EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0383

Verordening (EU) 2021/383 van de Commissie van 3 maart 2021 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad met de lijst van formuleringshulpstoffen die niet worden aanvaard voor opname in gewasbeschermingsmiddelen (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/1359

OJ L 74, 4.3.2021, p. 7–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/383/oj

4.3.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 74/7


VERORDENING (EU) 2021/383 VAN DE COMMISSIE

van 3 maart 2021

tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad met de lijst van formuleringshulpstoffen die niet worden aanvaard voor opname in gewasbeschermingsmiddelen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 27, lid 2, en artikel 78, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Formuleringshulpstoffen worden in artikel 2, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 1107/2009 beschreven als stoffen of preparaten die worden gebruikt of die bestemd zijn om te worden gebruikt in een gewasbeschermingsmiddel of toevoegingsstof, maar die geen werkzame stoffen, beschermstoffen of synergisten zijn.

(2)

Formuleringshulpstoffen zijn in gewasbeschermingsmiddelen onaanvaardbaar als de residuen van die stoffen, bij toepassing in overeenstemming met de goede gewasbeschermingspraktijken en bij realistische gebruiksomstandigheden, schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van mens of dier of voor het grondwater, dan wel een onaanvaardbaar effect hebben op het milieu. Formuleringshulpstoffen zijn ook in gewasbeschermingsmiddelen onaanvaardbaar als het gebruik ervan, bij toepassing in overeenstemming met de goede gewasbeschermingspraktijken en bij realistische gebruiksomstandigheden, schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van mens of dier of een onaanvaardbaar effect heeft op planten, plantaardige producten of het milieu. Dergelijke onaanvaardbare formuleringshulpstoffen moeten in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 worden opgenomen.

(3)

Formuleringshulpstoffen zijn stoffen of preparaten die in combinatie met werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt en dus navenant in het milieu worden verspreid. Daarom moeten de in bijlage II, punten 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 en 3.10, bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 vastgestelde criteria op het gebied van de menselijke gezondheid, het milieu, de ecotoxiciteit en het grondwater ook gebruikt kunnen worden voor het identificeren van onaanvaardbare formuleringshulpstoffen.

(4)

De lijst van onaanvaardbare formuleringshulpstoffen moet dus ook stoffen omvatten die overeenkomstig bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (2) als kankerverwekkend, categorie 1A of 1B, als mutageen, categorie 1A of 1B, of als giftig voor de voortplanting, categorie 1A of 1B, zijn ingedeeld.

(5)

De lijst van onaanvaardbare formuleringshulpstoffen moet voorts stoffen bevatten die overeenkomstig artikel 57, onder d) en e), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (3) als persistent, bioaccumulerend en toxisch (“PBT”) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (“zPzB”) zijn geïdentificeerd.

(6)

De lijst van onaanvaardbare formuleringshulpstoffen moet ook stoffen omvatten die overeenkomstig artikel 57, onder f), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 zeer zorgwekkend zijn wegens hormoonontregelende eigenschappen, overeenkomstig Verordening (EU) nr 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (4) als hormoonontregelaars zijn geïdentificeerd of overeenkomstig Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad (5) als persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) zijn aangemerkt.

(7)

In bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zijn de beperkingen voor bepaalde gevaarlijke stoffen vastgesteld. Indien voor het gebruik van deze stoffen als formuleringshulpstoffen in gewasbeschermingsmiddelen beperkingen gelden, moeten zij worden toegevoegd aan de lijst van formuleringshulpstoffen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009.

(8)

De lidstaten hebben de formuleringshulpstoffen geïdentificeerd die zij onaanvaardbaar achten in gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten uit hoofde van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (6) of Verordening (EG) nr. 1107/2009. Dergelijke formuleringshulpstoffen zijn aangemeld door Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Litouwen, Spanje en Noorwegen. Formuleringshulpstoffen die overeenkomstig bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 als kankerverwekkend, categorie 1A of 1B, mutageen, categorie 1A of 1B, of giftig voor de voortplanting, categorie 1A of 1B zijn ingedeeld, overeenkomstig artikel 57, onder d) en e), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 als PBT of zPzB zijn aangemerkt, overeenkomstig artikel 57, onder f), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 wegens hormoonontregelende eigenschappen als zeer zorgwekkend zijn aangemerkt, of overeenkomstig Verordening (EU) 2019/1021 als POP’s zijn aangemerkt, worden opgenomen in de lijst in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009.

