Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/187E/01

NOTULEN
Maandag, 3 september 2007

OJ C 187E , 24.7.2008, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 187/1


NOTULEN

(2008/C 187 E/01)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING

Voorzitter

1.   Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.

2.   Verklaring van de Voorzitter

In memoriam

De Voorzitter gedenkt namens het Parlement Gaston Thorn, voormalig lid van het Europees Parlement, premier van Luxemburg en voorzitter van de Commissie, die op 26.08.2007 is overleden, alsook Raymond Barre, voormalig premier van Frankrijk en vice-voorzitter van de Commissie, die op 25.08.2007 is overleden.

Hij herinnert er ook aan dat het op 31.08.2007 100 jaar geleden was dat Altiero Spinelli, vooraanstaand lid van het Europees Parlement, werd geboren.

Rampen en terrorisme

De Voorzitter legt een verklaring af over een aantal gebeurtenissen van deze zomer, waarbij een groot aantal slachtoffers is gevallen, met name de overstromingen in het Verenigd Koninkrijk, de hittegolf in het oosten van de Middellandse Zee, de tragische bosbranden in Griekenland, de aardbeving in Peru, het aanhoudend geweld in Irak en de verdrinkingsdood van talrijke migranten bij hun pogingen de Europese kusten te bereiken.

*

* *

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de overledenen.

3.   Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

*

* *

Marie Anne Isler Béguin heeft laten weten dat zij, aangezien zij de verkiezingswaarnemingsmissie in Sierra Leone leidt, tijdens deze vergaderperiode niet aanwezig kan zijn.

4.   Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

van Raad en Commissie:

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (COM(2007)0364 — C6-0202/2007 — 2007/0130(COD))

verwezen naar:

ten principale: AFCO

 

advies: BUDG, JURI, CONT

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een actieprogramma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus Mundus) (2009-2013) (COM(2007)0395 — C6-0228/2007 — 2007/0145(COD))

verwezen naar:

ten principale: CULT

 

advies: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG betreffende de toepassing van sommige bepalingen op Estland (COM(2007)0411 — C6-0230/2007 — 2007/0141(COD))

verwezen naar:

ten principale: ITRE

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 voor het begrotingsjaar 2007 — Algemene staat van ontvangsten — Afdeling III — Commissie (11707/2007 — C6-0232/2007 — 2007/2162(BUD))

verwezen naar:

ten principale: BUDG

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 27/2007 — Afdeling III — Commissie (SEC(2007)0685 — C6-0233/2007 — 2007/2171(GBD))

verwezen naar:

ten principale: BUDG

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een programma tot modernisering van de Europese bedrijfs- en handelsstatistiek (MEETS) (COM(2007)0433 — C6-0234/2007 — 2007/0156(COD))

verwezen naar:

ten principale: ECON

 

advies: BUDG, ITRE, INTA

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1543/2000 tot instelling van een communautair kader voor het verzamelen en beheren van gegevens die essentieel zijn voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2007)0369 — C6-0235/2007 — 2007/0127(CNS))

verwezen naar:

ten principale: PECH

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren en de toegang van vaartuigen van derde landen tot de communautaire wateren (COM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))

verwezen naar:

ten principale: PECH

 

advies: DEVE, ENVI

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël (COM(2007)0276 — C6-0237/2007 — 2007/0096(CNS))

verwezen naar:

ten principale: ITRE

 

advies: AFET, BUDG

Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 27 september 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 29 november 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen en het Tweede Protocol van 19 juni 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (COM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS))

verwezen naar:

ten principale: LIBE

 

advies: CONT

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van akkoorden in het kader van artikel XXI van de GATS met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten over de compenserende aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie (11507/2007 — C6-0239/2007 — 2007/0055(CNS))

verwezen naar:

ten principale: INTA

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake een netwerk van contactpunten ter bestrijding van corruptie (11231/2007 — C6-0240/2007 — 2007/0809(CNS))

verwezen naar:

ten principale: LIBE

 

advies: CONT

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende niet-automatische weegwerktuigen (gecodificeerde versie) (COM(2007)0446 — C6-0241/2007 — 2007/0164(COD))

verwezen naar:

ten principale: JURI

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 87/372/EEG van de Raad inzake de voor een gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden (COM(2007)0367 — C6-0242/2007 — 2007/0126(COD))

verwezen naar:

ten principale: ITRE

 

advies: IMCO

Ontwerpbesluit van de Raad betreffende de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS))

verwezen naar:

ten principale: LIBE

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1947/2005 betreffende door Finland verleende nationale steun voor zaaizaad en zaaigraan (COM(2007)0323 — C6-0245/2007 — 2007/0109(CNS))

verwezen naar:

ten principale: AGRI

Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht (11522/2007 — C6-0246/2007 — 2001/0270(CNS))

verwezen naar:

ten principale: LIBE

 

advies: JURI

Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte (COM(2007)0352 — C6-0247/2007 — 2007/0124(CNS))

verwezen naar:

ten principale: ITRE

 

advies: AFET

Voorstel voor een beschikking van de Raad inzake de technische meerjarenrichtsnoeren betreffende het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (COM(2007)0393 — C6-0248/2007 — 2007/0135(CNS))

verwezen naar:

ten principale: ITRE

 

