EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2043

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2043 van de Commissie van 11 december 2020 tot afwijking van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 ten aanzien van de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 wat betreft de controles ter plaatse in de lokalen van steunaanvragers of onderwijsinstellingen in het kader van de schoolregeling

C/2020/8732

OJ L 420, 14.12.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2043/oj

14.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 420/11


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/2043 VAN DE COMMISSIE

van 11 december 2020

tot afwijking van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 ten aanzien van de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 wat betreft de controles ter plaatse in de lokalen van steunaanvragers of onderwijsinstellingen in het kader van de schoolregeling

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (1), en met name artikel 62, lid 2, eerste alinea, onder a), b) en c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 10, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 van de Commissie (2) bevat het minimumpercentage voor de controles ter plaatse die moeten worden verricht in de lokalen van de steunaanvragers die producten verstrekken en distribueren en begeleidende educatieve maatregelen uitvoeren in het kader van de in artikel 23 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3) bedoelde regeling (“de schoolregeling”). In artikel 10, lid 3, vierde alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 is bepaald dat wanneer de steunaanvrager geen onderwijsinstelling is, de in de lokalen van de aanvrager verrichte controle ter plaatse wordt aangevuld met controles ter plaatse in de lokalen van minstens twee onderwijsinstellingen of van minstens 1 % van de onderwijsinstellingen waarvoor de aanvrager boekhouding voert overeenkomstig artikel 6 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/40 van de Commissie (4), indien dit laatste een groter aantal oplevert.

(2)

Als gevolg van de maatregelen voor de bestrijding van de COVID-19-pandemie, ondervinden de lidstaten in de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 mogelijk moeilijkheden met de planning en de tijdige uitvoering van de controles ter plaatse in de lokalen van steunaanvragers of onderwijsinstellingen. Daarom is het passend te bepalen dat wanneer de lidstaten niet in staat zijn om die controles ter plaatse te verrichten overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39, zij kunnen besluiten zulke controles ter plaatse op afstand uit te voeren, bijvoorbeeld via videoconferenties.

(3)

Artikel 10, lid 6, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 bevat de regels en methoden die van toepassing zijn op rapportage over de verrichte controles en de resultaten daarvan. Met het oog op transparantie moeten de lidstaten de noodzaak van de afwijking waarin deze verordening voorziet, rechtvaardigen in het controleverslag dat over elke op afstand verrichte controle ter plaatse moet worden opgesteld, en daarin rapporteren over het gebruik van de afwijking.

(4)

Het is dan ook passend om ten aanzien van de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 van een aantal bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 af te wijken.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   In afwijking van artikel 10, lid 3, tweede tot en met vijfde alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 mogen de lidstaten, wanneer zij wegens de maatregelen voor de bestrijding van de COVID-19-pandemie niet in staat zijn om ten aanzien van de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 controles ter plaatse uit te voeren in de lokalen van steunaanvragers of onderwijsinstellingen, die controles op afstand verrichten.

2.   In afwijking van artikel 10, lid 6, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 neemt de bevoegde controleautoriteit, wanneer de controles ter plaatse overeenkomstig lid 1 van dit artikel op afstand worden verricht, ook een rechtvaardiging van de noodzaak van een dergelijke afwijking op in het controleverslag en rapporteert zij daarin over het gebruik van de afwijking.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 december 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 van de Commissie van 3 november 2016 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen (PB L 5 van 10.1.2017, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

(4)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/40 van de Commissie van 3 november 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking van groenten en fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie (PB L 5 van 10.1.2017, blz. 11).


Top