(9)

Het gebruik van polygeëthoxyleerde talgamines (CAS-nr. 61791-26-2) in gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat bevatten, is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 van de Commissie (7) verboden, aangezien er bezorgdheid was ontstaan over de toxiciteit van polygeëthoxyleerde talgamines en het vermogen daarvan om negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid te hebben. Aangezien deze problemen het gevolg zijn van de intrinsieke eigenschappen van de betrokken stoffen en dus niet beperkt zijn tot geformuleerde producten die glyfosaat bevatten, maar evenzeer gelden voor geformuleerde producten die andere werkzame stoffen bevatten, moeten zij ook worden toegevoegd aan de lijst van formuleringshulpstoffen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009.

(10)

PHMB (1600; 1.8), CAS-nummer 27083-27-8 en 32289-58-0, en PHMB (1415; 4.7), CAS-nummer 32289-58-0 en 1802181-67-4, zijn wegens onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van de mens en voor het milieu bij Uitvoeringsbesluiten (EU) 2016/109 (8) en (EU) 2018/619 (9) van de Commissie niet goedgekeurd als bestaande werkzame stoffen voor gebruik in biociden voor (onder andere) productsoort 6 (conserveringsmiddelen in conserven). Het gebruik ervan als dergelijke conserveringsmiddelen in gewasbeschermingsmiddelen zou derhalve onaanvaardbare effecten hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Bijgevolg moet PHMB (1600; 1.8) en PHMB (1415; 4.7) ook in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 worden opgenomen.

(11)

Formuleringshulpstoffen die in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 moeten worden opgenomen, kunnen ook voorkomen in toevoegingsstoffen die in de handel worden gebracht. Aangezien er voor de toelating van toevoegingsstoffen nog geen gedetailleerde regels overeenkomstig artikel 58, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 zijn vastgesteld, mogen de lidstaten de nationale bepalingen ten aanzien van hulpstoffen overeenkomstig artikel 81, lid 3, van die verordening blijven toepassen. Aangezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 tot doel heeft te voorkomen dat toevoegingsstoffen die verboden formuleringshulpstoffen bevatten in de handel worden gebracht of worden gebruikt, moet er tevens voor worden gezorgd dat toevoegingsstoffen die bestemd zijn om met gewasbeschermingsmiddelen te worden vermengd, geen van deze onaanvaardbare formuleringshulpstoffen bevatten.

(12)

De lidstaten moeten voldoende tijd krijgen om de samenstelling van de gewasbeschermingsmiddelen en hulpstoffen die momenteel op hun grondgebied zijn toegelaten, te beoordelen, om zich ervan te kunnen vergewissen of zij formuleringshulpstoffen bevatten die in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 zijn opgenomen, en om de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen die deze formuleringshulpstoffen bevatten, in te trekken of te wijzigen.

(13)

Voor zover de lidstaten overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 of overeenkomstig de nationale bepalingen voor de toelating van formuleringshulpstoffen een respijtperiode toekennen voor gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen die een in bijlage III bij die verordening vermelde formuleringshulpstof bevatten, duurt die periode voor de verkoop en distributie maximaal drie maanden en voor de verwijdering, de opslag en het gebruik nog eens negen maanden na de datum van wijziging of intrekking van de toelatingen.

(14)

Formuleringshulpstoffen die moeten worden opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 kunnen als onopzettelijke verontreinigingen aanwezig zijn in andere formuleringshulpstoffen waarvan het gebruik in gewasbeschermings- of toevoegingsstoffen wel is toegestaan. Om te worden beschouwd als aanvaardbare onopzettelijke onzuiverheid moet de individuele concentratie van de onaanvaardbare formuleringshulpstoffen in het uiteindelijke gewasbeschermingsmiddel of toevoegingsmiddel daarom minder zijn dan 0,1 % (g/g), of minder zijn dan een specifieke concentratiegrens voor stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn, indien in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 voor de onaanvaardbare formuleringshulpstof een niveau is vastgesteld dat lager is dan 0,1 % gewichtsprocent (g/g), tenzij vanwege technische beperkingen van de relevante analysemethoden een andere grenswaarde wordt vastgesteld.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

De lidstaten die toelatingen hebben verleend voor gewasbeschermingsmiddelen die formuleringshulpstoffen bevatten die zijn opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009, zoals gewijzigd bij deze verordening, moeten die toelatingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 24 maart 2023 wijzigen of intrekken.

