Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001AE0399

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van het .EU-topniveaudomein voor internet"

OJ C 155, 29.5.2001, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AE0399

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van het .EU-topniveaudomein voor internet"

Publicatieblad Nr. C 155 van 29/05/2001 blz. 0010 - 0011


Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van het '.EU'-topniveaudomein voor internet"

(2001/C 155/03)

De Raad heeft op 15 januari 2001 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 156 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde voorstel.

De afdeling "Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij", die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 6 maart 2001 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Morgan.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 380e zitting (vergadering van 28 maart 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met 97 stemmen vóór en 1 tegen is goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1. Het Economisch en Sociaal Comité is verheugd dat het zijn bijdrage kan leveren aan het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van het ".EU"-topniveaudomein voor internet. Het ESC beschouwt dit initiatief als een fundamenteel onderdeel van het programma "eEurope"(1).

1.2. Volgens deze ontwerpverordening zou de Commissie worden belast met de invoering van het.EU-topniveaudomein (top level domain - TLD). In het voorstel worden de voorwaarden voor de invoering vastgesteld, met inbegrip van de oprichting van een register, en wordt het kader inzake openbare orde gedefinieerd waarbinnen het register zal functioneren.

1.3. Een interim-stuurgroep (ISG), die is gevormd uit het bestaande European Community Panel of Participants (EC-POP)(2), heeft gedetailleerde voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd m.b.t. zowel technische als beleidsmatige aspecten.

1.4. Er is bijzondere aandacht besteed aan de werkzaamheden van de ISG, bijvoorbeeld aan haar analyse van de definitieve operationele en technische kenmerken van het register, de contractuele relaties tussen de Commissie en het register en de mogelijke vorm die deze organisatie zou kunnen krijgen.

2. Het register

2.1. Het register zal drie hoofdtaken hebben:

a) het zal de rechtspersoon zijn die verantwoordelijk is voor het register;

b) het moet de bepalingen van openbare orde, het beleid en de procedures voor het.EU-TLD uitvoeren die in de verordening zijn opgenomen of die via de in de verordening opgenomen raadplegingsprocedure door de Commissie worden vastgesteld;

c) het is verantwoordelijk voor organisatie, bestuur en beheer van het.EU-TLD, met inbegrip van het onderhoud van de databanken, de registratie van domeinnamen, de exploitatie van de naamservers en de verspreiding van de TLD-zonebestanden.

2.2. Het register dient een organisatie zonder winstoogmerk te zijn die in het algemeen belang optreedt.

2.3. De voorstellen uit het ISG-rapport zijn zeer relevant voor de oprichting van het register (zie de hoofdstukken 2 en 3). Het Comité onderschrijft in het bijzonder de in paragraaf 3.4 gedane voorstellen over het selecteren van registratoren.

2.4. Het ESC stemt in met de "kenmerken van het register" en de "verplichtingen van het register" zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van de voorgestelde verordening.

3. Beleidskader

3.1. Het concrete registratiebeleid zal met inachtneming van bepaalde waarborgen in overleg met de Commissie en volgens de contractuele regelingen door het register worden bepaald. Bij deze waarborgen gaat het onder meer om de inachtneming van het toepasselijke communautaire en nationale recht en de naleving van de technische en operationele "optimale praktijk", zoals die van tijd tot tijd door de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) en de IANA (Internet Assigned Numbers Authority) wordt vastgesteld. De mogelijke opties voor het registratiebeleid van het register, waaronder de opties voor het creëren van algemene domeinen op het tweede niveau(3), worden in het ISG-rapport besproken.

3.2. In dit verband merkt het ESC op dat de Commissie momenteel de volgende vraagstukken bestudeert:

a) afbakening van de naamruimte die wordt gereserveerd voor het gebruik door de EU-instellingen;

b) de reservering, in alle relevante talen, van namen die verband houden met de Europese Unie.

Het ESC zal zijn verlangens aan de Commissie meedelen.

3.3. Het ESC ondersteunt de bepalingen betreffende "het kader inzake openbare orde" zoals omschreven in artikel 4 van de verordening.

4. Algemene opmerkingen

4.1. Het ESC stemt in met het voorstel de Commissie te laten bijstaan door het comité dat moet worden ingesteld op grond van de voorgestelde richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten.(4)

4.2. Het ESC onderschrijft het voorstel dat de Gemeenschap alle aan het.EU-TLD verbonden rechten, zoals intellectuele eigendomsrechten, behoudt.

4.3. Het ESC is het ermee eens dat begrotingsmiddelen nodig zijn om de Commissie in de gelegenheid te stellen toezicht te houden op het register, en verleent zijn goedkeuring aan de voorgestelde bedragen.

4.4. Het ESC verwacht over verdere ontwikkelingen omtrent het register geraadpleegd te worden.

5. Conclusie

5.1. Het ESC is ingenomen met het Commissievoorstel over het.EU-TLD en pleit voor een snelle uitvoering ervan waarbij alle aanbevelingen van de ISG ter harte genomen zouden moeten worden.

Brussel, 28 maart 2001.

De voorzitter

van het Economisch en Sociaal Comité

G. Frerichs

(1) PB C 123 van 25.4.2001.

(2) "The Dot EU TLD Registry Proposal"; http://www.ec-pop.org/1009prop/index.htm.

(3) Zie ook COM(2000) 202 def. "Organisatie en beheer van het Internet - Internationale en Europese beleidskwesties 1998-2000" van 11 april 2000.

(4) COM(2000) 393 def.; PB C 123 van 25.4.2001.

Top