EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2007

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2007 van de Commissie van 8 december 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperiode van de werkzame stoffen 1-decanol, 1,4-dimethylnaftaleen, 6-benzyladenine, acequinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aluminiumsulfaat, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (stammen DSM 14940 en DSM 14941), azadirachtine, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimaat, Candida oleophila stam O, chlorantraniliprole, dinatriumfosfonaat, dithianon, dodine, emamectine, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, hexythiazox, imazamox, ipconazool, isoxaben, L-ascorbinezuur, Californische pap, sinaasappelolie, Paecilomyces fumosoroseus stam FE9901, pendimethalin, penflufen, penthiopyrad, kaliumfosfonaten, prosulfuron, Pseudomonas sp. stam DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenon, pyroxsulam, quinmerac, S-abscisinezuur, sedaxaan, sintofen, natriumzilver-thiosulfaat, spinetoram, spirotetramaat, Streptomyces lydicus stam WYEC 108, tau-fluvalinaat, tebufenozide, tembotrion, thiencarbazon, valifenalaat, zinkfosfide

C/2020/8569

OJ L 414, 9.12.2020, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2007/oj

9.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 414/10


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/2007 VAN DE COMMISSIE

van 8 december 2020

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperiode van de werkzame stoffen 1-decanol, 1,4-dimethylnaftaleen, 6-benzyladenine, acequinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aluminiumsulfaat, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (stammen DSM 14940 en DSM 14941), azadirachtine, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimaat, Candida oleophila stam O, chlorantraniliprole, dinatriumfosfonaat, dithianon, dodine, emamectine, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, hexythiazox, imazamox, ipconazool, isoxaben, L-ascorbinezuur, Californische pap, sinaasappelolie, Paecilomyces fumosoroseus stam FE9901, pendimethalin, penflufen, penthiopyrad, kaliumfosfonaten, prosulfuron, Pseudomonas sp. stam DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenon, pyroxsulam, quinmerac, S-abscisinezuur, sedaxaan, sintofen, natriumzilver-thiosulfaat, spinetoram, spirotetramaat, Streptomyces lydicus stam WYEC 108, tau-fluvalinaat, tebufenozide, tembotrion, thiencarbazon, valifenalaat, zinkfosfide

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 17, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (2) bevat de werkzame stoffen die worden geacht te zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009, terwijl deel B de uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009 goedgekeurde werkzame stoffen bevat en deel E de uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009 goedgekeurde werkzame stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen.

(2)

De goedkeuringen van de werkzame stoffen 1-decanol, 6-benzyladenine, acequinocyl, aluminiumsulfaat, amisulbrom, azadirachtine, bupirimaat, Candida oleophila stam O, chlorantraniliprole, dithianon, dodine, emamectine, flubendiamide, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, imazamox, ipconazool, isoxaben, L-ascorbinezuur, Californische pap, sinaasappelolie, Paecilomyces fumosoroseus stam FE9901, pendimethalin, prosulfuron, quinmerac, S-abscisinezuur, sintofen, natriumzilver-thiosulfaat, spinetoram, spirotetramaat, tau-fluvalinaat, tebufenozide, tembotrion, thiencarbazon, valifenalaat en zinkfosfide vervallen tussen 30 april 2024 en 31 oktober 2024. Aangezien Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1740 (3) van de Commissie op die werkzame stoffen van toepassing zal zijn en de datum van indiening van het dossier ter ondersteuning van de verlenging van de goedkeuring met drie maanden zal vervroegen, moet echter worden voorzien in een korte verlenging van hun respectieve goedkeuringsperioden om de datum van indiening van het dossier overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie (4) te handhaven, aangezien aanvragers tijd nodig hebben om de dossiers in het vereiste formaat voor te bereiden en in te dienen.

(3)

Bovendien blijkt voor emamectine uit de door de aanvrager verstrekte informatie dat de voorbereiding van het verlengingsdossier vertraging heeft opgelopen als gevolg van de COVID-19-pandemie, ondanks de inspanningen van de aanvrager om dergelijke vertragingen te beperken. De aangewezen lidstaat-rapporteur voor emamectine, Nederland, heeft ermee ingestemd om bij wijze van uitzondering tot en met 30 november 2021 aanvragen om verlenging van de goedkeuring overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1740 te aanvaarden. Daarom moet de goedkeuringsperiode voor emamectine worden verlengd en worden afgestemd op deze verlengde termijn.

(4)

Voorts blijkt voor chlorantraniliprole uit de door de aanvrager verstrekte informatie dat de voorbereiding van het verlengingsaanvraag vertraging heeft opgelopen als gevolg van de COVID-19-pandemie, ondanks de inspanningen van de aanvrager om dergelijke vertragingen te beperken. De aangewezen lidstaat-rapporteur voor chlorantraniliprole, Ierland, heeft ermee ingestemd om bij wijze van uitzondering tot en met 31 december 2021 aanvragen om verlenging van de goedkeuring overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1740 te aanvaarden. Daarom moet de goedkeuringsperiode voor chlorantraniliprole worden verlengd en worden afgestemd op deze verlengde termijn.

