EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0941

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/941 van de Commissie van 2 mei 2023 betreffende ter ondersteuning van Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (Voor de EER relevante tekst)

C/2023/2898

PB L 125 van 11.5.2023, p. 37–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/941/oj

11.5.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 125/37


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2023/941 VAN DE COMMISSIE

van 2 mei 2023

betreffende ter ondersteuning van Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (1), en met name artikel 10, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad (2) worden persoonlijke beschermingsmiddelen die conform zijn met geharmoniseerde normen of delen daarvan, waarvan de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, geacht in overeenstemming te zijn met de in bijlage II bij die verordening beschreven essentiële veiligheids- en gezondheidseisen die door die normen of delen daarvan worden bestreken.

(2)

In Uitvoeringsbesluit C(2020) 7924 van de Commissie (3) verzoekt de Commissie het Europees Comité voor normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (Cenelec) geharmoniseerde normen op te stellen ter ondersteuning van Verordening (EU) 2016/425.

(3)

Op basis van het verzoek in Uitvoeringsbesluit C(2020) 7924 heeft het CEN verschillende nieuwe normen opgesteld en een aantal bestaande geharmoniseerde normen herzien.

(4)

Op basis van Uitvoeringsbesluit C(2020) 7924 heeft het CEN de volgende nieuwe geharmoniseerde normen opgesteld: EN 13138-1:2021 betreffende veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor drijfhulpmiddelen voor zwemles, zoals gecorrigeerd bij EN 13138-1:2021/AC:2022, EN 17520:2021 betreffende vereisten en testmethodes voor draagriemen met zelfzekering, en EN ISO 16321-2:2021 betreffende aanvullende eisen voor beschermers voor lassen en gerelateerde technieken ter ondersteuning van Verordening (EU) 2016/425.

(5)

Op basis van Uitvoeringsbesluit C(2020) 7924 heeft het CEN de geharmoniseerde normen EN 166:2001, EN 169:2002, EN 170:2002, EN 171:2002, EN 172:1994 als gewijzigd bij EN 172:1994/A1:2000 en EN 172:1994/A2:2001, EN 174:2001, EN 379:2003+A1:2009, EN 1731:2006 en EN ISO 20345:2011 herzien. Die herziening heeft geleid tot de vaststelling van de geharmoniseerde normen EN ISO 16321-1:2022 inzake algemene eisen voor oog- en gezichtsbescherming voor beroepsmatig gebruik, EN ISO 16321-3:2022 inzake aanvullende eisen voor oog- en gezichtbeschermingsmiddelen van geweven metaaldraad, EN ISO 18527-1:2022 inzake eisen voor alpineski- en snowboardbrillen en EN ISO 20345:2022 inzake veiligheidsschoeisel.

(6)

Samen met het CEN is de Commissie nagegaan of die door het CEN opgestelde en herziene geharmoniseerde normen voldoen aan het in Uitvoeringsbesluit C(2020) 7924 geformuleerde verzoek.

(7)

De geharmoniseerde normen EN 13138-1:2021, zoals gecorrigeerd bij EN 1318-1:2021/AC:2022, EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021, EN ISO 16321-3:2022, EN 17520:2021, EN ISO 18527-1:2022 en EN ISO 20345:2022 voldoen aan de eisen die zij beogen te bestrijken en die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2016/425. Daarom moeten de referentienummers van die geharmoniseerde normen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(8)

De geharmoniseerde normen EN ISO 16321-2:2021 en EN ISO 16321-3:2022 verwijzen naar een normatieve referentienorm, EN ISO 16321-1:2020, waarvan de datum onjuist is. De referenties van die geharmoniseerde normen moeten daarom met beperkingen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(9)

De referentienummers van de geharmoniseerde normen EN 166:2001, EN 169:2002, EN 170:2002, EN 172:1994 als gewijzigd bij EN 172:1994/A1:2000, en EN 172:1994/A2:2001, EN 174:2001, EN 379:2003+A1:2009, EN 1731:2006 en EN ISO 20345:2011 moeten uit het Publicatieblad van de Europese Unie worden geschrapt, aangezien die normen zijn herzien.

(10)

Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst moet een volledige lijst van de referenties van de geharmoniseerde normen die ter ondersteuning van Verordening (EU) 2016/425 zijn opgesteld en aan de eisen voldoen die ze beogen te bestrijken, in één handeling worden bekendgemaakt. De referenties van de ter ondersteuning van Verordening (EU) 2016/425 opgestelde geharmoniseerde normen zijn momenteel vastgesteld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/668 van de Commissie (4) en mededeling 2018/C 209/03 van de Commissie (5).

(11)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/668 is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. Ter wille van de duidelijkheid en de overzichtelijkheid, en aangezien dat uitvoeringsbesluit verder moet worden gewijzigd, moet dat uitvoeringsbesluit worden vervangen.