Artikel 3

De lidstaten verlenen geen vergunning voor het in de handel brengen of het gebruik van toevoegingsstoffen die formuleringshulpstoffen bevatten die zijn opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009, zoals gewijzigd bij deze verordening.

De lidstaten die toevoegingsstoffen hebben goedgekeurd die formuleringshulpstoffen bevatten die zijn opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009, zoals gewijzigd bij deze verordening, moeten die toelatingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 224 maart 2023 wijzigen of intrekken.

Artikel 4

Alle door de lidstaten overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 of nationale bepalingen voor de toelating van toevoegingsstoffen toegekende respijtperioden zijn zo kort mogelijk en duren voor de verkoop en distributie maximaal drie maanden en voor de verwijdering, de opslag en het gebruik nog eens negen maanden na de datum van wijziging of intrekking van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde toelatingen.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 maart 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

(4)  Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1).

(5)  Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 45).

(6)  Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 van de Commissie van 1 augustus 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (PB L 208 van 2.8.2016, blz. 1).

(8)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/109 van de Commissie van 27 januari 2016 tot niet-goedkeuring van PHMB (1600; 1.8) als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden voor de productsoorten 1, 6 en 9 (PB L 21 van 28.1.2016, blz. 84).

(9)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/619 van de Commissie van 20 april 2018 tot niet-goedkeuring van PHMB (1415; 4.7) als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van de productsoorten 1, 5 en 6 (PB L 102 van 23.4.2018, blz. 21).


BIJLAGE

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt vervangen door:

“BIJLAGE III

Lijst van formuleringshulpstoffen die als bedoeld in artikel 27 niet worden aanvaard voor opname in gewasbeschermingsmiddelen  (1)

Nummer

Naam

EG-benamingen/Andere benamingen

CAS-nummer

EG-nummer

Indeling/Overige eigenschappen

1.

1-Chloor-2,3-epoxypropaan

Epichloorhydrine, 2,3-epoxypropylchloride

106-89-8

203-439-8

Kankerverwekkend cat. 1B

2.

1,2-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan;

ethaan, 1,2-dichloor-

107-06-2

203-458-1

Kankerverwekkend cat. 1B

3.

2-Ethoxyethanol

2-Ethoxyethanol;

ethanol, 2-ethoxy-

110-80-5

203-804-1

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

4.

2-Ethoxyethylacetaat

2-Ethoxyethylacetaat; ethanol, 2-ethoxy-, 1-acetaat

111-15-9

203-839-2

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

5.

1-Ethylpyrrolidine-2-on

1-Ethylpyrrolidine-2-on;

N-ethyl-2-pyrrolidon

2687-91-4

220-250-6

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

6.

2-Methoxyethanol

2-Methoxyethanol;

ethanol, 2-methoxy-

109-86-4

203-713-7

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

7.

2-Methoxyethylacetaat

2-Methoxyethylacetaat;

ethanol, 2-methoxy-, 1-acetaat;

2-methoxyethanolacetaat

110-49-6

203-772-9

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

8.

2-Methoxypropanol

2-Methoxypropanol;

1-propanol, 2-methoxy-

1589-47-5

216-455-5

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

9.

1-Methylpyrrolidin-2-on

1-Methyl-2-pyrrolidon

2-pyrrolidinon, 1-methyl-

872-50-4

212-828-1

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

10.

2-Nitropropaan

2-Nitropropaan;

propaan, 2-nitro-

79-46-9

201-209-1

Kankerverwekkend cat. 1B

11.

Aminen, talgalkyl-, geëthoxyleerd

Aminen, talgalkyl-, geëthoxyleerd;

polygeëthoxyleerde talgamine

61791-26-2

 

Bezorgdheid over of lacunes in de gegevens met betrekking tot de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens of voor het milieu

12.

Aminen, talgalkyl-, geëthoxyleerd gepropoxyleerd

Aminen, talgalkyl-, geëthoxyleerd gepropoxyleerd;

polygeëthoxyleerde talgamine

68213-26-3

 

Bezorgdheid over of lacunes in de gegevens met betrekking tot de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens of voor het milieu

13.

