EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0617

Verordening (EU) 2022/617 van de Commissie van 12 april 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan kwik in vis en zout (Voor de EER relevante tekst)

C/2022/2206

OJ L 115, 13.4.2022, p. 60–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; stilzwijgende opheffing door 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/617/oj

13.4.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 115/60


VERORDENING (EU) 2022/617 VAN DE COMMISSIE

van 12 april 2022

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan kwik in vis en zout

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen (1), en met name artikel 2, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie (2) stelt maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen, waaronder kwik, in levensmiddelen vast.

(2)

Op 22 november 2012 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een advies over kwik en methylkwik in levensmiddelen (3) uitgebracht. In dat advies heeft de EFSA een toelaatbare wekelijkse inname (“TWI”) voor anorganisch kwik vastgesteld van 4 μg/kg lichaamsgewicht en voor methylkwik van 1,3 μg/kg lichaamsgewicht (beide uitgedrukt als kwik) en concludeerde dat het 95e percentiel blootstelling via de voeding voor alle leeftijdsgroepen dicht bij of boven de TWI ligt. Consumenten die veel vis eten, waartoe zwangere vrouwen kunnen behoren, kunnen de TWI met ongeveer zes keer overschrijden. Ongeboren kinderen vormen de meest kwetsbare groep. De conclusie van het advies luidde dat de blootstelling aan methylkwik boven de TWI zorgwekkend is, maar raadde aan rekening te houden met de gunstige effecten van visconsumptie, mits maatregelen ter vermindering van de blootstelling aan methylkwik werden overwogen.

(3)

Op 27 juni 2014 heeft de EFSA een advies uitgebracht over de gezondheidsvoordelen van de consumptie van de consumptie van visserijproducten (vissen en schaal- en schelpdieren) in verband met de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan methylkwik (4). In dat advies heeft de EFSA de rol van visserijproducten in Europese voedingspatronen geëvalueerd en de gunstige effecten van de consumptie van visserijproducten beoordeeld met betrekking tot de gezondheidsresultaten, met inbegrip van de effecten van de consumptie van visserijproducten tijdens de zwangerschap op de functionele resultaten van de neurologische ontwikkeling van kinderen en de effecten van consumptie van visserijproducten op het risico van hart- en vaatziekten bij volwassenen. De EFSA heeft geconcludeerd dat de consumptie van ongeveer een tot twee porties visserijproducten per week en tot drie tot vier porties per week tijdens de zwangerschap in verband is gebracht met betere functionele resultaten van neurologische ontwikkeling bij kinderen dan als er geen visserijproducten worden geconsumeerd. Zulke hoeveelheden zijn ook in verband gebracht met een lagere mortaliteit van coronaire hartziekten bij volwassenen.

(4)

Op 19 december 2014 heeft de EFSA een verklaring aangenomen over de voordelen van de consumptie van visserijproducten in vergelijking met de risico’s van methylkwik in visserijproducten (5), waarin zij concludeerde dat de consumptie van visserijproducten met een hoog kwikgehalte moet worden beperkt om de voordelen van de consumptie van een tot vier porties per week te behalen en te beschermen tegen neurologische ontwikkelingstoxiciteit van methylkwik.

(5)

Rekening houdend met de resultaten van de wetenschappelijke adviezen en verklaringen van de EFSA moeten de maximumgehalten voor kwik worden herzien om de blootstelling via de voeding aan kwik in levensmiddelen verder te verminderen.

(6)

Aangezien uit recente gegevens blijkt dat er een marge zou zijn om de maximumgehalten voor kwik in verschillende vissoorten te verlagen, moeten de maximumgehalten voor die vissoorten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Gezien de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen moet het kwikgehalte voor haaien en zwaardvis op het huidige niveau worden gehandhaafd, in afwachting van verdere gegevensverzameling, wetenschappelijke beoordeling en kennis over de doeltreffendheid van het consumptieadvies bij het verminderen van de blootstelling.

(8)

In de Codex Alimentarius is een maximumgehalte van 0,1 mg/kg voor kwik in zout (6) vastgesteld. Het is passend in de wetgeving van de Unie hetzelfde maximumgehalte vast te stellen.

