EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2062

Besluit (EU) 2022/2062 van de Raad van 25 oktober 2022 betreffende de financiële bijdragen van de partijen bij het Europees Ontwikkelingsfonds, voor de financiering van dat fonds, wat betreft de derde tranche voor 2022

ST/13274/2022/INIT

OJ L 276, 26.10.2022, p. 139–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2062/oj

26.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 276/139


BESLUIT (EU) 2022/2062 VAN DE RAAD

van 25 oktober 2022

betreffende de financiële bijdragen van de partijen bij het Europees Ontwikkelingsfonds, voor de financiering van dat fonds, wat betreft de derde tranche voor 2022

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (1), en met name artikel 7, lid 2, in samenhang met artikel 14, lid 3,

Gezien Verordening (EU) 2018/1877 van de Raad van 26 november 2018 inzake het financieel reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds, en tot intrekking van Verordening (EU) 2015/323 (2), en met name artikel 19, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig de procedure van de artikelen 19 tot en met 22 van Verordening (EU) 2018/1877 moet de Commissie uiterlijk op 10 oktober 2022 een voorstel indienen dat het bedrag van de derde tranche van de bijdrage voor 2022 bevat.

(2)

Op grond van artikel 46 van Verordening (EU) 2018/1877 moet de Europese Investeringsbank (EIB) de Commissie haar geactualiseerde vastleggings- en betalingsramingen betreffende de door haar beheerde instrumenten doen toekomen.

(3)

Op grond van artikel 20, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1877 moeten bij de verzoeken om bijdragen eerst in chronologische volgorde de bedragen voor voorgaande Europese Ontwikkelingsfondsen (“EOF’s”) worden opgebruikt. Daarom moet een verzoek om bijdragen op grond van Verordening (EU) 2018/1877 voor de Commissie en voor de EIB worden gedaan.

(4)

Op grond van artikel 152 van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (3) (het “Terugtrekkingsakkoord”) is bepaald dat het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het “Verenigd Koninkrijk”) partij bij het EOF zal blijven tot de afsluiting van het 11e EOF en alle voorgaande EOF’s die nog niet zijn afgesloten. Op grond van artikel 153 van het Terugtrekkingsakkoord wordt het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in vrijgemaakte middelen voor projecten in het kader van het 11e EOF, wanneer die middelen na 31 december 2020 zijn vrijgemaakt, of van voorgaande EOF’s, echter niet hergebruikt.

(5)

Bij Besluit (EU) 2021/1941 van de Raad (4) is het jaarlijkse bedrag van de bijdragen die door de partijen bij het EOF voor 2022 betaald moeten worden, vastgesteld op 2 500 000 000 EUR voor de Commissie, en op 300 000 000 EUR voor de EIB.

(6)

Opdat de maatregelen waarin dit besluit voorziet, snel kunnen worden toegepast, moet dit besluit in werking treden op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De partijen bij het Europees Ontwikkelingsfonds betalen de individuele EOF-bijdragen aan de Commissie en aan de Europese Investeringsbank, als de derde tranche voor 2022, overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 25 oktober 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J. SÍKELA


(1)  PB L 210 van 6.8.2013, blz. 1.

(2)  PB L 307 van 3.12.2018, blz. 1.

(3)  PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7.

(4)  Besluit (EU) 2021/1941 van de Raad van 9 november 2021 betreffende de financiële bijdragen van de partijen aan het Europees Ontwikkelingsfonds, voor de financiering van dat fonds inclusief het maximum voor 2023, het jaarlijkse bedrag voor 2022, de eerste tranche voor 2022 en een indicatieve en niet-bindende prognose voor de verwachte jaarlijkse bedragen van de bijdragen voor de jaren 2024 en 2025 (PB L 396 van 10.11.2021, blz. 61).


BIJLAGE

DERDE TRANCHE 2022 (EUR) TE BETALEN AAN DE COMMISSIE EN AAN DE EIB

LIDSTATEN & VK

Verdeelsleutel 11e EOF %

 

Commissie

 

EIB

 

Commissie + EIB

11e EOF

11e EOF

Totaalbedrag voor de derde tranche 2022

BELGIË

3,24927

 

19 495 620

 

3 249 270

 

22 744 890

BULGARIJE

0,21853

 

1 311 180

 

218 530

 

1 529 710

TSJECHIË

0,79745

 

4 784 700

 

797 450

 

5 582 150

DENEMARKEN

1,98045

 

11 882 700

 

1 980 450

 

13 863 150

DUITSLAND

20,57980

 

123 478 800

 

20 579 800

 

144 058 600

ESTLAND

0,08635

 

518 100

 

86 350

 

604 450

IERLAND

0,94006

 

5 640 360

 

940 060

 

6 580 420

GRIEKENLAND

1,50735

 

9 044 100

 

1 507 350

 

10 551 450

SPANJE

7,93248

 

47 594 880

 

7 932 480

 

55 527 360

FRANKRIJK

17,81269

 

106 876 140

 

17 812 690

 

124 688 830

KROATIË

0,22518

 

1 351 080

 

225 180

 

1 576 260

ITALIË

12,53009

 

75 180 540

 

12 530 090

 

87 710 630

CΥΡRUS

0,11162

 

669 720

 

111 620

 

781 340

LETLAND

0,11612

 

696 720

 

116 120

 

812 840

LITOUWEN

0,18077

 

1 084 620

 

180 770

 

1 265 390

LUXEMBURG

0,25509

 

1 530 540

 

255 090

 

1 785 630

HONGARIJE

0,61456

 

3 687 360

 

614 560

 

4 301 920

MALTA

0,03801

 

228 060

 

38 010

 

266 070

NEDERLAND

4,77678

 

28 660 680

 

4 776 780

 

33 437 460

OOSTENRIJK

2,39757

 

14 385 420

 

2 397 570

 

16 782 990

POLEN

2,00734

 

12 044 040

 

2 007 340

 

14 051 380

PORTUGAL

1,19679

 

7 180 740

 

1 196 790

 

8 377 530

ROEMENIË

0,71815

 

4 308 900

 

718 150

 

5 027 050

SLOVENIË

0,22452

 

1 347 120

 

224 520

 

1 571 640

SLOWAKIJE

0,37616

 

2 256 960

 

376 160

 

2 633 120

FINLAND

1,50909

 

9 054 540

 

1 509 090

 

10 563 630

ZWEDEN

2,93911

 

17 634 660

 

2 939 110

 

20 573 770

VERENIGD KONINKRIJK

14,67862

 

88 071 720

 

14 678 620

 

102 750 340

TOTAAL EU-27 & VK

100,00

 

600 000 000

 

100 000 000

 

700 000 000


Top