EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L2438

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2022/2438 van de Commissie van 12 december 2022 tot wijziging van Richtlijn 93/49/EEG en Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU wat betreft door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal van siergewassen, teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

C/2022/9217

PB L 319 van 13.12.2022, p. 54–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2022/2438/oj

13.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 319/54


UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2022/2438 VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2022

tot wijziging van Richtlijn 93/49/EEG en Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU wat betreft door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal van siergewassen, teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen (1), en met name artikel 5, lid 5,

Gezien Richtlijn 2008/90/EG van de Raad van 29 september 2008 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (2), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie (3) is een lijst van EU-quarantaineorganismen, ZP-quarantaineorganismen en door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen vastgesteld. Daarnaast bevat zij voorschriften voor het binnenbrengen in en het verkeer binnen de Unie van bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen, teneinde te voorkomen dat die plaagorganismen het grondgebied van de Unie binnendringen, er zich vestigen en er zich verspreiden.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 is onlangs gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2285 van de Commissie (4) om de fytosanitaire status van bepaalde plaagorganismen bij te werken en, in voorkomend geval, de specifieke maatregelen tegen die plaagorganismen te wijzigen. Met het oog op de consistentie van de wijzigingen met betrekking tot die plaagorganismen moeten de nieuwe elementen ook worden weerspiegeld in Richtlijn 93/49/EEG van de Commissie (5) en in Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU van de Commissie (6).

(3)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto is opgenomen in de lijst teeltmateriaal van siergewassen in deel D van bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 omdat het voldoet aan de voorschriften om als gereguleerd niet-quarantaineorganisme te worden opgenomen. Daarom is het gerechtvaardigd dat plaagorganisme op te nemen in de bijlage bij Richtlijn 93/49/EEG.

(4)

Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld is opgenomen in deel D (teeltmateriaal van siergewassen) en deel J (teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt) van bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 omdat het voldoet aan de voorschriften om als gereguleerd niet-quarantaineorganisme te worden opgenomen. Het is daarom gerechtvaardigd dat plaagorganisme op te nemen in de bijlage bij Richtlijn 93/49/EEG en in bijlage II bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU.

(5)

Het is ook noodzakelijk maatregelen op te nemen in Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU tegen de aanwezigheid van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld op bepaalde voor opplant bestemde planten die worden gebruikt als teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt.

(6)

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. is als EU-quarantaineorganisme opgenomen in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 en geschrapt uit de lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in bijlage IV bij die verordening. Daarom moet dat plaagorganisme ook worden geschrapt uit de lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in bijlage I bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU en uit bijlage IV bij die richtlijn met betrekking tot teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt van Fragaria L. worden gebruikt.

(7)

In Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU is bepaald dat prebasismateriaal, basismateriaal, gecertificeerd materiaal en CAC-materiaal (Conformitas Agraria Communitatis) bij visuele inspectie van de faciliteiten, velden en partijen vrij moet worden bevonden van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de bijlagen I en II bij die richtlijn, en met inachtneming van de voorschriften van bijlage IV wat betreft het geslacht of de soort in kwestie.

(8)

Om te zorgen voor consistentie met Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 wat betreft de gebieden die als plaagorganismevrij zijn vastgesteld, moet een uitzondering op het voorschrift inzake visuele inspectie, bemonstering en tests van prebasismateriaal, basismateriaal, gecertificeerd materiaal en CAC-materiaal ook worden opgenomen in Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU.

(9)

Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie (7) is aan bepaalde lidstaten tijdelijk toestemming verleend om prebasismateriaal dat tot bepaalde soorten fruitgewassen behoort en onder niet-insectenvrije omstandigheden in open veld is geproduceerd, te certificeren. De vergunning die in dit verband aan Frankrijk is verleend, is op 31 december 2018 verstreken. Het deel “Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden” in bijlage IV, deel 4, bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU, met betrekking tot prebasismateriaal van Cydonia oblonga Mill. moet daarom worden geschrapt om rekening te houden met het verstrijken van de geldigheidsduur van die vergunning.