(9)

Verordening (EG) nr. 1881/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Aangezien bepaalde onder deze verordening vallende levensmiddelen een lange houdbaarheidstermijn hebben, is het passend te voorzien in een overgangsperiode gedurende welke dergelijke levensmiddelen die niet aan de nieuwe maximumgehalten voldoen en die vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening rechtmatig in de handel zijn gebracht, in de handel mogen blijven.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1881/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

De in de bijlage vermelde levensmiddelen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening rechtmatig in de handel zijn gebracht, mogen tot de datum van minimale houdbaarheid of uiterste gebruiksdatum in de handel blijven.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 april 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 37 van 13.2.1993, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5).

(3)  EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam); Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food. (wetenschappelijk advies over het risico voor de volksgezondheid in verband met de aanwezigheid van kwik en methylkwik in levensmiddelen). EFSA Journal 2012;10(12):2985

(4)  NDA-panel van de EFSA (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2014. Scientific Opinion on health benefits of seafood (fish and shellfish) consumption in relation to health risks associated with exposure to methylmercury (wetenschappelijk advies over de gezondheidsvoordelen van de consumptie van visserijproducten (vissen en schaal- en schelpdieren) in verband met de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan methylkwik). EFSA Journal 2014;12(7):3761

(5)  Wetenschappelijk comité van de EFSA, 2015. Statement on the benefits of fish/seafood consumption compared to the risks of methylmercury in fish/seafood (verklaring over de voordelen van de consumptie van visserijproducten in vergelijking met de risico’s van methylkwik in visserijproducten). EFSA Journal 2015;13(1):3982

(6)  Codex General Standard for Contaminants and Toxine in Foods and Feeds — GSCTFF (CODEX STAN 193-1995).


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1881/2006 wordt als volgt gewijzigd:

In vak 3: Metalen, punt 3.3 (Kwik) wordt vervangen door:

“3.3

Kwik

 

3.3.1

Visserijproducten (26) en vlees van vis (24) (25), met uitzondering van de in punt 3.3.2 en punt 3.3.3 vermelde soorten. Het maximumgehalte voor schaaldieren geldt voor vlees van aanhangsels en buik (44). In geval van krabben en krabachtige schaaldieren (Brachyura en Anomura) geldt het voor vlees van aanhangsels.

0,50

3.3.2

Vlees van de volgende vissoorten (24) (25):

Spaanse zeebrasem (Pagellus acarne)

Zwarte haarstaartvis (Aphanopus carbo)

Rode zeebrasem (Pagellus bogaraveo)

Boniet (Sarda sarda)

Gewone zeebrasem (Pagellus erythrinus)

Botermakreel (Lepidocybium flavobrunneum)

Heilbot (Hippoglossus spp.)

Kaapse koningklip (Genypterus capensis)

Marlijn (Makaira spp.)

Schartong (Lepidorhombus spp.)

Olievis (Ruvettus pretiosus)

Keizerbaars (Hoplostethus atlanticus)

Roze koningklip (Genypterus blacodes)

Snoek (Esox spp.)

Ongestreepte boniet (Orcynopsis unicolor)

Dwergbolk (Tricopterus spp.)

Gewone zeebarbeel (Mullus barbatus barbatus)

Grenadiervis (Coryphaenoides rupestris)

Zeilvis (Istiophorus spp.)

Kousebandvis (Lepidopus caudatus)

Snoekmakreel (Gempylus serpens)

Steur (Acipenser spp.)

Mul (Mullus surmuletus)

Tonijn (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

Haai (alle soorten)

Zwaardvis (Xiphias gladius)

1,0

3.3.3

Koppotigen

Mariene buikpotigen

Vlees van de volgende vissoorten (24) (25):

Ansjovis (Engraulis spp.)

Alaska koolvis (Theragra chalcogrammus)

Kabeljauw (Gadus morhua)

Haring uit de Atlantische Oceaan (Clupea harengus)

Basa (Pangasius bocourti)

Karper (soorten behorend tot de familie van de Cyprinidae)

Schar (Limanda limanda)

Makreel (Scomber spp.)

Bot (Platichthys flesus)

Schol (Pleuronectes platessa)

Sprot (Sprattus sprattus)

Reuzenmeerval (Pangasianodon gigas)

Witte koolvis, pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius)

Zwarte koolvis (Pollachius virens)

Zalm en forel (Salmo spp. en Oncorhynchus spp., behalve Salmo trutta)

Sardien of pelser (Dussumieria spp., Sardina spp., Sardinella spp. en Sardinops spp.)

Tong (Solea solea)

Pangasianodon hypothalamus

Wijting (Merlangius merlangus)

0,30

3.3.4

Voedingssupplementen (39)

0,10

3.3.5

Zout

0,10”


Top