(12)

Veel van de referenties van geharmoniseerde normen die bij Mededeling 2018/C 209/03 zijn bekendgemaakt, zijn bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/668 ingetrokken. Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/668 is geregeld dat de resterende referentienummers van geharmoniseerde normen die bij die mededeling zijn bekendgemaakt, worden geschrapt. Ter wille van de duidelijkheid en de overzichtelijkheid moet Mededeling 2018/C 209/03 worden ingetrokken. Om fabrikanten voldoende tijd te geven om hun producten aan de herziene versies van de betrokken normen aan te passen, moet Mededeling 2018/C 209/03 van toepassing blijven tot de datum waarop de referenties van de betrokken geharmoniseerde normen in die mededeling worden ingetrokken.

(13)

Door naleving van een geharmoniseerde norm wordt een vermoeden van conformiteit gevestigd met de overeenkomstige essentiële eisen die in de harmonisatiewetgeving van de Unie zijn opgenomen vanaf de datum van bekendmaking van het referentienummer van deze norm in het Publicatieblad van de Europese Unie. Dit besluit moet derhalve in werking treden op de datum van de bekendmaking ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De referentienummers van de in bijlage I bij dit besluit vermelde geharmoniseerde normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen die zijn opgesteld ter ondersteuning van Verordening (EU) 2016/425, worden hierbij bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/668 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Mededeling 2018/C 209/03 wordt ingetrokken.

Zij blijft evenwel van toepassing voor de referenties van de in bijlage II bij dit besluit vermelde geharmoniseerde normen tot de in die bijlage vastgelegde datum van schrapping van die referenties.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 mei 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.

(2)  Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (PB L 81 van 31.3.2016, blz. 51).

(3)  Commission Implementing Decision C(2020) 7924 of 19 November 2020 on a standardisation request to the European Committee for Standardization and the European Committee for Electrotechnical Standardization as regards personal protective equipment in support of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council (alleen in het Engels, Frans en Duits beschikbaar).

(4)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/668 van de Commissie van 18 mei 2020 betreffende de ter ondersteuning van Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PB L 156 van 19.5.2020, blz. 13).

(5)  Mededeling 2018/C 209/03 van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (PB C 209 van 15.6.2018, blz. 17).


BIJLAGE I

Nr.

Referentienummer van de norm

1.

EN 136:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Volgelaatmaskers — Eisen, beproevingsmethoden, merken

EN 136:1998/AC:2003

2.

EN 137:2006

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijk ademluchttoestel met een volgelaatmasker — Eisen, beproeving en merken

3.

EN 140:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Halfmaskers en kwartmaskers — Eisen, beproevingsmethoden, merken

EN 140:1998/AC:1999

4.

EN 142:2002

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Mondstukgarnituren — Eisen, beproeving, merken

5.

EN 143:2021

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Deeltjesfilters — Eisen, beproeving, merken

6.

EN 144-1:2000

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Afsluiters voor gasflessen — Deel 1: Schroefdraadverbindingen voor aansluiting

EN 144-1:2000/A1:2003

EN 144-1:2000/A2:2005

7.

EN 144-2:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Afsluiters voor gasflessen — Deel 2: Schroefdraadverbindingen voor uitlaataansluitingen

8.

EN 144-3:2003

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Afsluiters voor gasflessen — Deel 3: Uitlaatverbindingen voor Nitrox en zuurstof duikgas

EN 144-3:2003/AC:2003

9.

EN 145:1997

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijk kringloopademhalingstoestel met samengeperste zuurstof of samengeperste zuurstof-stikstof — Eisen, beproeving, merken

EN 145:1997/A1:2000

10.

EN 148-1:1999

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Schroefdraad voor gelaatstukken — Deel 1: Standaardschroefdraadverbinding

11.

EN 148-2:1999

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Schroefdraad voor gelaatstukken — Deel 2: Centrale schroefkoppeling

12.

EN 148-3:1999

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Schroefdraad voor gelaatstukken — Deel 3: Schroefkoppeling M 45 × 3

13.

EN 149:2001+A1:2009

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes — Eisen, beproeving, merken

14.

EN 175:1997

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Middelen voor oog- en gezichtsbescherming tijdens lassen en aanverwante processen

15.

EN 207:2017

Oogbeschermingsuitrusting — Filters en oogbeschermers tegen laserstraling (laser oogbescherming)

16.

EN 208:2009

Oogbescherming — Oogbeschermers voor instelwerkzaamheden aan lasers en lasersystemen (oogbeschermers voor laserinstelling)

17.

EN 250:2014

Ademhalingstoestellen — Onafhankelijke duiktoestellen met gecomprimeerd ademgas — Eisen, beproeven en merken

18.

EN 342:2017

Beschermende kleding — Pakken en kledingstukken voor bescherming tegen kou

19.

EN 343:2019

Beschermende kleding — Bescherming tegen regen

20.

EN 352-1:2020

Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 1: Gehoorkappen

Opmerking: Deze norm vereist geen etikettering met vermelding van het geluidsdempingsniveau op het product. Naleving van deze norm geeft derhalve geen vermoeden van conformiteit met punt 3.5, tweede alinea, van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/425.