(5)

Bij Uitvoeringsbesluit C/2018/3434 van de Commissie (5) is een werkprogramma vastgesteld waarin soortgelijke werkzame stoffen zijn gegroepeerd en prioriteiten zijn gesteld op basis van veiligheidsrisico’s voor de gezondheid van mens en dier of het milieu.

(6)

Met het oog op de waarborging van een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden en werkzaamheden tussen de lidstaten die als rapporteur of corapporteur optreden en rekening houdend met de middelen die nodig zijn voor beoordeling en besluitvorming, is het passend de goedkeuringsperioden voor bepaalde werkzame stoffen als vastgesteld in Uitvoeringsbesluit C/2018/3434 te verlengen. De goedkeuringsperioden van 1,4 dimethylnaftaleen, Adoxophyes orana granulovirus, Aureobasidium pullulans (stammen DSM 14940 en DSM 14941), Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, Pseudomonas sp. stam DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenon, pyroxsulam en Streptomyces lydicus stam WYEC 108 moeten met één jaar worden verlengd. Om dezelfde redenen is het passend de goedkeuringsperioden voor de werkzame stoffen bixafen, Candida oleophila stam O, dinatriumfosfonaat, fluxapyroxad, Paecilomyces fumosoroseus stam FE9901, penflufen, penthiopyrad, kaliumfosfonaten en sedaxaan met respectievelijk één tot drie jaar te verlengen.

(7)

Verordening (EU) nr. 540/2011 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Gezien het doel van artikel 17, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 zal de Commissie in gevallen waarin niet uiterlijk drie jaar vóór de respectieve vervaldatum, als vastgesteld in de bijlage bij deze verordening, een aanvraag tot verlenging van de goedkeuring overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1740 is ingediend, de vervaldatum opnieuw vaststellen op dezelfde datum als die welke gold vóór de vaststelling van deze verordening of op de vroegst mogelijke datum daarna.

(9)

Gezien het doel van artikel 17, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 zal de Commissie in gevallen waarin zij bij verordening bepaalt dat de goedkeuring van een in de bijlage bij deze verordening genoemde werkzame stof niet wordt verlengd omdat niet aan de criteria voor goedkeuring wordt voldaan, de vervaldatum vaststellen op dezelfde datum als die welke gold vóór de vaststelling van deze verordening of, indien dat later is, op de datum van vaststelling van de verordening waarbij wordt bepaald dat de goedkeuring van de werkzame stof niet wordt verlengd. In gevallen waarin de Commissie bij verordening bepaalt dat de goedkeuring van een in de bijlage bij deze verordening genoemde werkzame stof wordt verlengd, zal de Commissie, wanneer dit aangewezen is, de vroegst mogelijke toepassingsdatum vaststellen.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 december 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1740 van de Commissie van 20 november 2020 tot vaststelling van de nodige bepalingen voor de uitvoering van de verlengingsprocedure voor werkzame stoffen, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie (PB L 392 van 23.11.2020, blz. 20).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie van 18 september 2012 tot vaststelling van de nodige bepalingen voor de uitvoering van de verlengingsprocedure voor werkzame stoffen, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 252 van 19.9.2012, blz. 26).

(5)  Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 6 juni 2018 tot vaststelling van een werkprogramma voor de beoordeling van aanvragen voor de verlenging van goedkeuringen van werkzame stoffen die verstrijken in 2022, 2023 en 2024, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad, C/2018/3434 final (PB C 195 van 7.6.2018, blz. 20).


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 540/2011 wordt als volgt gewijzigd:

Deel A wordt als volgt gewijzigd:

1)

In vermelding 311 (“Quinmerac”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 april 2024 vervangen door 31 juli 2024.

2)

In vermelding 314 (“Zinkfosfide”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 april 2024 vervangen door 31 juli 2024.

3)

In vermelding 317 (“6-Benzyladenine”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

4)

In vermelding 323 (“Dodine”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

5)

In vermelding 328 (“Tau-fluvalinaat”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

6)

In vermelding 330 (“Bupirimaat”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

7)

In vermelding 333 (“1-Decanol”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

8)

In vermelding 334 (“Isoxaben”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

9)

In vermelding 335 (“Fluometuron”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

10)

In vermelding 341 (“Sintofen”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

11)

In vermelding 343 (“Azadirachtine”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

12)

In vermelding 345 (“Californische pap”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

13)

In vermelding 346 (“Aluminiumsulfaat”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

14)

In vermelding 350 (“Tebufenozide”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

15)

In vermelding 351 (“Dithianon”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

16)

In vermelding 352 (“Hexythiazox”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

17)

In vermelding 353 (“Flutriafol”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 mei 2024 vervangen door 31 augustus 2024.

