Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0352

Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2009 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 250–257 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 212/250


Woensdag, 6 mei 2009
Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) *

P6_TA(2009)0352

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2009 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

2010/C 212 E/37

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0038),

gelet op de artikelen 36 en 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0051/2009),

gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0259/2009),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.

erkent dat er onzekerheden bestaan wat betreft de beschikbaarheid van marges binnen rubriek 2; beklemtoont dat de financiering van het economisch herstelplan toekomstige behoeften in deze uitgavencategorie niet in gevaar mag brengen; spreekt zijn voorkeur uit voor het gebruik van marges van begrotingsjaren die aflopen;

3.

wijst erop dat het jaarlijks bedrag wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse begrotingsprocedure, overeenkomstig de bepalingen in punt 38 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 (1);

4.

verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

5.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

6.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

7.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

DOOR DE COMMISSIE VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENT

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 1 bis (nieuw)

 

(1 bis)

De financiering van het Europees economisch herstelplan moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (2).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 1 ter (nieuw)

 

(1 ter)

De huidige marges in rubriek 2 mogen niet als vanzelfsprekend worden beschouwd en geen enkel akkoord over het economisch herstelplan mag toekomstige behoeften in welke uitgavencategorie dan ook in gevaar brengen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 2

(2)

Van bovengenoemd bedrag wordt 1,5 miljard euro via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) ter beschikking gesteld van alle lidstaten voor de ontwikkeling van breedbandinternet in plattelandsgebieden en als extra steun om in te spelen op de prioritaire doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (hierna „de nieuwe uitdagingen” genoemd).

(2)

Van bovengenoemd bedrag wordt 1 020 miljoen EUR via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) ter beschikking gesteld van alle lidstaten voor de ontwikkeling van breedbandinternet in plattelandsgebieden en als extra steun om in te spelen op de prioritaire doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (hierna „de nieuwe uitdagingen” genoemd). Van dit bedrag moet 850 miljoen EUR in 2009 beschikbaar zijn, terwijl 170 miljoen EUR via een compensatiemechanisme in het kader van het overleg over de begroting 2010 moet worden gewaarborgd en in 2010 beschikbaar moet zijn.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 2 bis (nieuw)

 

(2 bis)

De begrotingsautoriteit heeft de begrotingslijn voor plattelandsontwikkeling voor 2009 met 249 840 000 miljoen EUR verhoogd. Deze bijkomende kredieten moeten beschikbaar worden gesteld voor maatregelen in het kader van het Europees economisch herstelplan die uit het ELFPO worden gefinancierd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 4

(4)

Om erop toe te zien dat het aan elke lidstaat toegewezen deel van de aanvullende communautaire bijdrage wordt aangewend in overeenstemming met de doelstellingen van de twee beleidspakketten (nieuwe uitdagingen en breedbandinternet), moeten de lidstaten in hun nationaal strategisch plan het indicatieve bedrag vermelden dat overeenkomt met het bedrag van de verplichte modulatie, vermeerderd met de ongebruikte middelen die worden gegenereerd krachtens artikel 136 van Verordening (EG) nr. …, en met de verhoging van het totaalbedrag van de vastleggingskredieten zoals vastgesteld bij Besluit 2006/493/EG van de Raad, gewijzigd bij Besluit …. Deze bedragen worden aangewend voor de verbetering van de breedbandinternetinfrastructuur in plattelandsgebieden enerzijds en voor de nieuwe uitdagingen anderzijds .