(10)

Sinds de vaststelling van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU heeft de ervaring van de lidstaten geleerd dat de maatregelen tegen Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider waarbij volledige partijen teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen van het in de handel brengen worden uitgesloten wanneer op de productielocatie teeltmateriaal en fruitgewassen met symptomen worden aangetroffen, niet in verhouding staan tot het respectieve fytosanitaire risico. Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU moet worden gewijzigd om te zorgen voor samenhang met de herziene risicobeheersmaatregelen in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 tegen Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. Teeltmateriaal en fruitgewassen met symptomen moeten onmiddellijk worden verwijderd en vernietigd.

(11)

Overeenkomstig artikel 32 van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU mogen de lidstaten tot en met 31 december 2022 toestemming verlenen voor het op hun eigen grondgebied in de handel brengen van teeltmateriaal en fruitgewassen die uit prebasis-, basis- en gecertificeerde moederplanten of CAC-materiaal verkregen zijn die vóór 1 januari 2017 bestonden, zelfs indien dat materiaal of die fruitgewassen niet voldoen aan de voorschriften van die uitvoeringsrichtlijn. Uit de ervaring van de lidstaten met de uitvoering van de wetgeving is gebleken dat de certificering van zaden en zaailingen niet onder het toepassingsgebied van de certificeringsregeling van de Unie voor teeltmateriaal en fruitgewassen valt. Daarom moeten de huidige overgangsmaatregelen alleen van toepassing blijven op de productie van zaden en zaailingen, gezien de tijd die nodig is om deze materialen aan de voorschriften van die richtlijn aan te passen. Om verstoring van de handel in die materialen te voorkomen, moet die datum worden verlengd tot en met 31 december 2029.

(12)

De botanische naam van Prunus amygdalus Batsch moet worden gewijzigd in Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb om rekening te houden met ontwikkelingen in de taxonomische nomenclatuur.

(13)

Daarom moeten Richtlijn 93/49/EEG en Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU respectievelijk worden gewijzigd.

(14)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Richtlijn 93/49/EEG

De bijlage bij Richtlijn 93/49/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2

Wijzigingen van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU

Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 10 wordt lid 5 vervangen door:

“5.   Lid 1 is niet van toepassing op:

a)

prebasismoederplanten en prebasismateriaal tijdens cryobewaring;

b)

prebasismateriaal wanneer dat materiaal is geproduceerd in gebieden waarvan bekend is of is vastgesteld dat zij vrij zijn van de desbetreffende plaagorganismen overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen (Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM nr. 4 (1995), Rome, IPPC, FAO 2017).”.

2)

In artikel 16 wordt lid 5 vervangen door:

“5.   Lid 1 is niet van toepassing op:

a)

basismoederplanten en basismateriaal tijdens cryobewaring;

b)

basismateriaal wanneer dat materiaal is geproduceerd in gebieden waarvan bekend is of is vastgesteld dat zij vrij zijn van de desbetreffende plaagorganismen overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen (Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM nr. 4 (1995), Rome, IPPC, FAO 2017).”.

3)

In artikel 21 wordt lid 5 vervangen door:

“5.   Lid 1 is niet van toepassing op:

a)

gecertificeerde moederplanten en gecertificeerd materiaal tijdens cryobewaring;

b)

gecertificeerd materiaal wanneer dat materiaal is geproduceerd in gebieden waarvan bekend is of is vastgesteld dat zij vrij zijn van de desbetreffende plaagorganismen overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen (Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM nr. 4 (1995), Rome, IPPC, FAO 2017).”.

4)

In artikel 26 wordt lid 2 vervangen door:

“2.   Lid 1 is niet van toepassing op:

a)

CAC-materiaal tijdens cryobewaring;

b)

CAC-materiaal wanneer dat materiaal is geproduceerd in gebieden waarvan bekend is of is vastgesteld dat zij vrij zijn van de desbetreffende plaagorganismen overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen (Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM nr. 4 (1995), Rome, IPPC, FAO 2017).”.

