EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XE0585

Resolutie van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de sociaaleconomische toestand van de Europese Unie, goedgekeurd tijdens de 478e zitting

OJ C 143, 22.5.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 143/1


Resolutie van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de sociaaleconomische toestand van de Europese Unie, goedgekeurd tijdens de 478e zitting

2012/C 143/01

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 22 en 23 februari 2012 gehouden zitting (vergadering van 22 februari) de volgende resolutie uitgebracht, die met 157 stemmen vóór en 30 stemmen tegen, bij 12 onthoudingen, is goedgekeurd.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (hierna: EESC) heeft zijn grote bezorgdheid uitgedrukt over de staat van de Unie en een dringende oproep gericht tot de Europese Instellingen en de regeringen van de lidstaten opdat zij alles in het werk zouden stellen om daadwerkelijk de absolute en onmiskenbare waarde van de Europese Unie te bevestigen. Tevens heeft het onderstaande resolutie aangenomen:

1.

Het EESC

betreurt het gebrek aan daadkracht bij en de meningsverschillen tussen de lidstaten van de EU, juist in een tijd waarin van Europa vastberadenheid, eensgezindheid en solidariteit wordt verwacht;

is desalniettemin ingenomen met het akkoord dat de eurogroep op maandag 20 februari heeft bereikt over een tweede steunplan voor Griekenland, maar betreurt het dat een definitieve oplossing zo lang op zich liet wachten;

maakt zich echter zorgen over de sociale en economische gevolgen van dit plan en vraagt de Europese Raad om economische herstelmaatregelen te ondersteunen, met name voor de landen die het hardst door de crisis worden getroffen;

herinnert aan de noodzaak om in de reële economie te investeren, met name door het voeren van een effectief industriebeleid om de spiraal van de huidige recessie te doorbreken;

verwelkomt het initiatief dat de twaalf regeringen aan de Raad en de Commissie hebben voorgelegd.

2.

Het EESC stelt vast dat de burgers steeds meer redenen worden gegeven om te twijfelen aan de instellingen van de Europese Unie, en dus aan de Europese Unie zelf, terwijl zij geneigd zijn om de schuld van de moeilijkheden waaronder de Europese Unie gebukt gaat, steeds meer bij de Europese Unie zelf te leggen.

3.

Het EESC kan zich niet vinden in maatregelen die alleen de begrotings- en fiscale discipline betreffen, en is van mening dat de economische governance in de landen van de eurozone en in de EU breder en ambitieuzer moet zijn.

4.

Het EESC onderstreept de centrale rol die de Europese Commissie moet spelen als vertegenwoordiger van het algemeen Europees belang, met name bij de tenuitvoerlegging van maatregelen van economisch en monetair beleid, met inbegrip van de maatregelen die zijn voorzien in het nieuwe intergouvernementele verdrag.

5.

Het EESC bevestigt in dat verband de noodzaak om de Europa 2020-strategie nieuw leven te blazen, met name de acties ten behoeve van jongeren, onderzoek en innovatie en de groene economie. Het EESC complimenteert Commissievoorzitter Barroso voor de nieuwe acties die hij tijdens de Europese Raad van 30 januari 2012 heeft aangekondigd om de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt te bevorderen en roept dan ook op om op dit terrein onmiddellijk tot concrete initiatieven over te gaan. Het EESC staat ook positief tegenover steunmaatregelen voor het midden- en kleinbedrijf die volledig in overeenstemming zijn met het geldende Europese recht.

6.

Het EESC benadrukt dat de EU tijdens de onderhandelingen over de meerjarige financiële vooruitzichten 2014-2020 een voldoende grote en stijgende begroting in de wacht heeft gesleept. Het EESC steunt in dit verband het voorstel van de Europese Commissie om nieuwe eigen middelen te vinden om de Europese begroting te financieren, en gebruik te maken van verschillende vormen van publieke en/of particuliere investeringen. Het EESC zal zelf een verslag uitbrengen over de kosten van het niet-bestaan van Europa, waarin de voordelen van een verdergaande Europese integratie zullen worden belicht. Het EESC hamert er tevens op dat de landen die na 2004 tot de EU zijn toegetreden niet mogen worden gediscrimineerd als het gaat om de drempels en criteria om in aanmerking te komen voor steun uit de Europese fondsen.

7.

Het EESC is voorstander van een grotere rol voor de Europese Centrale Bank om de situatie in de eurozone te stabiliseren, en van financiële instrumenteringsmechanismen die particuliere spaartegoeden en de markten (euro-obligaties) benutten om toekomstbiedende projecten te financieren die de economische bedrijvigheid opnieuw moeten aanwakkeren.

8.

Het EESC doet derhalve een oproep aan de instellingen van de Europese Unie en de overheden van de lidstaten om:

op generlei wijze de vigerende Verdragen en de door die Verdragen in het leven geroepen instellingen, te ontkrachten;

uitvoering te geven aan de in EU-verband overeengekomen maatregelen om de groei te bevorderen en steun te verlenen aan de aanleg van infrastructuur en de inspanningen van kleine en middelgrote ondernemingen, de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt te verbeteren en naar een efficiënt en milieuvriendelijk Europees energiebeleid toe te werken;

een ambitieuze begroting goed te keuren om deze maatregelen ten uitvoer te leggen en de samenhang in Europa te vergroten;

naar de burgers van Europa en naar buiten toe weer met één stem te gaan spreken;

een positieve boodschap uit te dragen naar de Europese jongeren, om de Europese Unie te presenteren als een oplossing voor de crisis en een perspectief voor hun toekomst;

zich voor besluiten, op welk bestuursniveau ook, altijd te verzekeren van een draagvlak onder de burgers, en wel door het Europees Parlement en de nationale parlementen daadwerkelijk bij die besluitvorming te betrekken en daadwerkelijk overleg te plegen met de representatieve organisaties van het maatschappelijk middenveld, gebruikmakend van de autonome sociale dialoog.

Brussel, 22 februari 2012

De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Staffan NILSSON


Top