EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0158

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/158 van de Commissie van 23 januari 2023 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 wat betreft bepaalde voor opplant bestemde planten van Prunus domestica en Prunus cerasifera van oorsprong uit Oekraïne

C/2023/365

OJ L 22, 24.1.2023, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/158/oj

24.1.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 22/15


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/158 VAN DE COMMISSIE

van 23 januari 2023

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 wat betreft bepaalde voor opplant bestemde planten van Prunus domestica en Prunus cerasifera van oorsprong uit Oekraïne

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (1), en met name artikel 42, lid 4, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie (2) bevat een lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen met een hoog risico, die op basis van een voorlopige risicobeoordeling is vastgesteld.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2018 van de Commissie (3) bevat specifieke regels voor de procedure die moet worden gevolgd bij de uitvoering van de in artikel 42, lid 4, van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde risicobeoordeling van planten, plantaardige producten of andere materialen met een hoog risico.

(3)

Op basis van een voorlopige risicobeoordeling zijn 34 geslachten en één soort van voor opplant bestemde planten, afkomstig uit alle derde landen, waaronder het geslacht Prunus L., als planten met een hoog risico opgenomen in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019.

(4)

Op 18 oktober 2019 heeft Oekraïne bij de Commissie een verzoek ingediend om op onderstammen van Prunus cerasifera geënte, voor opplant bestemde planten van Prunus domestica, met naakte wortels, in rusttoestand en zonder blad naar de Unie uit te voeren. Bij dat verzoek was het relevante technische dossier gevoegd.

(5)

Op 17 mei 2022 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een wetenschappelijk advies uitgebracht over de risicobeoordeling van het handelsartikel voor uit Oekraïne afkomstige voor opplant bestemde planten van de soort Prunus domestica (4). De EFSA heeft vastgesteld dat Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Erwinia amylovora en Xanthomonas arboricola pv. pruni plaagorganismen zijn die relevant zijn voor die voor opplant bestemde planten, en heeft de in het dossier beschreven risicobeperkende maatregelen beoordeeld en de kans ingeschat dat het handelsartikel vrij zou zijn van die plaagorganismen.

(6)

Lopholeucaspis japonica is in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie opgenomen als EU-quarantaineorganisme (5). Erwinia amylovora en Xanthomonas arboricola pv. prun zijn in bijlage III en bijlage IV bij die verordening opgenomen als ZP-quarantaineorganisme respectievelijk een door de EU gereguleerd niet-quarantaineorganisme.

(7)

Eotetranychus prunicola is nog niet in de lijst van EU-quarantaineorganismen opgenomen. Op basis van het door de lidstaten verstrekte bewijsmateriaal blijkt het effect van dat plaagorganisme op zijn waardplanten in de Unie echter niet significant. Om die reden zijn met betrekking tot dat plaagorganisme geen invoervoorschriften nodig.

(8)

Op grond van dat advies wordt het fytosanitaire risico van het binnenbrengen in de Unie van op onderstammen van Prunus cerasifera geënte, voor opplant bestemde planten van Prunus domestica, met naakte wortels, in rusttoestand en zonder blad, van oorsprong uit Oekraïne, aanvaardbaar geacht, mits aan de respectieve invoervoorschriften van bijlage VII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 wordt voldaan.

(9)

Daarom is het passend dat op onderstammen van Prunus cerasifera geënte, voor opplant bestemde planten van Prunus domestica, met naakte wortels, in rusttoestand en zonder blad, van oorsprong uit Oekraïne, niet langer als planten met een hoog risico worden beschouwd.

(10)

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

Om te voldoen aan de verplichtingen van de Unie die uit de Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen van de Wereldhandelsorganisatie (6) voortvloeien, moet de invoer van die handelsartikelen zo snel mogelijk worden hervat. Deze verordening moet dan ook in werking treden op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie van 18 december 2018 tot vaststelling van een voorlopige lijst van planten, plantaardige producten of andere materialen met een hoog risico in de zin van artikel 42 van Verordening (EU) 2016/2031 en een lijst van planten waarvoor geen fytosanitair certificaat is vereist voor het binnenbrengen in de Unie in de zin van artikel 73 van die Verordening (PB L 323 van 19.12.2018, blz. 10).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2018 van de Commissie van 18 december 2018 tot vaststelling van specifieke regels voor de te volgen procedure bij de uitvoering van de risicobeoordeling van planten, plantaardige producten of andere materialen met een hoog risico in de zin van artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 323 van 19.12.2018, blz. 7).

(4)  EFSA Panel voor de gezondheid van gewassen, 2022. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Prunus domestica plants from Ukraine. EFSA Journal 2022;20(6):7391, 76 blz. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie (PB L 319 van 10.12.2019, blz. 1).

(6)  PB L 336 van 23.12.1994, blz. 40.


BIJLAGE

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019

In punt 1 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 wordt in de tweede kolom van de tabel (“Omschrijving”) de tekst in de vermelding voor Prunus L. vervangen door:

Prunus L., met uitzondering van op onderstammen van Prunus cerasifera geënte, voor opplant bestemde planten van Prunus domestica, met naakte wortels, in rusttoestand en zonder blad van oorsprong uit Oekraïne”.


Top