advies: ENVI, BUDG

Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd accijnstarief op in de Franse overzeese departementen vervaardigde „traditionele” rum toe te passen en tot intrekking van Beschikking 2002/166/EG van de Raad van 18 februari 2002 (COM(2007)0318 — C6-0249/2007 — 2007/0131(CNS))

verwezen naar:

ten principale: REGI

 

advies: AGRI, ECON

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, van een Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino, inzake de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en van Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie (COM(2007)0309 — C6-0250/2007 — 2007/0105(CNS))

verwezen naar:

ten principale: INTA

 

advies: AFET

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Gecodificeerde versie) (COM(2007)0451 — C6-0252/2007 — 2007/0162(COD))

verwezen naar:

ten principale: JURI

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft enkele tijdelijke bepalingen inzake btw-tarieven (COM(2007)0381 — C6-0253/2007 — 2007/0136(CNS))

verwezen naar:

ten principale: ECON

 

advies: JURI, IMCO

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en tot wijziging van een aantal verordeningen (COM(2007)0372 — C6-0254/2007 — 2007/0138(CNS))

verwezen naar:

ten principale: AGRI

 

advies: ENVI, BUDG, IMCO

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 84/539/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van de diergeneeskunde (COM(2007)0465 — C6-0255/2007 — 2007/0168(COD))

verwezen naar:

ten principale: IMCO

 

advies: ENVI

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door landbouw- of bosbouwtrekkers (elektromagnetische compatibiliteit) (Gecodificeerde versie) (COM(2007)0462 — C6-0256/2007 — 2007/0166(COD))

verwezen naar:

ten principale: JURI

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake de selectie en machtiging van systemen die mobiele satellietdiensten (MSS) leveren (COM(2007)0480 — C6-0257/2007 — 2007/0174(COD))

verwezen naar:

ten principale: ITRE

 

advies: CULT, IMCO

2)

van de parlementaire commissies:

2.1)

verslagen:

*** I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (COM(2006)0852 C6-0012/2007 — 2006/0278(COD)) — Commissie TRAN

Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A6-0253/2007)

Verslag over institutionele en wettelijke gevolgen van het gebruik van „soft law”-instrumenten (2007/2028(INI)) — Commissie JURI

Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0259/2007)

Verslag over de Internationale Gezondheidsregeling (2007/2079(INI)) — Commissie ENVI

Rapporteur: Miroslav Ouzký (A6-0263/2007)

Verslag Strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving (2007/2096(INI)) — Commissie JURI

Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0271/2007)

Verslag over betere regelgeving in de Europese Unie (2007/2095(INI)) — Commissie JURI

Rapporteur: Katalin Lévai (A6-0273/2007)

Verslag over De wetgeving verbeteren 2005: toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid — 13de jaarverslag (2006/2279(INI)) — Commissie JURI

Rapporteur: Bert Doorn (A6-0280/2007)

Verslag over het groenboek over de herziening van het consumentenacquis (2007/2010(INI)) — Commissie IMCO

Rapporteur: Béatrice Patrie (A6-0281/2007)

* Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/114/EG inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk (COM(2007)0058 [[01]] — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS)) — Commissie AGRI

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0282/2007)

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (COM(2007)0058 [[02]] — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS)) — Commissie AGRI

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0283/2007)

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2597/97 houdende aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot consumptiemelk (COM(2007)0058 [[03]] — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS)) — Commissie AGRI

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0284/2007)

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (COM(2007)0095 — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD)) — Commissie REGI

Rapporteur: Gerardo Galeote (A6-0285/2007)

Verslag over goederenlogistiek in Europa — sleutel tot duurzame mobiliteit (2006/2228(INI)) — Commissie TRAN

Rapporteur: Inés Ayala Sender (A6-0286/2007)

* Verslag over het initiatief van de Republiek Finland met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot wijziging van het besluit van de Raad van 3 november 1998 houdende vaststelling van de regels voor het gebruik van analysebestanden van Europol (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS)) — Commissie LIBE

Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0288/2007)

Verslag over evaluatie van de interne markt: hinderpalen en inefficiëntie bestrijden met betere implementatie en handhaving (2007/2024(INI)) — Commissie IMCO

Rapporteur: Jacques Toubon (A6-0295/2007)

Verslag over de inspanningen die de lidstaten in 2005 hebben geleverd om tot een duurzaam evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden te komen (2007/2108(INI)) — Commissie PECH

Rapporteur: Paulo Casaca (A6-0297/2007)

Verslag over verduurzaming van de EU-visserij op basis van de maximale duurzame opbrengst (2006/2224(INI)) — Commissie PECH

Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A6-0298/2007)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2007 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 — Afdeling III — Commissie (11707/2007 — C6-0232/2007 — 2007/2162(BUD)) — Commissie BUDG

Rapporteur: James Elles (A6-0300/2007)

Verslag over het functioneren van de mensenrechtendialogen en het mensenrechtenoverleg met derde landen (2007/2001(INI)) — Commissie AFET

Rapporteur: Elena Valenciano Martínez-Orozco (A6-0302/2007)

Verslag over een EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade (2007/2005(INI)) — Commissie ENVI

Rapporteur: Alessandro Foglietta (A6-0303/2007)

3)

van de leden:

3.1)

mondelinge vragen voor het vragenuur (artikel 109 van het Reglement):

aan de Commissie:

