EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2435

Besluit (EU) 2022/2435 van de Raad van 5 december 2022 inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne betreffende het goederenvervoer over de weg

ST/11050/2022/INIT

PB L 319 van 13.12.2022, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2435/oj

Related international agreement

13.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 319/5


BESLUIT (EU) 2022/2435 VAN DE RAAD

van 26 juli 2022

inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne betreffende het goederenvervoer over de weg

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, in samenhang met artikel 218, lid 6, punt a).

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Besluit (EU) 2022/1158 van de Raad (2) is de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne betreffende het goederenvervoer over de weg (de “overeenkomst”) ondertekend op 29 juni 2022, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum.

(2)

Door de belangrijke verstoringen van de vervoerssector in Oekraïne ten gevolge van de Russische aanvalsoorlog, moet Oekraïne alternatieve routes over de weg vinden om zijn voorraden graan, brandstof, levensmiddelen en andere relevante goederen uit te voeren.

(3)

Aangezien de vergunningen in het kader van het multilaterale quotasysteem van de Europese Conferentie van ministers van Verkeerbinnen het International Transport Forum en de bestaande bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en Oekraïne niet de nodige flexibiliteit bieden aan de Oekraïense exploitanten van vervoer over de weg om meer vervoersactiviteiten via en met de Unie te verrichten, is het van cruciaal belang het goederenvervoer over de weg te liberaliseren voor bilateraal vervoer en doorvoer.

(4)

Gezien de buitengewone en unieke omstandigheden die tot de ondertekening, de voorlopige toepassing en de sluiting van de overeenkomst nopen en overeenkomstig de Verdragen, is het passend dat de Unie tijdelijk de relevante gedeelde bevoegdheid uitoefent die haar bij de Verdragen is toebedeeld. Alle gevolgen van dit besluit voor de verdeling van de bevoegdheden tussen de Unie en de lidstaten moeten strikt in de tijd worden beperkt. De Unie mag de bevoegdheid die zij op basis van dit besluit en de overeenkomst uitoefent, derhalve uitsluitend tijdens de toepassingsperiode van de overeenkomst uitoefenen. Dientengevolge zal de uitoefening door de Unie van de aldus uitgeoefende gedeelde bevoegdheid ophouden zodra de overeenkomst ophoudt van toepassing te zijn. Onverminderd andere maatregelen van de Unie en onder voorbehoud van de naleving van die maatregelen van de Unie, zullen de lidstaten overeenkomstig artikel 2, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) die bevoegdheid daarna weer uitoefenen. Voorts zij eraan herinnerd dat, zoals bepaald in het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het aan het VWEU gehechte Protocol nr. 25 betreffende de uitoefening van de gedeelde bevoegdheden, de uitoefening van de bevoegdheid door de Unie in dit besluit enkel betrekking heeft op de door dit besluit en de overeenkomst geregelde materie en niet op het gehele gebied. De uitoefening van de bevoegdheid door de Unie uit hoofde van dit besluit laat de respectieve bevoegdheden van de Unie en de lidstaten met betrekking tot lopende of toekomstige onderhandelingen over internationale overeenkomsten met andere derde landen op dat gebied, of de ondertekening of sluiting van dergelijke overeenkomsten, onverlet.

(5)

Door de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne kunnen veel Oekraïense bestuurders de administratieve procedures met betrekking tot bestuurdersdocumenten niet meer volgen, zoals aanvragen van internationale rijbewijzen of de afgifte van nieuwe bestuurdersdocumenten in het geval van verlies of diefstal. In deze uitzonderlijke omstandigheden is het dan ook belangrijk maatregelen te nemen die bestuurders vrijstellen van de verplichting om een internationaal rijbewijs voor te leggen, de besluiten te erkennen die Oekraïne heeft genomen om de administratieve geldigheid van bestuurdersdocumenten te verlengen, en de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten van de partijen bij de overeenkomst te faciliteren teneinde fraude met en de vervalsing van bestuurdersdocumenten te bestrijden.

(6)

De overeenkomst moet namens de Unie worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne betreffende het goederenvervoer over de weg wordt hierbij goedgekeurd namens de Europese Unie (3).

Artikel 2

1.   De uitoefening van de bevoegdheid door de Unie op grond van dit besluit en de overeenkomst is beperkt tot de toepassingsperiode van de overeenkomst. Onverminderd andere maatregelen van de Unie en onder voorbehoud van de naleving van die maatregelen van de Unie, houdt de Unie, nadat die toepassingsperiode is afgelopen, onmiddellijk op die bevoegdheid uit te oefenen en oefenen de lidstaten hun bevoegdheid weer uit overeenkomstig artikel 2, lid 2, VWEU.

2.   De uitoefening van de bevoegdheid door de Unie op grond van dit besluit en de overeenkomst laat de bevoegdheid van de lidstaten inzake eventuele lopende of toekomstige onderhandelingen over internationale overeenkomsten inzake goederenvervoer over de weg met andere derde landen, en met Oekraïne voor de periode nadat de overeenkomst is opgehouden van toepassing te zijn, of de ondertekening of sluiting van dergelijke overeenkomsten, onverlet.

3.   De in lid 1 bedoelde uitoefening van de bevoegdheid door de Unie heeft enkel betrekking op de door dit besluit en de overeenkomst geregelde materie.

4.   Dit besluit en de overeenkomst laten de respectieve bevoegdheden van de Unie en de lidstaten op het gebied van goederenvervoer over de weg met betrekking tot andere materie dan de door dit besluit en de overeenkomst geregelde materie, onverlet.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 13 van de overeenkomst bedoelde kennisgeving.

Artikel 4

De Unie wordt in het uit hoofde van artikel 7 van de overeenkomst opgerichte Gemengd Comité vertegenwoordigd door de Europese Commissie, die daarbij wordt bijgestaan door de vertegenwoordigers van de lidstaten als waarnemers.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 26 juli 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

M. KUPKA


(1)  Goedkeuring van 10 november 2022 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Besluit (EU) 2022/1158 van de Raad van 27 juni 2022 inzake de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst betreffende het goederenvervoer over de weg tussen de Europese Unie en Oekraïne (PB L 179 van 6.7.2022, blz. 1).

(3)  De tekst van de overeenkomst is bekendgemaakt in PB L 179 van 6.7.2022, blz. 4.


Top