(4)

Om erop toe te zien dat het aan elke lidstaat toegewezen deel van de aanvullende communautaire bijdrage wordt aangewend in overeenstemming met de doelstellingen van de twee beleidspakketten (nieuwe uitdagingen en breedbandinternet), moeten de lidstaten in hun nationaal strategisch plan het indicatieve bedrag vermelden dat overeenkomt met het bedrag van de verplichte modulatie, vermeerderd met de ongebruikte middelen die worden gegenereerd krachtens artikel 136 van Verordening (EG) nr. …, en met de verhoging van het totaalbedrag van de vastleggingskredieten zoals vastgesteld bij Besluit 2006/493/EG van de Raad, gewijzigd bij Besluit …. Deze bedragen worden aangewend voor de verbetering van de breedbandinternetinfrastructuur in plattelandsgebieden , voor de nieuwe uitdagingen en voor andere maatregelen die erop gericht zijn de fondsen maximaal te benutten en nieuwe banen te scheppen .

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 4 bis (nieuw)

 

(4 bis)

Om de benutting van hun programma's te verbeteren, kunnen de lidstaten de extra middelen aanwenden voor een fonds voor leningen en kredietgaranties.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 6

(6)

In de conclusies van de Europese Raad van 12 december 2008 wordt verklaard dat de Europese Raad in het bijzonder zijn steun verleent aan het idee dat in het kader van het Europees economisch herstelplan de ontwikkeling van het hogesnelheidsinternet wordt gestimuleerd, ook in in dat opzicht slecht voorziene gebieden. Omdat de toegang tot internet in plattelandsgebieden vaak ontoereikend is, moet de steun voor breedbandinfrastructuur op het platteland worden opgedreven via de steunverlening in het kader van het ELFPO. Gezien het belang van deze prioriteit moeten de lidstaten de daarmee samenhangende concrete acties tegen eind 2009 in hun programma opnemen. Een lijst van soorten concrete acties op het gebied van breedbandinfrastructuur moet worden vastgesteld als hulpmiddel voor de lidstaten bij het identificeren van de ter zake relevante maatregelen binnen het rechtskader voor plattelandsontwikkeling.

(6)

In de conclusies van de Europese Raad van 12 december 2008 wordt verklaard dat de Europese Raad in het bijzonder zijn steun verleent aan het idee dat in het kader van het Europees economisch herstelplan de ontwikkeling van het hogesnelheidsinternet wordt gestimuleerd, ook in in dat opzicht slecht voorziene gebieden. Omdat de toegang tot internet in plattelandsgebieden vaak ontoereikend is, moet de steun voor breedbandinfrastructuur en bijbehorende installaties op het platteland worden opgedreven via de steunverlening in het kader van het ELFPO. Gezien het belang van deze prioriteit moeten de lidstaten de daarmee samenhangende concrete acties tegen eind 2009 in hun programma opnemen. Een lijst van soorten concrete acties op het gebied van breedbandinfrastructuur en -voorzieningen moet worden vastgesteld als hulpmiddel voor de lidstaten bij het identificeren van de ter zake relevante maatregelen binnen het rechtskader voor plattelandsontwikkeling.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 10

(10)

In de plattelandsgebieden is er vaak een tekort aan breedbandinfrastructuur, zowel kleinschalig als grootschalig. Dit laatste aspect kan van cruciaal belang zijn voor de dienstverlening in minder toegankelijke plattelandsgebieden. Om de beschikbare middelen optimaal te benutten en een aanzienlijke ontwikkeling van breedbandinternet op het platteland mogelijk te maken, moeten alle daarvoor vereiste concrete acties subsidiabel zijn, ongeacht de omvang van de betrokken infrastructuur. De bestaande beperking inzake omvang van de basisvoorzieningen voor de plattelandseconomie en –bevolking mag derhalve niet gelden voor de concrete acties met betrekking tot breedbandinfrastructuur.