Asbestvezels

Actinoliet (asbest);

asbest, actinoliet

77536-66-4

 

Kankerverwekkend cat. 1A

14.

Amosiet (asbest);

asbest, amosiet

12172-73-5

 

Kankerverwekkend cat. 1A

15.

Anthofylliet (asbest);

asbest, anthofylliet

77536-67-5

 

Kankerverwekkend cat. 1A

16.

Chrysotiel (asbest);

asbest, chrysotiel

12001-29-5

 

Kankerverwekkend cat. 1A

17.

Crocidoliet (asbest);

asbest, crocidoliet

12001-28-4

 

Kankerverwekkend cat. 1A

18.

Tremoliet (asbest);

asbest, tremoliet

77536-68-6

 

Kankerverwekkend cat. 1A

19.

Benzeen

Benzeen

71-43-2

200-753-7

Kankerverwekkend cat. 1A/

Mutageen cat. 1B

20.

Benzo[def]chryseen  (2);

Benzo[pqr]tetrafeen

Benzo[def]chryseen;

benzo[a]pyreen

50-32-8

200-028-5

Kankerverwekkend cat. 1B/Mutageen cat. 1B/

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

21.

Bis(2-methylpropyl)benzeen-1,2-dicarboxylaat

Diisobutylftalaat

84-69-5

201-553-2

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Menselijke gezondheid), voor de voortplanting giftig, categorie 1B

22.

Boorzuur

Boorzuur

10043-35-3

11113-50-1

233-139-2

234-343-4

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

23.

Dinatriumoctaboraat

Dinatriumoctaboraat; dinatriumoctaboraat, watervrij

12008-41-2

234-541-0

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

24.

Dinatriumoctaboraat, tetrahydraat

Boorzuur, dinatriumzout, tetrahydraat;

12280-03-4

234-541-0

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

25.

Dinatriumtetraboraat, watervrij

Dinatriumtetraboraat, watervrij;

natriumtetraboraat

1330-43-4

215-540-4

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

26.

Dinatriumtetraboraat, decahydraat

Borax

1303-96-4

215-540-4

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

27.

Dinatriumtetraboraat, pentahydraat

Natriumtetraboraat, gehydrateerd

12179-04-3

215-540-4

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

28.

Orthoboorzuur, natriumzout

Orthoboorzuur, natriumzout; boorzuur, natriumzout

13840-56-7

237-560-2

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

29.

Tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat

Tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat;

natriumtetraboraat, hydraat

12267-73-1

235-541-3

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

30.

Buta-1,3-dieen

Buta-1,3-dieen;

1,3-butadieen

106-99-0

203-450-8

Kankerverwekkend cat. 1A/

Mutageen cat. 1B

31.

Butaan

met ≥ 0,1 % 4-butadieen (EG-nr. 203-450-8)

Butaan

106-97-8

203-448-7

Kankerverwekkend cat. 1A

32.

Co Poly (bisiminoimidocarbonyl, hexamethyleenhydrochloride), (iminoimidocarbonyl, hexamethyleenhydrochloride)

Guanidine, N,N"'-1,6-hexaandiylbis[N'-cyaan-, polymeer met 1,6-hexaandiamine, hydrochloride

poly[iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexaandiyl], hydrochloride

cyaanamide, N-cyaan-, verbinding met 1,6-hexaandiamine (2:1), polymeer met 1,6-hexaandiaminehydrochloride (1:2);

PHMB

27083-27-8

alsmede

32289-58-0

alsmede

1802181-67-4

 

Niet goedgekeurd voor gebruik in biociden van productsoort 6 (conserveringsmiddelen in conserven)

33.

Dibutylftalaat

n-Butylftalaat;

dibutylbenzeen-1,2-dicarboxylaat

84-74-2

201-557-4

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Menselijke gezondheid), voor de voortplanting giftig, categorie 1B

34.

Destillaten (aardolie), met waterstof behandeld, zwaar, nafteenhoudend, met een gehalte van ≥ 3,0 % DMSO-extract (gemeten volgens IP 346)

 

64742-52-5

265-155-0

Kankerverwekkend cat. 1B

35.