Ciornei Silvia, Medina Ortega Manuel, McGuinness Mairead, Crowley Brian, Panayotopoulos- Cassiotou Marie, Ţicău Silvia-Adriana, Seppänen Esko, Ryan Eoin, Papastamkos Georgios, Arnaoutakis Stavros, Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Howitt Richard, Tzampazi Evangelia, De Rossa Proinsias, Staniszewska Grażyna, Sinnott Kathy, Pafilis Athanasios, Willmott Glenis, Staes Bart, Davies Chris, Posselt Bernd, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Evans Robert, Jackson Caroline, Mikko Marianne, Gaľa Milan, Gklavakis Ioannis, Sonik Bogusław, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Newton Dunn Bill, Segelström Inger, Belet Ivo, Dillen Koenraad, Harkin Marian, Higgins Jim, Van Hecke Johan, van Nistelrooij Lambert, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, Manolakou Diamanto, Scheele Karin

aan de Raad:

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Davies Chris, Claeys Philip, Martin David, Seppänen Esko, Posselt Bernd, Ludford Sarah, Papadimoulis Dimitrios, Karim Sajjad, McGuinness Mairead, Mikko Marianne, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Vanhecke Frank, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Harkin Marian, De Rossa Proinsias, Van Hecke Johan, Budreikaitė Danutė, Morgantini Luisa, Howitt Richard, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, Toussas Georgios, Ţicău Silvia-Adriana

3.2)

ontwerpaanbevelingen (artikel 114 van het Reglement):

Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over de rol van de Europese Unie in Irak (B6-0328/2007)

verwezen naar:

ten principale: AFET

 

advies: DEVE, BUDG, INTA

5.   Samenstelling Parlement

De Belgische autoriteiten hebben medegedeeld dat Marc Tarabella benoemd is in een functie die onverenigbaar is met de hoedanigheid van een lid van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Akte betreffende verkiezing van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse verkiezingen. Het Parlement neemt hiervan kennis en constateert overeenkomstig artikel 4, lid 1 van het Reglement, dat zijn zetel vacant is met ingang van 20 juli 2007;

De Poolse autoriteiten hebben medegedeeld dat Michał Tomasz Kamiński benoemd is tot staatssecretaris. Het Parlement neemt hiervan kennis en constateert dat zijn zetel vacant is met ingang van 7 augustus 2007 overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Akte betreffende verkiezing van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse verkiezingen en artikel 4, lid 1 van het Reglement;

De Belgische autoriteiten hebben inmiddels kennis gegeven van de benoeming van Giovanna Corda tot lid van het Europees Parlement, in de plaats van Marc Tarabella, met ingang van 31.08.2007;

De Poolse autoriteiten hebben inmiddels kennis gegeven van de benoeming van Ewa Tomaszewska tot lid van het Europees Parlement, in de plaats van Michał Tomasz Kamiński, met ingang van 31.08.2007.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Giovanna Corda en Ewa Tomaszewska, overeenkomstig artikel 3, lid 2 van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

6.   Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-DE, PSE, ALDE-Fractie en de ITS-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie DEVE: Alain Hutchinson in de plaats van Józef Pinior

Commissie REGI: Józef Pinior in de plaats van Alain Hutchinson

Commissie TRAN: Francesco Ferrari

Delegatie voor de betrekkingen met Iran: Desislav Chukolov

Delegatie voor de betrekkingen met India: Charles Tannock in de plaats van Christopher Beazley

7.   Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede woensdag gezamenlijk met de voorzitter van de Raad de volgende volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten te zullen ondertekenen, overeenkomstig artikel 68 van het Reglement:

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten, tot intrekking van de Richtlijnen 75/106/EEG en 80/232/EEG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 76/211/EEG van de Raad (3621/1/2007 — C6-0264/2007 — 2004/0248(COD))

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (3610/2/2007 — C6-0262/2007 — 2006/0166(COD))

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd („kaderrichtlijn”) (3622/1/2007 — C6-0266/2007 — 2003/0153(COD))

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen en Richtlijn 98/8/EG van de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (3612/5/2007 — C6-0263/2007 — 2005/0263(COD))

8.   Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

De Voorzitter deelt op grond van artikel 57, lid 1 van het Reglement mede het volgende gemeenschappelijk standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit gemeenschappelijk standpunt, en het standpunt van de Commissie inzake:

Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 23 juli 2007 met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma „Drugspreventie en -voorlichting” voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma „Grondrechten en justitie” (08698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037B(COD))

verwezen naar:

ten principale: LIBE

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 04.09.2007, in.

9.   Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

Protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie,

Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie,

Regeling tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen anderzijds inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie,

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de autonome regering van Groenland, anderzijds,

Overeenkomst betreffende de herziening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling,

Tweede aanvullend protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.

