Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/435A/01

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling met het oog op de aanstelling van de voorzitter van de in artikel 108 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 bedoelde instantie en van diens plaatsvervanger — Rang AD 16 — Bijzonder adviseur overeenkomstig artikel 5 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie

OJ C 435A , 24.12.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 435/1


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING MET HET OOG OP DE AANSTELLING VAN DE VOORZITTER VAN DE IN ARTIKEL 108 VAN VERORDENING (EU, EURATOM) NR. 966/2012 BEDOELDE INSTANTIE EN VAN DIENS PLAATSVERVANGER

Rang AD 16 — Bijzonder adviseur overeenkomstig artikel 5 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie

(2015/C 435 A/01)

 

I.   De instantie

Met ingang van 1.1.2016 wordt het systeem voor het opleggen van administratieve sancties (uitsluiting van de toekenning van financiering door de Unie en/of oplegging van financiële sancties) aan onbetrouwbare ondernemers aanzienlijk verbeterd, doordat een nieuw instantie wordt opgericht („de instantie”).

De instantie wordt ingevoerd in het kader van de herziening van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 („het Financieel Reglement”) (1) om ervoor te zorgen dat deze aansluit op de nieuwe richtlijnen betreffende overheidsopdrachten en concessies, teneinde een betere bescherming van de financiële belangen van de Unie te waarborgen.

De belangrijkste kenmerken van de instantie zijn:

de bevoegdheid om een centrale beoordeling uit te voeren van alle verzoeken om administratieve sancties die door de ordonnateurs van de Commissie en de andere instellingen en organen van de Unie worden gedaan;

de bevoegdheid om aanbevelingen betreffende deze administratieve sancties aan te nemen en om het door de bevoegde ordonnateur te nemen definitieve besluit bekend te maken.

De instantie zal bestaan uit:

een vaste, onafhankelijke voorzitter op hoog niveau („de voorzitter”);

twee vertegenwoordigers van de Commissie (twee permanente, door de Commissie aangewezen leden);

een vertegenwoordiger van de verzoekende ordonnateur.

De instantie zal worden bijgestaan door een vast secretariaat dat door de Commissie ter beschikking wordt gesteld en dat voor de administratie van de instantie zorgt.

De beraadslagingen en schriftelijke procedures van de instantie zullen plaatsvinden in het Engels, Frans of Duits.

II.   De voorzitter van de instantie

De voorzitter zit alle zittingen van de instantie voor, die via een schriftelijke procedure kunnen plaatsvinden. In het bijzonder zal de voorzitter, bijgestaan door het vaste secretariaat:

de werkzaamheden van de instantie voorbereiden, de bijeenkomsten ervan bijeenroepen en deze voorzitten alsmede als hoofd van de instantie optreden;

de werkzaamheden van de instantie voorbereiden, de bijeenkomsten ervan bijeenroepen en deze voorzitten, zodat deze een voorlopige juridische kwalificatie kan vaststellen (artikel 108, lid 8, onder b), van het Financieel Reglement) en een aanbeveling kan aannemen (artikel 108, lid 9, van het Financieel Reglement);

andere betrokken ordonnateurs uitnodigen om de bijeenkomsten van de instantie als waarnemer bij te wonen;

zorgen voor nauwe samenwerking met OLAF, indien het verzoek van de ordonnateur onder meer is gebaseerd op door OLAF verstrekte informatie;

het besluitvormingsproces van de instantie en het bereiken van een consensus tussen de leden ervan bevorderen met het oog op het vaststellen van de voorlopige juridische kwalificatie en het aannemen van de desbetreffende aanbeveling.

Het wordt niet verwacht dat de voorzitter voltijds werkt. Het indicatieve aantal werkdagen voor het uitvoeren van de hierboven beschreven taken is als volgt:

tien (10) bijeenkomsten per jaar waarvoor aanwezigheid in Brussel is vereist;

tien (10) werkdagen per jaar voor voorbereidende werkzaamheden die op een willekeurige locatie kunnen worden uitgevoerd.

De ambtstermijn bedraagt vijf jaar en is niet verlengbaar.

De voorzitter wordt aangesteld als bijzonder adviseur in de zin van artikel 5 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

III.   Plaatsvervanger van de voorzitter

De plaatsvervanger van de voorzitter vervult de functies van de voorzitter van de instantie wanneer deze afwezig of verhinderd is. Het wordt niet verwacht dat de plaatsvervanger voltijds werkt.

De plaatsvervanger van de voorzitter wordt aangesteld als bijzonder adviseur in de zin van artikel 5 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

IV.   Criteria om in aanmerking te komen (gelden voor de voorzitter en diens plaatsvervanger)

De voorzitter en diens plaatsvervanger worden gekozen uit voormalige leden van de Rekenkamer, het Hof van Justitie of voormalige ambtenaren die ten minste de rang van directeur-generaal bij een instelling van de Unie, met uitzondering van de Commissie, hebben bekleed.

Om in aanmerking te komen voor de selectiefase, moeten de kandidaten op de uiterste datum voor het indienen van sollicitaties bovendien voldoen aan de volgende formele criteria:

Nationaliteit: onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie;

Universitaire graad of diploma: het opleidingsniveau moet overeenkomen met:

een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt, of

een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, en relevante werkervaring van ten minste één jaar, wanneer de normale duur van de opleiding ten minste drie jaar bedraagt (deze werkervaring van één jaar mag niet worden meegerekend in de hieronder vereiste werkervaring na het behalen van het diploma);

Werkervaring: ten minste 15 jaar postuniversitaire ervaring na het behalen van de bovengenoemde diploma’s, waarvan ten minste vijf jaar op een gebied dat verband houdt met rechten, economie en/of financiën;

Talenkennis: grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie en behoorlijke kennis van een tweede officiële taal.

Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling: Hij oefent zijn ambt onafhankelijk uit. Er bestaat geen belangenconflict tussen de taak van de voorzitter/plaatsvervanger en andere officiële taken.

V.   Selectiecriteria (gelden voor de voorzitter en diens plaatsvervanger)

De voorzitter van de instantie en diens plaatsvervanger worden gekozen op basis van:

hun persoonlijke en professionele kwaliteiten en

hun ruime ervaring op het gebied van juridische en financiële zaken en hun bewezen deskundigheid.

Essentiële criteria:

een grondige kennis van de juridische en financiële sector;

goede conceptuele en analytische vaardigheden;

uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;

bewezen communicatieve vaardigheden die hem in staat stellen efficiënt en vlot met interne en externe belanghebbenden te communiceren, de Commissie te vertegenwoordigen en haar standpunt te verdedigen in Europese en internationale fora.

Wenselijke criteria:

kennis van de fraudebestrijdingsstrategie van de Europese Commissie;

ervaring met de behandeling van fraudegevallen en onregelmatigheden op Unie- of nationaal niveau;

werkervaring met de presentatie van de resultaat van analyses op conferenties, seminars of workshops;

VI.   Onafhankelijkheid en opgave van belangen (gelden voor de voorzitter en diens plaatsvervanger)

De voorzitter van de instantie moet onafhankelijk handelen en mag geen instructies vragen of aanvaarden van instellingen of organen van de Europese Unie of van enig ander publiek of privaat orgaan.

De volgende documenten moeten door de voorzitter van de instantie en diens plaatsvervanger worden overlegd:

een verklaring waarin hij zich ertoe verbindt onafhankelijk en in het openbaar belang te handelen;

een verklaring waarin alle door hem uitgevoerde activiteiten zijn vermeld;

een verklaring in verband met de belangen die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan zijn onafhankelijkheid.

Bij de sollicitatie moeten de kandidaten bevestigen dat zij daartoe bereid zijn.

VII.   Aanstellingsvoorwaarden (gelden voor de voorzitter en diens plaatsvervanger)

De Europese Commissie stelt de voorzitter van de instantie en diens plaatsvervanger aan op basis van een selectieprocedure.

De meest gekwalificeerde kandidaten die over het meest geschikte profiel beschikken, kunnen worden uitgenodigd voor een onderhoud.

De Commissie stelt een ranglijst vast met de twee meest gekwalificeerde kandidaten, waarbij de onderstaande volgorde wordt gehanteerd:

de eerste op de ranglijst wordt aangesteld als voorzitter van de instantie;

de tweede op de ranglijst wordt aangesteld als plaatsvervanger van de voorzitter.

VIII.   Gelijke kansen

De instellingen van de Europese Unie passen een gelijkekansenbeleid toe en aanvaarden sollicitaties zonder onderscheid te maken op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale achtergrond, genetische kenmerken, taal, religieuze, politieke of andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, bezittingen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie.

IX.   Arbeidsvoorwaarden voor de voorzitter en diens plaatsvervanger

De voorzitter van de instantie en diens plaatsvervanger zullen worden aangesteld voor een termijn van vijf jaar die niet kan worden verlengd.

De voorzitter van de instantie en diens plaatsvervanger zullen voor elke dag werk een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van het basissalaris van een ambtenaar van de Europese Unie in rang AD 16, eerste salaristrap. Op de vergoeding wordt een belasting ten gunste van de Europese Unie ingehouden.

De instantie zal in Brussel zijn gevestigd. De voorzitter en diens plaatsvervanger hebben recht op vergoeding van de kosten van dienstreizen overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en in de door de Commissie goedgekeurde uitvoeringsvoorschriften.

X.   Instructies voor het indienen van een sollicitatie

Let op:

Kandidaten kunnen een sollicitatie indienen voor beide functies van voorzitter en plaatsvervanger of voor één van beide functies. Dit dient in de sollicitatie duidelijk te worden aangegeven.

Sollicitaties dienen in elektronisch formaat bij het volgende adres te worden ingediend: BUDG-AVIS-DE-VACANCES@ec.europa.eu.

Om meer informatie op te vragen, kunt u een e-mail sturen naar BUDG-MAILBOX-D01@ec.europa.eu.

U dient een curriculum vitae in Word- of pdf-formaat en een schriftelijke motivering (maximaal 8 000 tekens) in het Engels, Frans of Duits te sturen.

U dient tevens een geldig e-mailadres te hebben. Dit e-mailadres zal worden gebruikt om te bevestigen dat een dossier is geactiveerd en om u te informeren over het resultaat van de selectieprocedure. U dient de Europese Commissie daarom op de hoogte te brengen van elke wijziging van uw e-mailadres.

Om de selectieprocedure te vergemakkelijken, worden alle mededelingen aan de kandidaten over de selectieprocedure in het Engels opgesteld.

XI.   Termijn

Uiterste termijn voor het indienen van sollicitaties: tien werkdagen vanaf de datum van publicatie van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Commissie behoudt zich het recht voor de termijn voor deze oproep te verlengen, uitsluitend via bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

XII.   Bescherming van persoonsgegevens

De Commissie ziet erop toe dat de persoonsgegevens van de kandidaten worden verwerkt conform Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.


(1)  Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 2015 tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 286 van 30.10.2015, blz. 1).


Top