EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0005

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/5 van de Commissie van 3 januari 2023 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) als nieuw voedingsmiddel en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 (Voor de EER relevante tekst)

C/2023/6

OJ L 2, 4.1.2023, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/5/oj

4.1.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 2/9


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/5 VAN DE COMMISSIE

van 3 januari 2023

tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) als nieuw voedingsmiddel en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie (1), en met name artikel 12,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2015/2283 is vastgesteld dat alleen nieuwe voedingsmiddelen die zijn toegelaten en in de Unielijst zijn opgenomen, in de Unie in de handel mogen worden gebracht.

(2)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) 2015/2283 is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (2) een Unielijst van toegelaten nieuwe voedingsmiddelen vastgesteld.

(3)

Op 24 juli 2019 heeft de onderneming Cricket One Co. Ltd (“de aanvrager”) overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) 2015/2283 bij de Commissie een aanvraag ingediend om gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) als nieuw voedingsmiddel in de Unie in de handel te brengen. De aanvraag betrof het gebruik van gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit hele Acheta domesticus (huiskrekel) in meergranenbrood en -broodjes, crackers en soepstengels, graanrepen, droge voormengsels voor gebakken producten, koekjes, droge gevulde en niet-gevulde producten op basis van pasta, sauzen, verwerkte aardappelproducten, gerechten op basis van peulvruchten of groenten, pizza’s, producten op basis van pasta, weipoeder, vleesvervangers, soepen en geconcentreerde soepen of soeppoeders, snacks op basis van maïsmeel, bierachtige dranken, chocoladesnoepgoed, noten en oliehoudende zaden, andere snacks dan chips en vleesbereidingen, bestemd voor de algemene bevolking.

(4)

Op 24 juli 2019 heeft de aanvrager de Commissie ook verzocht om bescherming van de door eigendomsrechten beschermde wetenschappelijke studies en gegevens die ter staving van de aanvraag waren ingediend, te weten een gedetailleerde beschrijving van het productieproces (3), de resultaten van samenstellingsanalysen (4), de analytische gegevens over contaminanten (5), de resultaten van de stabiliteitsonderzoeken (6), de analytische gegevens over microbiologische parameters (7) en de resultaten van de onderzoeken naar de verteerbaarheid van eiwitten (8).

(5)

Op 8 juli 2020 heeft de Commissie de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) verzocht om gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) als nieuw voedingsmiddel te beoordelen.

(6)

Op 23 maart 2022 heeft de EFSA overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) 2015/2283 haar wetenschappelijk advies uitgebracht over de veiligheid van gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit hele Acheta domesticus (huiskrekel) als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 (Safety of partially defatted whole Acheta domesticus (house cricket) powder as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283) (9).

(7)

In haar wetenschappelijk advies heeft de EFSA geconcludeerd dat gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden en bij de voorgestelde gebruiksconcentraties veilig is. Daarom is er op grond van dat wetenschappelijke advies voldoende reden om aan te nemen dat gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) bij gebruik in meergranenbrood en -broodjes, crackers en soepstengels, graanrepen, droge voormengsels voor gebakken producten, koekjes, droge gevulde en niet-gevulde producten op basis van pasta, sauzen, verwerkte aardappelproducten, gerechten op basis van peulvruchten of groenten, pizza’s, producten op basis van pasta, weipoeder, vleesvervangers, soepen en geconcentreerde soepen of soeppoeders, snacks op basis van maïsmeel, bierachtige dranken, chocoladesnoepgoed, noten en oliehoudende zaden, andere snacks dan chips en vleesbereidingen, bestemd voor de algemene bevolking, voldoet aan de voorwaarden voor het in de handel brengen ervan overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2015/2283.

