EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1058

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1058 van de Commissie van 30 mei 2023 tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan (Voor de EER relevante tekst)

C/2023/3624

PB L 142 van 1.6.2023, p. 15–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1058/oj

1.6.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 142/15


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/1058 VAN DE COMMISSIE

van 30 mei 2023

tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 230, lid 1, artikel 232, leden 1 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EU) 2016/429 is bepaald dat zendingen dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die de Unie binnenkomen, afkomstig moeten zijn uit een derde land of gebied, of een zone of compartiment daarvan, dat/die overeenkomstig artikel 230, lid 1, van die verordening in een lijst is opgenomen.

(2)

In Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie (2) zijn de diergezondheidsvoorschriften vastgesteld waaraan zendingen van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen of gebieden, of zones of, in het geval van aquacultuurdieren, compartimenten daarvan, moeten voldoen om de Unie binnen te komen.

(3)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie (3) zijn de lijsten vastgesteld van derde landen of gebieden, of zones of compartimenten daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie van de soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, is toegestaan.

(4)

Meer in het bijzonder bevatten de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 de lijsten van derde landen of gebieden, of zones daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee en levende producten van pluimvee, respectievelijk van zendingen vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan.

(5)

Canada heeft de Commissie in kennis gesteld van vijf uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij pluimvee in de provincies Quebec (4) en British Columbia (1), die op 18 april 2023 en 6 mei 2023 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) zijn bevestigd.

(6)

Verder heeft het Verenigd Koninkrijk de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van HPAI bij pluimvee in het graafschap Lincolnshire in Engeland, die op 16 mei 2023 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) is bevestigd.

(7)

Naar aanleiding van die recente uitbraken van HPAI hebben de veterinaire autoriteiten van Canada en het Verenigd Koninkrijk beperkingszones met een straal van ten minste tien kilometer rond de getroffen inrichtingen ingesteld en een ruimingsbeleid ingevoerd om de aanwezigheid van HPAI te bestrijden en de verspreiding van die ziekte te beperken.

(8)

Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben de Commissie informatie verstrekt over de epidemiologische situatie op hun grondgebied en de maatregelen die zij hebben genomen ter voorkoming van de verdere verspreiding van HPAI. De Commissie heeft die informatie geëvalueerd. Op basis van die evaluatie en ter bescherming van de diergezondheidsstatus van de Unie mag de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild uit de gebieden waarvoor door de veterinaire autoriteiten van Canada en het Verenigd Koninkrijk beperkende maatregelen zijn vastgesteld in verband met de recente uitbraken van HPAI, niet langer worden toegestaan.

(9)

Voorts heeft Canada geactualiseerde informatie ingediend over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied in verband met zes uitbraken van HPAI in pluimveebedrijven in de provincies British Columbia (4) en Quebec (2), die tussen 25 november 2022 en 2 februari 2023 zijn bevestigd.

(10)

Daarnaast heeft het Verenigd Koninkrijk geactualiseerde informatie ingediend over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied in verband met een uitbraak van HPAI in pluimveebedrijven in het graafschap Devon in Engeland, Verenigd Koninkrijk, die op 31 maart 2023 was bevestigd.

(11)

Voorts hebben de Verenigde Staten geactualiseerde informatie ingediend over de epidemiologische situatie op hun grondgebied in verband met 25 uitbraken van HPAI in pluimveebedrijven in de staten Alaska (1), Colorado (1), Florida (2), Illinois (2), Indiana (1), Missouri (1), New York (2), Oregon (4), Pennsylvania (3), South Dakota (1), Tennessee (3), Utah (1), Virginia (2) en Wisconsin (1), die tussen 12 juli 2022 en 5 april 2023 zijn bevestigd.

(12)

Verder hebben Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ook informatie ingediend over de maatregelen die zij hebben genomen om de verdere verspreiding van HPAI te voorkomen. Naar aanleiding van die uitbraken van die ziekte hebben Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten met name een ruimingsbeleid ingevoerd om de verspreiding van die ziekte te beheersen en te beperken, en hebben zij ook de vereiste reiniging en ontsmetting voltooid na de uitvoering van het ruimingsbeleid in de besmette pluimveebedrijven op hun grondgebied.

(13)

De Commissie heeft de door Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ingediende informatie geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat de uitbraken van HPAI in pluimveebedrijven voorbij zijn en dat er geen risico meer bestaat in verband met de binnenkomst in de Unie van pluimveeproducten uit de gebieden van Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten waaruit de binnenkomst in de Unie van pluimveeproducten als gevolg van die uitbraken was opgeschort.

(14)

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom worden gewijzigd om rekening te houden met de huidige epidemiologische situatie ten aanzien van HPAI in Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

(15)

Rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie in Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ten aanzien van HPAI en het ernstige risico op de insleep ervan in de Unie, moeten de wijzigingen die door deze verordening in de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten worden aangebracht, met spoed in werking treden.

(16)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 mei 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)   PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 379).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 114 van 31.3.2021, blz. 1).