21.

EN 352-2:2020

Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 2: Oordoppen

Opmerking: Deze norm vereist geen etikettering met vermelding van het geluidsdempingsniveau op het product. Naleving van deze norm geeft derhalve geen vermoeden van conformiteit met punt 3.5, tweede alinea, van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/425.

22.

EN 352-3:2020

Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 3: Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen

Opmerking: Deze norm vereist geen etikettering met vermelding van het geluidsdempingsniveau op het product. Naleving van deze norm geeft derhalve geen vermoeden van conformiteit met punt 3.5, tweede alinea, van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/425.

23.

EN 352-4:2020

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen — Deel 4: Niveau-afhankelijke gehoorkappen

24.

EN 352-5:2020

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen — Deel 5: Actieve geluidsreducerende oorkappen

25.

EN 352-6:2020

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen — Deel 6: Gehoorkappen met elektrische audio input

26.

EN 352-7:2020

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen — Deel 7: Niveau-afhankelijke oorproppen

27.

EN 352-8:2020

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen — Deel 8: Gehoorkappen met muziekvoorziening

28.

EN 352-9:2020

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen — Deel 9: Oorproppen met veiligheidgerelateerde audio input

29.

EN 352-10:2020

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen — Deel 10: Oorproppen met entertainment audio input

30.

EN 353-1:2014+A1:2017

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Meelopende valbeveiliger met een ankerlijn — Deel 1: Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn

31.

EN 353-2:2002

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Deel 2: Meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn

32.

EN 354:2010

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Veiligheidslijnen

33.

EN 355:2002

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Schokdempers

34.

EN 358:2018

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor werkplekpositionering en ter voorkoming van vallen — Gordels en veiligheidslijnen voor werkplekpositionering of -behoud

35.

EN 360:2002

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Valbeveiligers met automatische lijnspanner

36.

EN 361:2002

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Harnasgordels

37.

EN 362:2004

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Koppelingen

38.

EN 365:2004

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking

EN 365:2004/AC:2006

39.

EN ISO 374-1:2016

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen — Deel 1: Terminologie en prestatie-eisen voor chemische risico’s (ISO 374-1:2016)

40.

EN ISO 374-5:2016

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen — Deel 5: Terminologie en prestatie-eisen voor het risico op micro-organismen (ISO 374-5:2016)

41.

EN 388:2016+A1:2018

Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren

42.

EN 397:2012+A1:2012

Industriële veiligheidshelmen

43.

EN 402:2003

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Door de longen aangestuurde onafhankelijke persluchtademhalingstoestellen met een volgelaatmasker of mondstukgarnituur voor vluchtdoeleinden — Eisen, beproeving, merken

44.

EN 403:2004

Ademhalingsbeschermingsmiddelen voor vluchtdoeleinden — Filtrerende toestellen met kap voor vluchtdoeleinden bij brand — Eisen, beproeving, merken

45.

EN 404:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen voor vluchtdoeleinden — Zelf-redmiddel met filter tegen koolmonoxide — Eisen, beproeving, merken

46.

EN 405:2001+A1:2009

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Filtrerend halfmasker ter bescherming tegen gassen of gassen en stof — Eisen, beproeving, merken

47.

EN 407:2004

Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur)

48.

EN 420:2003+A1:2009

Beschermende handschoenen — Algemene eisen en beproevingsmethoden

49.

EN 421:2010

Beschermende handschoenen tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting

50.

EN 443:2008

Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en andere constructies

51.

EN 469:2020

Beschermende kleding voor de brandweer — Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor brandbestrijding

52.

EN 510:2019

Eisen voor beschermende kleding voor gebruik op plaatsen waar het risico bestaat te worden gegrepen door bewegende delen

53.

EN 511:2006

Beschermende handschoenen tegen koude

54.

EN 564:2014

Bergbeklimmersuitrusting — Hulplijnen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

55.

EN 565:2017

Bergbeklimmersuitrusting — Band — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

56.

EN 566:2017

Bergbeklimmersuitrusting — Lussen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

57.

EN 567:2013

Bergbeklimmersuitrusting — Stijgklemmen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

58.

EN 568:2015

Bergbeklimmersuitrusting — IJshaken — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

59.

EN 569:2007

Bergbeklimmersuitrusting — Pitons — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

60.

EN 659:2003+A1:2008

Beschermende handschoenen voor brandweerlieden

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

61.

