Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0901(04)

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten

OJ C 210, 1.9.2006, p. 33–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 210/33


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten

(2006/C 210/05)

XA Nummer: XA 43/06

Lidstaat: Nederland

Regio: Provincie Limburg

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Melkveehouder H.J.W.M. Bruls

Rechtsgrondslag: Algemene subsidieverordening 2004

Nadere subsidieregels ontwikkeling landelijk gebied

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Eenmalig een provinciale bijdrage van 245 000 EUR Voorschot kan tot maximaal 80 % verleend worden. De eindafrekening zal uiterlijk in 2008 plaatsvinden

Maximale steunintensiteit: De totale kosten voor de renovatie bedragen 382 000 EUR Het subsidiepercentage in deze bedraagt 64,1 %. Bovengenoemd bedrag van 245 000 EUR is lager dan, de toegestane steun van 100 % van de werkelijke gemaakte kosten met betrekking tot investeringen of kapitaaluitgaven die de instandhouding tot doel hebben van niet- productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven zoals archeologische of historische elementen. Dit volgens artikel 5, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1/ 2004.

Het bedrag is ook lager dan de toegestane steun van 40 % voor de in aanmerking komende uitgaven, in gevallen waarin de productiecapaciteit toeneemt en waarbij de uitvoering van de betrokken werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van hedendaagse materialen. Daarnaast mag echter aanvullende steun tot 100 % worden toegekend om de extra kosten te dekken die ontstaan door aanwending van de traditionele materialen die nodig zijn om de erfgoedkenmerken van het gebouw in stand te houden. Dit volgens artikel 5, tweede en derde lid, van Verordening (EG) nr. 1/2004

Datum van tenuitvoerlegging: De subsidieverleningsbeschikking zal uitgaan binnen vier weken na de ontvangstbevestiging door de EU van deze kennisgeving

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Van juni 2006 tot en met 1 december 2008

Doelstelling van de steun: Op basis van artikel 5 lid 3 van Verordening (EG) nr. 1/ 2004 vormt de steun een bijdrage in het financieringstekort van de renovatiekosten van de monumentale boerderij (rijksmonument) Bovenste Hoeve Printhagen als onderdeel van de hervestiging van de melkveehouderij naar deze locatie. Aangezien bij de renovatie en restauratie van de gebouwen van de monumentale hoeve materialen worden hergebruikt en er gewerkt wordt met traditionele materialen mag aanvullende steun tot 100 % worden toegekend om de extra kosten te dekken die ontstaan door aanwending van de traditionele materialen die nodig zijn om de erfgoedkenmerken van het gebouw in stand te houden.

Andere reden voor deze subsidieverlening in de renovatiekosten is dat naast herstel en heringebruikname van de historische hoeve ook een aantal andere doelstellingen worden gerealiseerd, zoals het realiseren van natuurdoelen en EHS en herstel van oorspronkelijke laanbeplanting langs toegangsweg

Betrokken economische sector(en): De steun is van toepassing op een ondernemer in de producerende sector, een melkveehouder

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Website: www.limburg.nl

XA Nummer: XA 45/06

Lidstaat: Nederland

Regio: Provincie Fryslân

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: (Familie) Oevering

Rechtsgrondslag: Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Algemene Subsidieverordening Provincie Fryslân 1998

Provinciewet artikel 145

Verordening met betrekking tot het verlenen van subsidies ten behoeve van het plattelandsbeleid voor de jaren 2005-2008

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: De maximale bijdrage zal 55 000 EUR bedragen. Naar verwachting zal 80 %, zijnde 44 000 EUR in 2006 worden uitbetaald, terwijl de afrekening naar verwachting in 2007 en uiterlijk in 2008 zal plaatsvinden

Maximale steunintensiteit: De maximale steunintensiteit is 40 % van de subsidiabele lasten. Het maximale steunbedrag is 55 000 EUR

Datum van tenuitvoerlegging: De subsidieverleningsbeschikking zal uitgaan binnen vier weken na de ontvangstbevestiging door de EU van deze kennisgeving

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De uiterste datum voor afrekening is gelegen 30 maanden na afgifte van de beschikking, wat zou betekenen uiterlijk eind 2008. Naar verwachting zal het project al in 2007 gereed zijn

Doelstelling van de steun: Doelstelling van het project is het behoud van de historische boerderij in het landschap na aanpassing van de historische boerderij zodat deze goed bruikbaar is voor de moderne agrarische bedrijfsvoering.