(10)

In de plattelandsgebieden is er vaak een tekort aan breedbandinfrastructuur, zowel kleinschalig als grootschalig. Dit laatste aspect is van cruciaal belang voor de dienstverlening in minder toegankelijke plattelandsgebieden , zoals berggebieden en insulaire gebieden . Om de beschikbare middelen en de bestaande infrastructuur optimaal te benutten en een aanzienlijke ontwikkeling van breedbandinternet en voorzieningen op het platteland mogelijk te maken, moeten alle daarvoor vereiste concrete acties subsidiabel zijn, ongeacht de omvang van de betrokken actieve of passieve infrastructuur of een deel ervan . De bestaande beperking inzake omvang van de basisvoorzieningen voor de plattelandseconomie en –bevolking mag derhalve niet gelden voor de concrete acties met betrekking tot breedbandinfrastructuur.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 11 bis (nieuw)

 

(11 bis)

Gezien de noodzaak om snel te reageren op de huidige economische crisis, dienen betalingen in het begrotingsjaar 2009 te kunnen plaatsvinden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 13 bis (nieuw)

 

(13 bis)

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat voor de regionale en lokale autoriteiten en mogelijke begunstigden specifieke informatie beschikbaar is over de nieuwe kansen die worden geboden door de herziene programma's voor plattelandsontwikkeling.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 13 ter (nieuw)

 

(13 ter)

Er moeten speciale maatregelen worden getroffen om te voorzien in onderwijs- en opleidingscursussen gericht op het gebruik van breedbandinfrastructuur en -voorzieningen in plattelandsgemeenschappen, waarbij speciale aandacht dient te worden besteed aan beroepsopleiding van landbouwspecialisten, wier praktische vaardigheden dan kunnen worden gebruikt. Stimulering van de onderzoekssector moet in dat opzicht als prioritair worden beschouwd.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Artikel 16 bis – lid 1 – letter g

g)

breedbandinternetinfrastructuur in plattelandsgebieden .

g)

breedbandinternetinfrastructuur in plattelandsgebieden en voorzieningen voor openbare internettoegang in plattelandsgemeenschappen;

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Artikel 16 bis – lid 1 – letter g bis (nieuw)

 

g bis)

beheer van de gevolgen van de economische crisis voor de landbouw, met name ter ondersteuning van infrastructuur en netwerkvorming voor producenten en organisaties;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Artikel 16 bis – lid 1 – letter g ter (nieuw)

 

g ter)

maatregelen die gericht zijn op het behouden of creëren van nieuwe banen op het platteland;

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Artikel 16 bis – lid 1 – letter g quater (nieuw)

 

g quater)

steunmaatregelen ten behoeve van jonge landbouwers.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Artikel 16 bis – lid 3 - letter b

b)

een tabel met, voor de periode 1 januari 2009 – 31 december 2013, de totale communautaire bijdrage voor de in lid 1, onder a) tot en met f), bedoelde soorten concrete acties en de communautaire bijdrage voor de in lid 1, onder g), bedoelde soorten concrete acties.

b)

een tabel met, voor de periode 1 januari 2009 – 31 december 2013, de totale communautaire bijdrage voor de in lid 1, onder a) tot en met f) en g bis) tot en met g quater) , bedoelde soorten concrete acties en de communautaire bijdrage voor de in lid 1, onder g), bedoelde soorten concrete acties.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6 – letter a

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Artikel 69 – lid 2 bis

„2 bis.   Het deel van het in lid 1 van dit artikel bedoelde bedrag dat voortvloeit uit de verhoging van het totaalbedrag van de vastleggingskredieten zoals vastgesteld bij Besluit 2006/493/EG van de Raad, gewijzigd bij Besluit …, wordt beschikbaar gesteld met ingang van 1 januari 2009. Het wordt aangewend voor de soorten concrete acties die verband houden met de in artikel 16 bis, lid 1, vastgestelde prioriteiten en wordt als volgt besteed:

a)

een derde (0,5 miljard euro) voor soorten concrete acties in verband met de in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), vastgestelde prioriteiten;

b)

twee derde (1 miljard euro) voor soorten concrete acties in verband met de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), vastgestelde prioriteit.