EN 795:2012

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Verankeringsvoorzieningen

Waarschuwing: Deze bekendmaking heeft geen betrekking op de uitrusting beschreven in:

type A (verankeringsvoorzieningen die uitgerust zijn met één of meer vaste ankerpunten en waarvoor structurele verankeringen of bevestigingselementen nodig zijn om aan de structuur vast te maken) als bedoeld in de punten 3.2.1, 4.4.1, 5.3;

type C (verankeringsvoorzieningen die zijn uitgerust met horizontale flexibele ankerlijnen) als bedoeld in de punten 3.2.3, 4.4.3 en 5.5;

type D (verankeringsvoorzieningen die zijn uitgerust met horizontale starre ankerlijnen) als bedoeld in de punten 3.2.4, 4.4.4 en 5.6;

eender welke combinatie van bovengenoemde uitrustingen. Ten aanzien van de typen A, C en D heeft deze publicatie geen betrekking op de volgende punten: 4.5, 5.2.2, 6, 7; bijlage A of bijlage ZA. De bovengenoemde uitrusting wordt niet beschouwd als PBM, en dus is er geen vermoeden van overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/425.

62.

EN 812:2012

Industriële stootpetten

63.

EN 813:2008

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Zitgordels

64.

EN 893:2019

Bergbeklimmersuitrusting — Stijgijzers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

65.

EN 943-1:2015+A1:2019

Beschermende kleding tegen gevaarlijke vaste, vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeibare en vaste aerosolen — Deel 1: Prestatie-eisen voor type 1 (gasdichte) chemiepakken

66.

EN 943-2:2019

Beschermende kleding tegen gevaarlijke vaste, vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeibare en vaste aerosolen — Deel 2: Prestatie-eisen voor gasdichte (type 1) beschermende pakken tegen chemicaliën voor reddingsploegen (ET)

67.

EN 958:2017

Bergbeklimmersuitrusting — Energieabsorptiegsystemen voor gebruik op “klettersteig” — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

68.

EN 966:2012+A1:2012

Helmen voor luchtsporten

69.

EN 1073-1:2016+A1:2018

Beschermende kleding tegen in de lucht zwevende deeltjes inclusief radioactieve besmetting — Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor perslucht geventileerde beschermende kleding voor bescherming van het lichaam en de luchtwegen

70.

EN 1073-2:2002

Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting — Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden voor niet-geventileerde beschermende kleding tegen radioactieve besmetting door vaste deeltjes

71.

EN 1077:2007

Helmen voor alpineskiërs en snowboarders

72.

EN 1078:2012+A1:2012

Helmen voor fietsers en voor gebruikers van skateboards en rolschaatsen

73.

EN 1080:2013

Veiligheidshelmen voor jonge kinderen

74.

EN 1082-1:1996

Beschermende kleding — Handschoenen en armkappen tegen snij- en steekverwondingen door handmessen — Deel 1: Handschoenen en armkappen van metaalringen

75.

EN 1082-2:2000

Beschermende kleding — Handschoenen en armkappen tegen snij- en steekverwondingen door handmessen — Deel 2: Handschoenen en armkappen gemaakt van ander materiaal dan metaalringen

76.

EN 1146:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijke ademluchttoestellen met een kap voor vluchtdoeleinden — Eisen, beproeving en merken

77.

EN 1149-5:2018

Beschermende kleding — Elektrostatische eigenschappen — Deel 5: Materiaalprestatie en ontwerpeisen

78.

EN 1385:2012

Helmen voor kanovaren en wild-watersporten

79.

EN 1486:2007

Beschermende kleding voor brandweerlieden — Beproevingsmethoden en eisen voor reflecterende kleding voor gespecialiseerde brandbestrijding

80.

EN 1497:2007

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Reddingsgordels

81.

EN 1827:1999+A1:2009

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Halfmaskers zonder inademventiel en met deelbare filters ter bescherming tegen gas of gas en deeltjes of tegen alleen deeltjes — Eisen, beproeving, merken

82.

EN 1891:1998

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Kernmanteltouwen met geringe rek

83.

EN 1938:2010

Oogbescherming — Beschermende brillen voor gebruikers van motor- en bromfietsen

84.

EN ISO 10819:2013

Mechanische trillingen en schok — Hand-armtrillingen — Methode voor het meten en beoordelen van de overdraagbaarheid van trillingen door handschoenen ter plaatse van de handpalm (ISO 10819:2013)

EN ISO 10819:2013/A1:2019

85.

EN ISO 10862:2009

Kleine vaartuigen — Snel vrijgavesysteem voor de trapezeharnas (ISO 10862:2009)

86.

EN ISO 11393-2:2019

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 2: Beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor beenbeschermers (ISO 11393-2:2018)

87.

EN ISO 11393-4:2019

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 4: Beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor beschermende handschoenen (ISO 11393-4:2018)

88.

EN ISO 11393-5:2019

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 5: Beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor beenkappen (ISO 11393-5:2018)

89.

EN ISO 11393-6:2019

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 6: Beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor beschermers voor het bovenlichaam (ISO 11393-6:2018)

90.

EN 12021:2014

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Ademgas voor ademhalingstoestellen

91.

EN 12083:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Niet op de ademluchtaansluiting gemonteerde filters — Deeltjesfilters, gasfilters en gecombineerde filters — Eisen, beproeving, merken

EN 12083:1998/AC:2000

92.

EN 12270:2013

Bergklimmersuitrusting — Klampen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

93.

