Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009DP0353

Wijziging van het Reglement (verzoekschriftenprocedure) Besluit van het Europees Parlement van 6 mei 2009 tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement met betrekking tot de verzoekschriftenprocedure (2006/2209(REG))

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 140–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 212/140


Woensdag, 6 mei 2009
Wijziging van het Reglement (verzoekschriftenprocedure)

P6_TA(2009)0353

Besluit van het Europees Parlement van 6 mei 2009 tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement met betrekking tot de verzoekschriftenprocedure (2006/2209(REG))

2010/C 212 E/25

Het Europees Parlement,

gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 20 juli 2006,

gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Commissie verzoekschriften (A6-0027/2009),

1.

besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2.

wijst erop dat deze wijziging op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in werking treedt, met uitzondering van de wijziging inzake artikel 193 bis (nieuw), die in werking zal treden op de eerste dag na de inwerkingtreding van de desbetreffende Verdragsbepaling;

3.

verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

BESTAANDE TEKST

AMENDEMENT

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 191 – lid 2 bis (nieuw)

 

2 bis.

Wanneer een verzoekschrift ondertekend is door verscheidene natuurlijke of rechtspersonen, wijzen de ondertekenaars een vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordigers aan die voor de toepassing van het bepaalde in deze titel van het Reglement als de indieners worden beschouwd.

Wanneer geen vertegenwoordiger is aangewezen wordt de eerste ondertekenaar of een andere geschikte persoon als de indiener beschouwd.

Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 191 – lid 2 ter (nieuw)

 

2 ter.

Elke indiener kan op elk moment zijn steun voor het verzoekschrift intrekken.

Wanneer alle indieners hun steun voor het verzoekschrift hebben ingetrokken komt het verzoekschrift te vervallen.

Amendement 3

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 191 – lid 3

3.

De verzoekschriften dienen in één van de officiële talen van de Europese Unie te zijn opgesteld.

3.

De verzoekschriften dienen gesteld te zijn in een officiële taal van de Europese Unie.

Verzoekschriften die in een andere taal zijn gesteld, worden alleen in behandeling genomen als de indiener een in een officiële taal van de Europese Unie gestelde vertaling of samenvatting heeft bijgevoegd. Bij de behandeling door het Parlement wordt uitgegaan van deze vertaling resp. samenvatting. De briefwisseling van het Parlement met de indiener van het verzoekschrift wordt gevoerd in de officiële taal waarin de vertaling resp. samenvatting is gesteld.

Verzoekschriften die in een andere taal gesteld zijn, worden alleen in behandeling genomen als de indiener een in een officiële taal gestelde vertaling heeft bijgevoegd. De briefwisseling van het Parlement met de indiener van het verzoekschrift wordt gevoerd in de officiële taal waarin de vertaling is gesteld.

 

Het Bureau kan besluiten dat verzoekschriften en correspondentie met indieners in andere in een lidstaat gebruikte talen gesteld kunnen zijn.

Amendement 4

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 191 – lid 5

5.

De in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften worden door de Voorzitter naar de bevoegde commissie verwezen, die moet onderzoeken of zij binnen het kader van de werkzaamheden van de Europese Unie vallen .

5.

De in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften worden door de Voorzitter naar de bevoegde commissie verwezen, die vaststelt of het verzoekschrift al dan niet ontvankelijk is overeenkomstig artikel 194 van het EG-Verdrag.

Wanneer de bevoegde commissie niet tot overeenstemming komt over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift, wordt het ontvankelijk verklaard als ten minste een vierde van de leden van de commissie daarom verzoekt.

Amendement 5

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 191 – lid 6

6.

De door de commissie niet ontvankelijk verklaarde verzoekschriften worden ter zijde gelegd; de indiener van het verzoekschrift wordt met opgave van redenen hiervan in kennis gesteld.

6.

De door de commissie niet ontvankelijk verklaarde verzoekschriften worden ter zijde gelegd; de indiener van het verzoekschrift wordt met opgave van redenen hiervan in kennis gesteld. Eventueel kunnen alternatieve verhaalmiddelen worden aanbevolen.

Amendement 6

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 191 – lid 7

7.

In dat geval kan de commissie de indiener aanbevelen zich tot de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat of van de Europese Unie te wenden.

Schrappen

Amendement 7

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 191 – lid 8

8.

Wordt door de indiener niet om vertrouwelijke behandeling van het verzoekschrift verzocht, dan wordt het ingeschreven in een openbaar register.

8.

Verzoekschriften die geregistreerd zijn worden in de regel openbare documenten. Om redenen van transparantie mag het Parlement de naam van de indiener en de inhoud van het verzoekschrift publiceren.

Amendement 8

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 191 – lid 8 bis (nieuw)

 

8 bis.

Onverminderd het bepaalde in lid 9 kunnen indieners verzoeken hun naam niet te publiceren ter bescherming van hun privacy, in welk geval het Parlement dit verzoek dient in te willigen.

Wanneer de klacht van de indiener om redenen van anonimiteit niet kan worden behandeld, wordt de indiener geraadpleegd over de vraag welke verdere stappen moeten worden ondernomen.

Amendement 9

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 191 – lid 8 ter (nieuw)

 

8 ter.

Indieners kunnen om vertrouwelijke behandeling van hun verzoekschrift verzoeken, in welk geval het Parlement passende voorzorgsmaatregelen treft om ervoor te zorgen dat de inhoud niet openbaar wordt gemaakt. De indieners worden op de hoogte gebracht van de precieze voorwaarden waaronder deze bepaling van toepassing is.