Destillaten (aardolie), met waterstof behandeld, zwaar, paraffinehoudend, met een gehalte van ≥ 3,0 % DMSO-extract (gemeten volgens IP 346)

 

64742-54-7

265-157-1

Kankerverwekkend cat. 1B

36.

Destillaten (aardolie), met waterstof behandeld, licht, nafteenhoudend, met een gehalte van ≥ 3,0 % DMSO-extract (gemeten volgens IP 346)

 

64742-53-6

265-156-6

Kankerverwekkend cat. 1B

37.

Destillaten (aardolie), met waterstof behandeld, licht, paraffinehoudend, met een gehalte van ≥ 3,0 % DMSO-extract (gemeten volgens IP 346)

 

64742-55-8

265-158-7

Kankerverwekkend cat. 1B

38.

Destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdaan, zwaar, paraffinehoudend, met een gehalte van ≥ 3,0 % DMSO-extract (gemeten volgens IP 346)

 

64742-65-0

265-169-7

Kankerverwekkend cat. 1B

39.

Destillaten (aardolie), met oplosmiddel geraffineerd, zwaar, paraffinehoudend, met een gehalte van ≥ 3,0 % DMSO-extract (gemeten volgens IP 346)

 

64741-88-4

265-090-8

Kankerverwekkend cat. 1B

40.

Destillaten (aardolie), met oplosmiddel geraffineerd, licht, paraffinehoudend, met een gehalte van ≥ 3,0 % DMSO-extract (gemeten volgens IP 346)

 

64741-89-5

265-091-3

Kankerverwekkend cat. 1B

41.

Ethyleenoxide

Ethyleenoxide; oxiraan; epoxethaan

75-21-8

200-849-9

Kankerverwekkend cat. 1B/

Mutageen cat. 1B

42.

Formaldehyde

Formaldehyde; formaline; methanal; formol

50-00-0

200-001-8

Kankerverwekkend cat. 1B

43.

Formamide

Formamide; metaanamide

75-12-7

200-842-0

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

44.

Isobutaan (met ≥ 0,1 % butadieen (EG-nr. 203-450-8))

Isobutaan; propaan, 2-methyl-

75-28-5

200-857-2

Kankerverwekkend cat. 1A/

Mutageen cat. 1B

45.

Smeeroliën (aardolie), C20-50, uit neutrale olie verkregen, met waterstof behandeld, met hoge viscositeit en een gehalte van ≥ 3,0 % DMSO-extract (gemeten volgens IP 346)

 

72623-85-9

276-736-3

Kankerverwekkend cat. 1B

46.

Smeeroliën (aardolie), C15-30, uit neutrale olie verkregen, met waterstof behandeld, zeer visceus, met een gehalte van ≥ 3,0 % DMO-extract (gemeten volgens IP 346)

 

72623-86-0

276-737-9

Kankerverwekkend cat. 1B

47.

Smeeroliën (aardolie), C20-50, uit neutrale olie verkregen, met waterstof behandeld, zeer visceus, met een gehalte van ≥ 3,0 % DMO-extract (gemeten volgens IP 346)

 

72623-87-1

276-738-4

Kankerverwekkend cat. 1B

48.

Smeeroliën (aardolie), C17-32, met een oplosmiddel geëxtraheerd, van was ontdaan en met een gehalte van ≥ 3,0 % DMSO-extract (gemeten volgens IP 346)

 

101316-70-5

309-875-6

Kankerverwekkend cat. 1B

49.

Nafta (aardolie), zwaar, gealkyleerd, voornamelijk met C9-C12 vertakte ketens, met een gehalte van ≥ 0,1 % benzeen (EG-nr. 200-753-7)

 

64741-65-7

265-067-2

Kankerverwekkend cat. 1B/

Mutageen cat. 1B

50.

Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar, hoofdzakelijk C7-C12, met een gehalte aan benzeen van ≥ 0,1 % (EG-nr. 200-753-7)

 

64742-82-1

265-185-4

Kankerverwekkend cat. 1A/

Mutageen cat. 1B

51.

Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld, licht, gedearomatiseerd, overwegend C7-paraffinen en cycloparaffinen met een gehalte aan benzeen van ≥ 0,1 % (EG-nr. 200-753-7)

 

92045-53-9

295-434-2

Kankerverwekkend cat. 1A/

Mutageen cat. 1B

52.