5)

Artikel 32 wordt vervangen door:

“Artikel 32

Overgangsmaatregelen

De lidstaten mogen tot en met 31 december 2029 toestemming verlenen voor het in de handel brengen van zaden en zaailingen die uit prebasis-, basis- en gecertificeerde moederplanten of CAC-materiaal verkregen zijn die vóór 1 januari 2017 bestonden en die vóór 31 december 2029 officieel gecertificeerd zijn of voldoen aan de voorwaarden om als CAC-materiaal te worden aangemerkt. Wanneer dergelijke materialen in de handel worden gebracht, worden zij geïdentificeerd door middel van een verwijzing naar dit artikel op het etiket en een document.”.

6)

De bijlagen I, II, IV en V worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze richtlijn.

Artikel 3

Omzetting

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 juni 2023 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onmiddellijk mee.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 december 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 226 van 13.8.1998, blz. 16.

(2)  PB L 267 van 8.10.2008, blz. 8.

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie (PB L 319 van 10.12.2019, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2285 van de Commissie van 14 december 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 wat betreft de opneming in een lijst van plaagorganismen, verboden en voorschriften voor het binnenbrengen in en het verkeer binnen de Unie van planten, plantaardige producten en andere materialen, en tot intrekking van de Beschikkingen 98/109/EG en 2002/757/EG en de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/885 en (EU) 2020/1292 (PB L 485 van 22.12.2021, blz. 173).

(5)  Richtlijn 93/49/EEG van de Commissie van 23 juni 1993 tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad moeten voldoen (PB L 250 van 7.10.1993, blz. 9).

(6)  Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft specifieke voorschriften voor de in bijlage I bij die richtlijn bedoelde geslachten en soorten van fruitgewassen, specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële inspecties (PB L 298 van 16.10.2014, blz. 22).

(7)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie van 29 mei 2017 tot verlening van tijdelijke toestemming aan bepaalde lidstaten voor de certificering van in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden geproduceerd prebasismateriaal van bepaalde soorten fruitgewassen en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/167 (PB L 140 van 31.5.2017, blz. 7).


BIJLAGE I

Wijziging van Richtlijn 93/49/EEG

De bijlage bij Richtlijn 93/49/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Tussen de vermelding voor “Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]” en de vermelding voor “Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]” wordt de volgende vermelding ingevoegd:

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden

Actinidia Lindl.

0 %”

2)

Tussen de vermelding voor “Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]” en de vermelding voor “Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]”, wordt de volgende vermelding ingevoegd:

Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in “t Veld [PHYTRA]

Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van pollen en zaden

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. met uitzondering van R. simsii L., Viburnum L.

0 %”


BIJLAGE II

Wijziging van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU

Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage I, bij de vermelding voor “Fragaria L.”, in de tweede kolom, wordt de vermelding “Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]” geschrapt.

2)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

tussen de koppen van de kolommen van de tabel en de vermelding voor “Citrus L., Fortunella Swingle en Poncirus Raf.” wordt de volgende vermelding ingevoegd:

Castanea sativa Mill.

Schimmels en oömyceten

Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]”

b)

in de vermelding voor “Vaccinium L.” wordt in de tweede kolom vóór de tekst “Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma’s” de volgende tekst ingevoegd:

Schimmels en oömyceten

Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]”.

3)

Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

a)

deel 1 “Castanea sativa Mill.” wordt als volgt gewijzigd:

i)

punt b) “Prebasiscategorie”, punt c) “Basiscategorie” en punt d) “Gecertificeerde en CAC-categorie” worden vervangen door:

“b)

Prebasiscategorie

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Indien krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 (*1) van de Commissie bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing:

i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, of

tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr waargenomen.

ii)

Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & in ’t Veld, of

tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen.

c)

Basiscategorie

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, of

tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr waargenomen.

ii)

Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, of

tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen.

d)

Gecertificeerde en CAC-categorie

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde en de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, of

tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde en de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr waargenomen, of