BIJLAGE

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel 1 wordt afdeling B als volgt gewijzigd:

i)

in de vermelding voor Canada wordt de rij voor zone CA-2.158 vervangen door:

CA

Canada

CA-2.158

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.11.2022

16.5.2023”

ii)

in de vermelding voor Canada wordt de rij voor zone CA-2.160 vervangen door:

CA

Canada

CA-2.160

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2022

16.5.2023”

iii)

in de vermelding voor Canada worden de rijen voor de zones CA-2.165 en CA-2.166 vervangen door:

CA

Canada

CA-2.165

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2022

16.5.2023

CA-2.166

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.12.2022

16.5.2023”

iv)

in de vermelding voor Canada worden de rijen voor de zones CA-2.172 en CA-2.173 vervangen door:

CA

Canada

CA-2.172

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.1.2023

16.5.2023

CA-2.173

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.2.2023

16.5.2023”

v)

in de vermelding voor Canada worden de volgende rijen voor de zones CA-2.186 tot en met CA-2.190 toegevoegd na de rij voor zone CA-2.185:

CA

Canada

CA-2.186

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

 

CA-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

 

CA-2.188

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023

 

CA-2.189

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023

 

CA-2.190

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.5.2023”

 

vi)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt de rij voor zone GB-2.297 vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.297

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.3.2023

17.5.2023”

vii)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt de volgende rij voor zone GB-2.303 toegevoegd na de rij voor zone GB-2.302:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.303

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.5.2023”

 

viii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.231 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.7.2022

20.4.2023”

ix)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.233 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.233

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.7.2022

20.4.2023”

x)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.235 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.235

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.7.2022

20.4.2023”

xi)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.311 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.311

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

15.4.2023”

xii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.333 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.333

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.11.2022

20.4.2023”

xiii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.339 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.339

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.11.2022

21.4.2023”

xiv)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.350 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.350

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022

20.4.2023”

xv)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.352 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.352

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.11.2022

24.4.2023”

xvi)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.361 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.361

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2022

24.4.2023”

xvii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.365 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.365

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.11.2022

6.5.2023”

xviii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.375 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.375

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2022

14.5.2023”

xix)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.384 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.384

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.12.2022

20.4.2023”

xx)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor de zones US-2.387 en US-2.388 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.387

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

11.5.2023

US-2.388

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

29.4.2023”

xxi)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.393 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.393

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.12.2022

29.4.2023”

xxii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.395 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.395

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.12.2022

29.4.2023”

xxiii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.402 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.402

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.1.2023

10.5.2023”

xxiv)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.405 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.405

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.1.2023

10.5.2023”

xxv)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.407 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.407

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.2.2023

20.4.2023”

xxvi)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.412 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.412

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.2.2023

20.4.2023”

xxvii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.420 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.420

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.2.2023

24.4.2023”

xxviii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.431 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.431

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.3.2023

20.4.2023”

xxix)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.446 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.446

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.3.2023

28.4.2023”

xxx)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor de zones US-2.449 en US-2.450 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.449

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.3.2023

7.5.2023

US-2.450

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.4.2023

7.5.2023”

b)

deel 2 wordt als volgt gewijzigd:

i)

in de vermelding voor Canada worden de volgende beschrijvingen van de zones CA-2.186 tot en met CA-2.190 toegevoegd na de beschrijving van zone CA-2.185:

“Canada

CA-2.186

Quebec — Latitude 45.71, Longitude –72.71

The municipalities involved are:

3 km PZ: Sainte-Hélène-de-Bagot and Saint-Hugues

10 km SZ: Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Germain de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Hugues, Saint-Liboire, Sait-Nazaire-d’Acton, Saint-Simon-De-Bagot, Saint-Théodore-d’Acton, and Upton

CA-2.187

Quebec — Latitude 45.41, Longitude –73.32

The municipalities involved are:

3 km PZ: Carignan and Saint-Jean-sur-Richelieu

10 km SZ: Brossard, Carignan, Chambly, La Prairie, Richelieu, Saint-Hubert, Saint Jean-sur-Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, and Saint-Philippe

CA-2.188

Quebec — Latitude 45.81, Longitude –72.79

The municipalities involved are:

3 km PZ: Saint-Hughes

10 km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Lanoieville, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Simon-de-Bagot, Clairvaux-de-Bagot and Sainte-Hélène-de-Bagot

CA-2.189

British Columbia — Latitude 49.09, Longitude –122.03

The municipalities involved are:

3 km PZ: Yarrow and Barrowtown

10 km SZ: Kilgard, Lindell, Lindell Beach, Cultus Lake, South Sumas, Greendale and Arnold

CA-2.190

Quebec — Latitude 45.8, Longitude –72.78

The municipalities involved are:

3 km PZ: Saint Hughes

10 km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Guillaume, Saint-Eugène-de Grantham, Sainte-Hélène-de-Bagot, Clarivaux-de-Bagot, Saint-Simon-de-Bagot and Lanoieville”

ii)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt de volgende beschrijving van zone GB-2.303 toegevoegd na de beschrijving van zone GB-2.302:

“United Kingdom

GB-2.303

Near Scunthorpe, North Lincolnshire, Lincolnshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.53 and Long: W0.72”

2)