Er wordt gebruik gemaakt van artikel 5 lid 3 van Verordening (EG) nr. 1/2004

Betrokken economische sector(en): Melkveehouderij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincie Fryslân

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Website: www.fryslan.nl

XA Nummer: XA 46/06

Lidstaat: Letland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Steunregeling: Investeringssteun voor kassen (glastuinbouw)

Rechtsgrond: Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 21 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību” 3. pielikuma VI. nodaļa

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale kosten van de regeling in 2006: 292 657 LVL

Maximale steunintensiteit: De investeringssteun wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten. Aan de aanvragers mag investeringssteun worden verleend tot een bedrag van:

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening:

Doelstelling van de steun: Met de steun moeten investeringen in de landbouw worden gestimuleerd, om de toegevoegde waarde van de productie en de kwaliteit van landbouwproducten te verhogen

Betrokken economische sector(en): De steun is gericht op kleine en middelgrote ondernemingen in de landbouwsector

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Zemkopības ministrija

Rīga 31.5.2006.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

LV-1981 Rīga

Website: www.zm.gov.lv

Overige informatie: De steun voor investeringen in de landbouw wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten

XA-nummer: XA 49/06

Lidstaat: Spanje

Regio: Autonome regio Valencia

Benaming van de steunregeling: Verplaatsing van landbouwbedrijfsgebouwen in het algemeen belang

Rechtsgrond:

Orden de 12 de diciembre de 2005 de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen ayudas al Traslado de granjas por motivos de interés público.

Resolución de 18 de abril de 2006, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convocan para el ejercicio 2006 determinadas subvenciones gestionadas por la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria y se establecen modificaciones puntuales para el presente ejercicio

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: 980 000 EUR (2006)

Maximale steunintensiteit: De steunintensiteit is de volgende:

Indien de verplaatsing gewoon bestaat uit het uit elkaar halen, het verhuizen en het weer opbouwen van de bestaande installaties in de nieuwe vestiging: 90 % van de werkelijk gemaakte verplaatsingskosten.

Indien de verplaatsing de landbouwer modernere installaties oplevert of een toename van de productiecapaciteit tot gevolg heeft:

90 % van de werkelijk gemaakte verplaatsingskosten als bedoeld in het vorige streepje.

40 % van de nieuwe investeringen (50 % wanneer het nieuwe bedrijf zich in een probleemgebied bevindt).

Onder nieuwe investeringen wordt de waardestijging na de verplaatsing van de betrokken installaties of de toename van de productiecapaciteit verstaan.

Deze percentages worden met 5 procentpunten verhoogd indien de investeringen door jonge landbouwers worden gedaan

Datum van tenuitvoerlegging: De te volgen procedure moet uiterlijk op 23 juni 2006 worden gemeld

Duur van de regeling: Tot en met december 2006

Doelstelling van de steun: Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie heeft de regeling betrekking op enerzijds de verplaatsing in het algemeen belang van installaties voor de huisvesting van dieren en het onderbrengen van de daarvoor vereiste uitrusting naar een andere plaats in de autonome regio Valencia, zodat kan worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 53 van de Ley de Ganadería, en anderzijds de verplaatsing van een veehouderijbedrijf van een niet-probleemgebied naar een probleemgebied.

De subsidiabele kosten zijn de werkelijk gemaakte kosten voor het uit elkaar halen, het verhuizen en het weer opbouwen van bestaande installaties, met inachtneming van de in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1/2004 vastgestelde maxima

Betrokken economische sector(en): De veehouderij in de autonome regio Valencia

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Website: Orden de 12 de diciembre de 2005, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación: http://www.gva.es/cidaj/pdf/5160.pdf

http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272005/13913%27

Resolución de 18 de abril de 2006, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación:

http://www.gva.es/cidaj/pdf/5261.pdf

http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272006/5546 %27

XA-nummer: XA 50/06

Lidstaat: Spanje

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Regeling voor de subsidiëring van projecten in het kader waarvan steun wordt verleend ten gunste van plattelandsvrouwen

Rechtsgrondslag: Orden, pendiente de publicación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: De totale vooropgestelde overheidsuitgaven bestemd voor de begunstigden bedraagt in 2006 maximaal 300 000 EUR

Maximale steunintensiteit: De steunintensiteit bedraagt per project maximaal 80 % van het te besteden bedrag en per begunstigde vereniging maximaal 30 % van de totale overheidsuitgaven, zonder dat het in artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1/2004 vastgestelde maximumbedrag per begunstigde mag worden overschreden

Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf de datum van publicatie van de oproep voor het indienen van subsidieaanvragen in het Spaanse staatsblad

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2006, met jaarlijkse verlenging aan de hand van een nieuwe oproep

Doelstelling van de steun:

Deze steun is hoofdzakelijk gebaseerd op artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten (bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 3 januari 2004).

