EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0307(02)

Intrekking van voorstellen van de Commissie

PB C 80 van 7.3.2015, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/17


INTREKKING VAN VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE

(2015/C 80/08)

Lijst van ingetrokken voorstellen

Document

Interinstitutionele procedure

Titel

Landbouw en Plattelandsontwikkeling

COM(2010) 537

2010/0266/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo)

COM(2010) 539

2010/0267/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

COM(2010) 745

2010/0365/COD

Voorstel voor een verordening (EU) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad van … tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008 van de Raad

COM(2010) 738

2010/0354/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat de handelsnormen betreft

COM(2010) 759

2010/0364/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten

COM(2010) 761

2010/0366/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds

COM(2010) 799

2010/0385/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”)

COM(2011) 193

2011/0075/NLE

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten

COM(2011) 663

2011/0290/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3/2008 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen

COM(2013) 159

2013/0087/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2013

COM(2013) 521

2013/0247/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo)

COM(2014) 175

2014/0097/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2014

Begroting en Personeelszaken

COM(2004) 509

2004/0172/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende wederzijdse administratieve bijstand ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap tegen fraude en andere onwettige activiteiten

COM(2010) 71

2010/0047/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen

COM(2010) 72

2010/0048/APP

Voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2007-2013

COM(2012) 754

2012/0350/NLE

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2012 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

COM(2011) 518

2011/0225/NLE

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een communautair systeem voor de registratie van vervoerders van radioactief materiaal

Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane

COM(1998) 30

1998/0025/CNS

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de fiscale behandeling van personenauto’s die definitief naar een andere lidstaat worden overgebracht in verband met een verandering van verblijfplaats, of tijdelijk worden gebruikt in een andere lidstaat dan die waar zij zijn geregistreerd

COM(2002) 456

2002/0246/CNS

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 77/270/Euratom waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales

COM(2002) 457

2002/0246/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 77/271/Euratom houdende toepassing van Besluit 77/270/Euratom waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales

COM(2005) 261

2005/0130/CNS

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de belasting van personenauto’s

COM(2006) 486

2006/0165/CNS

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 92/84/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken

COM(2010) 32

2010/0018/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie in het gemengd comité dat is opgericht bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek Turkije betreffende de handel in producten waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van toepassing is ten aanzien van de wijziging van bijlage II bij protocol 1 bij die overeenkomst, als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007

COM(2010) 34

2010/0019/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie in de associatieraad ten aanzien van de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 3 bij Besluit nr. 1/98 van de associatieraad EG-Turkije van 25 februari 1998 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten, als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007

COM(2010) 778

2010/0378/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie in de stabilisatie- en associatieraad die is opgericht bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, over de wijziging van protocol nr. 4 bij deze overeenkomst betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en administratieve samenwerking

COM(2011) 169

2011/0092/CNS

Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/96/EG tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit

Werkgelegenheid, Sociale zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit

COM(2014) 239

2014/0131/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de 103e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie, wat betreft een aanbeveling ter aanvulling van het Verdrag betreffende de gedwongen arbeid, 1930 (nr. 29) van de Internationale Arbeidsorganisatie

Milieu, Maritieme Zaken en Visserij

COM(2009) 189

2009/0057/COD

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand en de visserijtakken die dat bestand exploiteren

COM(2009) 399

2009/0112/COD

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een langetermijnplan voor het ansjovisbestand in de Golf van Biskaje en de daarop vissende visserijtakken

COM(2010) 572

2010/0290/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Staten van Micronesië

COM(2012) 155

2012/0077/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad van 18 september 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee en de visserijtakken die deze bestanden exploiteren

COM(2012) 471

2012/0232/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde technische maatregelen en controlemaatregelen voor het Skagerrak en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 en Verordening (EG) nr. 1342/2008

COM(2012) 591

2012/0285/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad betreffende de instandhouding door middel van technische maatregelen van de visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Sont

COM(2013) 300

2013/0153/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt in het kader van Helcom en de IMO betreffende de aanwijzing van de Oostzee als stikstofoxide-emissiebeheersgebied

COM(2014) 397

2014/0201/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2008/98/EG betreffende afvalstoffen, 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval, 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen

COM(2008) 308

2008/0095/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1638/2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument

COM(2012) 92

2012/0041/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de Associatieraad EU-Turkije in te nemen standpunt

COM(2012) 133

2012/0063/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad over het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpuntbetreffende de wijziging van Protocol 4 (Oorsprongsregels) bij de EER-overeenkomst

COM(2012) 329

2012/0159/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA)

Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid

COM(2005) 281

2005/0121/CNS

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

COM(2013) 289

2013/0155/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

COM(2013) 653

 

Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende sluiting door de Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

Gezondheid en Voedselveiligheid

COM(2007) 90

2007/0037/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening nr. 11 ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden en Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne

COM(2013) 262

2013/0137/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving)

Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en kleinbedrijf

COM(2010) 371

2010/0199/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de beleggerscompensatiestelsels

COM(2012) 84

2012/0035/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de openbare stelsels van gezondheidszorg

COM(2012) 241

2012/0124/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om op de Conferentie van de Verenigde Naties over het wapenhandelsverdrag (New York, 2-27 juli 2012) te onderhandelen over kwesties die onder de uitsluitende bevoegdheid van de Unie vallen

COM(2014) 85

2014/0043/NLE

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende Europese kwaliteitsbeginselen op het gebied van toerisme

Internationale Samenwerking en Ontwikkeling

COM(2008) 244

2008/0270/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting door de Europese Gemeenschap van de Internationale Koffieovereenkomst van 2007

Interinstitutionele betrekkingen

COM(2013) 451

2013/0218/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

COM(2013) 452

2013/0220/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten op het gebied van justitie waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

COM(2013) 751

2013/0365/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid

COM(2010) 82

2010/0050/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

COM(2012) 35

2012/0022/APP

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese stichting (FE)

Migratie, Binnenlandse zaken en Burgerschap

COM(2009) 102

2009/0033/CNS

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te controleren

Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

COM(2011) 931

2011/0460/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende vaststelling van een aanvullend onderzoeksprogramma voor het ITER-project (2014-2018)

Handel

COM(2011) 380

2011/0167/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Mexicaanse Staten, het Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, de Zwitserse Bondsstaat en de Verenigde Staten van Amerika

Vervoer

COM(2000) 802

2000/0326/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een fonds voor de vergoeding van schade door verontreiniging door olie in de Europese wateren en daarmee samenhangende maatregelen

COM(2005) 353

2005/0141/APP

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië en Montenegro inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

COM(2008) 700

 

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening van het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende de scheepvaart op de Donau van 18 augustus 1948 (Verdrag van Belgrado)

COM(2009) 217

2009/0063/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart

COM(2009) 229

2009/0066/APP

Voorstel voor een besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, inzake de sluiting van de luchtvervoersovereenkomst tussen ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ten derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen; en inzake de sluiting van de aanvullende overeenkomst tussen ten eerste de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ten tweede IJsland en ten derde het Koninkrijk Noorwegen met betrekking tot de toepassing van de luchtvervoersovereenkomst tussen, ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ten derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen

COM(2010) 653

2010/0320/NLE

Voorstel voor een besluit van de Raad over de naleving door de Republiek Kroatië van de voorwaarden voor de afronding van de eerste overgangsperiode van de multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, Roemenië, de Republiek Servië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte

COM(2011) 824

2011/0397/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake grondafhandelingsdiensten op EU-luchthavens en tot intrekking van Richtlijn 96/67/EG

Codificaties

COM(2008) 761

2008/0225/COD

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld

COM(2009) 446

2009/0123/COD

Voorstel voor een richtlijn …/…/EG van het Europees Parlement en de Raad van […] betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (gecodificeerde versie)

COM(2009) 535

2009/0151/COD

Voorstel voor een verordening (EG) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad van […] betreffende afvalstoffenstatistieken (gecodificeerde versie)

COM(2009) 634

2009/0176/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens (gecodificeerde versie)

COM(2010) 179

2010/0095/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (Codificatie)

COM(2010) 184

2010/0098/CNS

Voorstel voor een verordening (Euratom) van de Raad tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar (Herschikking)

COM(2010) 507

2010/0260/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden (Codificatie)

COM(2010) 691

2010/0338/NLE

Voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (Codificatie)

COM(2012) 8

2012/0007/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (Herschikking)


Top