Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0550

Zaak T-550/15: Beroep ingesteld op 25 september 2015 — Portugal/Commissie

OJ C 389, 23.11.2015, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 389/60


Beroep ingesteld op 25 september 2015 — Portugal/Commissie

(Zaak T-550/15)

(2015/C 389/69)

Procestaal: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Portugese Republiek (vertegenwoordigers: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão en J. Saraiva de Almeida, gemachtigden)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

nietig te verklaren besluit C(2015)4076 van de Commissie (1), voor zover daarbij aan financiering door de Unie wordt onttrokken het bedrag van 8 2 60  006,65 EUR betreffende de uitgaven die Portugal in het kader van maatregel Overige rechtstreekse steun — Ooien en geiten, heeft gedeclareerd voor de jaren 2010, de 2011 en 2012,

de Europese Commissie in de kosten te verwijzen.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster voert de volgende middelen aan:

A —

Voor de jaren de 2009 en 2010 — Controles gedurende de aanhoudperiodes,

1.

Onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 34, lid 2, van verordening nr. 796/2004 (2), betreffende de controles die „gedurende de aanhoudperiode” moeten worden uitgevoerd;

2.

Schending van het beginsel van non-retroactiviteit doordat de Commissie artikel 2, lid 10, van verordening (EU) nr.o 1368/2011 (3) met terugwerkende kracht heeft toegepast, aangezien de wetgever van de Unie pas met de wijziging van artikel 41 van verordening nr. 1122/2009 (4) controles ter plaatse „gespreid over de gehele aanhoudperiode” heeft voorzien;

3.

Schending van het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel, op grond waarvan iedere handeling van de instellingen die rechtsgevolgen sorteert duidelijk en nauwkeurig moet zijn en ter kennis van de belanghebbenden moet worden gebracht op zodanige wijze dat de belanghebbenden met zekerheid weten vanaf welk moment de handeling bestaat en rechtsgevolgen sorteert;

4.

Schending van het gelijkheidsbeginsel, aangezien de uitvoeringsbepalingen voor artikel 34, lid 2, in voorkomend geval schriftelijke regels moeten zijn. Anders kan inbreuk worden gemaakt op het beginsel van gelijke behandeling doordat niet gewaarborgd is dat maatregelen uniform voor alle lidstaten met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel tot stand komen;

5.

Schending van het evenredigheidsbeginsel en van artikel 5 VEU, aangezien de door de Portugese autoriteiten uitgevoerde controles ter plaatse het in de betrokken voorschriften neergelegde doel bereiken ongeacht of zij worden uitgevoerd aan het begin, zoals de Commissie beweert, halverwege of tegen het einde, mits zij gedurende de aanhoudperiode en onverwacht en onaangekondigd worden verricht.

B —

Voor het jaar 2011 — Nieuwe wettelijke vereisten op het gebied van de elektronische identificatie

1.

Schending van artikel 11 van verordening (EG) nr.o 885/06 (5) doordat het besluit ontoereikend is gemotiveerd en daardoor indruist tegen de ratio en het doel van artikel 11, lid 1, van verordening nr. 885/2006.

2.

Schending van artikel 31, lid 2, van verordening nr. 1290/2005 (6) en van het evenredigheidsbeginsel, doordat in casu niet is voldaan aan de vier vereisten van de richtsnoeren van de Commissie en had moeten worden nagegaan of aan die vier cumulatieve voorwaarden was voldaan.


(1)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1119 van de Commissie van 22 juni 2015 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 4076) (PB L 182, blz. 39).

(2)  Verordening (EG) Nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PB L 141, blz. 18).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1368/2011 van de Commissie van 21 december 2011 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1121/2009 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en V van die verordening ingestelde steunregelingen, en van verordening (EG) nr. 1122/2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector (PB L 341, blz. 33).

(4)  Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector (PB L 316, blz. 65).

(5)  Verordening (EG) nr. 885/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de erkenning van de betaalorganen en andere instanties en de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het ELFPO (PB L 171, blz. 90).

(6)  Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209, blz. 1).


Top