EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1122

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1122 van de Commissie van 8 juli 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1368 waarbij de Norwegian Interbank Offered Rate wordt toegevoegd aan en de London Interbank Offered Rate wordt verwijderd van de lijst van op financiële markten gebruikte cruciale benchmarks die op grond van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad is vastgesteld (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/4961

OJ L 243, 9.7.2021, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1122/oj

9.7.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 243/39


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1122 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 2021

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1368 waarbij de Norwegian Interbank Offered Rate wordt toegevoegd aan en de London Interbank Offered Rate wordt verwijderd van de lijst van op financiële markten gebruikte cruciale benchmarks die op grond van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad is vastgesteld

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (1), en met name artikel 20, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Benchmarks kunnen als cruciaal worden erkend overeenkomstig artikel 20, lid 1, punt a), b) of c), van Verordening (EU) 2016/1011. In artikel 20, lid 1, punt b), wordt bepaald dat benchmarks, om als cruciale benchmarks te worden erkend, gebaseerd moeten zijn op inputgegevens door contribuanten die voor het merendeel in één lidstaat gevestigd zijn, en als cruciaal in die lidstaat moeten worden erkend. Op 11 augustus 2016 heeft de Commissie Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1368 van de Commissie (2) vastgesteld waarbij een lijst van cruciale benchmarks is opgesteld.

(2)

Verordening (EU) 2016/1011 is van toepassing in de Europese Economische Ruimte (EER) en is op 6 december 2019 in Noorse wetgeving omgezet.

(3)

Op 3 december 2020 heeft de Noorse bevoegde autoriteit, de Finanstilsynet, de Europese Autoriteit voor effecten en markten (“ESMA”) in kennis gesteld van haar voorstel om de Norwegian Interbank Offered Rate (“NIBOR”) als cruciale benchmark te erkennen, overeenkomstig artikel 20, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2016/1011, omdat de NIBOR van cruciaal belang is in Noorwegen en gebaseerd is op indieningen door contribuanten die alle in Noorwegen gevestigd zijn.

(4)

De NIBOR is een referentierente die gebaseerd is op een gemiddelde van de rentevoeten waartegen banken die op de Noorse geldmarkt actief zijn, bereid zijn ongedekte financiële middelen met verschillende looptijden aan elkaar te lenen. De NIBOR wordt dagelijks bepaald voor vijf verschillende looptijden: één week en één, twee, drie en zes maanden. Sinds 3 december 2020 nemen aan het NIBOR-panel zes banken deel, die alle in Noorwegen gevestigd zijn.

(5)

In haar aan de ESMA voorgelegde beoordeling concludeerde de Finanstilsynet dat de stopzetting van de NIBOR, of de aanbieding ervan op basis van inputgegevens die niet langer representatief zijn, of een panel van contribuanten dat niet langer representatief is, voor de onderliggende markt of economische realiteit, een significante negatieve impact zou kunnen hebben op de werking van de financiële markten in Noorwegen.

(6)

Uit de beoordeling van de Finanstilsynet blijkt dat de NIBOR als referentie wordt gebruikt bij leningen aan huishoudens en niet-financiële instellingen ten bedrage van ongeveer 418 miljard EUR, hetgeen overeenkomt met 94 % van het totaal van de in Noorwegen aan huishoudens en niet-financiële instellingen verstrekte leningen, en met 136 % van het bruto binnenlands product (bbp) van Noorwegen. Voorts wordt de NIBOR gebruikt als referentie voor de couponbetalingen van ongeveer 60 % van de totale nominale waarde van obligaties met variabele rente in Noorwegen, wat neerkomt op een totaal bedrag van ongeveer 130 miljard EUR. De Finanstilsynet toonde, op basis van gegevens van één enkele centrale tegenpartij, eveneens aan dat de NIBOR vanaf oktober 2020 als referentie wordt gebruikt in buiten de beurs verhandelde (OTC) rentederivaten voor een uitstaand notioneel bedrag van ten minste 1988 miljard EUR. Tot slot gaf de Finanstilsynet aan dat de NIBOR momenteel als referentie wordt gebruikt bij beleggingsfondsen met een totale intrinsieke waarde van 0,3 miljard EUR. De totale waarde van de financiële instrumenten en financiële contracten die de NIBOR als referentierente hebben, is dus ten minste acht keer hoger dan het bruto nationaal product van Noorwegen.