Deel B wordt als volgt gewijzigd:

1)

In vermelding 24 (“Fluxapyroxad”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 december 2022 vervangen door 31 mei 2025.

2)

In vermelding 26 (“Adoxophyes orana granulovirus”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 januari 2023 vervangen door 31 januari 2024.

3)

In vermelding 37 (“Candida oleophila stam O”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 september 2023 vervangen door 31 december 2024.

4)

In vermelding 39 (“Paecilomyces fumosoroseus stam FE 9901”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 september 2023 vervangen door 31 december 2024.

5)

In vermelding 40 (“Kaliumfosfonaten”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 september 2023 vervangen door 31 januari 2026.

6)

In vermelding 43 (“Bixafen”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 september 2023 vervangen door 31 mei 2025.

7)

In vermelding 48 (“Sedaxaan”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 januari 2024 vervangen door 31 mei 2025.

8)

In vermelding 49 (“Emamectine”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 april 2024 vervangen door 30 november 2024.

9)

In vermelding 50 (“Pseudomonas sp. stam DSMZ 13134”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 januari 2024 vervangen door 31 januari 2025.

10)

In vermelding 52 (“Aureobasidium pullulans (stammen DSM 14940 en DSM 14941)”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 januari 2024 vervangen door 31 januari 2025.

11)

In vermelding 53 (“Pyriofenon”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 januari 2024 vervangen door 31 januari 2025.

12)

In vermelding 54 (“Dinatriumfosfonaat”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 januari 2024 vervangen door 31 januari 2026.

13)

In vermelding 55 (“Penflufen”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 januari 2024 vervangen door 31 mei 2025.

14)

In vermelding 56 (“Sinaasappelolie”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 april 2024 vervangen door 31 juli 2024.

15)

In vermelding 57 (“Penthiopyrad”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 april 2024 vervangen door 31 mei 2025.

16)

In vermelding 58 (“Benalaxyl-M”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 april 2024 vervangen door 30 april 2025.

17)

In vermelding 59 (“Tembotrion”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 april 2024 vervangen door 31 juli 2024.

18)

In vermelding 60 (“Spirotetramat”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 april 2024 vervangen door 31 juli 2024.

19)

In vermelding 61 (“Pyroxsulam”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 april 2024 vervangen door 30 april 2025.

20)

In vermelding 62 (“Chlorantraniliprole”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 april 2024 vervangen door 31 december 2024.

21)

In vermelding 63 (“Natriumzilver-thiosulfaat”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 april 2024 vervangen door 31 juli 2024.

22)

In vermelding 64 (“Pyridalyl”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 juni 2024 vervangen door 30 juni 2025.

23)

In vermelding 68 (“1,4-dimethylnaftaleen”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 juni 2024 vervangen door 30 juni 2025.

24)

In vermelding 69 (“Amisulbrom”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 juni 2024 vervangen door 30 september 2024.

25)

In vermelding 65 (“S-abscisinezuur”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 juni 2024 vervangen door 30 september 2024.

26)

In vermelding 66 (“L-ascorbinezuur”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 juni 2024 vervangen door 30 september 2024.

27)

In vermelding 67 (“Spinetoram”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 juni 2024 vervangen door 30 september 2024.

28)

In vermelding 70 (“Valifenalaat”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 juni 2024 vervangen door 30 september 2024.

29)

In vermelding 71 (“Thiencarbazon”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 juni 2024 vervangen door 30 september 2024.

30)

In vermelding 72 (“Acequinocyl”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 augustus 2024 vervangen door 30 november 2024.

31)

In vermelding 73 (“Ipconazool”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 augustus 2024 vervangen door 30 november 2024.

32)

In vermelding 74 (“Flubendiamide”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 augustus 2024 vervangen door 30 november 2024.

33)

In vermelding 75 (“Bacillus pumilus QST 2808”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 augustus 2024 vervangen door 31 augustus 2025.

34)

In vermelding 79 (“Streptomyces lydicus stam WYEC 108”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 december 2024 vervangen door 31 december 2025.

Deel E wordt als volgt gewijzigd:

1)

In vermelding 6 (“Prosulfuron”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 30 april 2024 vervangen door 31 juli 2024.

2)

In vermelding 7 (“Pendimethalin”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 augustus 2024 vervangen door 30 november 2024.

3)

In vermelding 8 (“Imazamox”), zesde kolom (“Geldigheidsduur”), wordt 31 oktober 2024 vervangen door 31 januari 2025.


Top