Krachtens dit artikel dekt de steun de subsidiabele kosten als bedoeld in lid 2, onder a) i), lid 2, onder a) ii), lid 2, onder c), en lid 2, onder d).

Primaire doelstelling: Ontwikkeling van projecten die door verenigingen, stichtingen, federaties of soortgelijke nationale groeperingen van plattelandsvrouwen worden uitgevoerd ten gunste van plattelandsvrouwen.

Secundaire doelstellingen: Bevordering van en advies bij de oprichting van bedrijven; zoeken naar nieuwe afzet- en distributiemogelijkheden voor producten die door plattelandsvrouwen worden vervaardigd; uitvoeren van genderstudies; deelneming aan bijeenkomsten en soortgelijke activiteiten rond thema's die plattelandsvrouwen aanbelangen.

Subsidiabele uitgaven: Personeel, uitrusting, kantoorbenodigdheden, installaties, reizen, onkosten, e.d.

Betrokken economische sector(en): De landbouwsector, met name activiteiten om de sector te diversifiëren

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural

Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Website: http://www.mapa.es/

Overige informatie: De gesubsidieerde activiteiten zijn gericht op plattelandsvrouwen en op projecten die door en voor hen worden georganiseerd. De steun betreft adviesverlening, bijstand bij het organiseren van informatiebijeenkomsten en studies over de sociale situatie en de werksituatie. Voorts worden de plattelandsvrouwen aangemoedigd hun activiteiten te diversifiëren

Nummer van de steun: XA 51/2006

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: Cheshire

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Programma Natuurbehoud van het Sandstone Ridge ECOnet Partnership

Rechtsgrond: s. 39 1981 Wildlife and Countryside Act

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Instandhouding van traditionele landschappen:

2006/2007 — 255 700 GBP

2007/2008 — 272 050 GBP

2008/2009 — 120 000 GBP

Technische bijstand:

2006/2007 — 3 000 GBP

2007/2008 — 3 000 GBP

2008/2009 — 3 000 GBP

Niet-bestede middelen worden naar het volgende jaar overgedragen

Maximale steunintensiteit: Tot 100 % van de kapitaaluitgaven voor de instandhouding van niet-productieve erfgoedelementen; voor productieve activa 60 % van de kapitaaluitgaven indien de uitgaven geen stijging van de productiecapaciteit met zich meebrengen, en 40 % van de uitgaven indien de uitgaven de productiecapaciteit verhogen. Wanneer traditionele materialen voor de instandhouding nodig zijn mag de verleende steun tot 100 % bedragen teneinde de extra kosten te dekken. Voor technische bijstand 100 %

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Aanvragen kunnen jaarlijks tot en met 31 januari worden ingediend. Alle werkzaamheden moeten jaarlijks op 15 maart voltooid zijn en op die datum moeten eveneens alle kwitanties overgelegd zijn. Op 31 maart 2009 worden alle betalingen gestaakt

Doelstelling van de steun: Bewaring van het erfgoed: de traditionele landschappen en kenmerken van de Sandstone Ridge regio in Cheshire in stand houden. De subsidiabele kosten zijn reële kosten in verband met investeringen of kapitaaluitgaven die ten doel hebben erfgoedelementen op landbouwbedrijven in stand te houden overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1/2004, alsmede kosten voor het organiseren van opleidingsprogramma's en voor adviesdiensten overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1/2004

Betrokken economische sector(en): De steunregeling is bedoeld voor bedrijven die uitsluitend landbouwproducten voortbrengen. Alle subsectoren komen voor de regeling in aanmerking

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Cheshire County Council

Environmental Planning, Backford Hall, Backford, Chester, Cheshire, CH1 6PZ, UK

Website: http://www.cheshire.gov.uk/SREP/Srep_sate_aid_guidence_download_page.htm