(7)

De conclusie van de beoordeling door de Finanstilsynet luidde dat de NIBOR van vitaal belang is voor de financiële stabiliteit en de marktintegriteit in Noorwegen en dat indien de NIBOR niet werd voortgezet of onbetrouwbaar was, dit een significante negatieve impact zou kunnen hebben op de werking van de financiële markten in Noorwegen en op bedrijven en consumenten, omdat deze wordt gebruikt voor leningen, kredietproducten voor consumenten, otc-rentederivaten en beleggingsfondsen.

(8)

Op 28 januari 2021 heeft de ESMA de Commissie haar advies gezonden waarin zij uiteenzette dat de beoordeling door de Finanstilsynet voldoet aan de vereisten van artikel 20, lid 3, van Verordening (EU) 2016/1011 en dat de Finanstilsynet was gekomen met kwantitatieve gegevens ter onderbouwing van de argumenten voor de erkenning van de NIBOR als cruciale benchmark en een argumentatieve analyse waarin op de cruciale rol van de NIBOR in de Noorse economie werd gewezen.

(9)

Krachtens artikel 20, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1011 moet de Commissie zorgen voor een tweejaarlijkse evaluatie van de lijst van door beheerders in de Unie aangeboden cruciale benchmarks. Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Unie verlaten. Benchmarks die worden aangeboden door een beheerder uit het Verenigd Koninkrijk kunnen daarom niet langer als cruciale benchmarks worden aangemerkt en moeten worden verwijderd uit de lijst van cruciale benchmarks in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1368. De London Interbank Offered Rate (LIBOR), die op 19 december 2017 als een cruciale benchmark werd aangemerkt, moet daarom worden verwijderd van de lijst van cruciale benchmarks in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1368.

(10)

Verordening (EU) 2016/1011 is gewijzigd bij Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad (3), onder meer om de ESMA met ingang van 1 januari 2022 aan te wijzen als de bevoegde autoriteit voor beheerders van cruciale benchmarks als bedoeld in artikel 20, lid 1, punten a) en c), van Verordening (EU) 2016/1011. De bevoegdheid voor beheerders van cruciale benchmarks als bedoeld in artikel 20, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2016/1011 blijft echter berusten bij de desbetreffende nationale bevoegde autoriteit. Het is daarom passend om in de door de Commissie vastgestelde lijst van cruciale benchmarks een onderscheid te maken tussen de cruciale benchmarks als bedoeld in artikel 20, lid 1, punten a) en c), van Verordening (EU) 2016/1011 en die als bedoeld in artikel 20, lid 1, punt b), van die verordening.

(11)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1368 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

Gezien het cruciale belang van de NIBOR, het grootschalige gebruik ervan en de rol die hij speelt bij de toewijzing van kapitaal in Noorwegen, moet deze verordening met spoed in werking treden.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Europees Comité voor het effectenbedrijf,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1368 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 171 van 29.6.2016, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1368 van de Commissie van 11 augustus 2016 tot vaststelling van een lijst van op financiële markten gebruikte cruciale benchmarks op grond van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 217 van 12.8.2016, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en Verordening (EU) 2015/847 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 1).


BIJLAGE

“BIJLAGE

Lijst van cruciale benchmarks opgesteld op grond van artikel 20, lid 1, punten a) en c), van Verordening (EU) 2016/1011

Nr.

Benchmark

Beheerder

Plaats

1

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®)

European Money Markets Institute (EMMI)

Brussel, België

2

Euro Overnight Index Average (EONIA®)

European Money Markets Institute (EMMI)

Brussel, België


Lijst van cruciale benchmarks opgesteld op grond van artikel 20, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2016/1011

Nr.

Benchmark

Beheerder

Plaats

1

Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR)

Zweedse vereniging van banken (Svenska Bankföreningen)

Stockholm, Zweden

2

Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR)

GPW Benchmarks S.A.

Warschau, Polen

5

Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR)

Norske Finansielle Referanser (NoRe)

Oslo, Noorwegen


Top