Nafta (aardolie), met waterstof behandeld, zwaar, overwegend C6-C13, met een gehalte aan benzeen van ≥ 0,1 % (EG-nr. 200-753-7)

 

64742-48-9

265-150-3

Kankerverwekkend cat. 1A/

Mutageen cat. 1B

53.

Nafta (aardolie), licht, aromatisch, voornamelijk C8-C10 met een gehalte van ≥ 0,1 % benzeen (EG N. 200-753-7)

 

64742-95-6

265-199-0

Kankerverwekkend cat. 1A/

Mutageen cat. 1B

54.

Nitrobenzeen

Nitrobenzeen;

benzeen, nitro-

98-95-3

202-716-0

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

55.

N-methylformamide

N-methylformamide; formamide, N-methyl-

123-39-7

204-624-6

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

56.

Nonylfenolen:

Stoffen met een al dan niet vertakte alkylketen met 9 covalent gebonden koolstofatomen, niet plaats-specifiek ten opzichte van fenol, waaronder ook stoffen van de afzonderlijke isomeren of een combinatie daarvan.

4-(3,5-dimethylheptaan-3-yl)fenol

fenol, 4-(1-ethyl-1,3-dimethylpentyl)-;

4-(1-ethyl-1,3-dimethylpentyl)fenol

186825-36-5

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

57.

4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenol

fenol, 4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)-;

4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)fenol

142731-63-3

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

58.

4-(2-methyloctaan-2-yl)fenol

p-(1,1-dimethylheptyl)fenol;

fenol, 4-(1,1-dimethylheptyl)-

30784-30-6

250-339-5

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

59.

4-(3-methyloctaan-3-yl)fenol

fenol, 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)-;

4-(1-ethyl-1-methylhexyl)fenol;

52427-13-1

257-907-1

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

60.

4-Nonylfenol

p-nonylfenol;

fenol, 4-nonyl-

104-40-5

203-199-4

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

61.

Isononylfenol

11066-49-2

234-284-4

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

62.

p-Isononylfenol;

fenol, 4-isononyl-

26543-97-5

247-770-6

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

63.

Nonylfenol;

fenol, nonyl-

25154-52-3

246-672-0

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

64.

Fenol, 4-(1-methyloctyl)-;

p-(1-methyloctyl)fenol

17404-66-9

241-427-4

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

65.

Fenol, 4-nonyl-, vertakt

84852-15-3

284-325-5

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

66.

Fenol, nonyl-, vertakt

90481-04-2

291-844-0

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

67.

Nonylfenolen, geëthoxyleerd:

stoffen met al dan niet vertakte alkylketen met 9 covalent gebonden koolstofatomen, niet plaats-specifiek ten opzichte van fenol, geëthoxyleerd, waaronder ook elk van de afzonderlijke isomeren of een combinatie daarvan.

Nonylfenol, geëthoxyleerd;

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(nonylfenyl) -ω-hydroxy-

 

500-024-6

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

68.

4-nonylfenol, vertakt, 1-2,5 mol geëthoxyleerd

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(4-nonylfenyl) -ω-hydroxy-, vertakt

 

500-315-8

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

69.

4-nonylfenol, 1-2,5 mol geëthoxyleerd

 

500-045-0

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

70.

2-(2{2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy}ethoxy)eethaan-1-ol

2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol;

ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy ethoxy]-

7311-27-5

230-770-5

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

71.

2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethanol;

ethanol, 2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]-

20427-84-3

243-816-4

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

72.

20-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosaan-1-ol;

3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosan-1-ol, 20-(4-nonylfenoxy)-

27942-27-4

248-743-1

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

73.

2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethaan-1-ol;

ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-

7311-27-5

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

74.

26-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol;

3,6, 3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosaan-1-ol, 26-(4-nonylfenoxy)-

14409-72-4

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

75.

17-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecaan-1-ol;

3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecaan-1-ol, 17-(4-nonylfenoxy)-

34166-38-6

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

76.

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(4-nonylfenyl) -ω-hydroxy-, vertakt

127087-87-0

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

77.

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(4-nonylfenyl) -ω-hydroxy-

26027-38-3

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

78.

Ethanol, 2-(4-nonylfenoxy)

104-35-8

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

79.