(8)

Op basis van beperkt gepubliceerd bewijsmateriaal over voedselallergie die samenhangt met insecten in het algemeen, waarin een twijfelachtig verband tussen het eten van Acheta domesticus en een aantal anafylactische reacties werd aangetoond, en op basis van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat Acheta domesticus een aantal potentieel allergene eiwitten bevat, heeft de EFSA in het advies geconcludeerd dat de consumptie van dit nieuwe voedingsmiddel sensibilisatie voor eiwitten van Acheta domesticus kan veroorzaken. De EFSA heeft aanbevolen om de allergeniciteit van Acheta domesticus verder te onderzoeken.

(9)

Om aan de aanbeveling van de EFSA gevolg te geven, bekijkt de Commissie momenteel hoe het nodige onderzoek naar de allergeniciteit van Acheta domesticus kan worden verricht. Totdat de door het onderzoek gegenereerde gegevens door de EFSA zijn beoordeeld, en aangezien tot op heden het bewijs van een rechtstreeks verband tussen het eten van Acheta domesticus en gevallen van primaire sensibilisatie en allergieën niet eenduidig is, is de Commissie van mening dat er in de Unielijst van toegelaten nieuwe voedingsmiddelen geen specifieke etiketteringsvoorschriften hoeven te worden opgenomen met betrekking tot de mogelijkheid dat Acheta domesticus primaire sensibilisatie veroorzaakt.

(10)

De EFSA heeft in haar advies ook aangegeven dat de consumptie van gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) mogelijk allergische reacties veroorzaakt bij mensen die allergisch zijn voor schaaldieren, weekdieren en huismijten. Bovendien heeft de EFSA opgemerkt dat extra allergenen in het nieuwe voedingsmiddel kunnen terechtkomen als die allergenen aanwezig zijn in het substraat dat aan insecten wordt toegediend. Het is daarom passend dat levensmiddelen die gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) bevatten, naar behoren worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) 2015/2283.

(11)

De EFSA heeft in haar wetenschappelijk advies eveneens opgemerkt dat haar conclusie over de veiligheid van gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) was gebaseerd op de wetenschappelijke studies en gegevens over de gedetailleerde beschrijving van het productieproces, de resultaten van samenstellingsanalysen, de analytische gegevens over contaminanten, de resultaten van de stabiliteitsonderzoeken, de analytische gegevens over microbiologische parameters en de resultaten van de onderzoeken naar de verteerbaarheid van eiwitten, zonder welke zij het nieuwe voedingsmiddel niet had kunnen beoordelen en niet tot haar conclusie had kunnen komen.

(12)

De Commissie heeft de aanvrager verzocht de rechtvaardiging voor zijn verzoek om gegevensbescherming voor die wetenschappelijke studies en gegevens nader toe te lichten en zijn claim op het exclusieve recht om naar die studies en gegevens te verwijzen overeenkomstig artikel 26, lid 2, punt b), van Verordening (EU) 2015/2283, te verduidelijken.

(13)

De aanvrager heeft verklaard dat hij op het moment waarop hij de aanvraag indiende, naar nationaal recht de exclusieve eigendomsrechten bezat om naar de wetenschappelijke studies en gegevens over de gedetailleerde beschrijving van het productieproces, de resultaten van samenstellingsanalysen, de analytische gegevens over contaminanten, de resultaten van de stabiliteitsonderzoeken, de analytische gegevens over microbiologische parameters en de resultaten van de onderzoeken naar de verteerbaarheid van eiwitten te verwijzen, en dat derden geen rechtmatige toegang tot die gegevens en studies kunnen hebben, er geen rechtmatig gebruik van kunnen maken noch er rechtmatig naar mogen verwijzen.

(14)

De Commissie heeft alle door de aanvrager ingediende informatie beoordeeld en heeft geoordeeld dat de vervulling van de voorschriften van artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) 2015/2283 voldoende is onderbouwd. Derhalve moeten de wetenschappelijke studies en gegevens over de gedetailleerde beschrijving van het productieproces, de resultaten van samenstellingsanalysen, de analytische gegevens over contaminanten, de resultaten van de stabiliteitsonderzoeken, de analytische gegevens over microbiologische parameters en de resultaten van de onderzoeken naar de verteerbaarheid van eiwitten worden beschermd overeenkomstig artikel 27, lid 1, van Verordening (EU) 2015/2283. Dienovereenkomstig mag alleen de aanvrager worden gemachtigd om gedurende een periode van vijf jaar na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) in de Unie in de handel te brengen.