10.   Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 191, lid 5 van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 25.07.2007

van Venglin Boydev (nr. 599/2007);

van Karl-Heinz von der Brüggen (en 2 medeondertekenaars) (nr. 600/2007);

van Anastassios Ghiatis (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK) (2 medeondertekenaars) (nr. 601/2007);

van Simeon Stavrakidis (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ „Λογος της Πέλλας”) (nr. 602/2007);

van Apostolos Vasilopoulos (Πανελλήνια Ενωση Ιδιοκτητών ΕΔΧ ΑυτοκινήτωνΠρώην Κοινοτήτων ’Η Ενότητα’) (2 medeondertekenaars) (nr. 603/2007);

van Fotios Eliopoulos (nr. 604/2007);

van Anastasia Alifieraki (en 2 medeondertekenaars) (nr. 605/2007);

van Adolfo Peréz Esquivel (Fundación SERPAJ (Servicio Paz y Justicia)) (29 medeondertekenaars) (nr. 606/2007);

van (naam vertrouwelijk) (nr. 607/2007);

van Eric Sanderson (en 2 medeondertekenaars) (nr. 608/2007);

van David Sparkes (en 2 medeondertekenaars) (nr. 609/2007);

van Eckhard Ropohl (Pedramala 2, S.L.) (nr. 610/2007);

van D.R. Arthurs (La Cuta Owners' Association) (nr. 611/2007);

van Bent Lomm (en 23 medeondertekenaars) (nr. 612/2007);

van Robert Houliston (C.L.A.R.O.) (en 7 medeondertekenaars) (nr. 613/2007);

van Radvile Mokunaite (Jaunųjų Konservatorių Lyga) (en 19726 medeondertekenaars) (nr. 614/2007);

van Jaime de Jerónimo González (nr. 615/2007);

van Manuel Blanco Pérez (Asociación „Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia”) (nr. 616/2007);

van José Miguel Sanfeliú Bueno (Asociación de afectados del PAI „Dels Tarongers Golf Resort” Albalat dels Tarongers) (nr. 617/2007);

van Rosario Valls Comes (Asociación „Antics propietaris del Nou Mestalla Pla Parcial Ademuz A i B”) (nr. 618/2007);

van José Roger Dols (Asociación de Vecinos Sant Joan del Riu Sec) (nr. 619/2007);

van Juan José Salvador Tena (Asociación ciudadanos de Benicássim contra los abusos urbanisticos) (nr. 620/2007);

van Gaspar Lloret Valenzuela (Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Villajoyosa) (nr. 621/2007);

van Antonio Ferrándiz González (nr. 622/2007);

van Juana Cabrera García (Unión Sindical Obrera RTVE de Canarias) (en 3 medeondertekenaars) (nr. 623/2007);

van Ary Pieter Eilander (nr. 624/2007);

van Manuel Morales (Agrupaciónes de Afectados por los PAIS de Cullera (Marenyet y Brosquill)) (nr. 625/2007);

van Salvador Blanco Revert (Recuperem La Model) (nr. 626/2007);

van Julio Sanz García (nr. 627/2007);

van José Carles Ballester (Asociación de Vecinos Calles Eugenia Viñes nr. 97 — 117 Villas de las Arenas) (nr. 628/2007);

van José Enrique Moreno Górriz (nr. 629/2007);

van Gonzalo Huertas García (nr. 630/2007);

van Juan Antonio López de Uralde (Greenpeace España) (nr. 631/2007);

van Francisco Javier Arribas Borque (nr. 632/2007);

van Antonio Fernández Castillo (nr. 633/2007);

van Bruno Thiebergien (en 50 medeondertekenaars) (nr. 634/2007);

van Emile Schweicher (nr. 635/2007);

van Péter Hantz (en 22 medeondertekenaars) (nr. 636/2007);

van Paolo Camboni (nr. 637/2007);

van Dario Vesprini (en 2 medeondertekenaars) (nr. 638/2007);

van Silvano Talotti (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti) (nr. 639/2007);

van Gabriele Bazzini (nr. 640/2007);

van (naam vertrouwelijk) (nr. 641/2007);

van Vincenzo Schiavone (nr. 642/2007);

van Stefania Alessandrelli (Comitato Quartiere Torrette) (en 634 medeondertekenaars) (nr. 643/2007);

van Zygmunt Kwolek (en 3 medeondertekenaars) (nr. 644/2007);

van Mariusz Olszewski (nr. 645/2007);

van Victor Armasu (nr. 647/2007);

van Lucian Vasilache (en 2 medeondertekenaars) (nr. 648/2007);

van Adrian Ştefan Iuraşcu (FORUMUL CIVIC ROMÂNESC) (nr. 649/2007);

van Horia Pîrleciu (nr. 650/2007);

van Alexandra Irina Teodosescu (nr. 651/2007);

van Rolf Schröder (nr. 652/2007);

van Christian Geissler (nr. 653/2007);

van Oliver Merz (nr. 654/2007);

van Dirk Steffensen (nr. 655/2007);

van Tim Gerber (nr. 656/2007);

van Herbert Wruck (nr. 657/2007);

van Irena Siemon (nr. 658/2007);

van Ion Necsuliu (nr. 659/2007);

van Arthur Rusch (nr. 660/2007);

van Heinz et Ingeborg Meißel (nr. 661/2007);

van Peter Poppe (Deutscher Ultraleicht-Segelflugverband e.V.im DAeC) (nr. 662/2007);

van Vera, Friedrich et Philliph Gödl (nr. 663/2007);

van Hans Hetz (nr. 664/2007);

van Friedhelm Oehler (nr. 665/2007);

van Jens Hick (nr. 666/2007);

van Viktor Merten (nr. 667/2007);

van Eduard Freitag (nr. 668/2007);

van Günter van Gee (nr. 669/2007);

van Georg Brunnbauer (nr. 670/2007);

