Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009DP0050

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marek Siwiec Besluit van het Europees Parlement van 20 oktober 2009 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Marek Siwiec (2009/2067(IMM))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 265/31


Dinsdag, 20 oktober 2009
Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marek Siwiec

P7_TA(2009)0050

Besluit van het Europees Parlement van 20 oktober 2009 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Marek Siwiec (2009/2067(IMM))

2010/C 265 E/08

Het Europees Parlement,

gezien het aan het Parlement voorgelegde verzoek om opheffing van de immuniteit van Marek Siwiec, dat op 27 september 2006 werd ingediend door de Poolse procureur-generaal, en van de ontvangst waarvan op 10 april 2008 ter plenaire vergadering kennis werd gegeven,

na Marek Siwiec te hebben gehoord, overeenkomstig artikel 7, lid 3, van zijn Reglement,

gelet op artikel 10 van het Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, en op artikel 6, lid 2, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen,

gelet op de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 12 mei 1964 en 10 juli 1986 (1),

gelet op artikel 105 van de grondwet van de Republiek Polen van 2 april 1997,

gelet op artikel 7b, lid 1, van de Poolse wet van 9 mei 1996 over de uitoefening van het mandaat van volksvertegenwoordiger of senator,

gelet op artikel 6, lid 2, en artikel 7 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0030/2009),

A.

overwegende dat er een particuliere rechtsvervolging is ingesteld tegen Marek Siwiec,

B.

overwegende dat uit de in de aanklacht genoemde feiten blijkt dat de klacht tijdens een verkiezingscampagne is ingediend drie jaar nadat de beweerde overtredingen werden begaan; overwegende dat de particuliere persoon die de klacht aanhangig heeft gemaakt duidelijk politieke doeleinden nastreeft, zoals blijkt uit de documentatie die deze persoon zelf aan de Voorzitter van het Parlement heeft voorgelegd en uit het feit dat hij beweert op te treden namens burgers die in algemene termen bezwaar maakten tegen de manier waarop Marek Siwiec zijn publieke taak uitoefent; overwegende dat het aanspannen van de onderhavige strafrechtelijke zaak een fumus persecutionis vormt, aangezien er serieuze redenen bestaan om te geloven dat de klachten tegen Marek Siwiec door een politiek tegenstander zijn ingediend, met als voornaamste doel zijn activiteit als lid van het Europees Parlement te ondermijnen,

1.

besluit de immuniteit van Marek Siwiec niet op te heffen;

2.

verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie onmiddellijk te doen toekomen aan de passende autoriteit van de Republiek Polen.


(1)  Zaak 101/63, Wagner/Fohrmann en Krier, Jurispr. 1964, blz. 407 en zaak 149/85, Wybot/Faure ea., Jurispr. 1986, blz. 2391.


Top