EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0791

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/791 van de Commissie van 19 mei 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 wat betreft de melding van de voorraadniveaus van granen, oliehoudende zaden en rijst

C/2022/3177

OJ L 141, 20.5.2022, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/791/oj

20.5.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/15


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/791 VAN DE COMMISSIE

van 19 mei 2022

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 wat betreft de melding van de voorraadniveaus van granen, oliehoudende zaden en rijst

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 223, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 van de Commissie (2) zijn voorschriften vastgesteld voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de verplichtingen van de lidstaten om aan de Commissie relevante informatie en documenten te melden.

(2)

Het veiligstellen van de kwaliteit van de verzamelde en verspreide gegevens is van essentieel belang met het oog op de monitoring en het waarborgen van adequate markttransparantie. De lidstaten zijn derhalve verplicht de Commissie de gegevens te melden die nodig zijn om deze doelstellingen na te streven.

(3)

Het blijft de verantwoordelijkheid van de lidstaten om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de gemelde informatie voor de betrokken markt van belang is en nauwkeurig en volledig is, maar de Commissie moet van haar sectorale expertise gebruikmaken om te bepalen welke gegevens moeten worden bekendgemaakt wanneer de lidstaten de vereiste informatie niet hebben gemeld.

(4)

De Russische invasie in Oekraïne op 24 februari 2022 en de daaruit voortvloeiende verstoringen op de wereldmarkt hebben een aantal informatielacunes aan het licht gebracht. Actuele informatie over de voorraadniveaus van granen, oliehoudende zaden en rijst, met inbegrip van de productie en de voorraadniveaus van gecertificeerd zaad, bij producenten, groothandelaren en betrokken marktdeelnemers, bleek essentieel te zijn om te beslissen over relevante maatregelen om marktverstoringen te voorkomen en in te perken. De meldingsverplichtingen moeten derhalve tot deze informatie worden uitgebreid.

(5)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Aangezien de Russische invasie in Oekraïne reeds gevolgen heeft voor de handel in en de prijzen van granen, oliehoudende zaden en rijst, moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. De lidstaten moeten echter voldoende tijd krijgen voor de ontwikkeling van de methodologieën en operationele systemen voor het verzamelen van de vereiste informatie; bijgevolg moeten de nieuwe bepalingen betreffende de meldingen die zijn vermeld in bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185, van toepassing zijn met ingang van juli 2022.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5 wordt vervangen door:

“Artikel 5

Standaardmelding

Tenzij anders bepaald in de in artikel 1 bedoelde handelingen, wordt een lidstaat of, waar van toepassing, een derde land of marktdeelnemer die de vereiste informatie of documenten niet binnen de termijn aan de Commissie heeft gemeld (“geen respons”), geacht het volgende aan de Commissie te hebben gemeld:

a)

bij prijzen: het ontbreken van informatie;

b)

bij andere kwantitatieve informatie: een nulwaarde;

c)

bij kwalitatieve informatie: dat er niets te rapporteren is.

In alle gevallen bepaalt de Commissie of de standaardwaarde wordt bekendgemaakt en/of vervangen door een raming van de Commissie of door de vermelding van een niet-melding.”.

2)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, punt 2), is van toepassing met ingang van 1 juli 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 mei 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 van de Commissie van 20 april 2017 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aan de Commissie te melden informatie en documenten en tot wijziging en intrekking van diverse verordeningen van de Commissie (PB L 171 van 4.7.2017, blz. 113).


BIJLAGE

In bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 wordt punt 1 (“Rijst”) vervangen door:

“1a.   Rijst

Inhoud van de melding: voor elke soort rijst als bedoeld in deel I, punten 2 en 3, van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1308/2013:

a)

het beplante areaal, de agronomische opbrengst, de productie van padie in het oogstjaar en het rendement bij de bewerking;

b)

het binnenlandse verbruik (inclusief door de verwerkende industrie) van rijst, uitgedrukt in volwitterijstequivalent;

c)

de maandelijkse niveaus van de rijstvoorraden (in volwitterijstequivalent) van producenten en rijstverwerkingsbedrijven, uitgesplitst naar in de Unie geproduceerde rijst en ingevoerde rijst.

Meldingsperiode: voor het beplante areaal en het binnenlandse verbruik: jaarlijks uiterlijk op 15 januari, voor het voorgaande jaar; voor de maandelijkse voorraden: uiterlijk aan het eind van elke maand, voor de voorgaande maand.

Betrokken lidstaten:

a)

voor de productie van padie: alle rijstproducerende lidstaten;

b)

voor het binnenlandse verbruik: alle lidstaten;

c)

voor de rijstvoorraden: alle rijstproducerende lidstaten en lidstaten met rijstverwerkingsbedrijven.

1b.   Granen

Inhoud van de melding: het maandelijkse niveau van de graanvoorraden die van belang zijn voor de markt van de Unie, op basis van de voorraden van de betrokken producenten, groothandelaren en marktdeelnemers.

Meldingsperiode: uiterlijk aan het eind van elke maand, voor de voorgaande maand.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten.

1c.   Oliehoudende zaden

Inhoud van de melding: het maandelijkse voorraadniveau van koolzaad, zonnebloempitten, sojabonen, koolzaadmeel, zonnebloemzaadschroot, sojaschroot, ruwe koolzaadolie, ruwe zonnebloemolie en ruwe sojaolie, op basis van de voorraden van de betrokken producenten, groothandelaren en marktdeelnemers.

Meldingsperiode: uiterlijk aan het eind van elke maand, voor de voorgaande maand.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten.

1d.   Gecertificeerd zaad

Inhoud van de melding: voor granen, rijst, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen waarvoor de lidstaten prijzen melden op basis van de punten 1, 2 en 3 van bijlage I of punt 2 van bijlage II:

a)

het voor certificering aanvaarde areaal;

b)

de hoeveelheden voor certificering geoogst zaad;

c)

het niveau van de voorraden gecertificeerd zaad van de betrokken marktdeelnemers.

Meldingsperiode: voor het voor certificering aanvaarde areaal: jaarlijks uiterlijk op 15 november, voor het in dat jaar geoogste areaal; voor de hoeveelheden geoogst zaad: jaarlijks uiterlijk op 15 januari, voor het voorgaande jaar; voor de voorraden: uiterlijk aan het eind van de maanden februari en juli, telkens voor de voorgaande maand.

Betrokken lidstaten: de lidstaten waarop de punten 1, 2 en 3 van bijlage I of punt 2 van bijlage II betrekking hebben.”.


Top