EN 12275:2013

Bergbeklimmersuitrusting — Verbindingsstukken — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

94.

EN 12276:2013

Bergklimmersuitrusting — Wrijvingsankers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

95.

EN 12277:2015+A1:2018

Bergklimmersuitrusting — Harnasgordels — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

96.

EN 12278:2007

Bergbeklimmersuitrusting — Katrollen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

97.

EN ISO 12312-1:2013

Oog- en gezichtsbescherming — Zonnebrillen en daarmee samenhangende oogproducten — Deel 1: Zonnebrillen voor algemeen gebruik (ISO 12312-1:2013)

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

98.

EN ISO 12312-2:2015

Oog- en gezichtsbescherming — Zonnebrillen en daarmee samenhangende oogproducten — Deel 2: Filters voor directe observatie van de zon (ISO 12312-2:2015)

99.

EN ISO 12401:2009

Kleine vaartuigen — Veiligheidsgordel en veiligheidslijn — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 12401:2009)

100.

EN ISO 12402-2:2020

Persoonlijke drijflichamen — Deel 2: Reddingsvesten, prestatieniveau 275 — Veiligheidseisen (ISO 12402-2:2020)

Opmerking:

De toepassing van bepaling 5.6 van deze norm vestigt geen vermoeden van conformiteit met de fundamentele gezondheids- en veiligheidseis van punt 1.1.1 van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/425.

De toepassing van de bepalingen 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 en 5.6.1.11 van deze norm vestigt geen vermoeden van conformiteit met de fundamentele gezondheids- en veiligheidseis van punt 1.2.1 van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/425.

De toepassing van de bepalingen 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 en 5.7 van deze norm vestigt geen vermoeden van conformiteit met de fundamentele gezondheids- en veiligheidseis van punt 3.4 van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/425.

101.

EN ISO 12402-3:2020

Persoonlijke drijflichamen — Deel 3: Reddingsvesten, prestatieniveau 150 — Veiligheidseisen (ISO 12402-3:2020)

Opmerking:

De toepassing van bepaling 5.6 van deze norm vestigt geen vermoeden van conformiteit met de fundamentele gezondheids- en veiligheidseis van punt 1.1.1 van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/425.

De toepassing van de bepalingen 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 en 5.6.1.11 van deze norm vestigt geen vermoeden van conformiteit met de fundamentele gezondheids- en veiligheidseis van punt 1.2.1 van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/425.

De toepassing van de bepalingen 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 en 5.7 van deze norm vestigt geen vermoeden van conformiteit met de fundamentele gezondheids- en veiligheidseis van punt 3.4 van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/425.

102.

EN ISO 12402-4:2020

Persoonlijke drijflichamen — Deel 4: Reddingsvesten, prestatieniveau 100 — Veiligheidseisen (ISO 12402-4:2020)

Opmerking:

De toepassing van bepaling 5.6 van deze norm vestigt geen vermoeden van conformiteit met de fundamentele gezondheids- en veiligheidseis van punt 1.1.1 van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/425.

De toepassing van de bepalingen 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 en 5.6.1.11 van deze norm vestigt geen vermoeden van conformiteit met de fundamentele gezondheids- en veiligheidseis van punt 1.2.1 van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/425.

De toepassing van de bepalingen 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 en 5.7 van deze norm vestigt geen vermoeden van conformiteit met de fundamentele gezondheids- en veiligheidseis van punt 3.4 van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/425.

103.

EN ISO 12402-5:2020

Persoonlijke drijflichamen — Deel 5: Reddingsvesten (niveau 50) — Veiligheidseisen (ISO 12402-5:2020)

104.

EN ISO 12402-6:2020

Persoonlijke drijflichamen — Deel 6: Redding- en zwemvesten voor bijzondere doeleinden — Veiligheidseisen en aanvullende beproevingsmethoden (ISO 12402-6:2020)

105.

EN ISO 12402-8:2020

Persoonlijke drijflichamen — Deel 8: Toebehoren — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 12402-8:2020)

106.

EN 12477:2001

Beschermende handschoenen voor lassers

EN 12477:2001/A1:2005

107.

EN 12492:2012

Bergbeklimmersuitrusting — Helmen voor bergbeklimmers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

108.

EN 12841:2006

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Systemen ten behoeve van werkzaamheden met een geborgde lijn — Instelapparaat voor lijnen

109.

EN 12941:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Aangedreven filters gecombineerd met een helm of een kap — Eisen, beproeving, merken

EN 12941:1998/A1:2003

EN 12941:1998/A2:2008

110.

EN 12942:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Aangedreven filters gecombineerd met volgelaatmaskers, halfgelaatmaskers of kwartgelaatmaskers — Eisen, beproeving, merken

EN 12942:1998/A1:2002

EN 12942:1998/A2:2008

111.

EN 13034:2005+A1:2009

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën — Prestatie-eisen voor beschermende kleding tegen chemicaliën die beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën biedt (type 6 en type PB [6] uitrusting)

112.