„2 bis.   Het deel van het in lid 1 van dit artikel bedoelde bedrag dat voortvloeit uit de verhoging van het totaalbedrag van de vastleggingskredieten zoals vastgesteld bij Besluit 2006/493/EG van de Raad, gewijzigd bij Besluit …, evenals het bedrag van 249 840 000 EUR waarmee post 05 04 05 01 in het begrotingsjaar 2009 werd verhoogd, worden beschikbaar gesteld met ingang van 1 januari 2009. Zij worden aangewend voor de soorten concrete acties die verband houden met de in artikel 16 bis, lid 1, vastgestelde prioriteiten.”

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6 – letter a bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Artikel 69 – lid 4 - alinea 1 bis (nieuw)

 

a bis)

aan lid 4 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Ten aanzien van het in lid 2 bis, onder b), genoemde bedrag houdt de Commissie rekening met de verschillen in bestaande breedbanddekking in de lidstaten, met name in gebieden waar de toegang moeilijk is, en met de verschillende behoeften die daaruit voortvloeien.”

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6 – letter b

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Artikel 69 – lid 5 bis – alinea 1 bis (nieuw)

 

In het verslag over plattelandsontwikkeling dat de Commissie jaarlijks voorlegt moet een apart hoofdstuk zijn gewijd aan toezichtsoperaties in verband met de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), genoemde prioriteiten.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6 – letter b

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Artikel 69 – lid 5 ter

„5 ter.   Indien aan het einde van de looptijd van het programma het werkelijke bedrag van de communautaire bijdrage aan de in artikel 16 bis, lid 1, bedoelde concrete acties kleiner is dan het totaal van de in artikel 5 bis van het onderhavige artikel bedoelde bedragen, stort de lidstaat een deel van het resterende bedrag, dat ten hoogste overeenkomt met het bedrag waarmee de beschikbare toewijzingen voor andere dan in artikel 16 bis, lid 1, bedoelde concrete acties zijn overschreden, terug in de begroting van de Europese Gemeenschappen .

Indien aan het einde van de looptijd van het programma het werkelijke bedrag van de communautaire bijdrage aan de in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), bedoelde concrete acties kleiner is dan het in artikel 5 bis van het onderhavige artikel bedoelde bedrag voor deze soorten concrete acties, stort de lidstaat bovendien een deel van het resterende bedrag, dat ten hoogste overeenkomt met het bedrag waarmee de beschikbare toewijzingen voor de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), bedoelde concrete acties zijn overschreden, terug in de begroting van de Europese Gemeenschappen. Indien evenwel het werkelijke bedrag van de communautaire bijdrage aan andere dan de in artikel 16 bis, lid 1, bedoelde concrete acties, kleiner is dan de door deze soorten concrete acties beschikbare toewijzingen, wordt het terug te storten bedrag verminderd met dat verschil.

Indien aan het einde van de looptijd van het programma het werkelijke bedrag van de communautaire bijdrage aan de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), bedoelde concrete acties kleiner is dan het in artikel 5 bis van het onderhavige artikel bedoelde bedrag voor deze soorten concrete acties, stort de lidstaat eveneens een deel van het resterende bedrag, dat ten hoogste overeenkomt met het bedrag waarmee de beschikbare toewijzingen voor de in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), bedoelde concrete acties zijn overschreden, terug in de begroting van de Europese Gemeenschappen. Indien evenwel het werkelijke bedrag van de communautaire bijdrage aan andere dan de in artikel 16 bis, lid 1, bedoelde concrete acties, kleiner is dan de door deze soorten concrete acties beschikbare toewijzingen, wordt het terug te storten bedrag verminderd met dat verschil.”

5 ter.   Indien aan het einde van de looptijd van het programma het werkelijke bedrag van de communautaire bijdrage aan de in artikel 16 bis, lid 1, bedoelde concrete acties kleiner is dan het totaal van de in artikel 5 bis van het onderhavige artikel bedoelde bedragen, neemt de lidstaat een deel van het resterende bedrag, dat ten hoogste overeenkomt met het bedrag waarmee de beschikbare toewijzingen voor andere dan in artikel 16 bis, lid 1, bedoelde concrete acties zijn overschreden, op in zijn eigen begroting voor plattelandsontwikkeling .