In bijlage XIV, deel 1, wordt afdeling B als volgt gewijzigd:

i)

in de vermelding voor Canada worden de rijen voor zone CA-2.158 vervangen door:

CA

Canada

CA-2.158

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

25.11.2022

16.5.2023”

ii)

in de vermelding voor Canada worden de rijen voor zone CA-2.160 vervangen door:

CA

Canada

CA-2.160

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

28.11.2022

16.5.2023”

iii)

in de vermelding voor Canada worden de rijen voor de zones CA-2.165 en CA-2.166 vervangen door:

CA

Canada

CA-2.165

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

9.12.2022

16.5.2023

CA-2.166

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

13.12.2022

16.5.2023”

iv)

in de vermelding voor Canada worden de rijen voor de zones CA-2.172 en CA-2.173 vervangen door:

CA

Canada

CA-2.172

POU, RAT

N, P1

 

31.1.2023

16.5.2023

GBM

P1

 

31.1.2023

16.5.2023

CA-2.173

POU, RAT

N, P1

 

2.2.2023

16.5.2023

GBM

P1

 

2.2.2023

16.5.2023”

v)

in de vermelding voor Canada worden de volgende rijen voor de zones CA-2.186 tot en met CA-2.190 toegevoegd na de rij voor zone CA-2.185:

CA

Canada

CA-2.186

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

 

GBM

P1

 

18.4.2023

 

CA-2.187

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

 

GBM

P1

 

18.4.2023

 

CA-2.188

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023

 

GBM

P1

 

28.4.2023

 

CA-2.189

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023

 

GBM

P1

 

28.4.2023

 

CA-2.190

POU, RAT

N, P1

 

6.5.2023

 

GBM

P1

 

6.5.2023”

 

vi)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de rijen voor zone GB-2.297 vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.297

POU, RAT

N, P1

 

31.3.2023

17.5.2023

GBM

P1

 

31.3.2023

17.5.2023”

vii)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de volgende rijen voor zone GB-2.303 toegevoegd na de rij voor zone GB-2.302:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.303

POU, RAT

N, P1

 

16.5.2023

 

GBM

P1

 

16.5.2023”

 

viii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.231 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.231

POU, RAT

N, P1

 

12.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

12.7.2022

20.4.2023”

ix)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.233 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.233

POU, RAT

N, P1

 

15.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

15.7.2022

20.4.2023”

x)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.235 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.235

POU, RAT

N, P1

 

19.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

19.7.2022

20.4.2023”

xi)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.311 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.311

POU, RAT

N, P1

 

14.10.2022

15.4.2023

GBM

P1

 

14.10.2022

15.4.2023”

xii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.333 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.333

POU, RAT

N, P1

 

3.11.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

3.11.2022

20.4.2023”

xiii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.339 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.339

POU, RAT

N, P1

 

7.11.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

7.11.2022

21.4.2023”

xiv)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.350 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.350

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

16.11.2022

20.4.2023”

xv)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.352 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.352

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2022

24.4.2023

GBM

P1

 

22.11.2022

24.4.2023”

xvi)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.361 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.361

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2022

24.4.2023

GBM

P1

 

28.11.2022

24.4.2023”

xvii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.365 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.365

POU, RAT

N, P1

 

30.11.2022

6.5.2023

GBM

P1

 

30.11.2022

6.5.2023”

xviii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.375 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.375

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022

14.4.2023

GBM

P1

 

9.12.2022

14.4.2023”

xix)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.384 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.384

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

13.12.2022

20.4.2023”

xx)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor de zones US-2.387 en US-2.388 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.387

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

11.5.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

11.5.2023

US-2.388

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

29.4.2023”

xxi)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.393 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.393

POU, RAT

N, P1

 

21.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

21.12.2022

29.4.2023”

xxii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.395 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.395

POU, RAT

N, P1

 

28.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

28.12.2022

29.4.2023”

xxiii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.402 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.402

POU, RAT

N, P1

 

19.1.2023

10.5.2023

GBM

P1

 

19.1.2023

10.5.2023”

xxiv)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.405 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.405

POU, RAT

N, P1

 

25.1.2023

10.5.2023

GBM

P1

 

25.1.2023

10.5.2023”

xxv)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.407 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.407

POU, RAT

N, P1

 

1.2.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

1.2.2023

20.4.2023”

xxvi)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.412 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.412

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

8.2.2023

20.4.2023”

xxvii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.420 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.420

POU, RAT

N, P1

 

24.2.2023

24.4.2023

GBM

P1

 

24.2.2023

24.4.2023”

xxviii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.431 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.431

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

6.3.2023

20.4.2023”

xxix)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.446 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.446

POU, RAT

N, P1

 

21.3.2023

28.4.2023

GBM

P1

 

21.3.2023

28.4.2023”

xxx)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor de zones US-2.449 en US-2.450 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.449

POU, RAT

N, P1

 

22.3.2023

7.5.2023

GBM

P1

 

22.3.2023

7.5.2023

US-2.450

POU, RAT

N, P1

 

5.4.2023

7.5.2023

GBM

P1

 

5.4.2023

7.5.2023”


Top