Isononylfenol, geëthoxyleerd;

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(isononylfenyl)-ω-hydroxy-

37205-87-1

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

80.

2-[2-(4-tert-nonylfenoxy)ethoxy]ethanol

ethanol, 2-[2-(4-tert-nonylfenoxy)ethoxy]-

156609-10-8

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

81.

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(nonylfenyl)-ω-hydroxy-

nonylfenol, geëthoxyleerd

9016-45-9

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

82.

Octylfenolen:

stoffen met een al dan niet vertakte alkylketen met 8 covalent gebonden koolstofatomen, niet plaats-specifiek ten opzichte van fenol, waaronder ook stoffen van de afzonderlijke isomeren of een combinatie daarvan.

p-Octylfenol;

4-octylfenol

1806-26-4

217-302-5

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

83.

4-(2,4,4-trimethylpentaan-2-yl)fenol;

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol;

4-(tert-octyl)fenol

fenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-;

4-tert-octylfenol

140-66-9

205-426-2

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

84.

Octylfenol;

fenol, octyl-

67554-50-1

266-717-8

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

85.

Fenol, 2-isooctyl-

86378-08-7

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

86.

Fenol, isooctyl-;

isooctylfenol

11081-15-5

234-304-1

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

87.

Fenol, 2-octyl-;

o-octylfenol

949-13-3

213-437-9

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

88.

Fenol, 2-sec-octyl-;

o-sec-octylfenol

26401-75-2

247-663-4

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

89.

Fenol, 4-isooctyl-;

p-isooctylfenol

27013-89-4

248-164-4

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

90.

Fenol, 4-sec-octyl-;

p-sec-octylfenol

27214-47-7

248-330-6

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

91.

Fenol, sec-octyl-;

sec-octylfenol

93891-78-2

299-461-0

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

92.

Fenol, 4(1-ethylhexyl)-;

p-(1-ethylhexyl)fenol

3307-00-4

221-989-7

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

93.

Fenol, 2-(1-methylheptyl)-;

o-(1-methylheptyl)fenol

18626-98-7

242-459-1

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

94.

Fenol, 2-(1-ethylhexyl)-;

o-(1-ethylhexyl)fenol

17404-44-3

241-426-9

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

95.

Fenol, 2-(1-propylpentyl)-;

o-(1-propylpentyl)fenol

37631-10-0

253-574-1

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

96.

Fenol, 4-(1-propylpentyl)-;

p-(1-propylpentyl)fenol

3307-01-5

221-990-2

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

97.

Fenol, 2-(1-methylheptyl)-;

o-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol

3884-95-5

223-420-8

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

98.

Fenol, (1,1,3,3-tetramethylbutyl)-;

(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol

27193-28-8

248-310-7

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

99.

Fenol, (1-methylheptyl)-;

(1-methylheptyl)fenol

27985-70-2

248-759-9

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

100.

Fenol, 4-(2-methylheptyl)-

898546-19-5

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

101.

Fenol, 2-(2-ethylhexyl)-

28752-62-7

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

102.

Fenol, 4-(1-methylheptyl)-;

p-(1-methylheptyl)fenol

1818-08-2

217-332-9

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

103.

Fenol, 4(2-ethylhexyl)-

69468-20-8

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

104.

Fenol, 4-(5-methylheptyl)-

1824164-95-5

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

105.

Fenol, 2-(2-methylheptyl)-

898546-20-8

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

106.

Fenol, 4-(2-propylpentyl)-

119747-99-8

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

107.

Fenol, 3-octyl-

20056-69-3

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

108.

Fenol, 2-(1,1-dimethylhexyl)-

1824575-79-2

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

109.

Fenol, 4-(1,1-dimethylhexyl)-

30784-29-3

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

110.

Fenol, 4-(5,5-dimethylhexyl)-

13330-52-4

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

111.

Fenol, 2-(5,5-dimethylhexyl)-

1822989-97-8

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

112.

Fenol, 3-(1,1-dimethylhexyl)-

70435-92-6

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

113.

Fenol, 4-(1,4-dimethylhexyl)-

164219-26-5

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

114.

Octylfenolen, geëthoxyleerd:

stoffen met al dan niet vertakte alkylketen met 8 covalent gebonden koolstofatomen, niet plaats-specifiek ten opzichte van fenol, geëthoxyleerd, waaronder ook elk van de afzonderlijke isomeren of een combinatie daarvan.

