EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1771

Verordening (EU) 2021/1771 van de Commissie van 7 oktober 2021 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat radijsblad betreft (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/7144

OJ L 356, 8.10.2021, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1771/oj

8.10.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 356/30


VERORDENING (EU) 2021/1771 VAN DE COMMISSIE

van 7 oktober 2021

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat radijsblad betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong waarop de in Verordening (EG) nr. 396/2005 vastgestelde maximumresidugehalten (MRL’s) voor bestrijdingsmiddelen overeenkomstig de bepalingen van die verordening van toepassing zijn, zijn opgenomen in de lijst in bijlage I bij die verordening.

(2)

Bij Verordening (EU) 2018/62 van de Commissie (2) is in deel B van bijlage I onder andere het product “radijsblad” ingevoegd en aan het product “boerenkolen” in deel A van die bijlage gekoppeld. Als gevolg daarvan zijn de MRL’s voor boerenkolen ook op radijsblad van toepassing.

(3)

Aangezien ten tijde van de vaststelling van Verordening (EU) 2018/62 gegevens met betrekking tot residuproeven niet beschikbaar waren om te bevestigen of deze indeling passend was, werd bij Verordening (EU) 2018/1049 van de Commissie (3) een overgangsperiode vastgesteld. Om de lidstaten in staat te stellen dergelijke gegevens te verzamelen, werd een voetnoot ingevoegd en aan de vermelding voor het product “radijsblad” toegevoegd waarin dit product tot en met 31 december 2021 werd vrijgesteld van de toepassing van het MRL voor “boerenkolen”.

(4)

Aangezien de lidstaten die dergelijke gegevens verzamelen de Commissie onlangs hebben meegedeeld dat het verzamelen van die gegevens vertraging heeft opgelopen, moet de desbetreffende overgangsperiode met nog eens drie jaar worden verlengd zodat de proeven kunnen worden afgerond en beoordeeld.

(5)

De desbetreffende voetnoot in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deel B van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt voetnoot 3 vervangen door:

“(3)

Voor radijsblad gelden de MRL’s met ingang van 1 januari 2025.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 oktober 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) 2018/62 van de Commissie van 17 januari 2018 tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 18 van 23.1.2018, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) 2018/1049 van de Commissie van woensdag 25 juli 2018 tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 189 van 26.7.2018, blz. 9).


Top