(15)

Het uitsluitend tot de aanvrager beperken van de toelating van gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) en van het verwijzen naar de wetenschappelijke studies en gegevens in het dossier van de aanvrager verhindert evenwel niet dat volgende aanvragers om toelating kunnen vragen om hetzelfde nieuwe voedingsmiddel in de handel te brengen, op voorwaarde dat hun aanvraag is gebaseerd op rechtmatig verkregen gegevens ter ondersteuning van de toelating.

(16)

Gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) moet worden opgenomen in de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470. De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(17)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) mag in de Unie in de handel worden gebracht.

Gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) wordt opgenomen in de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470.

2.   De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Alleen de onderneming Cricket One Co. Ltd (10) mag het in artikel 1 bedoelde nieuwe voedingsmiddel voor een periode van vijf jaar vanaf 24 januari 2023 in de Unie in de handel brengen, tenzij een volgende aanvrager een toelating voor dat nieuwe voedingsmiddel verkrijgt zonder naar de krachtens artikel 3 beschermde wetenschappelijke gegevens te verwijzen of met toestemming van Cricket One Co Ltd.

Artikel 3

De wetenschappelijke gegevens in het aanvraagdossier die aan de voorwaarden van artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) 2015/2283 voldoen, worden gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de onderhavige verordening niet zonder toestemming van Cricket One Co. Ltd. ten voordele van een volgende aanvrager gebruikt.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 januari 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 327 van 11.12.2015, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie van 20 december 2017 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen (PB L 351 van 30.12.2017, blz. 72).

(3)  Cricket One Co. 2019, 2020 en 2021 (niet gepubliceerd).

(4)  Cricket One Co. 2019, 2020 en 2021 (niet gepubliceerd).

(5)  Cricket One Co. 2018, 2019, 2020 en 2021 (niet gepubliceerd).

(6)  Cricket One Co. 2020 (niet gepubliceerd).

(7)  Cricket One Co. 2018, 2019, 2020 en 2021 (niet gepubliceerd).

(8)  Cricket One Co. 2019, 2020 en 2021 (niet gepubliceerd).

(9)  EFSA Journal 2022;20(5):7258.

(10)  Cricket One Co. Ltd, 383/3/51 Quang Trung Street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnam.


BIJLAGE

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In tabel 1 (Toegelaten nieuwe voedingsmiddelen) wordt de volgende vermelding ingevoegd:

Toegelaten nieuw voedingsmiddel

Voorwaarden waaronder het nieuwe voedingsmiddel mag worden gebruikt

Aanvullende specifieke etiketteringsvoorschriften

Andere voorschriften

Gegevensbescherming

Gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten (g/100 g)

(als zodanig verkocht of na oplossen volgens de instructies)

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met “gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel)”.

2.

Op de etikettering van de voedingsmiddelen die gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) bevatten, wordt vermeld dat dit ingrediënt mogelijk allergische reacties veroorzaakt bij mensen met een bekende allergie voor schaaldieren, voor weekdieren en producten daarvan, en voor huismijten.

Deze vermelding moet in de onmiddellijke nabijheid van de ingrediëntenlijst staan.

 

Deze opname in de Toegelaten op 24.1.2023. Unielijst is gebaseerd op door eigendomsrechten beschermde wetenschappelijke bewijzen en wetenschappelijke gegevens die overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) 2015/2283 zijn beschermd.

Aanvrager: Cricket One Co. Ltd, 383/3/51 Quang Trung Street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tijdens de termijn van gegevensbescherming mag het nieuwe voedingsmiddel “gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel)” uitsluitend door Cricket One Co. Ltd in de Unie in de handel worden gebracht, tenzij een volgende aanvrager een toelating voor dat nieuwe voedingsmiddel verkrijgt zonder naar de overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) 2015/2283 door eigendomsrechten beschermde wetenschappelijke bewijzen of wetenschappelijke gegevens te verwijzen of met toestemming van Cricket One Co. Ltd.