EN 13061:2009

Beschermende kleding — Scheenbeschermers voor voetbalspelers — Eisen en beproevingsmethoden

113.

EN 13138-1:2021

Zwemvesten voor zwemles — Deel 1: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor zwemvesten die moeten worden gedragen

EN 13138-1:2021/AC:2022

114.

EN 13158:2018

Beschermende kleding — Beschermende jassen, lichaams- en schouderbeschermers voor de paardensport, voor ruiters en voor diegene die met paarden werken — Eisen en beproevingsmethoden

115.

EN 13178:2000

Persoonlijke oogbescherming — Oogbeschermers voor gebruikers van sneeuwscooters

116.

EN 13277-1:2000

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 1: Algemene eisen en beproevingsmethoden

117.

EN 13277-2:2000

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 2: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor wreefbeschermers, scheenbeschermers en onderarmbeschermers

118.

EN 13277-3:2013

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 3: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor rompbeschermers

119.

EN 13277-4:2001

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 4: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor hoofdbeschermers

EN 13277-4:2001/A1:2007

120.

EN 13277-5:2002

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 5: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor genitale en buikbeschermers

121.

EN 13277-6:2003

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 6: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor borstbeschermers voor vrouwen

122.

EN 13277-7:2009

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 7: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor hand- en voetbeschermers

123.

EN 13277-8:2017

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 8: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor gezichtbeschermers voor karate

124.

EN 13484:2012

Helmen voor gebruikers van rodelsleeën

125.

EN 13546:2002+A1:2007

Beschermende kleding — Hand-, arm-, borst, buik-, been-, voet- en genitale beschermers voor veldhockey keepers, en beenbeschermers voor veldspelers — Eisen en beproevingsmethoden

126.

EN 13567:2002+A1:2007

Beschermende kleding — Hand-, arm-, buik-, been-, genitale en gezichtbeschermers voor schermers — Eisen en beproevingsmethoden

127.

EN 13594:2015

Beschermende handschoenen voor beroepsmatige motorrijders — Eisen en beproevingsmethoden

128.

EN 13634:2017

Beschermende schoeisel voor motorrijders — Eisen en beproevingsmethoden

129.

EN ISO 13688:2013

Beschermende kleding — Algemene eisen (ISO 13688:2013)

EN ISO 13688:2013/A1:2021

130.

EN 13781:2012

Veiligheidshelmen voor bestuurders en passagiers van sneeuwscooters en bobsleeën

131.

EN 13794:2002

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijke kringloopademhalingstoestellen voor vluchtdoeleinden — Eisen, beproeving, merken

132.

EN 13832-2:2018

Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën — Deel 2: Eisen voor beperkt contact met chemicaliën

133.

EN 13832-3:2018

Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën — Deel 3: Eisen voor langdurig contact met chemicaliën

134.

EN 13949:2003

Ademhalingstoestellen — Onafhankelijke duiktoestellen met gecomprimeerde Nitrox — Eisen, beproevingsmethoden, merken

135.

EN ISO 13982-1:2004

Beschermende kleding voor gebruik tegen uit vaste deeltjes bestaande chemicaliën — Deel 1: Prestatie-eisen voor tegen chemicaliën beschermende kleding die het volledige lichaam beschermt tegen door de lucht verspreide vaste deeltjes bestaande chemicaliën (type 5 kleding) (ISO 13982-1:2004)

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

136.

EN ISO 13998:2003

Beschermende kleding — Schorten, broeken en vesten voor de bescherming tegen snij- en steekverwondingen door handmessen (ISO 13998:2003)

137.

EN 14021:2003

Beschermkappen tegen stenen voor motorcrossen geschikt voor bescherming van rijders tegen stenen en puin — Eisen en beproevingsmethoden

138.

EN 14052:2012+A1:2012

Industriële helmen met een hoog beschermingsniveau

139.

EN 14058:2017

Beschermende kleding — Kledingstukken voor bescherming tegen een koele omgeving

140.

EN 14120:2003+A1:2007

Beschermende kleding — Pols-, handpalm-, knie en elleboogbeschermers voor gebruiken van rolsportmaterieel — Eisen en beproevingsmethoden

141.

EN 14126:2003

Beschermende kleding — Prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende kleding tegen besmettelijke agentia

EN 14126:2003/AC:2004

142.

EN 14143:2013

Ademhalingstoestellen — Onafhankelijke duikapparatuur met gesloten kringloopsysteem

143.

EN 14225-1:2017

Duikpakken — Deel 1: Wetsuits — Eisen en beproevingsmethoden

144.

EN 14225-2:2017

Duikpakken — Deel 2: Drysuits — Eisen en beproevingsmethoden

145.

EN 14225-3:2017

Duikpakken — Deel 3: Actief verwarmde of gekoelde pakken en onderdelen — Eisen en beproevingsmethoden

146.

EN 14328:2005

Beschermende kleding — Handschoenen en armkappen ter bescherming tegen snijverwondingen door aangedreven messen — Eisen en beproevingsmethoden

147.

