EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0596

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/596 van de Commissie van 30 april 2020 tot verlening van steun voor de particuliere opslag van vers en gekoeld vlees van runderen die ten minste acht maanden oud zijn, en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag

C/2020/2899

OJ L 140, 4.5.2020, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2020; opgeheven door 32020R1028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/596/oj

4.5.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 140/26


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/596 VAN DE COMMISSIE

van 30 april 2020

tot verlening van steun voor de particuliere opslag van vers en gekoeld vlees van runderen die ten minste acht maanden oud zijn, en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 18, lid 2, en artikel 223, lid 3, onder c),

Gezien Verordening (EU) nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (2), en met name artikel 4, lid 2, onder b),

Gezien Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (3), en met name artikel 62, lid 2, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De uitgebreide verplaatsingsbeperkingen die in de lidstaten zijn ingevoerd ter bestrijding van de huidige Covid‐19-pandemie, hebben een grote impact op de verkoop van bepaalde categorieën rundvleesproducten, zoals achtervoeten die bestemd zijn voor de productie van verschillende soorten biefstuk, aan de horeca- en cateringsector. Die sector is goed voor ongeveer 70 % van de binnenlandse vraag in de Unie naar verschillende soorten biefstuk van achtervoeten. Die achtervoeten worden nu gebruikt voor de productie van andere rundvleesproducten, waardoor de prijzen reeds gedaald zijn.

(2)

Door een gewijzigd consumptiepatroon van rundvlees is de vraag naar bepaalde rundvleesproducten sterk gedaald. De rundvleessector wordt geconfronteerd met een verstoring van de markt vanwege een gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod. Dit heeft een sterk negatieve impact op de marges in de sector en brengt de financiële levensvatbaarheid van de landbouwers in de Unie in gevaar. Als geen maatregelen tegen deze verstoring van de markt worden genomen, zullen de prijzen van rundvleesproducten in de Unie naar verwachting verslechteren en zal de neerwaartse druk waarschijnlijk aanhouden.

(3)

De uitgebreide verplaatsingsbeperkingen hebben ook invloed gehad op de beschikbaarheid van arbeidskrachten in slachthuizen en de levensmiddelenverwerkende industrie, en hebben geleid tot een verlaagde capaciteit in het vervoer en de logistiek.

(4)

De huidige problemen, met name het verstoorde evenwicht tussen vraag en aanbod op de rundvleesmarkt, kunnen worden verlicht door achtervoeten die bestemd waren voor de productie van voornamelijk voor de horeca- en cateringsector bestemde producten, op te slaan.

(5)

Met het oog op een reductie van de huidige onbalans tussen vraag en aanbod, die op zijn beurt een neerwaartse druk veroorzaakt op de prijzen van alle rundvleesproducten, en om die moeilijke marktomstandigheden te verlichten, is het aangewezen steun te verlenen voor de particuliere opslag van vers of gekoeld vlees van runderen van ten minste acht maanden oud.

(6)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1238 van de Commissie (4) en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 van de Commissie (5) zijn regels voor de uitvoering van steun voor particuliere opslag vastgesteld. Tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald, moeten de bepalingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1238 en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 van toepassing zijn op steun voor de particuliere opslag van vers of gekoeld vlees van runderen van ten minste acht maanden oud.

(7)

Om een snel en flexibel operationeel systeem mogelijk te maken, moet het bedrag van de steun vooraf worden vastgesteld. Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1370/2013 moet de vooraf vastgestelde steun voor particuliere opslag zijn gebaseerd op de opslagkosten en andere relevante marktelementen. Het is aangewezen steun vast te stellen voor de gehele opslagperiode, op basis van de kosten voor de in- en uitslag, de kosten van gekoelde opslag per dag en de gedeeltelijke compensatie voor het waardeverlies van vers of gekoeld rundvlees dat wordt bevroren.

(8)

Wil particuliere opslag effectief zijn en een reëel effect op de markt hebben, dan mag de steun uitsluitend worden verleend voor nog niet opgeslagen producten. In dat verband is het passend de opslagperiode vast te stellen.

(9)

Om redenen van administratieve efficiëntie en vereenvoudiging moet de minimumhoeveelheid producten waarop elke aanvraag betrekking moet hebben, worden vastgesteld.

(10)

Om te garanderen dat de aanvraag ernstig is en ervoor te zorgen dat de maatregel zijn gewenste effect op de markt heeft, moet een zekerheid worden vastgesteld.

(11)

De maatregelen voor de bestrijding van de Covid‐19-pandemie kunnen van invloed zijn op de naleving van de in artikel 60 van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 vastgestelde voorschriften inzake controles ter plaatse betreffende steun voor particuliere opslag. Het is passend de lidstaten waar die maatregelen van kracht zijn, flexibiliteit te bieden door hen toe te staan de termijn voor het uitvoeren van de controles op de inslag te verlengen of die controles te vervangen door het gebruik van ander relevant bewijsmateriaal, en door geen onaangekondigde controles te vereisen. Daarom moet voor de toepassing van deze verordening worden afgeweken van sommige bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240.