van Helga Linsler (Initiative für den sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie) (nr. 671/2007);

van Lothar Petter (Aktionskomitee gegen die geplanten Schigebietsneuerschließungen in Mellau und Damüls in Vorarlberg/Österreich) (nr. 672/2007);

van Simon Validzic (Animal Liberation Association) (nr. 673/2007);

van Tony Venebles (European Citizens Action Service a.s.b.l.) (nr. 674/2007);

van Imelda Read (European Cervical Cancer Association) (nr. 675/2007);

van Remington Hickes (nr. 676/2007);

van David Burrage (British ExPats Association) (nr. 677/2007);

van Katya Goranova (Business Support Centre for Small and Medium Enterprises) (nr. 678/2007);

van Derek Barker (nr. 679/2007);

van Joseph Tobin (nr. 680/2007);

van Michael John Rosenorn-Lanng (nr. 681/2007);

van Pamela Furley (nr. 682/2007);

van Sean Lennon (nr. 683/2007);

van David Wilkins (nr. 684/2007);

van Robert Barrett (en 2 medeondertekenaars) (nr. 685/2007);

van Roberto Ciaprazi (nr. 686/2007);

van Antanas Dauderis (nr. 687/2007);

van Christian Wagner (nr. 688/2007);

van Christian Wagner (nr. 689/2007);

van Michael Bajada (nr. 690/2007);

van Marek Zielinski (nr. 691/2007);

van Philipp Bekaert (Cercle Républicain) (nr. 692/2007);

van Mahesh Yadav (Mahatma Gandi Tibet Freedom Movement) (nr. 693/2007);

van David Donaldson (nr. 694/2007);

van (naam vertrouwelijk) (nr. 695/2007);

van Victor Galea (AD Gozo Regional Committee) (nr. 696/2007);

van Razvan Veer (nr. 697/2007);

van Oisin Jones-Dillon (nr. 698/2007);

van (naam vertrouwelijk) (nr. 699/2007);

van Ian Murphy (Limerick Port Users) (nr. 700/2007);

van John McCarthy (nr. 701/2007);

van Mary Maddock (nr. 702/2007);

van Mary Fitzpatrick (nr. 703/2007);

van Elizabeth Walsh (Milk Quota Owners Group) (nr. 704/2007);

van Paul Kythreotis (nr. 705/2007);

van Zsolt Hargitai (nr. 706/2007);

van Sergiu et Victoria Hâtlan (nr. 707/2007);

van Igor Lutchyn (nr. 708/2007);

van Paulina Skikorska-Radek (nr. 709/2007);

van Jozef Sidorowicz (nr. 710/2007);

van Jan Klusko (Ekoinstal Jan Klusko i Partnerzy Sp.J.) (nr. 711/2007);

van (naam vertrouwelijk) (nr. 712/2007);

van Stanislaw Kalinowski (nr. 713/2007);

van Konrad Wasniewski (nr. 714/2007);

van Vladimir Tamas (nr. 715/2007);

van Mariana Mihalache (nr. 716/2007);

van Andreia Cristina Costin (nr. 717/2007);

van Anders et Cecilia Bäck (nr. 718/2007);

van Miroslav Bartek (nr. 719/2007).

Op 08.08.2007

van Jordan Bebrevszky (Bolgár Kulturális Fórum) (en 27 medeondertekenaars) (nr. 720/2007);

van Ianko Iankov (nr. 721/2007);

van Jürgen Gekeler (nr. 722/2007);

van Mihai Cristel Bocseru (nr. 723/2007);

van Wolfgang Doetsch (nr. 724/2007);

van Dieter Neuefeind (nr. 725/2007);

van Sabine Schnoor (nr. 726/2007);

van Frank Blume (en 9 medeondertekenaars) (nr. 727/2007);

van Leo Steib (nr. 728/2007);

van Marika Tross (nr. 729/2007);

van Viktor Wenzel (en 2 medeondertekenaars) (nr. 730/2007);

van Walter Prießnitz (nr. 731/2007);

van Rolf et Regina Himmel (nr. 732/2007);

van Horst Suschsland (nr. 733/2007);

van György Jakubinyi (Römisch Katholische Erzdiözese Alba-Iulia) (nr. 734/2007);

van (naam vertrouwelijk) (nr. 735/2007);

van Johann Lambert Beckers (Heimkinderverband) (nr. 736/2007);

van Barbara Sabine Maier (nr. 737/2007);

van Mihail Karella (nr. 738/2007);

van Eleni Liapi (nr. 739/2007);

van Mihail Tsatsaroni (nr. 740/2007);

van Athanasios Xiligiannis (ΝΕΑ ΙΕΡΗ ΕΛΙΑ) (nr. 741/2007);

van Andreas Varnakiotis (Dimos Erineou) (nr. 742/2007);

van Mark Johnson (nr. 743/2007);

van Hubert et Gudrun Busekros (en 3 medeondertekenaars) (nr. 744/2007);

van Andrey Kovatchev (Balkani Wildlife Society) (nr. 745/2007);

van Maria Teresa Golfari (Associazione Concittadini di Terra Santa Operatori di Pace ONLUS) (en 789 medeondertekenaars) (nr. 746/2007);

van Rómulo-Antonio Tenés Ocaña (nr. 747/2007);

van Juan Manuel Iruela Sánchez (nr. 748/2007);