EN 14387:2004+A1:2008

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Gasfilter(s) en combinatiefilter(s) — Eisen, beproeving, merken

148.

EN 14435:2004

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijk ademluchttoestel (open-circuit) met een halfmasker ontworpen om te worden gebruikt bij overdruk — Eisen, beproeving en merken

149.

EN 14458:2018

Persoonlijke oogbescherming — Hoogwaardige vizieren uitsluitend voor gebruik in combinatie met veiligheidshelmen

150.

EN ISO 14460:1999

Beschermende kleding voor autocoureurs — Prestatie-eisen en beproevingsmethoden (ISO 14460:1999)

EN ISO 14460:1999/AC:1999

EN ISO 14460:1999/A1:2002

151.

EN 14529:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijk ademluchttoestel (open circuit) met een halfmasker ontworpen als overdruklong-automaat uitsluitend voor vluchtdoeleinden

152.

EN 14593-1:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Slangentoestel voorzien van een ademhalingsautomaat — Deel 1: Toestel met een volgelaatmasker — Eisen, beproeving en merken

153.

EN 14594:2018

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Slangentoestel geschikt voor continu stromende samengeperste ademlucht — Eisen, beproeving, merken

154.

EN 14605:2005+A1:2009

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën — Prestatie-eisen voor kleding met vloeistofdichte (type 3) of spraydichte (type 4) verbindingen, inclusief onderdelen die bescherming bieden tegen afzonderlijke delen van het lichaam (typen PB [3] en PB [4])

155.

EN ISO 14877:2002

Beschermende kleding voor straalwerkzaamheden met korrelvormige schuurmaterialen (ISO 14877:2002)

156.

EN ISO 15027-1:2012

Beschermende kleding tegen onderkoeling in water — Deel 1: Pakken om continu te dragen, inclusief veiligheidseisen (ISO 15027-1:2012)

157.

EN ISO 15027-2:2012

Beschermende kleding tegen onderkoeling in water — Deel 2: Bescherming tegen onderkoeling bij drenkelingen, inclusief veiligheidseisen (ISO 15027-2:2012)

158.

EN 15090:2012

Schoeisel voor brandweerlieden

159.

EN 15151-1:2012

Bergbeklimmersuitrusting — Reminrichtingen — Deel 1: Reminrichtingen met vergrendeling, veiligheidseisen en beproevingsmethoden

160.

EN 15333-1:2008

Ademhalingstoestellen — Duikgassysteem dat naar behoefte ademgas toevoert van de oppervlakte

EN 15333-1:2008/AC:2009

161.

EN 15333-2:2009

Ademhalingstoestellen — Duikgassysteem dat naar behoefte ademgas toevoert van de oppervlakte — Deel 2: Vrije toevoer apparatuur

162.

EN 15613:2008

Knie- en elleboogbeschermers voor zaalsporten — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

163.

EN 16027:2011

Beschermende kleding — Handschoenen met beschermend effect voor voetbalkeepers

164.

EN ISO 16321-1:2022

Oog- en gezichtsbescherming voor beroepsmatig gebruik — Deel 1: Algemene eisen (ISO 16321-1:2021)

165.

EN ISO 16321-2:2021

Oog- en gezichtsbescherming voor beroepsmatig gebruik — Deel 2: Aanvullende eisen voor beschermers voor lassen en gerelateerde technieken (ISO 16321-2:2021)

Opmerking: Deze norm verwijst naar de normatieve referentie EN ISO 16321-1:2020, waarvan de datum onjuist is. In plaats daarvan wordt dit gelezen als EN ISO 16321-1:2022.

166.

EN ISO 16321-3:2022

Oog- en gezichtsbescherming voor beroepsmatig gebruik — Deel 3: Aanvullende eisen voor mesh beschermers (ISO 16321-3:2021)

Opmerking: Deze norm verwijst naar de normatieve referentie EN ISO 16321-1:2020, waarvan de datum onjuist is. In plaats daarvan wordt dit gelezen als EN ISO 16321-1:2022.

167.

EN 16350:2014

Beschermende handschoenen voor elektrostatische risico’s

168.

EN 16473:2014

Helmen voor brandweerlieden — Helmen voor technische hulpverlening

169.

EN 16716:2017

Bergbeklimmersuitrusting — Lawine airbagsystemen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

170.

EN 17092-2:2020

Beschermende kleding voor motorrijders — Deel 2: Klasse AAA heavy-duty beschermende kleding — Eisen

171.

EN 17092-3:2020

Beschermende kleding voor motorrijders — Deel 3: Klasse AA medium-duty beschermende kleding — Eisen

172.

EN 17092-4:2020

Beschermende kleding voor motorrijders — Deel 4: Klasse A light-duty beschermende kleding — Eisen

173.

EN 17092-5:2020

Beschermende kleding voor motorrijders — Deel 5: Klasse B light-duty beschermende kleding — Eisen

174.