Of raadpleeg de centrale website van het VK over vrijgestelde staatssteun in de landbouwsector www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Klik op de link „Sandstone Ridge ECOnet Partnership Conservation Programme”

Overige informatie: De regeling heeft ten doel landschappelijk erfgoed te bewaren. Land dat in het bezit is van bedrijven die niet werkzaam zijn in de landbouwsector, kan in het kader van de regeling voor steun in aanmerking komen. In dat geval dient de steun in overeenstemming te zijn met Verordening (EG) nr. 69/2001 betreffende de minimis-steun of met een verordening ter vervanging daarvan.

De ontvangers van technische bijstand kunnen hun dienstverlener niet zelf aanwijzen. Indien de dienst niet wordt verleend door de Cheshire County Council, wordt hij verleend door dienstverleners die geselecteerd en bezoldigd worden volgens de marktbeginselen

Nummer van de steun: XA 55/06

Lidstaat: Spanje

Regio: Navarra

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Steun voor afzetbevorderende maatregelen om de afzet van kwaliteitsproducten in de landbouw te stimuleren

Rechtsgrond: Orden foral del Consejero de agricultura, ganadería y alimentación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas al fomento de iniciativas de promoción para la mejora de la comercialización de productos agrarios de calidad para el año 2006

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 275 000 EUR in 2006

Maximale steunintensiteit: 50 % van de subsidiabele uitgaven in het kader van de voor steun in aanmerking komende maatregelen die zijn opgenomen in het actieplan, met een maximum van 60 000 EUR per begunstigde

Datum van tenuitvoerlegging: Augustus 2006

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met december 2006 kan steun worden verleend.

Doelstelling van de steun: Steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor acties en initiatieven ter bevordering van de afzet van kwaliteitslandbouwproducten, via voorlichting aan het publiek over wetenschappelijke aspecten van de productie, de organisatie van beurzen en tentoonstellingen en deelneming aan dergelijke evenementen, andere soortgelijke activiteiten op het gebied van public relations, alsmede diverse vormen van marktonderzoek.

Artikel 13. Steun ter bevordering van de productie en de afzet van kwaliteitslandbouwproducten. Artikel 14. Technische ondersteuning in de landbouwsector.

Er wordt geen steun verleend voor reclame, d.i. activiteiten via de communicatiemedia om de consument aan te zetten tot het aankopen van bepaalde kwaliteitslandbouwproducten of ander materiaal dat met het oog daarop aan de consument ter beschikking wordt gesteld, inclusief reclame op de plaats van verkoop.

Als subsidiabel worden beschouwd:

de uitgaven voor bijstand: de honoraria voor eenmalige verkoopbevorderende acties die geen verband houden met de normale werkingskosten van de begunstigde;

de organisatie van wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen, alsmede de deelneming daaraan: inschrijvingskosten, reiskosten, kosten voor publicaties en huur van installaties;

de kosten voor marktonderzoek

Betrokken economische sector(en): Afzetsector. Alle subsectoren die betrekking hebben op kwaliteitslandbouwproducten overeenkomstig de definitie in Verordening (EG) nr. 1/2004 van 23 december 2003

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Gobierno de Navarra, Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Tudela, 20

E-31003 Pamplona

Website: www.navarra.es

Nummer van de steun: XA 56/06

Lidstaat: Slowaakse Republiek

Regio: Westelijk Slowakije

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Združenie Stupavských vlastníkov pôdy, a.s.

F. Kostku 55, SK-900 31 Stupava

Rechtsgrond: Ustanovenie § 240 ods. 3 a § 241 ods. 3 v spojení s ustanovením § 277 a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z.

Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci

Metodické usmernenie Sociálnej poisťovne č. 30/2005

Nariadenie Komisie (ES) č. 1/2004, čl. 4, ods. 3, písm. c) a d)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 719 725 SKK, komt overeen met: 19 105,03282 EUR

Maximale steunintensiteit: 39,6 %

Datum van tenuitvoerlegging: 2006

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Juli 2006

Doelstelling van de steun: MKB — landbouwsector

Betrokken economische sector(en): Landbouwsector

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Sociálna poisťovňa

pobočka Bratislava-okolie

Lazaretská 25

SK-814 99 Bratislava

Website: www.socpoist.sk


Top