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde en de CAC-categorie die symptomen van Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr vertonen, worden verwijderd, het overblijvende teeltmateriaal en de overblijvende fruitgewassen worden wekelijks geïnspecteerd, en op de productielocatie worden gedurende ten minste drie weken vóór verzending geen symptomen waargenomen.

ii)

Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in “t Veld:

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde en de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, of

tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde en de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen,

of

 

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde en de CAC-categorie die symptomen vertonen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld op de productielocatie en alle planten binnen een straal van twee meter rond het teeltmateriaal en de fruitgewassen die symptomen vertonen, worden verwijderd en vernietigd, met inbegrip van de aanhangende grond,

alsmede

voor alle planten binnen een straal van tien meter rond het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen, alsmede het resterende teeltmateriaal en de fruitgewassen van de besmette partij:

worden binnen drie maanden na de ontdekking van het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen bij ten minste twee inspecties op geschikte tijdstippen voor de opsporing van het plaagorganisme geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen en worden gedurende die periode van drie maanden geen behandelingen uitgevoerd die symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld onderdrukken, en

worden/wordt na die periode van drie maanden:

op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen op de productielocatie geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen, of

een representatief monster van dat teeltmateriaal en van die te verplaatsen fruitgewassen getest en vrij bevonden van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld,

alsmede

voor alle andere teeltmateriaal en fruitgewassen op de productielocatie:

worden op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen op de productielocatie geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen, of

wordt een representatief monster van dat teeltmateriaal en die te verplaatsen fruitgewassen getest en vrij bevonden van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

(*1)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie van 29 mei 2017 tot verlening van tijdelijke toestemming aan bepaalde lidstaten voor de certificering van in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden geproduceerd prebasismateriaal van bepaalde soorten fruitgewassen en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/167 (PB L 140 van 31.5.2017, blz. 7)”;"

b)

in deel 4 “Cydonia oblonga Mill.”, punt b) “Prebasiscategorie”, wordt het deel “Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden” geschrapt;

c)

in deel 6 “Fragaria L.”, punt d) “Gecertificeerde categorie”, “Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden”, punt iii), het streepje “1 % in het geval van:”, wordt de vermelding “Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.” geschrapt;

d)

deel 8 “Malus Mill.” wordt als volgt gewijzigd:

i)

aan punt c) “Basiscategorie” wordt het volgende deel toegevoegd:

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, of

tijdens het laatste volledige groeiseizoen worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider waargenomen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid worden verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., of

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie worden tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en het teeltmateriaal en de fruitgewassen die symptomen van Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. vertonen en eventuele omringende waardplanten worden onmiddellijk verwijderd en vernietigd.”;

ii)

aan punt d) “gecertificeerde categorie” wordt het volgende deel toegevoegd:

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, of

tijdens het laatste volledige groeiseizoen worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider waargenomen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid worden verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

tijdens het laatste volledige groeiseizoen worden op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en de eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid worden verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het/de resterende symptoomvrij(e) teeltmateriaal en fruitgewassen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., of

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie worden tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en het teeltmateriaal en de fruitgewassen die symptomen van Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. vertonen en eventuele omringende waardplanten worden onmiddellijk verwijderd en vernietigd.”;

iii)

punt e) “Basis- en gecertificeerde categorie” wordt geschrapt;

e)

deel 12 “Pyrus L.” wordt als volgt gewijzigd:

i)

in punt b) “prebasiscategorie” wordt punt i) “Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider” van het deel “Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden” vervangen door het volgende:

“—

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, of

tijdens de laatste drie groeiseizoenen worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider waargenomen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid worden verwijderd en onmiddellijk vernietigd,”;

ii)

in punt e) “Basis- en gecertificeerde categorie” wordt punt i) “Candidatus Phytoplasmapyri Seemüller & Schneider” van het deel “Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden” vervangen door het volgende:

“—

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, of

tijdens het laatste volledige groeiseizoen worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider waargenomen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid worden verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie en alle planten in de onmiddellijke nabijheid die bij visuele inspecties in de laatste drie groeiseizoenen symptomen van Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider vertoonden, worden verwijderd en onmiddellijk vernietigd;”;

iii)

in punt f) “CAC-categorie” wordt punt i) “Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider” van het deel “Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden” vervangen door het volgende:

“—

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, of

tijdens het laatste volledige groeiseizoen worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider waargenomen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid worden verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie en alle planten in de onmiddellijke nabijheid die bij visuele inspecties in de laatste drie groeiseizoenen symptomen van Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider vertoonden, worden verwijderd en onmiddellijk vernietigd;”;

f)

deel 15 “Vaccinium L.” wordt als volgt gewijzigd:

i)

aan punt b) “Basiscategorie”, in het deel “Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden”, wordt het volgende punt toegevoegd:

“iv)

Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in “t Veld

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, of

tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen.”;

ii)

aan punt d) “Gecertificeerde categorie”, in het deel “Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden”, wordt het volgende punt toegevoegd:

“iii)

Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, of

tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen;

of

 

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie die symptomen vertonen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld op de productielocatie en alle planten binnen een straal van twee meter rond het teeltmateriaal en de fruitgewassen die symptomen vertonen, worden verwijderd en vernietigd, met inbegrip van de aanhangende grond,

alsmede

voor alle planten binnen een straal van tien meter rond het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen, alsmede het resterende teeltmateriaal en de fruitgewassen van de besmette partij:

worden binnen drie maanden na de ontdekking van het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen bij ten minste twee inspecties op geschikte tijdstippen voor de opsporing van het plaagorganisme geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen en gedurende die periode van drie maanden worden geen behandelingen uitgevoerd die symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld onderdrukken, en

worden/wordt na die periode van drie maanden:

op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen op de productielocatie geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen, of

een representatief monster van dat teeltmateriaal en die te verplaatsen fruitgewassen getest en vrij bevonden van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld,

alsmede

 

voor alle andere teeltmateriaal en fruitgewassen op de productielocatie:

worden op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen op de productielocatie geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen, of

wordt een representatief monster van dat teeltmateriaal en die te verplaatsen fruitgewassen getest en vrij bevonden van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.”;

iii)

het volgende punt wordt toegevoegd:

“e)

CAC-categorie

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, of

tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen,

of

het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie die symptomen vertonen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld op de productielocatie en alle planten binnen een straal van twee meter rond het teeltmateriaal en de fruitgewassen die symptomen vertonen, worden verwijderd en vernietigd, met inbegrip van de aanhangende grond, en

voor alle planten binnen een straal van tien meter rond het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen, alsmede het resterende teeltmateriaal en de fruitgewassen van de besmette partij:

worden binnen drie maanden na de ontdekking van het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen bij ten minste twee inspecties op geschikte tijdstippen voor de opsporing van het plaagorganisme geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen en worden gedurende die periode van drie maanden geen behandelingen uitgevoerd die symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld onderdrukken, en worden/wordt na die periode van drie maanden:

op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen op de productielocatie geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen, of

een representatief monster van dat teeltmateriaal en die te verplaatsen fruitgewassen getest en vrij bevonden van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld,

alsmede

voor alle andere teeltmateriaal en fruitgewassen op de productielocatie:

worden op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen op de productielocatie geen symptomen van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld waargenomen, of

wordt een representatief monster van dat teeltmateriaal en die te verplaatsen fruitgewassen getest en vrij bevonden van Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.”.

4)

In bijlage V wordt de rij “Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica en P. salicina” vervangen door het volgende:

Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch en Prunus salicina Lindl.”.


(*1)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie van 29 mei 2017 tot verlening van tijdelijke toestemming aan bepaalde lidstaten voor de certificering van in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden geproduceerd prebasismateriaal van bepaalde soorten fruitgewassen en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/167 (PB L 140 van 31.5.2017, blz. 7)”;”


Top