Amendement 10

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 192 – lid -1 (nieuw)

 

-1.

Ontvankelijke verzoekschriften worden door de ter zake bevoegde commissie behandeld in het kader van haar normale activiteiten, ofwel met een discussie op een gewone vergadering, ofwel per schriftelijke procedure. Indieners kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van de commissie waarop hun verzoekschrift zal worden besproken; zij kunnen ook zelf verzoeken op de vergadering aanwezig te mogen zijn. De voorzitter bepaalt of de indieners het woord mogen voeren.

Amendement 11

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 192 – lid 1

1.

De bevoegde commissie kan besluiten om over de door haar ontvankelijk verklaarde verzoekschriften verslagen op te stellen of anderszins een standpunt in te nemen.

1.

De commissie kan besluiten om over een ontvankelijk verklaard verzoekschrift een initiatiefverslag overeenkomstig artikel 45, lid 1, op te stellen of een beknopte ontwerpresolutie aan het Parlement voor te leggen, tenzij de Conferentie van voorzitters hiertegen bezwaar maakt. Deze ontwerpresoluties worden ingeschreven op de ontwerpagenda van de vergaderperiode die uiterlijk acht weken na de goedkeuring in de commissie wordt gehouden. Zij worden bij een enkele stemming en zonder debat in stemming gebracht, tenzij de Conferentie van voorzitters bij wijze van uitzondering besluit artikel 131 bis toe te passen .

De commissie kan, in het bijzonder voor verzoekschriften waarmee een wijziging van het geldende recht wordt beoogd, overeenkomstig artikel 46 het advies van een andere commissie inwinnen .

De commissie kan, overeenkomstig artikel 46 en bijlage VI, het advies inwinnen van andere commissies die voor het betrokken onderwerp bevoegd zijn.

Amendement 12

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 192 – lid 2

2.

Er wordt een elektronisch register ingesteld, waarin de burgers hun elektronische handtekening kunnen plaatsen onder een ontvankelijk verklaard en in het register ingeschreven verzoekschrift om zich aldus bij de eerste indiener aan te sluiten.

2.

Er wordt een elektronisch register ingesteld, waarin de burgers hun elektronische handtekening kunnen plaatsen onder een ontvankelijk verklaard en in het register ingeschreven verzoekschrift om zich aldus bij de eerste indiener aan te sluiten , of kunnen aangeven dat zij hun steun voor een verzoekschrift intrekken .

Amendement 13

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 192 – lid 3

3.

Voor de behandeling van verzoekschriften of voor de vaststelling van feiten kan de commissie rekwestranten horen, algemene hoorzittingen beleggen of onderscheidenlijk aan leden opdracht geven om ter plaatse de feiten vast te stellen.

3.

Voor het onderzoek van verzoekschriften, de vaststelling van feiten of het zoeken van oplossingen kan de commissie informatiebezoeken aan de bij het verzoekschrift betrokken lidstaat of regio afleggen.

Verslagen van deze bezoeken worden door de deelnemers aan het bezoek opgesteld. Deze worden door de commissie goedgekeurd en aan de Voorzitter toegezonden.

Amendement 14

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 192 – lid 4

4.

Ter voorbereiding van haar advies kan de commissie de Commissie verzoeken, documenten en inlichtingen te verstrekken en toegang te verschaffen tot haar diensten.

4.

De commissie kan de Commissie verzoeken haar bij te staan , met name door haar nadere bijzonderheden met betrekking tot de toepassing of de naleving van het Gemeenschapsrecht te geven en haar alle inlichtingen of documenten van belang voor het verzoekschrift te verstrekken. Vertegenwoordigers van de Commissie worden verzocht aan de vergaderingen van de commissie deel te nemen.

Amendement 15

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 192 – lid 5

5.

De commissie legt eventueel aan het Parlement ontwerpresoluties over de door haar behandelde verzoekschriften voor .

5.

De commissie kan de Voorzitter verzoeken haar advies of aanbeveling voor verdere actie of antwoord toe te zenden aan de Commissie, de Raad of de betrokken nationale autoriteiten .

De commissie kan eveneens verzoeken dat haar advies door de Voorzitter van het Parlement aan de Commissie of aan de Raad wordt toegezonden.

 

Amendement 16

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 192 – lid 7

7.

De Voorzitter brengt de indieners van de verzoekschriften op de hoogte van de hierover genomen beslissingen en van de motivering ervan .

7.

De indieners worden op de hoogte gebracht van het besluit van de commissie en de daaraan ten grondslag liggende redenen.

Wanneer de behandeling van een ontvankelijk verzoekschrift is afgerond, wordt het als afgesloten aangemerkt en wordt de indiener hiervan op de hoogte gesteld.

Amendement 17

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 193 bis (nieuw)

 

Artikel 193 bis

Burgerinitiatief

Wanneer het Parlement ervan in kennis wordt gesteld dat de Commissie is verzocht een wetgevingsvoorstel krachtens artikel 11, lid 4, van het EU-Verdrag in te dienen, gaat de Commissie verzoekschriften na of een en ander gevolgen kan hebben voor haar werkzaamheden; in voorkomend geval stelt zij de indieners die verzoekschriften hebben ingediend over hiermee samenhangende onderwerpen, hiervan in kennis.


Top