren als vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Consumentenzaken en de Minister van Landbouw.

5.   Wijnbouwpraktijken

a.    Essentiële oenologische procedés

Specifiek oenologisch procedé

Verrijken is verboden.

Elke warmtebehandeling van de geoogste druiven bij een temperatuur van minder dan – 5 °C en het gebruik van droogtunnels of -kamers zijn verboden. Het gebruik van stukjes hout en de toevoeging van tannines zijn verboden. Naast de bovenvermelde bepalingen moeten de wijnen met betrekking tot de oenologische procedés ook voldoen aan de verplichtingen op EU-niveau en aan de verplichtingen in de landbouwwet.

Teeltwijze

De minimale beplantingsdichtheid bedraagt 5 000 wijnstokken per hectare.

De afstand tussen de rijen mag niet meer dan 2 m bedragen en de ruimte tussen de wijnstokken binnen eenzelfde rij niet meer dan 0,80 m.

De wijnstokken worden gesnoeid aan de hand van de volgende technieken: Guyot-snoei, „cordon de Royat”-snoei of korte snoei.

Aan elke wijnstok zitten maximaal tien vruchtdragende ogen. Irrigatie is verboden.

b.    Maximale opbrengsten

30 hectoliter per hectare

6.   Afgebakend gebied

De oogst van de druiven en de vinificatie en bereiding van de wijn worden uitgevoerd op het grondgebied van de volgende gemeenten in het departement Dordogne: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien en Vélines.

7.   Voornaamste wijndruiven

 

Muscadelle B

 

Sémillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

8.   Beschrijving van het (de) verband(en)

Het geografische gebied van de gecontroleerde oorsprongsbenaming „Haut-Montravel” bevindt zich in het geografische gebied van de gecontroleerde oorsprongsbenaming „Montravel”. Het gebied, dat in het zuiden wordt begrensd door het dal van de Dordogne en in het noorden door het bos van Landais, bevindt zich in het westelijke deel van het departement Dordogne en omvat het grondgebied van 13 gemeenten.

Geomorfologisch gezien beslaat het geografische gebied van „Haut-Montravel” een uniek gebied in de streek van Bergerac met een smal tafelland, omsloten door de valleien van de Lidoire en de Dordogne.

Het afgebakende perceelgebied is zorgvuldig uitgekozen om druiven van de hoogste kwaliteit te verkrijgen en bestaat voornamelijk uit kleiachtige, kalkhoudende, goed gedraineerde percelen op de hoogvlakte, alsook uit pal op het zuiden gerichte hellingen. De wijngaardpercelen worden bovendien gekenmerkt door een schrale, uitgeloogde bodem die echter een voldoende hoog kleigehalte heeft, zodat de effecten van de droogte in de zomer niet hoeven te worden gevreesd.

Deze afbakening vereist een strikte aanpak van de leimethoden, wat zich vertaalt naar een minimale beplantingsdichtheid van 5 000 wijnstokken per hectare en een laag oogstgewicht per stok. Door deze strikte aanpak wordt gewaarborgd dat de druiven snel en voldoende rijpen, wat goed geconcentreerde druiven oplevert. Dit geldt in het bijzonder voor de lokale wijnstoksoorten zoals de muscadelle B, de sauvignon B, de sauvignon gris G, en in mindere mate de ondenc B, maar vooral de sémillon B, die vaak het overheersende ras is en die in het oceaanklimaat erg geschikt is voor overrijping.

De concentratie van de druiven moet op natuurlijke wijze geschieden en concentratietechnieken zoals concentratie door afkoeling en het gebruik van droogtunnels zijn verboden. Om de druiven vóór de persing te beschermen, is eveneens het gebruik van een continupers en zelfledigende druivenmand met schottenpomp verboden.

Bovendien zijn de specifieke klimaatomstandigheden in de vallei van de Dordogne en het boslandschap van Landais in de herfst bevorderlijk voor nevelige ochtenden gevolgd door zonnige middagen. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, oogsten de wijnbouwers in meerdere keren de suikerrijke druiven wanneer ze overrijp zijn en aangetast door „edelrot” (de schimmel Botrytis cinerea). De verkregen wijnen zijn witte, zachte en geconcentreerde wijnen van hoge kwaliteit, met een gehalte fermenteerbare suikers van meer dan 85 g/l en een totaal alcoholvolumegehalte van meer dan 14,5 % zonder enige verrijking. Deze wijnen met een „zoet” karakter vertonen een volle smaak en aroma’s van gekookte of gekonfijte vruchten en soms honingtoetsen, en getuigen van het potentieel van dit terroir en zijn uiterst geschikt om te verouderen.

De knowhow van de wijnbouwers komt voort uit een lange traditie op het gebied van de bereiding van wijnen met suikerresidu en op het gebied van de bewaring van die wijnen, die vaak zeer ver van hun plaats van oorsprong werden gedronken (met name in Noord-Europa).

Vóór de komst van fylloxera is er weinig op schrift gesteld over de wijnen van „Haut-Montravel” en werd er slechts in het algemeen verwezen naar „Montravel”, zonder te preciseren of het ging om droge wijnen of wijnen met fermenteerbare suikers.

In 1903 heeft Edouard Féret een volledige inventaris opgesteld van de wijnbouw in de streek van Bergerac in een werk getiteld „Bergerac et ses vins” („Bergerac en zijn wijn”). Daarin wordt het volgende opgemerkt: „In de gemeenten Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh (onder andere) wedijveren de beste cru’s met de wijnen van Sainte-Foy. Zij hebben veel finesse, zachtheid, zoetheid en vaak een aangenaam bouquet.”

Met een beperkte productie die uitsluitend in flessen wordt verkocht, hebben de wijnbouwers in de loop van de tijd aangetoond dat zij hun wijnstreek en de vinificatie perfect beheersen om, ondanks het wisselvallige klimaat, zoete witte wijnen van hoge kwaliteit te verkrijgen.

Tijdens verscheidene plaatselijke evenementen (landbouwbeurzen enz.) wordt de term „Montravel” meer en meer op de voorgrond gesteld om de faam van dit specifieke terroir in de streek van Bergerac te doen voorduren.

9.   Andere essentiële voorwaarden

Gebied in de onmiddellijke nabijheid

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Afwijking betreffende de productie in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

Het gebied in de onmiddellijke nabijheid waar bij wijze van uitzondering de vinificatie en bereiding van de wijnen mogen plaatsvinden, bestaat uit het grondgebied van de volgende gemeenten:

—   Departement Dordogne: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes

—   Departement Gironde: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire en Saint-Emilion

Voorschriften betreffende de etikettering

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Op het etiket van wijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming „Haut-Montravel” mag de grotere geografische eenheid „Sud-Ouest” worden vermeld. Deze grotere geografische eenheid kan eveneens worden vermeld in reclamefolders en op alle soorten verpakkingen. De lettertekens van vermelding van de grotere geografische eenheid mogen niet hoger noch breder zijn dan de lettertekens van de naam van de gecontroleerde oorsprongsbenaming.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c142e23c-3854-4c0e-bdb3-97c3b983b620


Top