van Lluís Llopis Tura (nr. 749/2007);

van Francisco Pellicer Alcayna (Coordinadora Ciudadana para la Defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del Río Turia) (nr. 750/2007);

van J. Elena Contreras López (Los Verdes de Cercedilla) (nr. 751/2007);

van Amparo Palazón Martínez (Plataforma Cívica Monovera „Por Monóvar no a este PGOU”) (en 25 medeondertekenaars) (nr. 752/2007);

van Ilkka Pekanheimo (nr. 753/2007);

van A. Petre Rădulescu (nr. 754/2007);

van Jean-Jacques Sarton (nr. 755/2007);

van (naam vertrouwelijk) (nr. 756/2007);

van Oreste Strano (Assoc. Amici di Isarno) (nr. 757/2007);

van Luciano Santoro (nr. 758/2007);

van Giuseppe Susca (nr. 759/2007);

van Cosimo Fracasso (nr. 760/2007);

van Wojciech Szymalski (Stowarzyszenie Zielone Mazowsze) (nr. 761/2007);

van Adam Kowalczyk (nr. 762/2007);

van (naam vertrouwelijk) (en 3 medeondertekenaars) (nr. 763/2007);

van Márcia Cristina Monteiro Canelas Pinto Ramos Peixoto (Jardim-Escola Primeiro Degrau) (nr. 764/2007);

van Xián Nieto González (Associação Ambientalista Verdegaia) (nr. 765/2007);

van Viorica Teodora Maria Bogdanescu (nr. 766/2007);

van Ion Coraci (en 17 medeondertekenaars) (nr. 767/2007);

van Liliane Gross (nr. 768/2007);

van Mihaly Chila Zsolt (nr. 769/2007);

van Ioan Caton Paltineanu (PALTIN Intl. Inc.) (nr. 770/2007);

van Moraru Zelinda (en 2 medeondertekenaars) (nr. 771/2007);

van Marinela Grama (nr. 772/2007).

Op 16.08.2007

van U. Schmidt (nr. 773/2007);

van Inge Noack (nr. 774/2007);

van Robert Krenn (nr. 775/2007);

van Mihail Dan Lazar (nr. 776/2007);

van Stefan Zöllner (nr. 777/2007);

van Axel Mielke (en 1070 medeondertekenaars) (nr. 778/2007);

van Sophia Farmakidou (nr. 779/2007);

van Mark McLoughlin (nr. 780/2007);

van Rosita Sweetman (nr. 781/2007);

van John Coates (nr. 782/2007);

van Giorgos Theoxaridis (Association Environmental and Ecological Organisation of Cyprus) (nr. 783/2007);

van Ives Pinsard (Association Les Amis de la Forêt de Bucy) (en 2036 medeondertekenaars) (nr. 784/2007);

van Marco Salardi (Associazione „il Gabbiano”) (nr. 785/2007);

van Paolo Prieri (Comitato No TAV Val Sangone) (nr. 786/2007);

van Alessandro Ciotoli (Associazione IndieGesta) (nr. 787/2007);

van Werner Pichler (Cittadini Attivi) (nr. 788/2007);

van Gigliola Izzo (Comitato dei Cittadini di Giugliano in Campania, Qualiano e Villaricca) (en 1256 medeondertekenaars) (nr. 789/2007);

van Izabella Odrobińska (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego) (nr. 790/2007);

van Olinda Maria Gonçalves (nr. 791/2007).

Op 29.08.2007

van Wolfram P. Kastner (Institut für Kunst und Forschung) (nr. 792/2007);

van Lozan Stoimenov (Movement People's Fist) (nr. 793/2007);

van (naam vertrouwelijk) (nr. 794/2007);

van Latchezar Popov (Advocates Europe) (en 535 medeondertekenaars) (nr. 795/2007);

van Susan O' Flaherty (The Great Justice Action Group) (nr. 796/2007);

van Samir Harou (nr. 797/2007);

van Carlos A. Bethencourt González (Asociación Española en Austria) (nr. 798/2007);

van José Antonio Moreno de Frutos (nr. 799/2007);

van Daniel Delort (Coordination des indépendants du livre) (en 7000 medeondertekenaars) (nr. 800/2007);

van David Kergus (nr. 801/2007);

van Victor Lopes (nr. 802/2007);

van María Paula Noviel (Asociación Española y Comunitaria de Estatuas Vivientes y Teatro) (nr. 803/2007);

van Pietro Marino (Federazione Esercizi Farmaceutici) (nr. 804/2007);

van Gianluca Fenderico (nr. 806/2007);

van Robert Alan Barlow (Lamayuru SL) (en 2 medeondertekenaars) (nr. 805/2007);

van Jan Jaskiernia (nr. 807/2007);

van (naam vertrouwelijk) (en 4 medeondertekenaars) (nr. 808/2007);

van Dimitricha Angelova Stoyanova (Initiativkomitee der Geschädigten vom Grand Hotel Varna AG) (en 708 medeondertekenaars) (nr. 809/2007);

van Michael Schropp (nr. 810/2007);

van Folker Musial (nr. 811/2007);

van Ulrich Langner (nr. 812/2007);

van Gotthard Otte (IG Metall Oranienburg) (nr. 813/2007);

van Sascha Landwehr (nr. 814/2007);

van Asta Nilsen (nr. 815/2007);

van Konstantinos Koutsogiannis (nr. 816/2007);

van Parthena Pimenidou (nr. 817/2007);

van Nikolaos Karagiannakis (nr. 818/2007);

van Sean Smyth (nr. 819/2007);

van Raymond James Fox (nr. 820/2007);

van Honorio Fernández Llamas (A.E.C.U.) (nr. 821/2007);

van Karsten Betner (nr. 822/2007);

van Santiago López Segovia (nr. 823/2007);

van Margarita González Gómez (nr. 824/2007);

van Carmen Borbujo Martínez (nr. 825/2007);

van Rocco Gattuso (nr. 826/2007);

van Pereira da Cruz Maria das Dores (nr. 827/2007);

van José Maria de Jesús Martins (nr. 828/2007).