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-[(1,1,3,3- tetramethylbutyl) fenyl]-ω-hydroxy-

2-(2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy)ethanol

polyethyleenglycoloctylfenylether;

9036-19-5

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

115.

2-[4-(2,4,4-trimethylpentaan-2-yl)fenoxy]ethanol

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-[4-(1,1,3,3- tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxy-

octylfenol geëthoxyleerd

9002-93-1

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

116.

20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosaan-1-ol

3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosaan-1-ol, 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

2497-59-8

219-682-8

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

117.

Ethanol, 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

2315-67-5

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

118.

Ethanol, 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]-

2315-61-9

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

119.

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosaan-1-ol, 26-(4-octylfenoxy)-;

42173-90-0

255-695-5

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

120.

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(4-octylfenyl)-ω-hydroxy-, vertakt

68987-90-6

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

121.

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-[4-(6-methylheptyl)fenyl]-ω-hydroxy-

59379-12-3

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

122.

Ethanol, 2-(4-octylfenoxy)-;

2-(p-octylfenoxy)ethanol

51437-89-9

257-203-4

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

123.

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(4-octylfenyl)-ω-hydroxy-

26636-32-8

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

124.

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-[4-(1-methylheptyl)fenyl]-ω-hydroxy-

73935-42-9

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

125.

3,6,9,12,15,18-Hexaoxaeicosaan-1-ol, 20-(4-octylfenoxy)-;

20-(4-octylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosaan-1-ol

32742-88-4

251-190-9

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

126.

Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-octylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-;

2-(p-octylfenoxy)ethanol

51437-92-4

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

127.

Ethanol, 2-[2-(4-octylfenoxy)ethoxy]-

51437-90-2

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

128.

3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecaan-1-ol, 17-(4-octylfenoxy)-

51437-94-6

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

129.

Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(isooctylfenyl)-ω-hydroxy-

9004-87-9

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

130.

2-[2-[2-(4-Octylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol

51437-91-3

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

131.

3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecaan-1-ol, 17-[4- (1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

2497-58-7

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

132.

Ethanol, 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]ethoxy]-

2315-62-0

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

133.

Ethanol, 2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-

2315-63-1

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

134.

3,6,9,12-Tetraoxatetradecaan-1-ol, 14-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

2315-64-2

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

135.

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosaan-1-ol, 26-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

2315-65-3

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

136.

3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosaan-1-ol, 29-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

2315-66-4

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

137.

Ethanol, 2-[3-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

1026254-24-9

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

138.

Ethanol, 2-[2-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

84658-53-7

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

139.

Ethanol, 2-[2-(octylfenoxy)ethoxy]-

27176-92-7

 

Hormoonontregelende eigenschappen (Reach-verordening, artikel 57, onder f) — Milieu)

140.

N, N-Dimethylformamide

N, N-dimethylformamide; dimethylformamide, DMF

68-12-2

200-679-5

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B

141.

Prop-2-eenamide

Acrylamide; 2-propeenamide

79-06-1

201-173-7

Kankerverwekkend cat. 1B/

Mutageen cat. 1B

142.

Pyridine, alkylderivaten met een gehalte van ≥ 0,1 % benzeen (EG-nr. 200-753-7)

 

68391-11-7

269-929-9

Kankerverwekkend cat. 1A/

Mutageen cat. 1B

143.

Chinoline

Chinoline

91-22-5

202-051-6

Kankerverwekkend cat. 1B

144.

Tetrahydrofurfurylalcohol

Tetrahydrofurfurylalcohol;

2-furanmethanol, tetrahydro-

97-99-4

202-625-6

Voor de voortplanting giftig, cat. 1B


(1)  De grenswaarde voor de aanvaardbare aanwezigheid van de stoffen in de tabel als onopzettelijke verontreiniging in het eindproduct bedraagt 0,1 % (gewichtsprocent (g/g)), tenzij in deze bijlage anders is bepaald.

(2)  De grenswaarde voor de aanvaardbare aanwezigheid van deze stof als onopzettelijke verontreiniging in het eindproduct bedraagt 0,01 % (gewichtsprocent (g/g)), overeenkomend met de specifieke concentratiegrens zoals vastgesteld in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008.


Top