EN 17092-6:2020

Beschermende kleding voor motorrijders — Deel 6: Klasse C samengestelde uitrusting — Eisen

175.

EN 17109:2020

Touwbanen — Persoonlijke veiligheidssystemen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

176.

EN ISO 17249:2013

Veiligheidsschoeisel ter bescherming tegen verwonding door kettingzagen (ISO 17249:2013)

EN ISO 17249:2013/AC:2014

177.

EN 17353:2020

Waarschuwingskleding voor niet-professioneel gebruik — Beproevingsmethoden en eisen

178.

EN 17520:2021

Bergbeklimmersuitrusting — Draagriemen met zelfzekering — Vereisten en testmethodes

179.

EN ISO 18527-1:2022

Oog- en gezichtsbescherming voor sport — Deel 1: Eisen voor alpineski en snowboard brillen (ISO 18527-1:2021)

180.

EN ISO 18527-2:2021

Oog- en gezichtsbescherming voor sport — Deel 2: Eisen voor oogbescherming voor squash, racketball en squash 57 (ISO 18527-2:2021)

181.

EN ISO 20320:2020

Beschermende kleding voor gebruik bij snowboarden — Polsbeschermers — Eisen en beproevingsmethoden (ISO 20320: 2020)

182.

EN ISO 20345:2022

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Veiligheidsschoeisel (ISO 20345: 2021)

183.

EN ISO 20346:2014

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Beschermend schoeisel (ISO 20346:2014)

184.

EN ISO 20347:2012

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Werkschoenen (ISO 20347:2012)

185.

EN ISO 20349-1:2017

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Schoeisel ter bescherming tegen risico’s in gieterijen en bij lassen — Deel 1: Eisen en beproevingsmethode ter bescherming van risico’s in gieterijen (ISO 20349-1:2017)

EN ISO 20349-1:2017/A1:2020

186.

EN ISO 20349-2:2017

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Schoeisel ter bescherming tegen risico’s in gieterijen en bij lassen — Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden tegen risico’s bij lassen en verwante processen (ISO 20349-2:2017)

EN ISO 20349-2:2017/A1:2020

187.

EN ISO 20471:2013

Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid — Beproevingsmethoden en eisen (ISO 20471:2013, gecorrigeerde versie 2013-06-01)

EN ISO 20471:2013/A1:2016

188.

EN ISO 27065:2017

Beschermende kleding — Prestatie-eisen voor beschermende kleding gedragen door personen die machines bedienen voor het aanbrengen van pesticiden (ISO 27065:2017)

EN ISO 27065:2017/A1:2019

189.

EN 50321-1:2018

Werken onder spanning — Schoeisel voor elektrische bescherming — Isolerend schoeisel en overlaarzen

EN 50321-1:2018/AC:2018-08

190.

EN 61482-2:2020

Werken onder spanning — Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische boog — Deel 2: Eisen (IEC 61482-2: 2018, gewijzigd)


BIJLAGE II

Nr.

Referentienummer van de norm

Datum van schrapping

1

EN 143:2000

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Deeltjesfilters — Eisen, beproeving, merken

EN 143:2000/AC:2005

EN 143:2000/A1:2006

9.6.2024

2

EN 166:2001

Oogbescherming — Specificaties

11.11.2024

3

EN 169:2002

Oogbescherming — Filters voor lassen en verwante technieken — Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik

11.11.2024

4

EN 170:2002

Oogbescherming — Ultravioletfilters — Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik

11.11.2024

5

EN 172:1994

Oogbescherming — Zonlichtfilters voor industrieel gebruik

EN 172:1994/A1:2000

EN 172:1994/A2:2001

11.11.2024

6

EN 174:2001

Oogbescherming — Skibrillen voor alpineskiën

11.11.2024

7

EN 352-1:2002

Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 1: Gehoorkappen

21.7.2024

8

EN 352-2:2002

Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 2: Oorproppen

21.7.2024

9

EN 352-3:2002

Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 3: Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen

21.7.2024

10

EN 352-4:2001

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 4: Niveau-afhankelijke gehoorkappen

EN 352-4:2001/A1:2005

21.7.2024

11

EN 352-5:2002

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 5: Actieve geluidsreducerende oorkappen

EN 352-5:2002/A1:2005

21.7.2024

12

EN 352-6:2002

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 6: Gehoorkappen met elektrische audio input

21.7.2024

13

EN 352-7:2002

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 7: Niveau-afhankelijke oorproppen

21.7.2024

14

EN 352-8:2008

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 8: Gehoorkappen met muziekvoorziening

21.7.2024

15

EN 379:2003+A1:2009

Oogbescherming — Automatische lasfilters

11.11.2024

16

EN 1731:2006

Persoonlijke oogbescherming — Oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen van geweven metaaldraad

11.11.2024

17

EN ISO 13688:2013

Beschermende kleding — Algemene eisen (ISO 13688:2013)

9.6.2024

18

EN ISO 20345:2011

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Veiligsheidsschoeisel (ISO 20345:2011)

11.11.2024


Top