11.   Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 18/2007 van de Commissie (C6-0166/2007 — SEC(2007)0676 def.) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 22/2007 van de Commissie (C6-0191/2007 — SEC(2007)0680 def.) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 25/2007 van de Commissie (C6-0207/2007 — SEC(2007)0683 def.) behandeld.

Zij heeft haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving, overeenkomstig artikel 24, lid 2 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 26/2007 van de Commissie (C6-0208/2007 — SEC(2007)0684 def.) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 28/2007 van de Commissie (C6-0224/2007 — SEC(2007)0686 def.) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

12.   Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1)

mondelinge vragen (artikel 108 van het Reglement):

(O-0035/2007) Paolo Costa, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Opbouw van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (Single European Sky) door middel van functionele luchtruimblokken (COM(2007)0101 def.) (B6-0135/2007);

(O-0038/2007) Jan Andersson, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: EURES-activiteitenverslag 2004-2005: Naar één Europese arbeidsmarkt (B6-0136/2007);

(O-0042/2007) Giuseppe Gargani, namens de Commissie JURI, aan de Commissie: Stand van zaken in de wetgevingsprocedure betreffende het „Statuut van de Europese besloten vennootschap” en de „Veertiende richtlijn vennootschapsrecht” (B6-0137/2007);

(O-0046/2007) Manfred Weber, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Alexander Alvaro, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini en Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, aan de Raad: Terrorismebestrijding (B6-0139/2007);

(O-0049/2007) Miroslav Ouzký, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Doelstellingen bij de Conferentie van de partijen bij het Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming in Madrid van 3-14 september 2007 (B6-0140/2007);

(O-0050/2007) Miroslav Ouzký, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Doelstellingen bij de Conferentie van de partijen bij het Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming in Madrid van 3-14 september 2007 (B6-0312/2007);

(O-0051/2007) Manfred Weber en Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Alexander Alvaro, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini en Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, aan de Commissie: Terrorismebestrijding (B6-0313/2007);

(O-0053/2007) Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre en Cem Özdemir, namens de Verts/ ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Raad: Bestrijding van terrorisme (B6-0314/2007);

2)

schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement):

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson en Neil Parish over de invoer van Braziliaans rundvlees in de EU (0071/2007);

Miguel Angel Martínez Martínez, Catherine Guy-Quint, Linda McAvan, Richard Corbett en Erika Mann over de oorsprongsaanduiding op Europese messenmakerswaren (0072/2007);

Robert Evans, Glenis Willmott, Gabriela Creţu en David Martin over het lot van leeuwen in Roemeense dierentuinen (0073/2007);

Cristian Dumitrescu, Daciana Octavia Sârbu, Alexandru Athanasiu, Dan Mihalache en Radu Podgorean over de instandhouding van het publieke karakter van het historische Bordei-park van Boekarest, dat bedreigd wordt door een vastgoedproject (0074/2007);

Joseph Daul, Enrique Barón Crespo, Graham Watson en Heide Rühle over oorsprongsaanduiding (0075/2007);

Giusto Catania over het geval Oscar Pistorius (0076/2007);

Sharon Bowles en Glenys Kinnock over de stopzetting van het gebruik van kindsoldaten (0077/2007).

13.   Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van april en mei 2007 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, is rondgedeeld.

14.   Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda voor deze vergaderperiode (PE 393.244/PDOJ) is rondgedeeld. Hierop zijn geen wijzigingen voorgesteld.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

15.   Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Alexandru-Ioan Morţun, Andrzej Tomasz Zapałowski, Willy Meyer Pleite, Ian Hudghton, Urszula Krupa, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Marian-Jean Marinescu, Bernard Poignant, Silvia Ciornei, Stanisław Jałowiecki, Csaba Sándor Tabajdi, Cristian Silviu Buşoi, Hélène Flautre, Kathy Sinnott, Anna Záborská, Evgeni Kirilov, Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Gerard Batten, Milan Gaľa, Glyn Ford, Marco Cappato, Philip Claeys en David Sumberg.