(12)

Op grond van artikel 42, lid 1, onder b), van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 moeten de lidstaten eenmaal per week de ontvankelijke inschrijvingen aan de Commissie melden. Met het oog op de transparantie, de monitoring en het correcte beheer van de voor de steun beschikbare bedragen en een doeltreffend beheer van de regeling moeten de meldingen frequenter gebeuren.

(13)

Om een onmiddellijk effect op de markt te hebben en bij te dragen aan de stabilisering van de prijzen, moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1.   Bij deze verordening wordt voorzien in steun voor de particuliere opslag van vers of gekoeld vlees van runderen van ten minste acht maanden oud, zoals bedoeld in artikel 17, eerste alinea, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013, hierna de “steun” genoemd.

2.   Tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald, zijn Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1238 en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 van toepassing.

Artikel 2

In aanmerking komende producten

1.   De lijst van producten die voor steun in aanmerking komen, is opgenomen in de bijlage.

2.   Om voor de steun in aanmerking te komen, moet het vlees van gezonde handelskwaliteit en van oorsprong uit de Unie zijn. Het product moet voldoen aan de voorschriften van punt III van bijlage VI bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1238.

3.   De steun wordt slechts verleend voor de nog niet opgeslagen hoeveelheden vers of gekoeld vlees van runderen van ten minste acht maanden oud.

Artikel 3

Indiening en ontvankelijkheid van aanvragen

1.   Steunaanvragen mogen worden ingediend met ingang van 7 mei 2020.

2.   In elke aanvraag wordt verwezen naar de in de bijlage opgenomen producten, onder vermelding van de desbetreffende bevleesdheidsklasse.

3.   Voor elke aanvraag bedraagt de minimumhoeveelheid om in aanmerking te komen 10 ton.

Artikel 4

Steunbedrag en opslagperiode

1.   De steunbedragen per opslagperiode zijn opgenomen in de bijlage.

2.   De contractuele opslag eindigt op de dag die voorafgaat aan de uitslag.

3.   De steun mag alleen worden verleend voor een opslagperiode van 90, 120 of 150 dagen.

Artikel 5

Zekerheid

Bij de indiening van een steunaanvraag voor de producten die voor steun in aanmerking komen, bedraagt de overeenkomstig artikel 4, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1238 vereiste zekerheid 100 EUR/ton.

Artikel 6

Controles

1.   In afwijking van artikel 60, leden 1 en 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 kunnen de betrokken lidstaten, indien het betaalorgaan als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de Covid‐19-pandemie, hierna “de maatregelen” genoemd, niet in staat is de in artikel 60, leden 1 en 2, van die verordening bedoelde controles tijdig uit te voeren:

a)

de in artikel 60, lid 1, eerste alinea, bedoelde termijn voor de uitvoering van die controles verlengen tot ten hoogste 30 dagen na het verstrijken van de maatregelen, of

b)

tijdens de periode waarin de maatregelen gelden, die controles vervangen door het gebruik van relevant bewijsmateriaal, met inbegrip van gegeotagde foto’s of ander bewijsmateriaal in elektronische vorm.

2.   In afwijking van artikel 60, lid 3, eerste alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 is een betaalorgaan dat als gevolg van de maatregelen niet in staat is de onaangekondigde controles ter plaatse uit te voeren, niet verplicht onaangekondigde controles uit te voeren gedurende de periode waarin de maatregelen van kracht zijn.

Artikel 7

Meldingen van aangevraagde hoeveelheden

In afwijking van artikel 42, lid 1, onder b), van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 melden de lidstaten de hoeveelheden van de producten waarvoor een ontvankelijke aanvraag is ingediend, en de gegevens die daarop betrekking hebben, als volgt aan de Commissie:

a)

elke maandag uiterlijk om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) de hoeveelheden van de producten waarvoor ontvankelijke aanvragen zijn ingediend op donderdag en vrijdag van de voorgaande week;

b)

elke donderdag uiterlijk om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) de hoeveelheden van de producten waarvoor ontvankelijke aanvragen zijn ingediend op maandag, dinsdag en woensdag van dezelfde week.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 april 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  PB L 346 van 20.12.2013, blz. 12.

(3)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549.

(4)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1238 van de Commissie van 18 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft openbare interventie en steun voor particuliere opslag (PB L 206 van 30.7.2016, blz. 15).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 van de Commissie van 18 mei 2016 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft openbare interventie en steun voor particuliere opslag (PB L 206 van 30.7.2016, blz. 71).


BIJLAGE

Lijst van de voor steun in aanmerking komende producten, als bedoeld in artikel 2, lid 1, en steunbedragen per opslagperiode, als bedoeld in artikel 4, lid 1

Gecombineerde-nomenclatuurcode (GN-code) van de producten

Productomschrijving

Bevleesdheidsklasse van de producten, zoals bedoeld in punt III van bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 1308/2013

Steunbedrag per opslagperiode

(EUR/ton)

90 dagen

120 dagen

150 dagen

1

2

3

4

5

6

ex 0201 20 50

Achtervoet: het achterste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de stompen, de dikke en de dunne lendenen en de haas omvat, met ten minste drie ribben of delen van ribben, met of zonder schenkel en met of zonder vang

S: Superieur

E: Uitstekend

U: Zeer goed

R: Goed

O: Matig

1 008

1 033

1 058


Top