Einddatum van de gegevensbescherming: 24.1.2028.”

Meergranenbrood en -broodjes; crackers en soepstengels

2

Graanrepen

3

Voormengsels voor gebakken producten (droog)

3

Koekjes

1,5

Producten op basis van pasta (droog)

0,25

Gevulde producten op basis van pasta (droog)

3

Sauzen

1

Verwerkte aardappelproducten, gerechten op basis van peulvruchten of groenten, pizza’s, gerechten op basis van pasta

1

Weipoeder

3

Vleesvervangers

5

Soepen en geconcentreerde soepen of soeppoeders

1

Snacks op basis van maïsmeel

4

Bierachtige dranken

0,1

Chocoladesnoepgoed

2

Noten en oliehoudende zaden

2

Andere snacks dan chips

5

Vleesbereidingen

2

 

2)

In tabel 2 (Specificaties) wordt de volgende vermelding ingevoegd:

Toegelaten nieuw voedingsmiddel

Specificatie

Gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel)

Omschrijving/definitie:

Het nieuwe voedingsmiddel is gedeeltelijk ontvet poeder dat uit hele Acheta domesticus (huiskrekel) wordt verkregen na een reeks stappen bestaande uit een vastperiode voor de insecten van 24 uur zodat zij hun darminhoud kunnen legen, het door bevriezing doden van de insecten, het wassen, het thermisch verwerken, het drogen, het extraheren van de olie (mechanische extrusie) en het vermalen.

Kenmerken/Samenstelling:

Ruw eiwit (N × 6,25) (% m/m): 74,0-78,0

Vet (% m/m): 9,0-12,0

Vocht (% m/m): 3,0-6,0

Ruwe celstof (% m/m): 8,0-10,0

Chitine  (*1)(% m/m): 4,0-8,5

As (% m/m): ≤ 5,6

Peroxidegetal (Meq O2/kg vet): ≤ 5,0

Mangaan: ≤ 100,0 mg/kg

Cyanide: ≤ 5,0 mg/kg

Zware metalen:

Lood: ≤ 0,1 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,025 mg/kg

Mycotoxinen:

Aflatoxinen (som van B1 + B2 + G1 + G2): ≤ 0,4 μg/kg

Deoxynivalenol: ≤ 200,0 μg/kg

Ochratoxine A: ≤ 1,0 μg/kg

Dioxinen en dioxineachtige pcb’s:

Som van dioxinen en dioxineachtige pcb’s UB ( (*2)WHO2005 PCDD/F-PCB-TEF): ≤ 1,25 pg/g vet

Microbiologische criteria:

Totaal aeroob kiemgetal: ≤ 105 kve/g

Gisten en schimmels: ≤ 100 kve/g

Escherichia coli: ≤ 50 kve/g

Salmonella spp.: niet aangetoond in 25 g

Listeria monocytogenes: niet aangetoond in 25 g

Bacillus cereus (vermoedelijk): ≤ 100 kve/g

Enterobacteriaceae (vermoedelijk): < 100 kve/g

Coagulasepositieve staphylococci: ≤ 100 kve/g


(*1)  Chitine berekend als het verschil tussen het ADF-gehalte (Acid Detergent Fibre) en het ADL-gehalte (Acid Detergent Lignin), zoals beschreven door Hahn et al. (2018).

(*2)  Bovengrens van de som van polychloordibenzo-para-dioxinen (PCDD’s), polychloordibenzofuranen (PCDF’s) en dioxineachtige polychloorbifenylen (pcb’s), uitgedrukt als door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgestelde toxische-equivalentiefactoren (met gebruikmaking van de WHO-TEF’s van 2005).

Kve: kolonievormende eenheden”


Top