16.   Bosbranden in Griekenland, de gevolgen en de te trekken conclusies voor de preventie-en waarschuwingsmaatregelen (debat)

Verklaring van de Commissie: Bosbranden in Griekenland, de gevolgen en de te trekken conclusies voor de preventie-en waarschuwingsmaatregelen

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Mario MAURO

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ioannis Varvitsiotis, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Vittorio Prodi, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Jens-Peter Bonde, namens de IND/DEM-Fractie, Gerardo Galeote, Stavros Lambrinidis, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Georgios Toussas, Antonios Trakatellis, Dagmar Roth-Behrendt, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Vakalis, Edite Estrela, Antonis Samaras, Richard Corbett, Ioannis Kasoulides, Donata Gottardi, Rolf Berend, Manuel Medina Ortega, Manolis Mavrommatis, Evangelia Tzampazi, Marian-Jean Marinescu, Paulo Casaca, James Elles, Fernand Le Rachinel, namens de ITS-Fractie, en Vladimír Špidla.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Gerardo Galeote, Ioannis Varvitsiotis, Nikolaos Vakalis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis, Ioannis Gklavakis, Giorgos Dimitrakopoulos, Antonis Samaras, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes Pascual, Margie Sudre, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, László Surján, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomáš Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob-Ridzi, Yiannakis Matsis, Antonio Tajani en Agnes Schierhuber, namens de PPE-DE-Fractie, over de natuurrampen van deze zomer (B6-0323/2007) (1);

Vittorio Prodi, Alfonso Andria, Jean Marie Beaupuy en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over de natuurrampen van deze zomer (B6-0324/2007) (1);

Francis Wurtz, Dimitrios Papadimoulis, Athanasios Pafilis, Roberto Musacchio, Willy Meyer Pleite en Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, over de bosbranden in Griekenland, de gevolgen daarvan en maatregelen die in dat verband genomen moeten worden met het oog op preventie en vroegtijdige waarschuwing (B6-0325/2007);

Elisabeth Schroedter en Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, over de bosbranden en hun gevolgen, alsmede de conclusies die hieruit moeten worden getrokken (B6-0326/2007);

Martin Schulz, Linda McAvan, Stavros Lambrinidis, Manuel Medina Ortega, Guido Sacconi, Paulo Casaca, Constanze Angela Krehl, María Sornosa Martínez, Stavros Arnaoutakis, Katerina Batzeli, Panagiotis Beglitis, Maria Matsouka, Marilisa Xenogiannakopoulou, Nikolaos Sifunakis, Evangelia Tzampazi en Catherine Neris, namens de PSE-Fractie, over de natuurrampen en de buitengewoon ernstige branden van deze zomer in Griekenland (B6-0327/2007).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 04.09.2007.

17.   Betere regelgeving in de Europese Unie — Wetgeving verbeteren 2005: toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid — 13de jaarverslag — Vereenvoudiging van de regelgeving — Institutionele en juridische gevolgen van het gebruik van „soft law”-instrumenten (debat)

Verslag over betere regelgeving in de Europese Unie [2007/2095(INI)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Katalin Lévai (A6-0273/2007)

Verslag over de wetgeving verbeteren 2005: toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid — 13de jaarverslag [2006/2279(INI)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Bert Doorn (A6-0280/2007)

Verslag over een strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving [2007/2096(INI)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0271/2007)

Verslag over de institutionele en juridische gevolgen van het gebruik van „soft law”-instrumenten [2007/2028(INI)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0259/2007)

Katalin Lévai leidt het verslag in (A6-0273/2007).

Bert Doorn leidt het verslag in (A6-0280/2007).

Giuseppe Gargani leidt het verslag in (A6-0271/2007).

Manuel Medina Ortega leidt het verslag in (A6-0259/2007).

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Diana WALLIS

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Ole Christensen (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Elspeth Attwooll (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Andreas Schwab (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Gary Titley, namens de PSE-Fractie, Jan Mulder, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniel Strož, namens de GUE/NGL-Fractie, Jens-Peter Bonde, namens de IND/DEM-Fractie, Andreas Mölzer, namens de ITS-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Klaus-Heiner Lehne, namens de PPE-DE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Leopold Józef Rutowicz, Roger Knapman, Roger Helmer, Georgios Papastamkos, Silvia-Adriana Ţicău, Marek Aleksander Czarnecki, Nils Lundgren, Tadeusz Zwiefka en Andrzej Jan Szejna.

VOORZITTER: Adam BIELAN

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie, en Günter Verheugen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 04.09.2007, punt 7.5 van de notulen van 04.09.2007, punt 7.6 van de notulen van 04.09.2007 en punt 7.7 van de notulen van 04.09.2007.

18.   EURES-activiteitenverslag 2004-2005: Naar één Europese arbeidsmarkt (debat)

Mondelinge vraag (O-0038/2007) van Jan Andersson, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: EURES-activiteitenverslag 2004-2005: Naar één Europese arbeidsmarkt (B6-0136/2007)

Jan Andersson (auteur) licht de mondelinge vraag toe.

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Philip Bushill-Matthews, namens de PPE-DE-Fractie, Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie, Danutė Budreikaitė, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UENFractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, Csaba Őry, Proinsias De Rossa, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gunnar Hökmark en Vladimír Špidla.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Jan Andersson, namens de Commissie EMPL, over het EURES-activiteitenverslag 2004-2005: Naar één Europese arbeidsmarkt (B6-0322/2007)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 05.09.2007.

19.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 393.244/OJMA).

20.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten.

Harald Rømer

Secretaris-generaal

Hans-Gert Pöttering

Voorzitter


(1)  Deze ontwerpresoluties zijn ingediend tot besluit van het debat over de natuurrampen (punt 22 van de notulen van 11.07.2007).


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Athanasiu, Atta rd-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, MiguélezRamos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka


Top