Amendement 21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6 – letter b bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Artikel 69 – lid 6 bis (nieuw)

 

b bis)

het volgende lid wordt toegevoegd:

„6 bis.    Van het in lid 2 bis genoemde bedrag wordt 250 miljoen EUR beschikbaar gesteld voor betalingen in het begrotingsjaar 2009.”

Amendement 22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Artikel 69 bis (nieuw)

 

(6 bis)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 69 bis

Fonds voor leningen en kredietgaranties

Niettegenstaande de bepalingen van artikel 69 kunnen de lidstaten het in artikel 69, lid 2 bis, genoemde bedrag aanwenden voor een fonds voor leningen en kredietgaranties. Voor de tenuitvoerlegging van dit artikel zijn de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (3), en in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52 daarvan, van toepassing.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Artikel 70 – lid 4 – alinea 2

„In afwijking van de in lid 3 vastgestelde maxima, mag de bijdrage uit het ELFPO worden verhoogd tot 90 % in convergentiegebieden en tot 75 % in niet-convergentiegebieden voor concrete acties van de in artikel 16 bis, lid 1, van deze verordening bedoelde soorten, met als maximum het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de verplichte modulatie op grond van artikel 9, lid 4, en artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. …, vermeerderd met het in artikel 69, lid 2 bis, van de onderhavige verordening bedoelde bedrag en, met ingang van 2011, met de bedragen die worden gegenereerd krachtens artikel 136 van Verordening (EG) nr. …”;

„In afwijking van de in lid 3 vastgestelde maxima, mag de bijdrage uit het ELFPO worden verhoogd tot 100 % in convergentiegebieden en tot 75 % in niet-convergentiegebieden voor concrete acties van de in artikel 16 bis, lid 1, van deze verordening bedoelde soorten, met als maximum het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de verplichte modulatie op grond van artikel 9, lid 4, en artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. …, vermeerderd met het in artikel 69, lid 2 bis, van de onderhavige verordening bedoelde bedrag en, met ingang van 2011, met de bedragen die worden gegenereerd krachtens artikel 136 van Verordening (EG) nr. …”;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Artikel 76 – lid 2 bis (nieuw)

 

(8 bis)

Aan artikel 76 wordt het volgende lid toegevoegd:

2 bis.     De lidstaten dienen specifieke informatie te verschaffen over de in artikel 16 bis genoemde nieuwe prioriteiten. Deze informatie dient te worden verstrekt aan regionale en lokale autoriteiten en mogelijke begunstigden van de maatregelen.”

Amendement 25

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Bijlage

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Bijlage III ‐ Titel

Amendement 26

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Bijlage

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Bijlage III – kolom 1 – regel 1

Totstandbrenging van nieuwe breedbandinfrastructuur, met name omleidingsvoorzieningen (bv. vaste systemen, terrestrische draadloze systemen, satellietsystemen of combinaties daarvan)

Totstandbrenging van nieuwe breedbandinfrastructuur, met name omleidingsvoorzieningen en grondapparatuur (bijv. vaste systemen, terrestrische draadloze systemen, satellietsystemen of combinaties daarvan) , en andere noodzakelijke soorten steun (zoals installatie en onderhoud)

Amendement 27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Bijlage

Verordening (EG) nr. 1698/2005

Bijlage III – regel 3 bis (nieuw)

 

Het publiek toegang verschaffen tot breedbandvoorzieningen

Artikel 56: basisdiensten voor de plattelandseconomie en -bevolking


(1)  PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

(2)   PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

(3)   PB L 368 van 23.12.2006, blz. 15.”


Top